Blogger Widgets
25 Αυγούστου 2013

Η εργασία του σατανά πάνω σε όλα τα έθνη (Μέρος 2ον) Κεφ.ζ5- Και ιδού έπειτα θηρίον δεύτερον, όμοιον με άρκτον, και εσηκώθη κατά το έν πλάγιον, και είχε τρεις πλευράς εν τω στόματι αυτού μεταξύ των οδόντων αυτού και έλεγον ούτω προς αυτό Σηκώθητι, κατάφαγε σάρκας πολλάς.

 - Βλέπουμε τη λέξη έπειτα που σημαίνει ότι ήταν το ένα μετά το άλλο.
 - Το 2ο αυτό θηρίο ήταν η Μηδοπερσία, η οποία σηκώνεται από τη μία πλευρά, επειδή στην αρχή σηκώθηκαν οι Μήδοι και οι Πέρσες ενωμένοι. 
Ο Κύρος χρησιμοποίησε τη βοήθεια των Μήδων για να καταστρέψει την Βαβυλώνα. Πολύ σύντομα όμως η Περσία έγινε πάρα πολύ ισχυρή και όλο το κράτος έγινε Περσικό, όταν ο Κύρος πήρε όλη την εξουσία. Την ίδια ακριβώς λεπτομέρεια μας δείχνει στο Δαν.η3, με τον κριό που αντιπροσωπεύει την Μηδοπερσία. Μέσα στα σύμβολα αυτά μας δείχνει την Ιστορία, πράγματα τα οποία ίσχυσαν μέσα στα έθνη αυτά και τον τρόπο που ήταν φτιαγμένη η αυτοκρατορία.
 - Η αρκούδα είναι πολύ ισχυρό ζώο.
 Ιδιαίτερα όταν θυμώνει είναι φοβερά επικίνδυνη. Έχει τέτοια δύναμη που με την παλάμη της μπορεί να πετάξει έναν άνθρωπο πολλά μέτρα μακριά. Δείχνει την δύναμη της Μηδοπερσίας.
 - Το ότι έχει 3 πλευρές στο στόμα της, δείχνει ότι έχει καταφάει τα 3 προηγούμενα συστήματα, που ήταν η Βαβυλώνα, η Ασσυρία και η Αίγυπτος.  Ότι δηλαδή η Περσία κατέλαβε τον χώρο που είχαν καταλάβει πριν αυτές οι 3 προηγούμενες κοσμοκρατορίες. 
Η Περσία ήταν ένα τεράστιο κράτος, που έπιανε από την Ινδία μέχρι την Ελλάδα και λίγο κάτω από την Αίγυπτο.
 - Το ότι σηκώθηκε και κατέφαγε πολλές σάρκες αντιστοιχεί στον Ιερ.ν1-5. 
 (Ιερ. 50:1-5)
Ο λόγος, τον οποίον ελάλησε Κύριος κατά της Βαβυλώνος, κατά της γης των Χαλδαίων, διά Ιερεμίου του προφήτου.Αναγγείλατε εν τοις έθνεσι και κηρύξατε και υψώσατε σημαίαν· κηρύξατε,  μη κρύψητε· είπατε, Εκυριεύθη η Βαβυλών, κατησχύνθη ο Βηλ, συνετρίβη ο Μερωδάχ· κατησχύνθησαν τα είδωλα αυτής, συνετρίβησαν τα βδελύγματα αυτής. Διότι από βορρά αναβαίνει έθνος εναντίον αυτής, το οποίον θέλει καταστήσει την γην αυτής έρημον, και δεν θέλει υπάρχει ο κατοικών εν αυτή· από ανθρώπου έως κτήνους θέλουσι μετατοπισθή, θέλουσι φύγει. Εν ταις ημέραις εκείναις και εν τω καιρώ εκείνω, λέγει Κύριος, θέλουσιν ελθεί οι υιοί Ισραήλ, αυτοί και οι υιοί Ιούδα ομού, βαδίζοντες και κλαίοντες· θέλουσιν υπάγει και ζητήσει Κύριον τον Θεόν αυτών. Θέλουσιν ερωτήσει περί της οδού της Σιών με τα πρόσωπα αυτών προς εκεί, λέγοντες, Έλθετε και ας ενωθώμεν μετά του Κυρίου εν διαθήκη αιωνίω, ήτις δεν θέλει λησμονηθή.
 Εδώ δείχνει την κατάκτηση της Βαβυλώνας, αλλά και των υπόλοιπων συστημάτων από τους Πέρσες.
Κεφ.ζ6- Μετά τούτο εθεώρουν, και ιδού έτερον, ως λεοπάρδαλις, έχον επί τα νώτα αυτού τέσσαρας πτέρυγας πτηνού το θηρίον είχεν έτι τέσσαρας κεφαλάς και εδόθη εξουσία εις αυτό.
 - Η πάρδαλις με την σειρά που αναφέρεται αφορά την Ελλάδα, το βασίλειο του Αλέξανδρου, την αυτοκρατορία των Ελλήνων η οποία διαδέχθηκε την Περσική αυτοκρατορία.
 Το ότι είναι λεοπάρδαλη δείχνει την ποιότητα του ζώου, ότι είναι ευέλικτο, σαρκοβόρο και έχει την ίδια φύση με τα άλλα. Επίσης είναι πάρα πολύ ταχύ ζώο.
 - Τα 4 φτερά πτηνού αναφέρονται στην ταχύτητα της εξάπλωσης της 3ης αυτής αυτοκρατορίας.
 Η Ιστορία λέει ότι ο Αλέξανδρος κατάκτησε τον τότε κόσμο μέσα σε 11 χρόνια. Ήταν η πιο ταχεία κατάκτηση που είχε γίνει ποτέ στα χρονιά της Ιστορίας, γι’ αυτό και τον δείχνει με 4 φτερά.
- Τα 4 κεφάλια αναφέρεται στο ότι μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου τον διαδέχθηκαν οι 4 στρατηγοί του. Αυτή η αυτοκρατορία διαμερίστηκε σε 4 τμήματα.
 - Είναι αδύνατον ο Δανιήλ να γνώριζε αυτά τα πράγματα μέσω πολιτικής σκέψης ή υπόθεσης. Δεν μπορούσε να ξέρει ότι θα έρθει κάποια άλλη βασιλεία μετά την Βαβυλώνα ακριβώς όπως την περιέγραψε και μετά άλλη μία. Είναι αδύνατον να τα περιέγραψε από μόνος του.
 Είναι καθαρά το χέρι του Θεού.
 Κεφ.ζ7- Μετά τούτο είδον εν τοις οράμασι της νυκτός, και ιδού θηρίον τέταρτον, τρομερόν και καταπληκτικόν, και ισχυρόν σφόδρα και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας κατέτρωγε και κατεσύντριβε, και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού και αυτό ήτο διάφορο πάντων των θηρίων των προ αυτού και είχε δέκα κέρατα.
 - Το 4ο θηρίο περιγράφεται τρομερό και καταπληκτικό, που σημαίνει ότι ήταν απερίγραπτο τόσο, που έφερνε κατάπληξη στον Δανιήλ καθώς το έβλεπε. Αυτό το θηρίο αντιστοιχεί στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Μέσα από την περιγραφή του θηρίου, η προφητεία επεκτείνεται στην 5η αυτοκρατορία της εικόνας του Ναβουχοδονόσορ.
 Αυτό το θηρίο κυβερνάει όλο τον κόσμο, όλη τη γη, κάτι που δεν το έκανε κανένα από τα άλλα. Ο διάβολος είχε πολύ μεγάλη δύναμη μέσα από τη Ρώμη και έφτασε να κυβερνάει όλο τον κόσμο, μέσα από τη σιδερένια της πειθαρχία.
 - Το ότι είναι τρομερό και καταπληκτικό σημαίνει ότι μέσα του περιέχει τα στοιχεία των προηγούμενων θηρίων, το πνεύμα όλων των υπολοίπων θηρίων που περιγράφονται και το βλέπουμε αυτό στην Αποκ.ιγ2.
 Τελικά μας περιγράφει ότι το 7ο και τελευταίο σύστημα, έχει όλα τα άλλα μέσα του.
 Αποκ.ιγ2- Και το θηρίον το οποίον είδον, ήτο όμοιον με πάρδαλιν, και οι πόδες αυτού ως άρκτου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος και έδωκε εις αυτό ο δράκων την δύναμιν αυτού, και τον θρόνον αυτού, και εξουσίαν μεγάλην.
 Είναι απερίγραπτο επειδή έχει μέσα του όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και όσο προχωράει τόσο γίνεται πιο καταπληκτικό και πιο τερατώδες. Επειδή μεγαλώνει το μίσος, η κακία, το ψέμα, οι ψευδοφιλοσοφίες που έχουν εγκολπιστεί και διέπουν όλο αυτό το σύστημα.
 Η Νέα Εποχή αναβιώνει, φέρνει ξανά πίσω όλα αυτά που περιέχονταν μέσα στα θηρία αυτά: την θεοσοφία τους, την ειδωλολατρία τους, τη φιλοσοφική σκέψη. 
Τα φέρνουν πάλι στο προσκήνιο, επειδή είναι απαραίτητα για να χτιστεί το 7ο σύστημα, η 7η αυτοκρατορία.
 - Τα σιδερένια δόντια, μας παραπέμπουν στην εικόνα του Ναβουχοδονόσορ με πόδια από σίδηρο. 
Το Πνεύμα του Θεού μας δίνει αυτούς τους συνδέσμους για να τους παραβάλουμε τον ένα με τον άλλο και να δούμε για τί ακριβώς πρόκειται.
 Κατέτρωγε και κατασύντριβε. Το υπόλοιπο, αυτό που δεν μπορούσε να καταφάει, το καταπατούσε με τα πόδια του. Όπως για παράδειγμα στον καιρό της, η Ρώμη είχε κατακτήσει όλο τον κόσμο, τον είχε καταφάει. Επειδή όμως δεν μπορούσε να καταφάει τους χριστιανούς, γι’ αυτό τους καταπάτησε, τους τσαλαπάτησε.
 Ό,τι δεν μπορούσε να το εξουσιάσει και να κυριαρχήσει πάνω του, το πατούσε, το έλιωνε.
 Το ίδιο θα κάνει και ο αντίχριστος.
 Ό,τι δεν θα έρθει κάτω από την εξουσία του, να υποταχθεί και να τον προσκυνήσει, θα το καταστρέψει. 
Αυτό θα κάνει στους αγίους της Θλίψης. Θα φροντίσει να τους καταπατήσει, να τους θανατώσει, κάτι που μας το λέει άλλωστε στη συνέχεια.
 Τα δόντια αυτά και το καταπάτημα, αναφέρονται επίσης στην βαρβαρότητα των κατακτήσεων που έκαναν οι Ρωμαίοι. 
Στην Ιστορία αναφέρεται ότι εξαφάνιζαν από τον χάρτη ολόκληρες πόλεις.
 Όπως την Ιερουσαλήμ, την Καρχηδόνα, την Κόρινθο.
 Η Κόρινθος ήταν ένα στολίδι, με καταπληκτική αρχιτεκτονική και ρυμοτομία. Ήταν τόσο όμορφη, που ορισμένοι έλεγαν ότι ήταν ωραιότερη από την Ρώμη. 
Πήγαν λοιπόν και την έκαψαν μέχρι εδάφους. 
Την Αθήνα δεν την πείραξαν, την σεβάστηκαν, την Κόρινθο όμως την έκαψαν.
 Το πράγμα αυτό το έκανε ένας άξεστος στρατηγός, ο οποίος δεν είχε ιδέα. Ούτε γράμματα δεν ήξερε. Μετά από αυτό σηκώθηκε μια γενική κατακραυγή εναντίον των Ρωμαίων. 
Για να επανορθώσει, η Ρώμη έκτισε η ίδια ξανά την Κόρινθο και έβαλε Ρωμαίο προκουράτορα, Ρωμαίο διοικητή.
 Όταν πήγε ο Παύλος στην Κόρινθο και τον έφεραν στο δικαστήριο, ο Γαλίωνας ήταν Ρωμαίος δικαστής. 
Υπήρχε Ρωμαϊκή εξουσία εκεί επειδή η πόλη ήταν κολωνία της Ρώμης.
 Οι Ρωμαίοι ήταν φοβεροί. Δεν υπολόγιζαν τίποτα. Ακόμα και τους 2.000 Εβραίους που είχαν ξεφύγει στο ύψωμα Μασάντα, δεν τους άφησαν, αλλά έκτισαν εκεί μια γέφυρα από χώμα για να τους φτάσουν και να τους εξοντώσουν. 
Ήθελαν να είναι σίγουροι ότι δεν έμεινε κανείς.
 - Αυτά τα δέκα κέρατα μας ενώνουν αμέσως με την τελευταία βασιλεία.
 Πρώτα θα έρθουν τα δέκα κέρατα! 
Αυτά δεν είναι έθνη αλλά δέκα άτομα, γι’ αυτό και στο 24ο εδάφιο λέει: «Και τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλείς, οίτινες θέλουσιν εγερθή εκ της βασιλείας ταύτης». Στην Αποκάλυψη μας λέει: «είναι βασιλείς οι οποίοι βασιλεία δεν έλαβαν ακόμα». Δεν έχουν λάβει βασιλεία, επειδή είναι μέσα από την ίδια την βασιλεία.
 Είναι λοιπόν 10 άτομα (ας πούμε διοικητές), άτομα με πολύ μεγάλη εξουσία (χρήμα). 
Είναι οι οικονομικοί μεγιστάνες της υφηλίου σήμερα, οι οποίοι είναι σατανιστές και κινούν όλο τον Ο.Η.Ε. 
Αυτοί κρατάνε τα ηνία όλων των ηγετών και κατευθύνουν τον κόσμο προς την παγκόσμια κυβέρνηση μέσα από τον Ο.Η.Ε.
 Δέκα άτομα, που θα σηκωθούν και θα πάρουν την παγκόσμια κυριαρχία στα χέρια τους, πριν έρθει ο αντίχριστος.
 Γιατί;  Επειδή βλέπουμε τον αντίχριστο να μπαίνει στη σκηνή κατόπιν. Είναι τα 10 κέρατα εκεί, μετά όμως βλέπουμε να βγαίνει άλλο ένα, το 11ο…
Συνεχίζεται....
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!