Blogger Widgets
31 Δεκεμβρίου 2011

H Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Δεύτερο)

               <<Δοξολογία μέσα στον πόνο>>
1Χρ. 4:10
Είθε μετ' ευλογίας να με ευλογήσης...
Απο την πικρία στην ευλογία

 To όνομα του Ιαβής σημαίνει <<Λύπη-πόνος>> και συχνά άτομα που έχουν περάσει μέσα από πόνο και απόρριψη έχουν κατάπικρο πνεύμα.
`Ομως δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να ευλογηθούμε αν μείνουμε με την πικρία.
Ο Πέτρος είπε:
1Πέτ. 3:9
<<μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού>>
`Οταν οι άνθρωποι λένε κακά πράγματα για μας, δεν πρέπει να ανταποδίδομαι.
Μάλλον θα πρέπει να τους ξεπληρώνουμε ευλογώντας τους!
Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να κάνουμε και θα μας ευλογήσει γι`αυτό.
`Ενας τρόπος ζωής ευλογίας
Γέν. 12:2-3 
και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα· και θέλω σε ευλογήσει, και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου· και θέλεις είσθαι εις ευλογίαν· και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντάς σε, και τους καταρωμένους σε θέλω καταρασθή· και θέλουσιν ευλογηθή εν σοι πάσαι αι φυλαί της γης. 
Ο Θεός θέλει ολόκληρη η ζωή μας να ευλογηθεί, ώστε να είμαστε ικανοί να ευλογούμε άλλους.
Αυτό είναι που εννοείτε όταν λέει:
Γέν. 28:4
και να σοι δώση την ευλογίαν του Αβραάμ, εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σε, διά να κληρονομήσης την γην της παροικήσεώς σου, την οποίαν έδωκεν ο Θεός εις τον Αβραάμ. 
Σημαίνει ότι σε όλους τους τομείς της ζωής μας.
Πνευματικής, φυσικής, διανοητικής, κοινωνικής, οικονομικής, συζυγικής,  και οικογενειακής.
Σημαίνει επίσης να γίνεις έθνος μέγα, να μεγαλυνθεί το όνομά σου, να ευλογηθούν άνθρωποι από εσένα, και να συμμετέχεις στη γενεαλογία του Μεσσία.
Είμαστε ευλογημένοι!
Οι αρχές της << ευλογίας>>
Ο Ιαβής προσευχήθηκε
Είθε μετ' ευλογίας να με ευλογήσης...
 Αυτή δεν είναι μία εγωιστική προσευχή.
Είναι φανερό ότι ο Ιαβής ήθελε να ευλογηθεί, ώστε μετά να γίνει ο ίδιος ένας αγωγός ευλογίας για τους άλλους.
Εάν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε ευλογημένοι, δεν έχουμε τίποτε με το οποίο να ευλογήσουμε τους άλλους.
Επομένως ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει, ώστε όλοι οι άνθρωποι να λάβουν από την αγαθοσύνη Του δια μέσου σου, και να Του δώσουν δόξα.
Ο Θεός θέλει να αλλάξει την νοοτροπία μας σχετικά με το πώς να δεχόμαστε την ευλογία.
Μια νοοτροπία που λέει ίσα ίσα να περάσουμε, που είναι νοοτροπία ανεπάρκειας, και φτώχειας, στην πραγματικότητα εμποδίζει το Θεό από του να γεμίσει με την αγαθοσύνη του και τον πλούτο Του στη ζωή σου.
 Γέν. 14:18 -20
Και ο Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ έφερεν έξω άρτον και οίνον· ήτο δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και ευλόγησεν αυτόν και είπεν, Ευλογημένος ο Άβραμ παρά του Θεού του Υψίστου, όστις έκτισε τον ουρανόν και την γήν· και ευλογητός ο Θεός ο Ύψιστος όστις παρέδωκε τους εχθρούς σου εις την χείρα σου. Και Άβραμ έδωκεν εις αυτόν δέκατον από πάντων. 
Ο Αβραάμ συνάντησε τον Μελχισεδέκ, τον Βασιλιά της Ιερουσαλήμ, αφού είχε νικήσει τους τέσσερις βασιλείς. 
Ο Αβραάμ έφερε πίσω πάρα πολλά λάφυρα από τη μάχη αυτή και αμέσως έδωσε το δέκατο στον Μελχισεδέκ τον Ιερέα.
Η ευλογία Του Θεού διαμένει στο ιερατείο Του.
Το δέκατο είναι μέρος των εσόδων μας, που μας συνδέει με την ιεροσύνη.
`Οταν δεκατίζουμε, λαμβάνουμε την ιερατική ευλογία.
`Ετσι το δέκατο είναι άγιο στον Κύριο.
Τα δέκατα μας είναι μια μαρτυρία ότι ο Θεός μας έχει ευλογήσει και Του επιστρέφουμε με ευγνωμοσύνη το δέκατο, επειδή μας ευλόγησε.
Πρέπει να συγκεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας περισσότερο στον Ευλογώντα παρά στην ευλογία.
Η ευλογία έρχεται και με τρόπους που είναι πάνω από τα οικονομικά
 Γέν. 17:16 
Και θέλω ευλογήσει αυτήν, και θέλω προσέτι δώσει εις σε υιόν εξ αυτής· και θέλω ευλογήσει αυτήν, και θέλει γείνει μήτηρ εθνών· βασιλείς λαών θέλουσιν εξέλθει εξ αυτής.
 Υπάρχουν ευλογίες στον φυσικό τομέα που δεν μπορούν να αγοραστούν με χρήματα.
Για παράδειγμα ο Θεός είπε ότι θα ευλογήσει τη Σάρρα και θα της δώσει υιό.
Η Σάρρα είχε πολύ υλικό πλούτο, αλλά ένιωθε άδεια, επειδή δεν είχε παιδιά.
`Οταν ήταν 90 ετών, ο Κύριος την ευλόγησε και της έδωσε τον Ισαάκ.
Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε πάσας τας ευεργεσίας αυτού. <ψαλ. ργ.2>
Ο Θεός υπόσχεται να ευλογεί τον άρτον σου και το ύδωρ σου, και να σε ευημερεί.
Έξ. 23:25
Και θέλετε λατρεύει Κύριον τον Θεόν σας, και αυτός θέλει ευλογεί τον άρτον σου, και το ύδωρ σου· και θέλω απομακρύνει πάσαν νόσον εκ μέσου σου·                                             Οι μεγαλύτερες ευλογίες έρχονται όταν είμαστε σε θέση να θυσιάσουμε τον Ισαάκ της ζωής μας
 Γέν. 22:16-18
και είπεν, Ώμοσα εις εμαυτόν, λέγει Κύριος, ότι, επειδή έπραξας το πράγμα τούτο και δεν ελυπήθης τον υιόν σου, τον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει, και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρά το χείλος της θαλάσσης· και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τας πύλας των εχθρών αυτού· και εν τω σπέρματί σου θέλουσιν ευλογηθή πάντα τα έθνη της γής· διότι υπήκουσας εις την φωνήν μου. 
Ο Θεός γνωρίζει ότι οι ευλογίες μας, μπορούν να γίνουν είδωλο στη ζωή μας.
Πόσο γρήγορα αντικαθιστούμε προσωρινά πράγματα για την προσωπική κοινωνία με τον ίδιο Το Θεό?
Ο Κύριος ζήτησε από τον Αβραάμ να επιστρέψει τις ευλογίες που έλαβε πίσω στο Θεό.
Η υπακοή του Αβραάμ, απόδειξε στο Θεό ότι μπορούσε να τον εμπιστευτεί με ακόμη μεγαλύτερες ευλογίες.
`Ομως ο πλούσιος νεαρός άρχοντας στην Καινή Διαθήκη, δεν ήταν πρόθυμος να αποχωριστεί τις ευλογίες του, με αποτέλεσμα να χάσει τις μεγαλύτερες ευλογίες.

Ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει κατά πάντα 
 Γέν. 24:1
Ήτο δε ο Αβραάμ γέρων προβεβηκώς την ηλικίαν· και ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ κατά πάντα. 
Ο Ιώβ ήταν ένας άνθρωπος που ευλογήθηκε κατά πάντα.
Παιδιά, περιουσίες, πλούτος, χάρη, και επιρροή.
Υπάρχει η πενταπλή ευλογία.
α)Συγχώρηση

Ο Δαυίδ είπε:
Ψαλ. 32:1
«Ψαλμός του Δαβίδ. Μασχίλ.» Μακάριος εκείνος, του οποίου συνεχωρήθη η παράβασις, του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία. 
β) Θεραπεία
 Η αρρώστια είναι κατάρα και όχι ευλογία
 Δευτ. 28:21
Ο Κύριος θέλει προσκολλήσει εις σε το θανατικόν, εωσού σε εξολοθρεύση από της γης, όπου υπάγεις να κληρονομήσης αυτήν. 
γ) Το Αγιο Πνεύμα
 Το βάπτισμα στο `Αγιο Πνεύμα ονομάζεται δωρεά Του Αγίου Πνεύματος.
 Πράξ. 2:38
Κι ο Πέτρος τους απάντησε: «Μετανοήστε κι ας βαφτιστεί ο καθένας σας στ' όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας, κι έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. 
δ) Οικονομικά
 Η ευλογία του Αβραάμ ανήκει σε μας.
Γαλ. 3:13-14
Εμάς μας εξαγόρασε ο Χριστός από την κατάρα του νόμου, έχοντας γίνει ο ίδιος κατάρα για λογαριασμό μας - αφού λέει η Γραφή: «Καταραμένος είναι ο καθένας που κρεμιέται πάνω σε ξύλο» για να πραγματοποιηθεί στους εθνικούς η ευλογία του Αβραάμ χάρη στον Ιησού Χριστό, και ν' αποκτήσουμε έτσι μέσω της πίστης το Πνεύμα που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. 
ε) Απελευθέρωση
  Ο σατανάς ζητάει να καταραστεί τη ζωή μας με δεσμά, έξεις, διαμάχη, και αποτυχία.
Ο Βαλαάμ, προσπάθησε να καταραστεί το λαό Του Θεού, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει την ευλογία.
Αρ. 23:20 
 ευλογίαν παρέλαβον· και ευλόγησε· και εγώ δεν δύναμαι να μεταστρέψω αυτήν.

ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ..
 

H Προσευχή του Ιαβής (Μέρος πρώτο)

 H Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Tρίτο)

 Η Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Tέταρτο)

Η Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Πέμπτο)

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!