Blogger Widgets
1 Σεπτεμβρίου 2013

Η εργασία του σατανά πάνω σε όλα τα έθνη (Μέρος 4ον)Δαν.ζ13- Είδον εν οράμασι νυκτός, και ιδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των νεφελών του ουρανού, και έφθασεν έως του Παλαιού των ημερών, και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. 14- Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία, και η δόξα, και η βασιλεία, δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη, και αι γλώσσαι η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού, ήτις δεν θέλει φθαρή.

 - Το κομμάτι αυτό ανταποκρίνεται στην όραση της εικόνας του Ναβουχοδονόσορ, καθώς είδε την πέτρα τη μεγάλη να αποκόπτεται χωρίς χέρια και να χτυπάει τα πόδια της εικόνας.
 - Το «Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των νεφελών του ουρανού», αναφέρεται στην ώρα της Αρπαγής.
Μια καταφανής αλήθεια που φαίνεται εδώ είναι, ότι ο Ιησούς ταυτίζεται με όλο το σώμα Του, οι άγιοι Του, όλοι μαζί, είναι ως Υιός ανθρώπου.
 Όπως ο υιός άρσεν που αρπάζεται στον θρόνο του Θεού, είναι ένα σώμα, είναι ο Χριστός και το σώμα Του μαζί.
 Ο Χριστός είναι η κεφαλή όλων και είναι Αυτός που τα ενεργεί όλα.
 - Το «εισήγαγον» στα εβραϊκά είναι απρόσωπο. Δεν δείχνει ότι κάποιοι Τον εισήγαγαν μέσα στην παρουσία του Θεού. Είναι απρόσωπο σχήμα. Σημαίνει δηλαδή ότι Του επιτράπηκε να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού και όχι ότι κάποιοι Τον έβαλαν.
 Ο Υιός έχει απόλυτη την ελευθερία στην είσοδο, επειδή εκεί είναι ο θρόνος Του.
 - Το «εις αυτόν» σημαίνει: σ’ Αυτόν και τους αγίους Του, όμως στο σημείο που λέει: δια να λατρεύωσιν αυτόν, εννοεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κι εμείς σαν σώμα Του θα Τον λατρεύουμε.
 Το πρώτο σημείο δείχνει την ταύτιση με το σώμα, καθώς έρχονται οι άγιοι με τον Κύριο Ιησού μέσα στην παρουσία Του.
 Δεν αναφέρεται εδώ στην 1η είσοδο του Χριστού στα επουράνια κατά την ανάληψη Του, αλλά στην τελευταία, επειδή αμέσως μετά Του δίνεται η δόξα και η εξουσία… Οπότε έχουμε το τελικό πια αποτέλεσμα.
 Κεφ.ζ15- Έφριξε το πνεύμα εμού του Δανιήλ εντός του σώματος μου, και αι οράσεις της κεφαλής μου με ετάραττον. 16- Επλησίασα εις ένα των παρισταμένων, και εζήτουν να μάθω παρ’ αυτού την αλήθειαν πάντων τούτων. Και ελάλησε προς εμέ, και μοι εφανέρωσε την ερμηνείαν των πραγμάτων. 17- Ταύτα τα μεγάλα θηρία, τα οποία είναι τέσσαρα, είναι τέσσαρες βασιλείς, οίτινες θέλουσιν εγερθή εκ της γης. 18- Αλλ’ οι άγιοι του Υψίστου θέλουσι παραλάβει την βασιλείαν, και θέλουσιν έχει το βασίλειον εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος.
 - Εδώ βλέπουμε καθαρά αυτό που είπαμε προηγούμενα, ότι έρχεται ως Υιός ανθρώπου, παίρνει την βασιλεία και την εξουσία, Τον προσκυνούν όλοι, αλλά η βασιλεία αυτή είναι των αγίων. Είναι η ταύτιση του Κυρίου με τον λαό Του, η αγάπη Του για μας.
 Και Τον ευχαριστούμε γι’ αυτό.
 Μέσα σ’ αυτό βλέπει και τους αγίους της Θλίψης και τους 144.000 Ισραηλίτες. Γιατί;
 Από το σημείο που βλέπει ο Δανιήλ, βλέπει το μέλλον για ένα μικρό κομμάτι της Ιστορίας, διάρκειας κάτι λιγότερο από 7 χρόνια, γι’ αυτό και μας αναφέρει όλα τα συμβάντα μαζί, δεν τα ξεχωρίζει. Σε άλλα σημεία του Λόγου όμως ο Κύριος τα ξεχωρίζει, μας τα δείχνει αποσπασματικά.

Κεφ.ζ19- Τότε ήθελον να μάθω την αλήθειαν περί του τέταρτου θηρίου, το οποίον ήτο διάφορον από πάντων των άλλων, καθ’ υπερβολήν τρομερόν, του οποίου οι οδόντες ήσαν σιδηροί, και οι όνυχες αυτού χάλκινοι κατέτρωγε, κατεσύντριβε, και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού
 - Το Πνεύμα του Θεού, ελκύει τον προφήτη στην παρατήρηση του 4ου θηρίου, επειδή από αυτό είναι που ξεκινάει η 5η και τελευταία αυτοκρατορία της εικόνας του Ναβουχοδονόσορ.
 Κεφ.ζ20- και περί των δέκα κεράτων, τα οποία ήσαν εν τη κεφαλήν αυτού, και περί του άλλου το οποίον ανέβη, και έμπροσθεν του οποίου έπεσον τρία περί του κέρατος λέγω εκείνου, το οποίον είχε οφθαλμούς, και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, του οποίου η όψις ήτο ρωμαλεωτέρα παρά των συντρόφων αυτού.
 - Το κέρατο αυτό ήταν πιο ρωμαλέο και πιο ισχυρό από τα υπόλοιπα και αναφέρεται στον άνθρωπο αντίχριστο, μέσα στον οποίο θα κατοικεί ο ίδιος ο διάβολος και φυσικά θα έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τους υπόλοιπους, πολύ μεγαλύτερη αίγλη, μαγνητισμό, εξουσία. Όλα προς το κακό. 
Η αίγλη αυτή της σατανικότητας του, θα κάνει τους ανθρώπους να τον προσκυνούν.
 Κεφ.ζ21- Εθεώρουν, και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον μετά των αγίων, και υπερίσχυε κατ’ αυτών
 - Αναφέρεται στους αγίους της Θλίψης που θα περάσουν απο το μαχαίρι του.
 Κεφ.ζ22- εωσού ήλθεν ο Παλαιός των ημερών, και εδόθη η κρίσις εις τους αγίους του Υψίστου και ο καιρός έφθασε, και οι άγιοι έλαβον την βασιλείαν.
 - Βλέπουμε πάλι εδώ τον Παλαιό των ημερών. Εδώ εννοεί την 2η Έλευση.
 Αυτός που θα έρθει είναι ο Παλαιός των ημερών, είναι ο Υιός του ανθρώπου, που είναι ο Ιησούς. Βλέπουμε εδώ την ταύτιση. Ο Κύριος είπε: Εγώ και ο Πατήρ έν είμεθα…
 - Μόλις γίνει η Δεύτερη Έλευση, αμέσως ο αντίχριστος καταστρέφεται, ο διάβολος δένεται στην Άβυσσο και ο Κύριος θα βασιλεύσει με τους αγίους Του για 1000 χρόνια.
 Κεφ.ζ23- Και εκείνος είπε, Το θηρίον το τέταρτον θέλει είσθαι η τετάρτη βασιλεία επί της γης, ήτις θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών, και θέλει καταφάγει πάσαν την γην, και θέλει καταπατήσει αυτήν, και κατασυντρίψει αυτήν. 24- Και τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλείς, οίτινες θέλουσιν εγερθή εκ της βασιλείας ταύτης και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθή και αυτός θέλει διαφέρει των πρώτων, και θέλει υποτάξει τρεις βασιλείς.
 - Θα μπορούσε να μας το πει με άλλο τρόπο ο Κύριος. Θα μπορούσε να μας πει για ένα άλλο θηρίο, ξεχωριστό. Όσον αφορά τα 10 κέρατα. Δεν το κάνει όμως και αυτό μας δείχνει την απόλυτη σύνδεση του 4ου θηρίου, της Ρώμης δηλαδή, με το σύστημα του αντίχριστου.
 Το τι κρύβεται κάτω από αυτό δεν το ξέρουμε, ο Κύριος μόνος ξέρει. Ίσως φανερωθούν πράγματα ακόμη, αλλά εδώ δείχνει ότι θα υπάρχει απόλυτη σύνδεση μεταξύ της Ρώμης και του αντίχριστου, επειδή λέει ότι από αυτή την βασιλεία θα σηκωθούν οι 10. 
Στην ουσία βλέπουμε ότι αυτοί που κυβερνούν πραγματικά τον κόσμο θρησκευτικά, είναι οι Ρωμαίοι, ο Πάπας. Έχουν φτιάξει ένα φοβερό δίκτυο κατασκοπείας. Έχουν γύρω στους 200.000 ορκισμένους καλόγερους Ιησουΐτες, οι οποίοι μαζεύουν πληροφορίες από όλους τους καθολικούς ιερείς, που εξομολογούν τον κόσμο (πολιτικούς, στρατιωτικούς, γκάγκστερς, κλπ). Όλα αυτά πάνε στον Πάπα.
 Στο βιβλίο του ο Αλμπέρτο Ριβιέρα, ο οποίος ήταν πολύ υψηλά ιστάμενος Ιησουΐτης, λέει ότι το Βατικανό είναι όλο κούφιο από κάτω, με τεράστιους διαδρόμους με βιβλιοθήκες, οι οποίες περιέχουν όλα τα αρχεία της Ρώμης από τον καιρό των καισάρων.
 Μπορούμε να βρούμε για παράδειγμα, δίκες χριστιανών, πώς τους καταδίκασαν, τις πλεκτάνες τους και όλα όσα τους έκαναν. Όλα είναι εκεί μαζεμένα και ο αντίχριστος δεν θα αφήσει όλη αυτή την έτοιμη κατάσταση, τα σιδερένια αυτά δόντια, ανεκμετάλλευτα. Πάνω εκεί θα καθίσει να βασιλεύσει.
 Δεν θα είναι όμως ο Πάπας ο αντίχριστος, επειδή αυτός θα πρέπει να αντιπροσωπεύει και να υποτάσσει όλες τις θρησκείες. Κάλλιστα αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Θρησκειών, στο οποίο άρχουν οι Καθολικοί. Μέσα από εκεί, όταν αυτοί υψώσουν έναν πνευματικό ηγέτη (που θα είναι ο ψευδοπροφήτης), αυτός θα συστήσει τον αντίχριστο κι έτσι αμέσως θα γίνει μια παγκόσμια κυβέρνηση, θα πιέσουν τις κυβερνήσεις και θα ακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα που είναι να γίνουν.
 Όμως δεν θα πάρει την εξουσία ο αντίχριστος μέχρις ότου γίνει η Αρπαγή.
 Όσο προσευχόμαστε, μελετάμε, μαρτυρούμε τον Λόγο του Κυρίου και κάνουμε το θέλημα του Θεού, δεν μπορεί να μας καταλάβει η νύχτα επειδή είμαστε Υιοί του φωτός.
 Ο διάβολος βασιλεύει στο σκοτάδι. Πρέπει να φύγει η μέρα και να έρθει το σκοτάδι για να βασιλεύσει.
 Κεφ.ζ25- Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους και θέλουσι δοθή εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών, και ημίσεος καιρού.
 - Στην Αποκ.ιγ6 βλέπουμε το ίδιο πράγμα.
 (Αποκ. 13:6 )
Και ήνοιξε το στόμα αυτού εις βλαφημίαν εναντίον του Θεού, να βλαφημήση το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν τω ουρανώ.
 Κάτι που μπορεί να κάνει για παράδειγμα, είναι να καταργήσει τις παλιές ημερομηνίες και να αρχίσει να μετράει τον χρόνο από την στέψη του, από τότε που θα γίνει μονοκράτορας. Πιθανόν για να καταργηθεί το Προ Χριστού και το Μετά Χριστό.
 Μπορεί να βάλει γιορτές δικές του, να αλλάξει τις ονομασίες των ημερών και άλλα, για να μην υπάρχει ενθύμηση των παλαιών. Θα διακηρύξει τον εαυτό του ότι είναι θεός. Άνθρωποι σαρκικοί, όπως ο Αντίοχος ο Επιφανής και άλλοι, έλεγαν ότι είναι θεοί. Αν το έκαναν αυτό δικτάτορες μικροί ή μεγάλοι, σε μικρό ή μεγάλο τοπικά επίπεδο, πόσο μάλλον αυτός. Αν το έκαναν όλοι οι αυτοκράτορες της Ρώμης, πόσο μάλλον αυτός.
 Κάτι ανάλογο σήμερα γίνεται με το κίνημα της Νέας Εποχής. 
Μιλάει για χριστό, για χρίσμα, για θεό, όμως όλα αυτά είναι σε τελείως διαφορετική βάση. 
Ο ένας θεός είναι ο διάβολος και ο άλλος είναι ο Θεός. Αυτοί όταν λένε θεός, εννοούν τον διάβολο και χριστό εννοούν τον αντίχριστο. Στον κόσμο όμως δεν θα πουν ότι είναι ο αντίχριστος, θα πουν ότι είναι ο χριστός, ότι τον έχρισε ο θεός να λύσει τα προβλήματα της οικουμένης, να φέρει ειρήνη στον κόσμο, να έρθει ευημερία σε όλους και ότι από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει πια πόλεμος και έχθρα, όλα τα έθνη θα είναι φιλιωμένα και ενωμένα και όλα θα τα χρωστάνε στον «μεγάλο αυτόν ηγέτη» που τους χάρισε ο θεός.
 Δεν θα ταυτίσει τον εαυτό του με τον δικό μας Χριστό. 
Τον μισεί και δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει να το κάνει αυτό.
 Όλοι όμως περιμένουν έναν μεσσία. 
ιμάμ μαχντί
Οι Μουσουλμάνοι περιμένουν τον Μαχδί, άλλοι τον Μουαντνίμπ, οι Εβραίοι περιμένουν τον μεσσία τους. Οι χριστιανοί κατ΄ όνομα, θα επηρεαστούν από την ενέργεια πλάνης που θα έρθει στην οικουμένη και θα πιστέψουν στο ψεύδος.
 Αφού θα έχουν αρνηθεί τον Κύριο της Δόξης, αυτός θα τους είναι και πολύς!
 Κεφ.ζ26- Κριτήριον όμως θέλει καθίσει, και θέλει αφαιρεθή η εξουσία αυτού, δια να φθαρή και να αφανισθή έως τέλους.
 - Εδώ είναι που θα έρθει ο Χριστός, θα πιαστεί ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης και ζώντες θα ριφθούν στην γέενα του πυρρός.
 Κεφ.ζ27- Και η βασιλεία, και η εξουσία, και η μεγαλωσύνη των βασιλειών των υποκάτω παντός του ουρανού, θέλει δοθή εις τον λαόν των αγίων του Υψίστου, του οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνιος, και πάσαι αι εξουσίαι θέλουσι λατρεύσει και υπακούσει εις αυτόν.
 - Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα.
 Κεφ.ζ28- Έως ενταύθα είναι το τέλος του πράγματος. Όσον δι’ εμέ τον Δανιήλ, οι διαλογισμοί μου πολύ με ετάραττον, και η όψις μου ηλλοιώθη εν εμοί πλην συνετήρησα το πράγμα εν τη καρδία μου.
 - Ο Δανιήλ βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, καταλάβαινε ότι θα γίνονταν, φοβερά  και συνταρακτικά, αλλά και ότι ήταν πολύ μακριά γι’ αυτόν.
 Ο Θεός δίνει να καταλάβουμε τις σχέσεις και τα συναισθήματα με όλα αυτά. Όταν για παράδειγμα είδε εκείνο το θηρίο το φοβερό, θα ένοιωσε τον φόβο και τον τρόμο που αυτό απέπνεε, όταν είδε το κέρας θα ένοιωσε την βλασφημία, την ακαθαρσία και την κακία…
 Όλα αυτά τα στοιχεία στις οράσεις, αυτός που τις βλέπει τα νοιώθει. Το Πνεύμα του Θεού επικοινωνεί. Γι’ αυτό λέει ο Δανιήλ ότι ταράχθηκε.
 Δεν είναι απλά μια θέα, σαν τηλεόραση, αλλά είναι κάτι που συνεπαίρνει όλο το είναι του προφήτη και τα νοιώθει.                                  
Xristianikanea.gr


Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!