Blogger Widgets
14 Οκτωβρίου 2013

«Μη δώσεις τη ψυχή σου λάφυρο στον οίκο της Ασταρώθ»

Είμαστε σε εναν πνευματικο πόλεμο με τον Διάβολο ο οποιος είναι  ανθρωποκτόνος. Δεν εφησυχάζει. Θέλει λάφυρο τη ψυχή του καθε ανθρώπου.
Σήμερα από το Λόγο θα πάρουμε το παράδειγμα του Σαούλ.

`Eζησε στα μέσα του 11⁰ π.Χ.αι. και ήταν γιος του Κεις από τη φυλή Βενιαμίν.
Χρίσθηκε πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ και βασίλεψε επί 40 χρόνια.
Σωματικά, ήταν ψηλός, δυνατός και όμορφος.                                                                                                Α' Σαμουήλ. θ΄:10-12 10  Τότε είπεν ο Σαούλ προς τον υπηρέτην αυτού, Καλός ο λόγος σου· ελθέ, ας υπάγωμεν. Υπήγαν λοιπόν εις την πόλιν, όπου ήτο ο άνθρωπος του Θεού. 11Και ενώ ανέβαινον το ανήφορον της πόλεως, εύρηκαν κοράσια εξερχόμενα διά να αντλήσωσιν ύδωρ· και είπον προς αυτά, Είναι ενταύθα ο βλέπων; 12Και εκείνα απεκρίθησαν προς αυτούς και είπον, Είναι ιδού, έμπροσθέν σου· τάχυνον λοιπόν· διότι σήμερον ήλθεν εις την πόλιν, επειδή είναι σήμερον θυσία του λαού επί του υψηλού τόπου· Ήταν στη γή Σουφ o Σαουλ . Άκουσε για τον Σαμουήλ και πήγε να τον βρει. Ταπεινός άνθρωπος, αφού αναζητούσε ο ίδιος  τους όνους του πατερα του.
Oι όνοι συμβολίζουν τις μέριμνες της ζωής
Η ανηφόρα τις δυσκολίες της ζωής
Τα κοράσια  την Εκκλησία
Το ύδωρ  τον Λόγο                                                                                                                                             Στο εδάφιο 12 τα κοράσια παροτρύνουν το Σαούλ να σπεύσει για να βρει τον προφητη ετσι και εμεις σημερα πρεπει να οδηγουμε ψυχες να γνωρισουν τον Ιησού Χριστό.                                                    Σαμουήλ Α' ι΄:20-23  20Και ότε έκαμεν ο Σαμουήλ πάσας τας φυλάς του Ισραήλ να πλησιάσωσιν, επιάσθη η φυλή του Βενιαμίν. 21Και αφού έκαμε την φυλήν του Βενιαμίν να πλησιάση κατά τας οικογενείας αυτών, επιάσθη η οικογένεια του Ματρεί, και επιάσθη ο Σαούλ ο υιός του Κείς· εζήτησαν δε αυτόν και δεν ευρέθη. 22Όθεν εζήτησαν έτι παρά του Κυρίου, αν ο άνθρωπος έρχηται έτι εκεί. Και είπε Κύριος, Ιδού, αυτός είναι κεκρυμμένος μεταξύ της αποσκευής. 23Τότε έδραμον και έλαβον αυτόν εκείθεν· και ότε εστάθη μεταξύ του λαού, εξείχεν υπέρ πάντα τον λαόν, από τους ώμους αυτού και επάνω.
Ο Λόγος μάς εξιστορεί τη στιγμή που ο Σαμουήλ (Χριστός) χρίει τον Σαούλ (πιστό) βασιλιά.                  Και διαβάζουμε ότι, ενώ ο Θεός υπέδειξε τον Σαούλ, αυτός δεν βρισκόταν (`κρυβόταν στις αποσκευές)αυτο συμβολιζει την αρχή του πιστού που ειναι ταπεινή και απλή.                                     Σαμουήλ Α' ια΄:1-2 1Ανέβη δε Νάας ο Αμμωνίτης και εστρατοπέδευσεν εναντίον της Ιαβείς-γαλαάδ· και είπον πάντες οι άνδρες της Ιαβείς εις τον Νάας, Κάμε συνθήκην προς ημάς, και θέλομεν σε δουλεύει. 2Και είπε προς αυτούς Νάας ο Αμμωνίτης, Με τούτο θέλω κάμει συνθήκην προς εσάς, να εξορύξω πάντας τους δεξιούς οφθαλμούς σας, και να βάλω τούτο όνειδος επί πάντα τον Ισραήλ.
Καθώς ο Σαούλ έλαβε το χρίσμα σηκώνεται το πρώτο εμπόδιο. Ο Ναάς ο Αμμωνίτης (στα εβραϊκά Ναχάς, που σημαίνει φίδι)  ο διάβολος σηκώνει εμπόδια στον άνθρωπο που πίστεψε κι έγινε βασιλιάς του Υψίστου.
Στο εδάφιο 2, διαβάζουμε ότι οι άνδρες της Ιαβείς ζήτησαν συνθήκη με τον Ναάς, η οποία θα ίσχυε γι’ αυτόν μόνο αν τους έβγαζε το δεξί τους μάτι΄'ο διάβολος συνθηκολογεί με πιστούς, ο οποίοι ένεκεν του συμβιβασμού τους σε πράγματα, τον δέχτηκαν (οι νέοι πιστοί από ντροπή, φόβο του κόσμου, κλπ. και οι παλαιότεροι εξαιτίας της μέριμνας, της αμαρτίας, κλπ.).                                                                     Όρος της συνθήκης, η αφαίρεση του δεξιού ματιού'' ο διάβολος θέλει να αφαιρέσει πλήρως την ισχύ- δύναμη- εξουσία- όραση απο τον πιστο.
Ο Σαούλ το άκουσε και έχοντας το χρίσμα του Κυρίου, πολέμησε και νίκησε τους Αμμωνίτες: Ψαλμοί ιη΄ 2-3  2Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριόν μου και ελευθερωτής μου· Θεός μου, βράχος μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει· η ασπίς μου και το κέρας της σωτηρίας μου· υψηλός πύργος μου. 3Θέλω επικαλεσθή τον αξιΰμνητον Κύριον, και εκ των εχθρών μου θέλω σωθή.
Η ζωή κυλά. Έρχονται δοκιμασίες που φανερώνουν καρδιά και χαρακτήρα.
Σαμουήλ Α' ιγ΄:5-10  5Οι δε Φιλισταίοι συνηθροίσθησαν διά να πολεμήσωσι μετά του Ισραήλ, τριάκοντα χιλιάδες αμαξών και εξ χιλιάδες ιππέων και λαός ως η άμμος η επί του χείλους της θαλάσσης κατά το πλήθος· και ανέβησαν και εστρατοπέδευσαν εν Μιχμάς, προς ανατολάς της Βαιθ-αυέν. 6Ότε οι άνδρες του Ισραήλ είδον ότι ήσαν εν αμηχανία, διότι ο λαός εμικροψύχει, τότε εκρύπτετο ο λαός εις τα σπήλαια και εις τα πυκνόφυτα και εις τους βράχους και εις τα οχυρά μέρη και εις τους λάκκους. 7Και τινές εκ των Εβραίων διέβησαν τον Ιορδάνην προς την γην Γαδ και Γαλαάδ. Ο δε Σαούλ αυτός ήτο ακόμη εν Γαλγάλοις· και πας ο λαός τρέμων κατόπιν αυτού. 8Και περιέμεινεν επτά ημέρας, κατά τον διωρισμένον καιρόν υπό του Σαμουήλ· αλλ' ο Σαμουήλ δεν ήρχετο εις Γάλγαλα· και ο λαός διεσκορπίζετο από
πλησίον αυτού. 9Και είπεν ο Σαούλ, Φέρετε εδώ προς εμέ το ολοκαύτωμα, και τας ειρηνικάς προσφοράς. Και προσέφερε το ολοκαύτωμα. 10Και ως ετελείωσε προσφέρων το ολοκαύτωμα, ιδού, ήλθεν ο Σαμουήλ· και εξήλθεν ο Σαούλ εις συνάντησιν αυτού, διά να χαιρετήση αυτόν.
Ο Σαούλ δεν έπρεπε να κάνει θυσίες, γιατί:δεν ηταν στην διακονία του,  Στηρίχθηκε στις δικές του δυνάμεις. Καθώς είχε τελειώσει τις θυσίες, ήρθε ο Σαμουήλ και επέπληξε το Σαούλ, λέγοντάς του ότι ο Θεός δε θα στερέωνε τη βασιλεία του εξαιτίας της κακής του συμπεριφοράς ΄' ο Θεός θα αφαιρέσει τις ευλογίες και το χρίσμα αν ο πιστός ανυπάκουα στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις ''
Ησαϊας μγ΄:1-2  1Και τώρα ούτω λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ· Μη φοβού· διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου· εμού είσαι. 2Όταν διαβαίνης διά των υδάτων, μετά σου θέλω είσθαι· και όταν διά των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρήσει επί σέ· όταν περιπατής διά του πυρός, δεν θέλεις καή ουδέ θέλει εξαφθή η φλόξ επί σε.
Ο βασιλιας ειναι ξανα σε μια δυσκολη κατασταση.
Σαμουήλ Α' ιε΄:1-31Είπε δε Σαμουήλ προς τον Σαούλ, Εμέ απέστειλεν ο Κύριος να σε χρίσω βασιλέα επί τον λαόν αυτού, επί τον Ισραήλ· τώρα λοιπόν άκουσον της φωνής των λόγων του Κυρίου. 2Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· Θέλω εκδικήσει όσα έκαμεν ο Αμαλήκ εις τον Ισραήλ, ότι αντεστάθη εις αυτόν εν τη οδώ, ότε ανέβαινεν εξ Αιγύπτου· 3ύπαγε τώρα και πάταξον τον Αμαλήκ, και εξολόθρευσον παν ό,τι έχει και μη φεισθής αυτούς· αλλά θανάτωσον και άνδρα και γυναίκα και παιδίον και θηλάζον και βουν και πρόβατον και κάμηλον και όνον.

Σαμουήλ Α' ιε΄8-9 8Και συνέλαβεν Αγάγ τον βασιλέα των Αμαληκιτών ζώντα, πάντα δε τον λαόν εξωλόθρευσεν εν στόματι μαχαίρας. 9Πλην εφείσθη ο Σαούλ και ο λαός τον Αγάγ και τα καλήτερα των προβάτων και των βοών και των δευτερευόντων και των αρνίων και παντός αγαθού, και δεν ήθελον να εξολοθρεύσωσιν αυτά· αλλά παν το ευτελές και εξουδενωμένον, εκείνο εξωλόθρευσαν.
Νέα δοκιμασία για τον Σαούλ. Απειθεί ξανά. Δεν πάταξε τον Αγάγ (καίω) και τα καλύτερα των ζώων'' ο Κύριος δίνει εντολή στον πιστό, να πατάξει κάθε αμαρτία- είδωλο- βασιλιά μέσα από την καρδιά του και τη ζωή του: Γαλάτες ε΄: 19-21
Μοιχεία     η παράβαση της συζυγικής πίστης (και πνευματική έννοια).      
Πορνεία       η αντρική ή γυναικεία παράδοση προς ασέλγεια.      
Ακαθαρσία       βρωμιά, ρυπαρότητα.      
Ασέλγεια        ακολασία, λαγνεία.      
Ειδωλολατρεία     η λατρεία των ειδώλων (χρήμα, εαυτός, κλπ.).      
Φαρμακεία     η παροχή δηλητηριωδών ουσιών στο ανθρώπινο σώμα.      
Έχθραι     μίσος, αποστροφή.      
Έριδες     φιλονικία, μονομαχία, καυγάς.      
Ζηλοτυπίαι     δυσαρέσκεια για τη ξένη ευτυχία.      
Θυμοί      οργή, αγανάκτηση.      
Μάχαι     συγκρούσεις, πόλεμοι.      
Διχοστασίαι     ασυμφωνίες, διχόνιες.      
Αιρέσεις     σχίσματα, λάθος δοξασίες.      
Φθόνοι     κακεντρέχεια, λύπη για τα ξένα αγαθά.      
Φόνοι     βίαιη αφαίρεση ζωής.      
Μέθαι     ηδονική ζάλη.      
Κώμοι     συμπόσια σε δρόμους.   
Και ακόμη:
Πικρία      στενοχώρια, λύπη.           
Κραυγή     δυνατή φωνή, φωνή καταλαλιάς και κατάκρισης.            
Βλασφημία      ύβρις, κατάρα, κακός λόγος.   
«Όσοι πράττουν αυτά, βασιλεία Θεού δε βλέπουν.»
Σαμουήλ Α' ιε΄:22-23 22Και είπεν ο Σαμουήλ, Μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τας θυσίας, καθώς εις το να υπακούωμεν της φωνής του Κυρίου; ιδού, η υποταγή είναι καλητέρα παρά την θυσίαν· η υπακοή, παρά το πάχος των κριών· 23διότι η απείθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας· και το πείσμα, καθώς η ασέβεια και ειδωλολατρεία· επειδή συ απέρριψας τον λόγον του Κυρίου, διά τούτο και αυτός απέρριψε σε από του να ήσαι βασιλεύς.
Διαβάζουμε ότι ο Κύριος ζητά υπακοή και σεβασμό (μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο εαυτός του).
Σαμουήλ Α' ιζ΄:1-4 1Συνήθροισαν δε οι Φιλισταίοι τα στρατεύματα αυτών διά πόλεμον και ήσαν συνηθροισμένοι εν Σοκχώ, ήτις είναι του Ιούδα, και εστρατοπέδευσαν μεταξύ Σοκχώ και Αζηκά, εν Εφές-δαμμείμ. 2Ο δε Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνηθροίσθησαν, και εστρατοπέδευσαν εν τη κοιλάδι Ηλά, και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον των Φιλισταίων. 3Και οι μεν Φιλισταίοι ίσταντο επί του όρους εντεύθεν, ο δε Ισραήλ ίστατο επί του όρους εκείθεν· η δε κοιλάς ήτο μεταξύ αυτών. 4Και εξήλθεν ανήρ προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλισταίων ονομαζόμενος Γολιάθ, εκ της Γαθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής·
Σαμουήλ Α' ιζ΄:10-11 Και είπεν ο Φιλισταίος, Εγώ εξουθένησα τας παρατάξεις του Ισραήλ την ημέραν ταύτην· δότε εις εμέ άνδρα, διά να μονομαχήσωμεν.
11Ότε ήκουσεν ο Σαούλ και πας ο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλισταίου, εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα.
Ο Σαούλ δε μετανοεί  και τα λάθη συνεχίζονται. Εμφανίζεται νέο πρόβλημα, νέα δοκιμασία. Οι Φιλισταίοι είχαν συγκεντρωθεί για πόλεμο με τον Ισραήλ στη Σοκχώ. Στις τάξεις τους είχαν έναν πολεμιστή- γίγαντα, τον Γολιάθ (3,20μ. ύψος), που κραύγαζε ζητώντας κάποιον να τον αντιμετωπίσει , ο γιγαντας συμβολίζει το διάβολο, αλλά και την αμαρτία. Ο Σαούλ, όπως και όλος ο λαός, φοβήθηκε να βγει σε μάχη μαζί του.
Ιώβ κα΄17-18 17Ποσάκις σβύνεται ο λύχνος των ασεβών, και έρχεται η καταστροφή αυτών επ' αυτούς Ο Θεός διαμοιράζει εις αυτούς ωδίνας εν τη οργή αυτού. 18Είναι ως άχυρον έμπροσθεν του ανέμου· και ως κονιορτός, τον οποίον αρπάζει ο ανεμοστρόβιλος. όταν ο πιστός δεν είναι σε αγιασμό, δεν θα μπορέσει να σταθεί και να πολεμήσει το διάβολο και την αμαρτία.
Το Γολιάθ, τον πολέμησε ο Δαβίδ. Δεν φόρεσε την πανοπλία του Σαούλ που συμβολιζει το λάθος πνευματικό ένδυμα. Πήρε τη ράβδο του''  ο Λόγος, η διδαχή΄΄. Πέντε πέτρες '' οι πέντε διακονίες (που με τη χάρη του Θεού)  συντρίβουν το διάβολο.'' Και τη σφεντόνα του που συμβολιζει τη προσευχή (πέτρα: ο Ιησούς), νικώντας τον. Στη συνέχεια, και καθώς ο λαός επευφημούσε το Δαβίδ, ο Σαούλ ζήλεψε αυτόν και συνεχώς κατεδίωκε   το Δαβίδ, για να τον σκοτώσει'' όταν ένας πιστός πέσει, ο Κύριος θα σηκώσει κάποιον άλλον στη θέση του για το έργο.
Ο άνθρωπος αυτός, αν δεν μετανοήσει, τότε αντί να εργάζεται πλέον το έργο του Θεού, εξαιτίας της ζήλιας, θα εργάζεται μόνο το να επιφέρει  κακό στα αδέλφια του. ''
Διαβάζουμε ότι οι Ισραηλίτες εκ νέου πρόκειται να αντιμετωπίσουν τους Φιλισταίους. Ο Σαούλ, καθώς βρίσκεται σε αμηχανία, ρωτάει τον Κύριο για το τι θα γίνει. Αλλά ο Κύριος, δεν του απαντά (όνειρο, όραση, κλπ.). έτσι ο Σαούλ πηγαίνει να συμβουλευτεί μια
γυναίκα με πνεύμα μαντείας, ντυμένος ως κάποιος άλλος'' όταν ο πιστός είναι σε αμαρτία και απείθεια, στις δυσκολίες θα αισθάνεται μόνος και ανήμπορος.
Ο Κύριος δε θα φαίνεται πουθενά, γιατί τον έδιωξε ο ίδιος ο πιστός. Τότε ο πιστός θα αναζητήσει βοήθεια και οδηγία μακριά από τον Θεό και την εκκλησία, σε ανθρώπους του κόσμου. Έτσι θα μετασχηματιστεί σε φαρισαίο, όπου έξω θα δείχνει ότι τιμά τον Θεό, αλλά έσω θα τον αρνείται.''
Το αποτέλεσμα του πιστού, ο οποίος δε στάθηκε όρθιος, είναι ο θάνατος. Ξεκίνησε τόσο ευλογημένα, αλλά στην πορεία της πνευματικής του ζωής ολίσθησε και πρόσκοψε:
 Παροιμίες α΄:27-32 Όταν ο φόβος σας επέλθη ως ερήμωσις και η καταστροφή σας εφορμήση ως ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψις και η στενοχωρία έλθωσιν εφ' υμάς· 28τότε θέλουσι με επικαλεσθή, αλλά δεν θέλω αποκριθή· επιμόνως θέλουσι με εκζητήσει, αλλά δεν θέλουσι με ευρεί. 29Διότι εμίσησαν την γνώσιν και τον φόβον του Κυρίου δεν εξέλεξαν· 30δεν ηθέλησαν τας συμβουλάς μου· κατεφρόνησαν πάντας τους ελέγχους μου· 31διά τούτο θέλουσι φάγει από των καρπών της οδού αυτών και θέλουσι χορτασθή από των κακοβουλιών αυτών. 32Διότι η αποστασία των μωρών θέλει θανατώσει αυτούς, και η αμεριμνησία των αφρόνων θέλει αφανίσει αυτούς.
Ο πιστός αυτός έχασε τη μάχη της σωτηρίας γιατί ήταν ανυπάκουος, είχε μισήσει τη γνώση του Θεού  μη φοβούμενος Αυτόν, στηρίχθηκε εξαιτίας της υπερηφάνειας του στις δικές του δυνάμεις  περιφρονώντας τον Κύριο, καταφρόνησε τους ελέγχους του Υψίστου μη θέλοντας τις συμβουλές αυτού, έκανε ως θρήσκος εκείνο που αυτός νόμιζε σωστό και θεάρεστο, δεν σταύρωσε πλήρως τη σάρκα του και την αμαρτία, ζήλευε και φθονούσε τα αδέλφια του και το έργο του Θεού και, τέλος, αντί να μετανοήσει και να ζητήσει έλεος- βοήθεια- οδηγία από το Θεό, ζήτησε από τον κόσμο, από ανθρώπους γεμάτους δαιμονικές επιρροές.
Σαμουήλ Α' λα΄:8-10  Και την επαύριον, ότε ήλθον οι Φιλισταίοι διά να εκδύσωσι τους πεφονευμένους, εύρηκαν τον Σαούλ και τους τρεις υιούς αυτού πεπτωκότας επί το όρος Γελβουέ. 9Και απέκοψαν την κεφαλήν αυτού και εξέδυσαν τα όπλα αυτού και απέστειλαν εις την γην των Φιλισταίων κύκλω, διά να διαδώσωσι την αγγελίαν εις τον οίκον των ειδώλων αυτών και μεταξύ του λαού. 10Και ανέθεσαν τα όπλα αυτού εις τον οίκον της Ασταρώθ, και εκρέμασαν το σώμα αυτού εις το τείχος Βαιθ-σαν.
Οι Φιλισταίοι, έγδυσαν το πτώμα του Σαούλ και του έκοψαν το κεφάλι. Το γεγονός αυτό, το διάδωσαν σε όλη την επικράτειά τους και απέθεσαν τα όπλα αυτού «στον οίκο της Ασταρώθ», κρεμώντας το σώμα του στο τείχος της Βαιθ-σαν ''ο διάβολος και οι δαίμονές του, αφού έγδυσαν πνευματικά τον πιστό, του έκοψαν το κεφάλι, τον φόνευσαν, δηλαδή, πνευματικά. Το γεγονός αυτό, διαδόθηκε και πανηγυρίστηκε από όλη τη στρατιά της κολάσεως, καθώς η ψυχή αυτού του ανθρώπου εναποτέθηκε ως «λάφυρο στον οίκο του διαβόλου». ''
Ας σηκωθούμε σε προσευχή, ζητώντας να μη συμβεί αυτό σε μας, αλλά, αντιθέτως, αυτό που λέει ο ψαλμωδός: Ψαλμοί κζ΄:4 «...να κατοικούμε στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μας, θωρώντας την ωραιότητα του Κυρίου».
Του: Παρασκευά Νικήτα για τα Xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!