Blogger Widgets
15 Απριλίου 2013

H ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο No6

 Κεφ.μγ1-5 Η ΔΕ πείνα επεβάρυνεν επί την γην. 2- Και αφού ετελείωσαν τρώγοντες τον σίτον τον οποίον έφεραν εξ Αιγύπτου, είπε προς αυτούς ο πατήρ αυτών, Υπάγετε πάλιν, αγοράσατε εις ημάς ολίγας τροφάς. 3- Και είπε προς αυτόν ο Ιούδας, λέγων, Εντόνως διεμαρτυρήθη προς ημάς ο άνθρωπος, λέγων, Δεν θέλετε ιδεί το πρόσωπον μου, εάν δεν ήναι μεθ’ υμών ο αδελφός υμών. 4- Εάν λοιπόν αποστείλης τον αδελφόν ημών μεθ’ ημών, θέλομεν καταβή, και θέλομεν σοι αγοράσει τροφάς× 5- αλλ’ εάν δεν αποστείλης αυτόν, δεν θέλομεν καταβή, διότι ο άνθρωπος είπε προς ημάς, δεν θέλετε ιδεί το πρόσωπον μου, εάν ο αδελφός υμών δεν ήναι μεθ’ υμών.
 - Η Αίγυπτος πουλούσε μικρές ποσότητες τροφίμων, για να αποτρέψει το εμπόριο από τους άλλους. Έδινε ίσα – ίσα για να τους φτάσει για τους ίδιους κι έτσι κρατούσε τους αγοραστές σε εξάρτηση από αυτήν. Κάτι που μόνο ο Ιωσήφ κατάφερε να το κάνει.
 Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να εγκατασταθούν στην Αίγυπτο, αντί να πηγαινοέρχονται. Οπότε τράβηξε όλα τα χρήματα στην χώρα.
 Θα δούμε παρακάτω τι έκανε για τον Φαραώ, πώς τον σήκωσε και με τι σοφία κατάφερε να καταργήσει όλους τους άλλους κυρίους, οι οποίοι ήταν μάστιγα σ’ όλο τον κόσμο. Ήταν μικρότεροι σε ισχύ αλλά απομυζούσαν τους ανθρώπους και ο Ιωσήφ τους διέλυσε στην κυριολεξία.
 - Η διαταγή του Ιακώβ δεν τους άφηνε περιθώρια ότι μπορεί να άφηνε τον Βενιαμίν, γι’ αυτό και του ξαναθυμίζουν όλη αυτή την ιστορία.
 Κεφ.μγ6- Είπε δε ο Ισραήλ, Δια τι με εκακοποιήσατε, φανερόνοντες προς τον άνθρωπον ότι έχετε άλλον αδελφον; 7- Οι δε είπον, Ο άνθρωπος ηρώτησεν ημάς ακριβώς περί ημών, και περί της συγγενείας ημών,  λεγων, Ο πατήρ σας έτι ζη; Έχετε άλλον αδελφόν; Και απεκρίθημεν προς αυτόν κατά την ερώτησιν ταύτην× ηδυνάμεθα να εξεύρωμεν ότι ήθελεν ειπεί, Φέρετε τον αδελφόν σας;
 - Στο μβ.13 δείχνει ότι μόνοι τους τα είπαν στον Ιωσήφ, αλλά δεν ήξεραν την παγίδα που θα τους έστηνε εκείνος.
 Κάποιοι λένε ότι για να δικαιολογηθούν, καταφεύγουν στο ψέμα. Ίσως όμως στο μβ.13 να είναι μια περίληψη των όσων ειπώθηκαν εκεί. Περισσότερα βλέπουμε στο μδ.19, όπου αποδεικνύεται ότι μάλλον δεν έλεγαν ψέματα.
 Κεφ.μγ8- Και είπεν ο Ιούδας προς Ισραήλ τον πατέρα αυτού, Απόστειλον το παιδάριον μετ’ εμού, και σηκωθέντες ας υπάγωμεν, δια να ζήσωμεν, και να μη αποθάνωμεν, και ημείς, και συ, και αι οικογένειαι ημών× 9- εγώ εγγυώμαι περί αυτού× εκ την χειρός μου  ζήτησον αυτόν× εάν δεν φέρω αυτόν προς σε, και στήσον αυτόν έμπροσθεν σου, τότε ας ήμαι διαπαντός υπεύθυνος προς σε× 10- επειδή, εάν δεν εβραδύνομεν, βέβαια έως τώρα δευτέραν φοράν ηθέλομεν επιστρέψει.
 - Ο Ιούδας εθελοντικά προσφέρει τον εαυτό του σαν εγγυητής, ενώπιον του Ιακώβ, κάτι που δεν ήταν εύκολο πράγμα.
 - Έτρεμαν μήπως και ο Ιακώβ σήκωνε κατάρα εναντίον τους και ήταν κάτι το οποίο το φοβόντουσαν πάρα πολύ. Ήξεραν τι σημαίνει κατάρα. Είχαν παραδείγματα, όπως: ο Νώε με τον Χαναάν, ο Ισαάκ με τον Ιακώβ…
 - Ήξεραν ότι θα γινόντουσαν έθνη, ότι θα γινόταν λαός κάτι που ήταν μεγάλη ευθύνη.
 Κεφ.μγ11- Και είπε προς αυτούς ο Ισραήλ ο πατήρ αυτών, Εάν ούτω πρέπη να γείνη, κάμετε λοιπόν τούτω× λάβετε εις τα αγγεία σας εκ των καλητέρων καρπών της γης, και φέρετε δώρα προς τον άνθρωπον, ολίγον βάλσαμον, και ολίγον μέλι, αρώματα, και μύρον, πιστάκια, και αμύγδαλα× 12- και λάβετε διπλάσιον αργύριον εις τας χείρας σας× και το αργύριον ο επιστρεφθέν εν τω στόματι των σακκίων σας, φέρετε πάλιν εις τας χείρας σας× ίσως έγεινε κατά λάθος× 13- και τον αδελφόν σας λάβετε, και σηκωθέντες, επιστρέψατε προς τον άνθρωπον× 14- και ο Θεός ο Παντοδύναμος να σας δώση χάριν έμπροσθεν του ανθρώπου, δια να αποστείλη με σας τον άλλον σας αδελφόν και τον Βενιαμίν× και εγώ, αν ήναι να ατεκνωθώ, ας ατεκνωθώ.
 - Αν υπήρχε τρόπος ο Ιακώβ να κρατήσει τον Βενιαμίν, δεν θα τον άφηνε με τίποτα να φύγει.
 - Ορισμένα από τα αγαθά υπήρχαν αλλά δεν ήταν αρκετά για επιβίωση, ούτε σαν ποσότητα, ούτε σαν είδος τροφής.
 Το μέλι που λέει, μπορεί να ήταν μέλι από μέλισσα ή μέλι από σταφύλια, η μελάσα ή γλυκόζη.
 - Ο Ιακώβ χρησιμοποιεί το όνομα του Ελ Σαντάι, για να φανερώσει την παραίτηση του από τον υπόθεση. Τα αφήνει όλα στα χέρια του Θεού.
 Κεφ.μγ15- ΛΑΒΟΝΤΕΣ δε οι άνθρωποι τα δώρα ταύτα, έλαβον και αργύριον διπλάσιον εις τας χείρας αυτών, και τον Βενιαμίν× και σηκωθέντες, κατέβησαν εις Αίγυπτον, και παρεστάθησαν έμπροσθεν του Ιωσήφ. 16- Και ότε είδεν ο Ιωσήφ τον Βενιαμίν μετ’ αυτών, είπε προς τον επιστάτηνης οικίας αυτού, Φέρε τους ανθρώπους εις την οικίαν, και σφάξον σφακτόν, και ετοίμασον, διότι μετ’ εμού θέλουσι φάγει οι άνθρωποι το μεσημέριον. 17- Και έπραξεν ο άνθρωπος καθώς ελάλησεν ο Ιωσήφ× και ο άνθρωπος εισήγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν το Ιωσήφ. 18- Και εφοβήθησαν οι άνθρωποι, διότι εισήχθησαν εις την οικίαν του Ιωσήφ× και είπον, Δια το αργύριον, το επιστρεφθέν εις τα σακκία ημών την πρώτην φοράν, ημείς εισαγόμεθα, δια να εύρη αφορμήν εναντίον ημών, και να επιπέση εφ’ ημάς, και να λάβη ημάς δούλους, και τους όνους ημών.
 - Ήταν συγχυσμένοι, φοβισμένοι, καχύποπτοι γι’ αυτή την ευγενική πρόσκληση για φαγητό.
 Και σήμερα ο Κύριος τους καλεί στο τραπέζι Του και οι άνθρωποι δεν δέχονται.
 Αυτό ίσως έγινε για να τους κάνει πιο ταπεινούς και εύπλαστους. Να σπάσουν οι καρδιές τους για να γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει στη συνέχεια.
 Κεφ.μγ19- Και προσελθόντες προς τον άνθρωπον τον επιστάτην της οικίας του Ιωσήφ, ελάλησαν προς αυτόν εν τη πύλη της οικίας. 20- Και είπον, Δεόμεθα, κύριε× κατέβημεν την πρώτην φοράν δια να αγοράσομεν τροφάς× 21- και ότε ήλθομεν εις το κατάλυμα, ηνοίξαμεν τα σακκία ημών, και ιδού, εκάστου το αργύριον ήτο εν τω στόματι του σακκίου αυτού, το αργύριον ημών σωστόν× όθεν εφέραμεν αυτό οπίσω εις τας χείρας ημών× 22- εφέραμεν και άλλο αργύριον εις τας χείρας ημών, δια να αγοράσωμεν τροφάς× δεν εξεύρομεν τις έβαλε το αργύριον ημών εις τα σακκία ημών. 23- Ο δε είπεν, Ειρήνη εις εσάς× μη φοβείσθε× ο Θεός σας, και ο Θεός του πατρός σας, έδωκεν εις εσάς θησαυρόν εις τα σακκία σας× το αργύριον σας ήλθεν εις εμέ. Και εξήγαγε προς αυτούς τον Συμεών
 - Άρχισαν από μόνοι τους να λένε στον Ιωσήφ για τα χρήματα, για να τον προλάβουν. Να το φανερώσουν, πριν από την κατηγορία που νόμιζαν ότι θα τους έκανε.
 - Ο επιστάτης σίγουρα γνώριζε την υπόθεση, το σχέδιο του Ιωσήφ και ότι ήταν αδέλφια του.
 - Φέρνοντας τους τον Συμεών καθησύχασε όλους τους φόβους τους.
 Κεφ.μγ24- Και ο άνθρωπος εισήγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν του Ιωσήφ, και έδωκεν ύδωρ, και ένιψαν τους πόδας αυτών× και έδωκε τροφήν εις τους όνους αυτών. 25- Οι δε ητοίμασαν τα δώρα, εωσού έλθη ο Ιωσήφ το μεσημέριον× διότι ήκουσαν ότι εκεί μέλλουσι να φάγωσιν άρτον. 26- Και ότε ήλθεν ο Ιωσήφ εις την οικίαν, προσέφεραν εις αυτόν τα δώρα, τα εις τας χείρας αυτών, εν τη οικία× και προσεκύνησαν αυτόν έως εδάφους.
 - Ο Ιωσήφ είναι ο Ιησούς. Μέσω του Ιωσήφ όλες οι ανάγκες τους εκπληρώνονται. Το σώμα του Χριστού, ο υπηρέτης, φροντίζει τέλεια τις ανάγκες της εκκλησίας και ετοιμάζει τους αγίους για την γιορτή. Λουκ.ιδ17.
 - Στο 26ο εδάφιο βλέπουμε να προσκυνούν πάλι τον Ιωσήφ, έως εδάφους και οι έντεκα, οπότε εκπληρώνεται τέλεια το ενύπνιο που είχε δει ο Ιωσήφ.
 Κεφ.μγ27- Και ηρώτησεν αυτούς περί της υγείας αυτών× και είπεν, Υγιαίνει η πατήρ σας, ο γέρων περί του οποίου μοι είπετε; έτι ζη; 28- Οι δε είπον, Υγιαίνει ο δούλος σου ο πατήρ ημών× έτι ζη. Και κύψαντες προσεκύνησαν. 29- Υψώσας δε τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον Βενιαμίν τον αδελφόν αυτού τον ομομήτριον, και είπεν, Ούτος είναι ο αδελφός σας ο νεώτερος, περί του οποίου μοι είπετε; Και είπεν, ο Θεός να σε ελεήση, τέκνον μου. 30- Και έσπευσε να συμβή ο Ιωσήφ× διότι συνεταράττοντο τα σπλάγχνα αυτού δια τον αδελφον αυτού×
και εζήτει τόπον να κλαύση× εισελθών δε εις το ταμείον, έκλαυσεν εκεί. 31- Έπειτα νίψας το πρόσωπον αυτού, εξήλθε, και κρατών εαυτόν, είπε, Βάλετε άρτον. 32- Και έβαλον χωριστά δι’ αυτόν, και χωριστά δι’ εκείνους, και δια τους Αιγυπτίους, τους συντρώγοντας μετ’ αυτού, χωριστά× διότι οι Αιγύπτιοι δεν ηδύναντο να συμφάγωσιν άρτον μετά των Εβραίων, επειδή τούτο είναι βδέλυγμα εις τους Αιγυπτίους.
 - Ο Ιωσήφ μάλλον θα ήταν στην θέση του οικοδεσπότη, εξ αιτίας της θέσης του, σε κάποιο μέρος υψηλότερο από τους υπόλοιπους.
 Κεφ.μγ33- Εκάθισαν λοιπόν έμπροσθεν αυτού, ο πρωτότοκος κατά την πρωτοτοκίαν αυτού, και ο νεώτερος κατά την νεότητα αυτού× και εθαύμαζον οι άνθρωποι προς αλλήλους. 34- Λαβών δε απ’ έμπροσθεν αυτού μερίδια έστειλε προς αυτούς× το μερίδιον όμως του Βενιαμίν ήτο πενταπλασίως μεγαλήτερον παρά εκάστου αυτών. Και έπιον, και ευφράνθησαν μετ’ αυτού.
 - Το ότι τους έβαλε να καθίσουν κατά σειρά ηλικίας, ίσως τους έκανε να απορήσουν και να αναρωτηθούν αν είχε μαντικές δυνάμεις.
 - Από τοιχογραφίες σε ευρήματα και τάφους, φανερώνεται ότι οι Αιγύπτιοι καθόντουσαν σε τραπέζια σχεδόν σαν τα δικά μας. Ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν κανονικό τραπέζι, ενώ όλοι οι άλλοι έτρωγαν ξαπλωμένοι, ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες.
 - Οι μερίδες τους σερβιριζόντουσαν από την θέση του Ιωσήφ από σερβιτόρους και ήταν ο συνηθισμένος τρόπος να δείξουν τιμή σε κάποιον.
 Με το να δίνει ο οικοδεσπότης σε κάποιον τις καλύτερες και μεγαλύτερες μερίδες, φανέρωνε ιδιαίτερη τιμή. Συνήθως έδιναν την διπλή μερίδα ή τον ώμο του ζώου.
 - Το πέντε είναι ο αριθμός χάρης και πενταπλάσια ήταν η μερίδα του Βενιαμίν, επειδή είχε βρει χάρη στα μάτια του Ιωσήφ.
 Ορισμένοι υποθέτουν ότι αυτό που έκανε προς τον Βενιαμίν, ήταν για να τους δοκιμάσει και να δει αν θα ζηλέψουν, όπως ζήλευαν κι εκείνον. Οπωσδήποτε θα τους παρατηρούσε για να δει πως θα φερόντουσαν τη στιγμή εκείνη.
 - Κατά τη διάρκεια του γεύματος ευφράνθηκαν. Από κει που φοβόντουσαν για την ζωή τους, τώρα ησύχασαν και διασκέδαζαν.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.......
Xristianikanea.blogspot.gr 
H ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο No1
 Η ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο Νο3
 Η ιστορία του Iωσήφ στην Αίγυπτο (Νο4)
H ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο No5
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!