Blogger Widgets
13 Οκτωβρίου 2013

Απόφαση για μεταμόρφωση


Aγαπητοί αδελφοί, εκείνο που κάνει ο Κύριος κάθε μέρα στη ζωή μας  ξέρετε τι είναι? 
Είναι να εργάζεται. Ο Ιησούς Χριστός το αναφέρει αυτό, στο Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο.(Ιωάν. 5:17) Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς· Ο Πατήρ μου εργάζεται έως τώρα, και εγώ εργάζομαι.
Εργάζεται λοιπόν, και μάλιστα ακατάπαυστα, για ένα λόγο.
Για να μορφωθεί ο χριστός μέσα μας, να πάρη μορφή, να γίνουμε όπως αυτός, να βαδίζουμε όπως αυτός.
Εργάζεται όπως ο  κεραμέας τον πηλό,  μας πλάθει, ώστε να γίνουμε αγγεία καλά για τίμια χρήση.  Λέει ο Λόγος Του Θεού. 
(2Τιμ. 2:20-21)
Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον.
Εάν λοιπόν καθαρίση τις εαυτόν από τούτων, θέλει είσθαι σκεύος τιμίας χρήσεως, ηγιασμένον και εύχρηστον εις τον δεσπότην, ητοιμασμένον εις παν έργον αγαθόν.

Αυτό θέλει Ο Θεός να κάνει, καθαρά αγγεία, αγιασμένα, και εύχρηστα, για να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, έτσι όπως εκείνος θέλει, έτσι όπως εκείνος ξέρει.
Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, τι πηλός είμαστε στα χέρια του, ώστε  να του επιτρέψουμε να μας αλλάξει, να μας μεταμορφώσει.
Ο Απόστολος Παύλος έχοντας την εμπειρία αυτή της μεταμόρφωσης, και γνωρίζοντας τον αγώνα που καταβάλεις για να φτάσεις με τη χάρη Του Κυρίου στο σημείο αυτό, παλεύει στην προσευχή, για να μπορέσει να βοηθήσει το λαό Του Κυρίου να φτάσει στο ποθητό αποτέλεσμα που είναι να μορφωθεί ο χριστός μέσα τους, λέει στην επιστολή προς Γαλάτας,  Γαλατ. 4:19 Τεκνία μου, διά τους οποίους πάλιν είμαι εις ωδίνας, εωσού μορφωθή ο Χριστός εν υμίν·
Βλέπουμε εδώ να χρησιμοποιεί τη λέξη ωδίνας, που έχει να κάνει με τοκετό, γέννα. Πονούσε για το λαό, υπέφερε, γιατί ήθελε να τους δει να αλλάζουν. Προσέξτε εδώ τη λέξη πάλιν, που σημαίνει ότι ο λαός δεν καταλάβαινε, και έπεφτε συνέχεια στα ίδια, και στα ίδια, ήταν μέσα στη σάρκα τους.....αλλά η καρδιά του Παύλου ήταν να συνεχίζει να αγωνίζεται γι`αυτούς.
Δυστυχώς αδελφοί, είμαστε σκληρός πηλός, άλλος ποιο πολύ, άλλος ποιο λίγο, και ο Κύριος θέλει να αφεθούμε σ`αυτόν, να μαλακώσουμε, για να κάνει το έργο Του.
Στο Δευτερονόμιο.λ. 19-20 Ο Κύριος  μας δίνει μια προτροπή, και καλό είναι να την ακούσουμε, και να δεχτούμε, όλοι την προτροπή αυτή.
Δευτ. λ.19-20: Διαμαρτύρομαι  προς εσάς σήμερον τον ουρανόν και την γην, ότι έθεσα ενώπιόν σας την ζωήν και τον θάνατον, την ευλογίαν και την κατάραν· διά τούτο εκλέξατε την ζωήν, διά να ζήτε συ και το σπέρμα σου·
διά να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου, διά να υπακούης εις την φωνήν αυτού, και διά να ήσαι προσηλωμένος εις αυτόν· διότι τούτο είναι η ζωή σου και η μακρότης των ημερών σου·
Βλέπουμε εδώ ο Θεός να χρησιμοποιεί τη λέξη Διαμαρτύρομαι 
 Πότε διαμαρτύρεται κάποιος? Φυσικά όταν γίνεται αδικία σε βάρος του. Μα θα πει κάποιος, και πως έχω αδικήσει Τον Κύριο?
Στον Ιερεμία διαβάζουμε:
 (Ιερ. 2:5)
Ούτω λέγει Κύριος· Ποίαν αδικίαν εύρηκαν εν εμοί οι πατέρες σας, ώστε απεμακρύνθησαν απ' εμού και περιεπάτησαν οπίσω της ματαιότητος και εματαιώθησαν;

Η αδικία αγαπητοί μου που κράζει ο Θεός προς το λαό του, είναι ότι ο λαός απομακρύνθηκε απ`αυτόν, έκανε πίσω, λατρεύει άλλους θεούς, κάνει ξένες λατρείες που δεν έχουν σχέση με την αληθινή λατρεία του ζωντανού Θεού, κάνει είδωλα πολλά άφωνα, ξόανα, λατρεύει σταρ της μουσικής, του κινηματογράφου, των γηπέδων, έχει στηριχθεί πάνω σε ανθρώπους, και ανθρώπινα καθεστώτα, και ο Θεός φωνάζει ΑΔΙΚΙΑ, γιατί απομακρυνθήκατε από εμένα, θα πει κάποιος μα με πλήγωσαν και έκανα πίσω, ναι, αλλά Εγώ σε τι έφταιξα λέει ο Κύριος, μα με αδίκησαν τα αδέλφια μου, ναι αλλά Εγώ τι έκανα σε σένα.
`Οχι αγαπητοί μου. Ο Θεός δεν φταίει αν οι άνθρωποι μας πλήγωσαν, η μας πληγώνουν, Ο Θεός δεν φταίει για να απομακρυνθούμε απ`αυτόν, και να εγκαταλείψουμε την πορεία, και τον σκοπό, για τον οποίο μας κάλεσε. Ο Θεός μας είναι απείραστος κακού, γι`αυτό κράζει συνεχώς, επιστρέψετε σε μένα, επιστρέψετε!
Εις εμέ βλέψατε και σώθητε. Σε μένα, πουθενά αλλού.
-Συνεχίζει λοιπόν το εδάφιο στο Δευτερονόμιο και λέει:
δια τούτο εκλέξατε την ζωήν, διά να ζήτε συ και το σπέρμα σου·
 `Εκλεξε τη ζωή για να ζήσεις λέει ο Κύριος.
Και ποια είναι η ζωή? να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου, διά να υπακούης εις την φωνήν αυτού, Σε καμιά άλλη φωνή, ιδικά αν αυτή δεν συμβαδίζει με Το Λόγο Του Θεού,και διά να ήσαι προσηλωμένος εις αυτόν·  Τι σημαίνει να είσαι προσηλωμένος  σ`αυτόν?
Σημαίνει να κατευθύνω, και να κρατώ μια σταθερή πορεία ακολουθώντας αυτόν. Δεν εκλείνω δεξιά και αριστερά. Σημαίνει να συγκεντρώνω αποκλειστικά το βλέμμα μου, την προσοχή μου, τη σκέψη μου, σ`αυτόν. Σημαίνει, αφιερώνομαι ολοκληρωτικά.
Προσέξτε τώρα, η σημασία της λέξεως στα αρχαία είναι: <προσηλ(ω)ώνω=καρφώνω. Δηλαδή, όταν λέμε να είμαι προσηλωμένος  σ`αυτόν, εννοεί να είμαι καρφωμένος. Καρφωμένος με τον Χριστό, Αλληλούια! Και εφόσον είμαι καρφωμένος μαζί Του, τούτο είναι η ζωή σου και η μακρότης των ημερών σου· 
Είναι αυτό που λέει ο Παύλος:
Γαλ.2.20 Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός ζη εν εμοί..
  `Εχω ζωή γιατί ο Χριστός ζεί μέσα μου, έχει μορφωθεί μέσα μου. Δόξα Το Θεό. Λέει επίσης στην Γαλ.6.14 Ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμον.
Πόσο είμαστε καρφωμένοι ως προς τον κόσμο εμείς?
Πόσο καρφωμένοι είμαστε με το χριστό?
Πόσο βαθιά έχουμε βάλει τα καρφιά?
Μήπως είναι χαλαρά, για να μπορούμε να κατεβαίνουνε όποτε θέλουμε από το σταυρό?
Ο Λόγος του Κυρίου μας λέει:
2 κορ. 13:5 Εαυτούς εξετάζετε….εαυτούς δοκιμάζετε.
 Είναι ανάγκη να δούμε τους εαυτούς  μας που βρισκόμαστε και να πάρουμε μια απόφαση, την απόφαση της μεταμόρφωσης, να αλλάξουμε.           
`Exουμε δει πώς μεταμορφώνεται μια προνύμφη σε πεταλούδα;
Η προετοιμασία για τη μεταμόρφωση αρχίζει  όταν η κάμπια αγκιστρώνεται σε ένα φυτό για να μετατραπεί σε χρυσαλλίδα………Έτσι και εμείς όπως το παράδειγμα αυτό, πρέπει να αγκιστρωθούμε  πάνω στο τρυφερό φυτό όπως λέει και ο Προφήτης Ησαΐας, αναφερόμενος  στον Κύριο Ιησού Χριστό, για να έλθει αυτή η αλλαγή και σε εμάς! 
Ησα. νγ. 2 
διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν….
Aλλά ακούστε κάτι: η μεταμόρφωση αυτή για να γίνει, μπορεί να κρατήσει, από 10 μέρες έως και τρία χρόνια.    
Τι είναι λοιπόν αυτό, που παίζει το σημαντικότερο ρόλο για τη μεταμόρφωση αυτή? 
Είναι το είδος της πεταλούδaς. Τι πεταλούδα είμαστε?
Στην `Α βασιλέων στο ις κεφάλαιο βλέπουμε τον βασιλιά του Ισραήλ τον Αχαάβ να μην βαδίζει όπως ο θεός ήθελε, παντρεύτηκε μια γυναίκα από τη Σιδώνα, με την οποία λάτρευαν τον θεό της τον βάαλ, στον οποίο έκανε ο Aχαάβ  βωμό.
Επίσης και ο λαός Ισραήλ ήταν σε παρακοή, λάτρευε και αυτός τον βάαλ και όλα τα είδωλα, είχε ξεφύγει από την αληθινή λατρεία του ζωντανού θεού…….
ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ Ο ΛΑΟΣ ΞΕΦΕΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΣΗΚΩΝΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ
                                            Ο ΘΕΟΣ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ
1 ΒΑΣ. 18:1-4 Και μετά πολλάς ημέρας ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Ηλίαν κατά το τρίτον έτος, λέγων, Ύπαγε, φανερώθητι εις τον Αχαάβ· και θέλω δώσει βροχήν επί το πρόσωπον της γης.
Βλέπουμε τον Κύριο να στέλνει τον προφήτη του που? Στο λαό? Όχι. Τον στέλνει στον Αχαάβ, τον ηγέτη, γιατί εάν ο ηγέτης υπακούσει, τότε και ο λαός θα ακολουθήσει. Ο κάθε ηγέτης έχει πρώτα την ευθύνη, και μετά ο λαός. 
Πήγαινε του λέει γιατί θέλω να στείλω βροχή. 
Μια ερώτηση σ`αυτό το σημείο.
Θέλουμε τη βροχή της ευλογίας του κυρίου?
Πρέπει όμως να ακούσουμε στα λόγια του κυρίου που φέρνει ο προφήτης! 
Τί έκανε λοιπόν ο Ηλίας όταν άκουσε την εντολή Του Θεού? 
 Μήπως κάθισε λίγο να το σκεφτεί? 
Μήπως είχε αμφιβολία αν ήταν η φωνή του θεού η όχι? 
Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Λέει ότι:
Και υπήγεν ο Ηλίας να φανερωθή εις τον Αχαάβ.
Aμέσως έτρεξε, υπάκουσε, γιατί γνώριζε το θεό του, γνώριζε τη φωνή του, ήταν άνθρωπος προσηλωμένος στο θεό,  άνθρωπος  προσευχής, και μάλιστα της ένθερμης προσευχής μας λέει ο λόγος του κυρίου…  Ιάκωβ.ε.17    
 2 Η δε πείνα επεβάρυνεν εις την Σαμάρειαν. Και εκάλεσεν ο Αχαάβ τον Οβαδία τον οικονόμον. Ο δε Οβαδία εφοβείτο τον Κύριον σφόδρα· διότι, ότε η Ιεζάβελ εξωλόθρευε τους προφήτας του Κυρίου, ο Οβαδία έλαβεν εκατόν προφήτας και έκρυψεν αυτούς ανά πεντήκοντα εις σπήλαιον, και διέτρεφεν αυτούς εν άρτω και ύδατι. 
Εδώ λέει πως ο οβαδίας εφοβείτο τον Κύριο, και μάλιστα σφόδρα.
Το όνομα οβαδίας θα πει Υπηρέτης του Γιάχβε.
Ο Οβδίας μπορεί να έκρυψε τους προφήτες από την ιεζάβελ, μπορεί το όνομά του να σημαίνει υπηρέτης του Γιάχβε, αλλά εδώ ποιόν βλέπουμε να υπηρετεί?   
Τον Αχαάβ, που συμβολίζει το σύστημα, τον κόσμο…..
Δεν ήταν μαζί με  τον Ηλία που σημαίνει θεός μου είναι ο Γιάχβε, αλλά υπηρετούσε τον Αχαάβ, και την ιεζάβελ.
Πως γίνεται  ένας άνθρωπος του θεού, που φοβάται τον θεό σφόδρα, να ζει μαζί με τον Αχαάβ,  και να τον υπηρετεί. Πως γίνεται αυτό? 
Απλά ο Οβαδίας ήταν άνθρωπος συμβιβασμένος.                                 
Ο Οβαδίας συμβολίζει αυτούς τους πιστούς που είναι συμβιβασμένοι με το σύστημα, αντιπροσωπεύει εκείνους που ακολουθούν το Θεό, αλλά  είναι και μέσα στο αμαρτωλό, άσχημο περιβάλλον του κόσμου…………..
Είναι τύπος της Λαοδίκειας…
Αντίθετα έχουμε τον Ηλία  που θα πη ο θεός μου είναι ο Γιάχβε, και αντιπροσωπεύει αυτούς που είναι ελεύθεροι, δεν είναι κάτω από καμία δέσμευση με το σύστημα του κόσμου, με τον Αχαάβ. Είναι τύπος της αρπαγής.
Με ποιόν μοιάζουμε εμείς?  Με τον Οβαδία, η τον Ηλία?
Ο Ηλίας συναντιέται τελικά με τον Αχαάβ
Toυ λέει λοιπόν     
`Α Βασ. 18: 19-20 τώρα λοιπόν απόστειλον, συνάθροισον προς εμέ πάντα τον Ισραήλ εις το όρος τον Κάρμηλον, και τους προφήτας του Βάαλ τους τετρακοσίους πεντήκοντα, και τους τετρακοσίους προφήτας των αλσών, οίτινες τρώγουσιν εις την τράπεζαν της Ιεζάβελ.
Και απέστειλεν ο Αχαάβ προς πάντας τους υιούς Ισραήλ και συνήθροισε τους προφήτας εις το όρος τον Κάρμηλον.
 21) Και προσήλθεν ο Ηλίας προς πάντα τον λαόν και είπεν, Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων;
εάν ο Κύριος ήναι Θεός, ακολουθείτε αυτόν· αλλ' εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον.
H ίδια ακριβώς ερώτηση γίνεται και σε εμάς σήμερα!           
Μέχρι πότε θα ερχόμαστε στην εκκλησία του κυρίου, και θα πηγαίνουμε και στον κόσμο?
Μέχρι πότε θα ερχόμαστε και θα λέμε  σ`αγαπώ κύριε, και  θα μοιραζόμαστε την αγάπη του με τόσα πράγματα του κόσμου?

Μέχρι πότε θα ερχόμαστε να υψώνουμε τα χέρια να ψάλουμε (Με τα χέρια ανοιχτά, και με λόγια γλυκά.....), και μετά να υψώνουμε  τα χεριά λέγοντας, χεριά ψηλά δώσμου να ανέβω, σε ένα θεό σε σένα τώρα πιστεύω!

Σε ποιόν θεό τελικά πιστεύουμε?
Λέει ο λόγος του κυρίου:
Α’Κορ.ι21- Δεν δύνασθε να πίνητε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων· δεν δύνασθε να ήσθε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων.
Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, και μάλιστα σύντομα!!   Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση που πήρε ο Ηλίας από το λαό?
 Και ο λαός δεν απεκρίθη προς αυτόν λόγον.
Σιωπή. Τι σημαίνει αυτό?
Αναποφασιστικότητα.
Εμείς τι θέση παίρνουμε? Θα σιωπήσουμε, η θα πούμε ναι, επιστρέφουμε!
Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή ιβ. λέει:
(1-2) Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.
Αυτά τα λόγια δεν τα λέει οποιοσδήποτε. Τα λέει ο Παύλος ένας πρώην φανατικός άνθρωπος της θρησκείας, ένας μορφωμένος άνθρωπος κατά κόσμον, που είχε καύχηση  στη γενιά του, αλλά μεταμορφωμένος τώρα σε έναν άγιο άντρα του θεού σε μια συνάντησή που είχε με τον Κύριο στον δρόμο για τη Δαμασκό.

TI ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΑΜΑΣΚΟΣ : Ομοιότητα του πυρός
Κατέβηκε το πυρ της παρουσίας του κυρίου, και τον τύφλωσε, ακούγοντας  τη φωνή του, Σαούλ Σαούλ γιατί με διώκεις?

Ποιος είσαι κύριε? Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον συ διώκεις.

Νόμιζε ότι έκανε το θέλημα του θεού.

Τώρα όμως τον τύφλωσε για έναν σκοπό, για να τον μεταμόρφωση!
                    Τι κάνει λοιπόν?
Στέλνει κάποιο μαθητή τον Ανανία και του λέει:

Σηκωθείς ύπαγε εις την οδόν την ονομαζομένην Ευθείαν και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα τινά Σαύλον ονομαζόμενον Ταρσέα· διότι ιδού, προσεύχεται,………..

Προσευχήθηκε ο Ανανίας και είδε ο Σαούλ, ήρθε η αλλαγή, ήρθε η μεταμόρφωση.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΝΙΑΣ?=Η Νεφέλη του κυρίου

Αλληλούια!  Στη Δαμασκό ήλθε η φωτιά του πυρός να κάψει τα παλιά έργα, και εκεί με τον Ανανία, τη Νεφέλη του κυρίου ήρθε η αποκατάσταση,  η μεταμόρφωση………..
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΉ
Είναι αυτή του Μωυσή.

`Όταν ανέβηκε στο όρος για να πάρει τις εντολές έλαμψε το πρόσωπό του, όταν κατέβηκε, ο λαός δεν μπορούσε να τον αντικρίσει από την λάμψη. Είχε τη δική του συνάντηση με τον Κύριο και έγινε η μεταμόρφωση.
Πριν όμως απ`αυτό το γεγονός πως ήταν?
Εξοδ.β. 11-12 Κατά δε τας ημέρας εκείνας, αφού ο Μωϋσής εμεγάλωσεν, εξήλθε προς τους αδελφούς αυτού· και παρατηρών τα βάρη αυτών, βλέπει άνθρωπον Αιγύπτιον τύπτοντα Εβραίον τινά εκ των αδελφών αυτού.
Περιβλέψας δε εδώ και εκεί και ιδών ότι δεν ήτο ουδείς, επάταξε τον Αιγύπτιον και έκρυψεν αυτόν εν τη άμμω.
`Ηταν σαρκικός άνθρωπος και ήθελε να φέρει την τάξη με τον δικό του τρόπο αλλά αντί να κάνει καλό έκανε κακό. Πολλές φορές και εμείς όταν εργαζόμαστε σαρκικά, όταν κάνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε σωστό και δεν είναι από τον Κύριο, τότε μπορεί να κάνουμε κακό αντί καλό στους αδελφούς μας. Πρέπει να μεταμορφωθούμε!!

Προσέξτε κάτι πολύ σημαντικό στο εδάφιο 13!!
13 Και εξήλθε λέει την ακόλουθον ημέραν και ιδού, δύο άνδρες Εβραίοι διεπληκτίζοντο·
Τι βλέπουμε εδώ? 
 Δύο ομοεθνείς, δύο αδέλφια και  μάλωναν.

 Ναι, ήταν αδέλφια, αλλά ζούσαν μέσα στη σάρκα τους.  
Είναι απίστευτο! `Ηταν κάτω από το βούρδουλα του Φαραώ και εκείνοι μάλωναν μεταξύ τους.

Κοιτάξτε!
`Εξοδ. 1:11 Κατέστησαν λοιπόν επ' αυτούς επιστάτας των εργασιών, διά να καταθλίβωσιν αυτούς με τα βάρη αυτών·
και ωκοδόμησαν εις τον Φαραώ πόλεις αποθηκών, την Πιθώμ και την Ραμεσσή.
επιστάτας των εργασιών= Δαίμονες
και ωκοδόμησαν εις τον Φαραώ πόλεις αποθηκών=Αντι να οικοδομούν για τον κύριο, οικοδομούσαν για τον φαραώ (το σατανά! )
 13-14 Και κατεδυνάστευον οι Αιγύπτιοι τους υιούς Ισραήλ αυστηρώς·
και κατεπίκραινον την ζωήν αυτών διά της σκληράς δουλείας εις τον πηλόν και εις τας πλίνθους, και εις πάσας τας εργασίας των πεδιάδων· πάσαι αι εργασίαι αυτών, με τας οποίας κατεδυνάστευον αυτούς, ήσαν αυστηραί.
 Mε λίγα λόγια. Εφόσον όλη η απασχόληση μας είναι το να τρωγόμαστε μεταξύ μας........, αφήσαμε το διάβολο να εργάζεται  επάνω μας τα δικά του έργα, χωρίς να αντισταθεί κανένας.

Και ο διάβολος λέει: πάρτε αρρώστιες, πάρτε οικονομικές δυσχέρειες, πάρτε κατάθλιψη, πάρτε, πάρτε, πάρτε......και ο λαός δεν απεκρίθη λόγο...
                     ΞΥΠΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!
            Εχθρός μας είναι ο διάβολος, και οι δαίμονές του.
                      Πρέπει να πάρουμε μιά απόφαση Τώρα!

Ελάτε να πάρουμε αποφάσεις μεταμόρφωσης.
Ελάτε σε μια αληθινή, ειλικρινή,  κοινωνία, συνάντηση με τον κύριο στην προσευχή, να κατέβει με το πυρ του όπως στην περίπτωση του Ηλία, του Παύλου, του Μωυσή, και να μας μεταμορφώσει.
        Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ!!!
Απο:Χristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!