Blogger Widgets
7 Ιανουαρίου 2012

Η Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Tέταρτο)

                                 <<Το χέρι Του Κυρίου>>
1Χρ. 4:10 
..... και η χειρ σου να ήναι μετ' εμού....
Η προσευχή του Ιαβής προς Τον Κύριο ήταν πρώτα να τον ευλογήσει με άφθονη ευλογία, ώστε να γίνει ο ίδιος ευλογία σε άλλους.
Στη συνέχεια προσευχήθηκε στον Κύριο να <<εκτείνει τα όριά του>> ώστε να μπορέσει να κρατήσει όλη την ευλογία, και την επιρροή που θα ελάμβανε.
Τώρα ο Ιαβής προσεύχεται:    <<η χείρ σου να είναι μετ`εμού...>>
Περισσότερες ευλογίες, απαιτούν περισσότερη έκταση, που και αυτή απαιτεί περισσότερη δύναμη!
Το χέρι Του Θεού είναι συνώνυμο, με την υπερφυσική παρέμβαση στα φυσικά γεγονότα.
Κάθε τι γύρω μας κυβερνάται από φυσικούς νόμους (δράση, και αντίδραση).
`Ομως όταν το χέρι Του Θεού αναμειγνύεται, λαμβάνουν χώρα ανεξήγητα θαυμάσια πράγματα από τη σφαίρα του Πνεύματος στη γήινη σφαίρα.
΄`Όλοι έχουν ανάγκη το υπερφυσικό!
Η ανθρώπινη φύση μας είναι αδύναμη και ο ανθρώπινος νους μας περιορισμένος.
Η ανθρώπινη μας δύναμη τελικά στερεύει.
Συνεπώς πρέπει να στηριχτούμε στο χέρι του Θεού, να είναι μαζί μας.
Μπορούμε να ονομάσουμε αυτό το χέρι Του Θεού, τη δύναμη Του Αγίου Πνεύματος.
Ζαχ. 4:6
Και απεκρίθη και είπε προς εμέ, λέγων, Ούτος είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζοροβάβελ, λέγων, Ουχί διά δυνάμεως ουδέ διά ισχύος αλλά διά του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.         
                Τα πέντε δάκτυλα της χειρός Του Θεού
Πόλεμος: Η δύναμη της χειρός Του
Έξ. 30:19
και θέλουσι νίπτει ο Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών και τους πόδας αυτών εξ αυτού· 
Ο Θεός είπε στο Μωυσή πως γνώριζε ότι ο Φαραώ δεν θα άφηνε το λαό να φύγει από την Αίγυπτο <<ειμί δια χειρός κραταιάς>>
Ο Διάβολος δεν μπορεί να νικηθεί με φυσικές μεθόδους, χρειάζεται η δύναμη Του Θεού ώστε να μετακινηθούν οι άνθρωποι από τα σιδερένια νύχια του θανάτου.
Ο Θεός ρώτησε το Μωυσή:
Έξ. 4:2
Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, Τι είναι τούτο, το εν τη χειρί σου; Ο δε είπε, Ράβδος.
 <<...τι είναι τούτο το εν τη χειρί σου?...>>
Στο σημείο εκείνο το χέρι Του Θεού, έγινε ένα με το μαχαίρι Του Μωυσή.
Η ράβδος της εξουσίας κίνησε το χέρι Του Θεού, και επέφερε δέκα τρομερές πληγές στη γη της Αιγύπτου.
Ακόμη και οι μάγοι αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι <<Δάκτυλος Θεού είναι τούτο...>>
Έξ. 8:19 
Τότε είπον οι μάγοι προς τον Φαραώ, Δάκτυλος Θεού είναι τούτο.. 
Η προσευχή και ο πνευματικός πόλεμος κινούν το πνεύμα Του Θεού υπέρ ημών, όπως έγινε στο άνοιγμα της ερυθράς θάλασσας.
Επίσης όταν ο Ισραήλ πολέμησε κατά των Αμαληκιτών τα σηκωμένα χέρια του Μωυσή έφεραν νίκη ενώ τα πεσμένα χέρια του, σταματούσαν το χέρι Του Θεού.
Έξ. 17:11
Και οπότε ο Μωϋσής ύψονε την χείρα αυτού, ενίκα ο Ισραήλ· οπότε δε κατεβίβαζε την χείρα αυτού, ενίκα ο Αμαλήκ.
`Ελεγχος: Η Καθαρότητα της χειρός Του
1Σαμ. 5:6
Και επεβαρύνθη η χειρ του Κυρίου επί τους Αζωτίους, και εξωλόθρευσεν αυτούς και επάταξεν αυτούς με αιμορροΐδας, την Άζωτον και τα όρια αυτής.
 `Οταν οι Φιλισταίοι έκλεψαν την κιβωτό της Διαθήκης, <<επεβαρύνθη η χειρ του Κυρίου επί τους Αζωτίους>>
 `Οταν το χέρι Του Κυρίου είναι τόσο ισχυρό πάνω στον αμαρτωλό ώστε δεν μπορεί να κάνει αυτά που συνήθιζε, αυτό το ονομάζουμε έλεγχο.
Ο Δαυίδ θυμάται αυτόν τον έλεγχο στον ψαλμό λβ. 4
Ψαλ. 32:4
Επειδή ημέραν και νύκτα εβαρύνθη η χειρ σου επ' εμέ· η υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν.
Χάρη: Οι σκοποί της χειρός Του

 Εσδ. 7:6
ούτος ο Έσδρας ανέβη από της Βαβυλώνος, ων γραμματεύς έμπειρος εις τον νόμον του Μωϋσέως, τον οποίον έδωκε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· και ο βασιλεύς εχάρισεν εις αυτόν πάντα τα αιτήματα αυτού, κατά την επ' αυτόν χείρα Κυρίου του Θεού αυτού.
 Ο `Εσδρας παρουσιάστηκε μπροστά στο Βασιλιά για να βρει χάρη ώστε να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ και να ξαναχτίσει το ναό.
Το χέρι Του Θεού μετέβαλε την καρδιά του Βασιλιά, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί στις παροιμίες κα. 1
Παρ. 21:1
Η καρδία του βασιλέως είναι εν τη χειρί του Κυρίου ως ρεύματα υδάτων· όπου θέλει στρέφει αυτήν.
Ο Θεός μπορεί να αλλάξει ανθρώπους, καταστάσεις, και γεγονότα υπέρ ημών, προκειμένου να φέρει εις πέρας τους σκοπούς Του στη ζωή μας.

Ασφάλεια: Η προστασία της χειρός Του
 Εσδ. 8:22
Διότι ησχύνθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμιν και ιππείς διά να βοηθήσωσιν ημάς εναντίον του εχθρού καθ' οδόν· επειδή είχομεν ειπεί προς τον βασιλέα, λέγοντες, Η χειρ του Θεού ημών είναι προς αγαθόν επί πάντας τους ζητούντας αυτόν· το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού επί πάντας τους εγκαταλείποντας αυτόν. 
Ο `Εσδρας ντρεπόταν να ζητήσει από το Βασιλιά στρατιωτική συνοδεία για να τον προστατέψει καθώς θα επέστρεφε στην Ιερουσαλήμ, και προτίμησε μάλον να εμπιστευθεί Το Θεό.
Το χέρι Του Θεού θα μας προστατέψει από τους εχθρούς μας, ώστε να μην υπερισχύσουν εναντίων μας.
Ο Ησαΐας λέει ότι το όνομά μας είναι γραμμένο στην παλάμη Του Θεού.
Ησ. 49:16
Ιδού, επί των παλαμών μου σε εζωγράφισα· τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου.
Και ότι είμαστε σκεπασμένοι κάτω από τη σκιά της χειρός Του.

Ησ. 51:16 
Και έθεσα τους λόγους μου εις το στόμα σου και σε εσκέπασα με την σκιάν της χειρός μου, διά να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω την γήν· και διά να είπω προς την Σιών, Λαός μου είσαι.
Αύξηση: Η προμήθεια της χειρός Του

 Πράξ. 11:21
Και ήτο χειρ Κυρίου μετ' αυτών, και πολύ πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριον. 
Ο Βαρνάβας κήρυξε τι Λόγο στην Αντιόχεια, και το χέρι Του Κυρίου, έστρεψε το πλήθος στον Κύριο.
Χρειάζεται η υπερφυσική δύναμη Του Θεού προκειμένου να στραφεί ο κόσμος από το σκοτάδι του εχθρού στο φως.
Αυτή είναι η δύναμη του βαπτίσματος στο `Αγιο Πνεύμα.
Το χέρι Του Θεού κινείται και ενεργεί δια μέσου των χαρισμάτων του Πνεύματος, ώστε να στρέψει ολόκληρες πόλεις στο Κύριο.
Δόξα στο όνομα Του Κυρίου μας!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....
 H Προσευχή του Ιαβής (Μέρος πρώτο)

H Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Δεύτερο)

 H Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Tρίτο)

Η Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Πέμπτο)

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!