Blogger Widgets
2 Ιανουαρίου 2012

H Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Tρίτο)

    <<Να εκτείνεις τα όριά μου>>

1Χρ. 4:9-10
...<<.και να εκτείνης τα όριά μου>>
Ο Θεός είναι Θεός αύξησης. 
Είπε στον Αδάμ και στην Εύα <<αυξάνεσθε και πληθύνεστε>> και όχι <<ελατοθείτε, μικρύνεται, διαβαθμιστείτε, μαραθείτε και αποτραβηχτείτε>>!
Το ανθρώπινο γένος έγινε κατ`εικόνα Θεού.
Η πρόθεση Του Θεού για τον άνθρωπο ήταν να επεκταθεί, να προοδεύσει, να πλατύνει και να ενισχυθεί.
`Οταν ο Ιαβής <<ο άνθρωπος της θλίψης>> ζήτησε από Το Θεό να εκτείνει τα όριά του, φανέρωνε την αποφασιστικότητά του να συντρίψει τους περιορισμούς, και τα όρια που εμπόδιζαν την πρόοδό του.
Με τον ίδιο τρόπο αγαπητοί και εμείς πρέπει να κουραστούμε πια να κάνουμε κύκλους γύρω από το ίδιο βουνό, κάνοντας τα ίδια πράγματα, έχοντας τα ίδια αποτελέσματα.
`Οπως ο αετός που μεγάλωσε στο κοτέτσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν περισσότερα στη ζωή από αυτά που εμείς έχουμε γευτεί μέχρι τώρα.
Πρέπει να βαρεθούμε τα μικρά σύνορά μας.

Η Προσευχή και η πίστη είναι η συνταγή για αύξηση
 2Κορ. 10:15
Δεν καυχιόμαστε, επομένως, για ξένους κόπους βγαίνοντας έξω από τα όριά μας, και  παράλληλα έχουμε την ελπίδα, όσο αυξάνεται η πίστη σας, να μεγαλώνει και ο δικός μας τομέας ολοένα και περισσότερο..
Ο Ιαβής  προσευχόταν συνεχώς να του αυξήσει ο Θεός τα όριά του.
Η επιθυμία μας για αύξηση πρέπει να ξεκινήσει με την προσευχή.
Η προσευχή είναι ο τόπος στον οποίο η πίστη μας τεντώνεται και επιμηκύνεται.
Το `Αγιο Πνεύμα θα εργαστεί μέσα μας, μια <<άγια δυσαρέσκεια>> με την παρούσα κατάστασή μας.
Στη συνέχεια θα εισέλθει μέσα στην καρδιά μας νέο μέτρο πίστης ώστε να αυξηθούμε, και να εκτανθούμε.
Ο Παύλος συνεχώς ζητούσε από το Θεό να αυξήσει τους ορίζοντές του.
Δεν του ήταν αρκετό να κηρύξει μόνο στη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα.
`Ηθελε να κηρύξει στη Ρώμη και στην Ισπανία.
Ο επίλογος στην προσευχή μας για αύξηση είναι ότι πρέπει να εκτανθούμε ώστε να κερδίσουμε περισσότερες ψυχές για τον Κύριο Ιησού.
Στον Ιησού του Ναυή  λέει:
Ιησ. 13:1
Ο δε Ιησούς ήτο γέρων, προβεβηκώς εις την ηλικίαν· και είπε προς αυτόν ο Κύριος, Συ είσαι γέρων, προβεβηκώς εις την ηλικίαν, μένει δε έτι πολλή γη να κυριευθή. 
Ο Θεός  δίνει ορισμένη περιοχή για μας
Οι φυλές του Ισραήλ είχαν προκαθορισμένα όρια που είχαν τεθεί από το Θεό.
Με τον ίδιο τρόπο, ο Θεός ορίζει το μέτρο της επιρροής μας στη ζωή.
Δεν μπορούμε απλά να έχουμε κάποιου άλλου την επιρροή ή τη διακονία.
Ο Παύλος δίδαξε ότι στον κάθε ένα από μας, έχει δοθεί πίστη, σύμφωνα με το μέτρο της χάριτος Του Θεού, η οποία εργάζεται μέσα μας.
Ρωμ. 12:3-6
Διότι λέγω διά της χάριτος της εις εμέ δοθείσης προς πάντα όστις είναι μεταξύ σας, να μη φρονή υψηλότερα παρ' ό,τι πρέπει να φρονή, αλλά να φρονή ώστε να σωφρονή, κατά το μέτρον της πίστεως, το οποίον ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον. Διότι καθώς έχομεν εν ενί σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουσι το αυτό έργον, ούτω και ημείς οι πολλοί εν σώμα είμεθα εν Χριστώ, ο δε καθείς μέλη αλλήλων. Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα κατά την δοθείσαν εις ημάς χάριν, είτε προφητείαν, ας προφητεύωμεν κατά την αναλογίαν της πίστεως...
Για να αυξήσει ο Θεός τα σύνορά μας, σημαίνει για μας, ότι πρέπει να αυξήσουμε στο πλήρες το μέτρο της επιρροής μας.

Πρέπει να κατακτήσουμε την περιοχή που μας δόθηκε
Ιησ. 14:12
τώρα, λοιπόν, δώσε μου αυτό το βουνό, για το οποίο ο Κύριος μίλησε εκείνη την ημέρα· επειδή, εσύ άκουσες εκείνη την ημέρα, ότι εκεί είναι οι Ανακείμ, και μεγάλες οχυρωμένες πόλεις· αν ο Κύριος είναι μαζί μου, εγώ θα μπορέσω να τους διώξω, όπως ο Κύριος είπε.
 Η πόλη Χεβρών είχε δοθεί στον Χάλεβ με υπόσχεση, 45 χρόνια πριν εισέλθουν οι Ισραηλίτες στη γη Χαναάν.
Παρ`όλο που ο Ιησούς του Ναυή του έδωσε αυτή την περιοχή, έπρεπε να πάει ο ίδιος προσωπικά, να νικήσει τους γίγαντες που ζούσαν εκεί, ώστε να την κατακτήσει ουσιαστικά.
Ο Χάλεβ ήταν πιστός για 45 χρόνια πριν εισέλθει στην πλήρη κληρονομία του.
Ο Θεός έχε δώσει σε όλους μας, τομείς επιρροής στους οποίους δεν έχουμε ακόμη πατήσει το πόδι μας.
Ο Κύριος πρώτα περιμένει ώστε το επίπεδο της πίστης μας και το θάρρος μας να ανέβει ώστε να κατακτήσουμε, και μετά να μας δώσει την περιοχή μας.
Κανείς δεν εξαιρείται από κληρονομία
 Ιησ. 17:3-4
Ο Σαλπαάδ όμως, ο υιός του Εφέρ, υιού του Γαλαάδ, υιού του Μαχείρ, υιού του Μανασσή, δεν είχεν υιούς, αλλά θυγατέρας· και ταύτα είναι τα ονόματα των θυγατέρων αυτού, Μααλά και Νουά, Αγλά, Μελχά και Περσά.
Και προσελθούσαι ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως, και ενώπιον Ιησού υιού του Ναυή και ενώπιον των αρχόντων, είπον, Ο Κύριος προσέταξεν εις τον Μωϋσήν να δώση εις ημάς κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών ημών. Και εδόθη εις αυτάς κατά την προσταγήν του Κυρίου κληρονομία μεταξύ των αδελφών του πατρός αυτών.

Οι κόρες του Σαλπαάδ, δεν είχαν αδερφούς να πάρουν την κληρονομία τους. `Ομως ο Ιησούς τους έδωσε την περιοχή τους, άσχετα με την περίστασή τους, απλά και μόνο επειδή είχαν το θάρρος να τη ζητήσουν.

Ποτέ μην επιτρέψεις στον Διάβολο να χρησιμοποιήσει το παρελθόν, τη φυλή, το γένος, το επίπεδο της μόρφωσης ή της θέσης προκειμένου να σε αποκλείσει από την κληρονομία σου.
ΣΗΚΩ ΕΠΑΝΩ!
Και διεκδίκησε αυτό που πιστεύεις ότι σου έχει δώσει ο Θεός!

Πρέπει να περιγράψουμε την καινούργια μας περιοχή
 Ιησ. 18:4
εκλέξατε εις εαυτούς τρεις άνδρας κατά φυλήν· και θέλω αποστείλει αυτούς, και σηκωθέντες θέλουσι περιέλθει την γην και διαγράψει αυτήν κατά τας κληρονομίας αυτών, και θέλουσιν επιστρέψει προς εμέ·

Από τις εναπολειπόμενες επτά φυλές,  ο Ιησούς του Ναυή έστειλε ομάδες που φοβόντουσαν, και δείλιαζαν, να κατακτήσουν την περιοχή τους.

Είπε λοιπόν στις ομάδες αυτές να περιγράψουν( να φτιάξουν ένα τοπογραφικό) την περιοχή τους.
Προκειμένου ο Θεός να διερευνήσει τα σύνορά μας, πρέπει να περιγράψουμε, και να γράψουμε κάτω, τι είναι αυτό που πιστεύουμε ότι μας έδωσε ο Θεός να κάνουμε.
Στον Αββακούμ 2 λέει:
Αββ. 2:2 
Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε, Γράψον την όρασιν και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε τρέχων να αναγινώσκη τις αυτήν·

Πρέπει να προετοιμαστούμε για την καινούργια περιοχή μας

 Ησ. 54:1-2
Ευφράνθητι, στείρα, η μη τίκτουσα· αναβόησον εν αγαλλιάσει και τέρπου, η μη ωδίνουσα· διότι πλειότερα είναι τα τέκνα της ηρημωμένης παρά τα τέκνα της εχούσης τον άνδρα, λέγει Κύριος. Πλάτυνον τον τόπον της σκηνής σου και ας εκτείνωσι τα παραπετάσματα των κατοικιών σου· μη φεισθής· μάκρυνον τα σχοινία σου και στερέωσον τους πασσάλους σου.

`Όλοι μας θα πρέπει να ετοιμαστούμε για τη διεύρυνση των ψυχών μας.

 Επιρροή στην κοινότητα, στο έθνος, και στον κόσμο.
Μεγαλύτερες προσφορές για ιεραποστολές, βαθύτερη λατρεία, μεγαλύτερα θαύματα, και περισσότερη αποκάλυψη από το Λόγο.
Αυτό ήταν το αίτημα του Ιαβής, << ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΙΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΟΥ...>>
 Συνεχίζεται..
 H Προσευχή του Ιαβής (Μέρος πρώτο)

H Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Δεύτερο)

Η Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Tέταρτο)

Η Προσευχή του Ιαβής (Μέρος Πέμπτο)

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!