Blogger Widgets
11 Ιανουαρίου 2012

Η Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Πέμπτο)

                 <<Να με φυλάττεις από κακού>>
Αποτρέποντας τους κινδύνους της επιτυχίας
1Χρ. 4:10 
.....και να με φυλάττης από κακού.....
Η προσευχή του Ιαβής ολοκληρώνεται με το αίτημα του να φυλαχτεί από κακού.

Αφού ο Θεός σε έχει ευλογήσει πράγματι, έχει διευρύνει τα όριά σου και έκανε το χέρι Του να είναι μαζί σου, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει ο εχθρός, είναι να προσπαθήσει να σε κάνει να πέσεις σε πειρασμό.
Η επιτυχία έχει δικούς της κινδύνους.
Ορισμένες φορές αυτό που δεν μπορεί να κάνει η εχθρότητα, μπορεί να το κάνει η ευημερία.
Εφ`όσον παραμένουμε λαός προσευχής, και φυλάμε καλά τα σκεύη μας, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τον πειρασμό.
Το Πνεύμα Του Θεού θα μας δώσει αρκετές προειδοποιήσεις για ύπαρξη αμαρτίας, και πειρασμών εάν είμαστε ευαίσθητοι στη φωνή Του.
`Οταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίδασκε τους μαθητές Του το πώς να προσεύχονται, συμπεριέλαβε την παράκληση να φυλαχτούμε από πειρασμό.
Ματθ. 6:13
και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας· αμήν. 
Είναι Γραφικό αίτημα να ζητάμε ο Θεός να μας φυλάττει από τις τακτικές, και τις μεθοδίες καταστροφής του εχθρού στη ζωή μας, στην οικογένεια, και στη διακονία μας. 
Πώς να αποφύγουμε τον πειρασμό
 Ματθ. 26:41
αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής. 
Ο Ιησούς  είπε στους μαθητές Του να αγρυπνούν και να προσεύχονται.
Μια σταθερή ζωή προσευχής είναι η μεγαλύτερη άμυνα ενάντια στον πειρασμό.
`Ενας άλλος τρόπος που θα μπορούσαμε να τον εκφράσουμε, είναι: <<η καλύτερη άμυνα είναι η καλύτερη επίθεση>>. `Οπως το σώμα μας καταπολεμά τις ασθένειες ποιο αποτελεσματικά όταν εμείς τρώμε σωστά, κοιμόμαστε σωστά, και εξασκούμαστε σωστά, έτσι και το πνεύμα μας γίνεται ικανότερο να καταπολεμήσει τον πειρασμό, εάν σε σταθερή βάση αγρυπνούμε, προσευχόμαστε, και νηστεύουμε.
Ονομάζουμε αυτή τη στάση, ότι, <<γινόμαστε ισχυροί εν πνεύματι>>.
Η ισχυρή αντίσταση που πρόβαλε ο Ιησούς ενάντια στους πειρασμούς του διαβόλου καθώς καταγράφεται στο κατά Ματθαίον δ.1-11, ήρθε αμέσως μετά τη βάπτιση Του  στο νερό, και που χρίστηκε σαν Μεσσίας.
Θα είμαστε ικανοί να αντικρούσουμε τους πειρασμούς του εχθρού, εάν διατηρήσουμε το πνεύμα μας στην πλήρωση με το `Αγιο Πνεύμα,  με το Λόγο Του Θεού, και εάν διατηρήσουμε τις καρδιές μας ελεύθερες από << μολυσματικές πηγές>>, όπως πικρία, ασυγχωρητικότητα κ.τ.λ.
Φρουρώντας τη σάρκα μας
 <<Η επιθυμία της σαρκός>> 
Απληστεία, φιλαργυρία, υλική περιουσία.
1Βασ. 11:1-2
Ηγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλάς ξένας γυναίκας, εκτός της θυγατρός του Φαραώ, Μωαβίτιδας, Αμμωνίτιδας, Ιδουμαίας, Σιδωνίας, Χετταίας·
εκ των εθνών περί των οποίων ο Κύριος είπε προς τους υιούς Ισραήλ, Δεν θέλετε εισέλθει προς αυτά, ουδέ αυτά θέλουσιν εισέλθει προς εσάς, μήποτε εκκλίνωσι τας καρδίας σας κατόπιν των θεών αυτών· εις αυτά ο Σολομών προσεκολλήθη με έρωτα.
Ο Σολομών ευλογήθηκε εξαιρετικά από Το Θεό, αλλά τελικά η καρδιά του διαστρεβλώθηκε από τις πολλές γυναίκες του, από το χρυσό, και από τα άλογα.
<< Η επιθυμία των οφθαλμών>>  
Η σεξουαλική ανηθικότητα, η μεγάλη ευλογία, και εξάπλωση του Δαυίδ, σχεδόν καταστράφηκε επειδή κοίταξε τη γυναίκα ενός άλλου, τη Βηρσαβεέ, είχε φαντασιώσεις γι`αυτήν στην αρχή, και στη συνέχεια άρχισε να έχει παράνομη σχέση μαζί της.
<<Η αλαζονεία του βίου>>
Ανεξαρτησία από Το Θεό.
Η μεγάλη δύναμη του Σαμψών, προήλθε από το χέρι Του Κυρίου, αλλά αισθανόταν ότι ήταν απρόσβλητος από τον πειρασμό,  καθώς ερωτοτροπούσε με τη Δαλιδά.   Ο πειρασμός δεν μπορεί να υπερισχύσει επάνω μας, ενάντια στο θέλημά μας.
Ο Ιάκωβος είπε ότι κάθε ένας <<παρασύρεται και δελεάζεται από την ίδια του την επιθυμία>>.
 Ιακ. 1:14 
Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος.

Η αμαρτία είναι κάτι που εισερχόμαστε μέσα σ`αυτό σαν αποτέλεσμα των δικών μας επιλογών.
Εδραιώνοντας την άμυνά μας
<<Το να είμαστε υπόλογοι>>
Γαλ. 6:11 Ίδετε πόσον μακράν επιστολήν σας έγραψα με την χείρα μου.
Η τοπική εκκλησία δεν είναι απλά ένας <<σταθμός ανεφοδιασμού>>, αλλά μάλλον είναι ένας <<σταθμός μάχης>>.
Κάθε στρατιώτης στον πόλεμο, ενάντια στην αμαρτία, έχει ανάγκη από μια καθορισμένη θέση,  μια τάξη,  ένα φίλο, συνάδελφο, έναν αξιωματικό για καθοδήγηση.
`Εχουμε ανάγκη από άτομα να μας καλύπτουν στην προσευχή καθημερινά.
<<Να αποφεύγουμε>>
Εβρ. 12:13 
και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, διά να μη εκτραπή το χωλόν, αλλά μάλλον να θεραπευθή.

Είναι ανάγκη να αλλάξουμε το μονοπάτι, η το κανάλι που ακολουθούμε εδώ και καιρό, και να το αντικαταστήσουμε με νέα πορεία, δια της οποίας θα αποφύγουμε τους τόπους, και τις περιστάσεις του πειρασμού.
Παρ. 4:14-15
Μη εισέλθης εις την τρίβον των ασεβών, και μη υπάγης εις την οδόν των πονηρών. Απόφευγε αυτήν, μη περάσης δι' αυτής, έκκλινον απ' αυτής και διάβα.

Ο Παύλος μας είπε να << απέχουμε από παντός είδους κακού>>.

1Θεσ. 5:22
από παντός είδους κακού απέχεσθε.

<<Να αισθανόμαστε αποδεκτοί>>

 Εβρ. 4:14-16
Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, όστις διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν.Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ' ομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ χρείας.

Πρέπει να προσκολληθούμε στον Ιησού τον μεγάλο Αρχιερέα μας, ο οποίος έχει ίδη περάση μέσα από τους ίδιους πειρασμούς που αντιμετωπίζουμε.
Ο Κύριος γεννήθηκε άνθρωπος σαν και εμάς, ώστε να αισθανθεί αυτούς τους πειρασμούς, και να μπορέσει να βαδίσει δίπλα μας καθώς εμείς τους αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας.

Εβρ. 2:18
Επειδή καθ' ότι αυτός έπαθε πειρασθείς, δύναται να βοηθήση τους πειραζομένους.
                          Τέλος 
 H Προσευχή του Ιαβής (Μέρος πρώτο)

H Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Δεύτερο)

 H Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Tρίτο)

Η Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Tέταρτο)

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!