Blogger Widgets
3 Αυγούστου 2013

AχάνΙησούς του Ναυή Κεφάλαιο ζ'
ζ:1 «Οι δε υιοί Ισραήλ έκαμον παράβασιν εις το ανάθεμα* διότι Αχάν, ο υιός του Xαρμί, υιού του Ζαβδί, υιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα, έλαβεν από του αναθέματος* και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά των υιών Ισραήλ*»
Η αμαρτία φέρνει ήττα.
 Το πρώτο μάθημα που πρέπει να πάρουμε είναι ότι ο Ισραήλ ήταν ένα σώμα. 
Αν ένας αμάρτανε τότε ο Θεός έβλεπε ότι όλοι αμάρταναν.
 Αχάν
Αχάν θα πεί φασαρία. 
Ο Αχάν έπραξε την αμαρτία και ο Θεός οργίσθηκε κατά του Ισραήλ.
 Είμαστε όλοι ένα σώμα. Αν ένα μέλος είναι άρρωστο τότε όλο το σώμα είναι άρρωστο. 
Για το λόγο αυτό η διαθήκη του Θεού ακυρώθηκε εξ' αιτίας ενός ατόμου.
 ζ:2 «Και απέστειλεν ο Ιησούς ανθρώπους εκ της Ιεριχώ εις Γαι, την πλησίον της Βαιθ-αυέν, προς το ανατολικόν μέρος της Βαιθήλ* και είπε πρός αυτούς λέγων, Ανάβητε, και κατασκοπεύσατε την γην. Και οι άνθρωποι ανέβησαν, και κατεσκόπευσαν την Γαι.»
 Οι κατάσκοποι πήγανε με αυτοπεποίθηση στη σάρκα τους. 
Δεν ήταν ταπεινοί μπροστά στον Κύριο.
 ζ:3 «Και επιστρέψαντες προς τον Ιησούν είπαν προς αυτόν, Ας μη αναβή πας ο λαός, αλλ' ως δύο ή τρεις χιλιάδες άνδρες ας αναβώσι, και ας πατάξωσι την Γαι* μη βάλης πάντα τον λαόν εις κόπον φέρων αυτόν έως εκεί* διότι είναι ολιγοι.»
 Ο Θεός θέλει να σε υποστηρίξει σε όσα του επιτρέπεις εσύ να σε οδηγεί. Οι Ισραηλίτες πήγαν στη μάχη χωρίς να ζητήσουν οδηγία από το Θεό. Ο Ιησούς του Ναυή έπρεπε να ρωτήσει τον Ελεάζαρ τον Αρχιερέα και εκείνος με τη σειρά του να ρωτήσει τον Θεό.
Αριθ.κζ'18-21 «Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Λάβε μετά σου Ιησούν τον υιόν του Ναυή, άνθρωπον εις τον οποίον είναι το πνεύμα, και επίθες την χείρα σου επ' αυτόν* και παράστησον αυτόν ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής και δος εις αυτόν διαταγάς ενώπιον αυτών* και θέλεις επιθέσει επ' αυτόν από της δόξης σου, δια να υπακούωσιν εις αυτόν πάσα η συναγωγή των υιών Ισραήλ*  και θέλει παρασταθή ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως, όστις θέλει ερωτήσει περί αυτού κατά την κρίσιν του Ουρίμ ενώπιον του Κυρίου* κατά τον λόγον αυτού θέλουσιν εξέρχεσθαι και κατά τον λόγον αυτού θέλουσιν εισέρχεσθαι, αυτός και πάντες οι υιοί Ισραήλ μετ' αυτού και πάσα η συναγωγή.»
 ζ:4-5
«Και ανέβησαν εκεί εκ του λαού ως τρεις χιλιάδες άνδρες* και έφυγον από προσώπου των ανδρών της Γαι. Και οι άνδρες της Γαι επάταξαν εξ αυτών έως τριάκοντα έξ άνδρας* και κατεδίωξαν αυτούς απ' έμπροσθεν της πύλης έως Σιβαρείμ, και επάταξαν αυτούς εις το κατωφερές* δια το οποίον αι καρδίαι του λαού διελύθυσαν, και έγιναν ως ύδωρ.»
 36 άτομα σκοτώθηκαν εξ' αιτίας του Αχάν.
Γαλ.γ'3       «ούτως ανόητοί εστε; εναρξάμενοι πνεύματι νύν σαρκί επιτελείσθε;»
Δευτ.ια'22   «Επειδή, εάν φυλάξητε επιμελώς πάσας τας εντολάς ταύτας, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς, ώστε να εκτελήτε αυτάς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας, να περιπατήτε εις πάσας τας οδούς αυτού, και να ήσθε προσκεκολλημένοι εις αυτόν, τότε θέλει εκδιώξει ο Κύριος πάντα ταύτα τα έθνη απ' έμπροσθέν σας, και θέλετε κληρονομήσει έθνη μεγαλήτερα και δυνατώτερά σας.»
Αριθ.κ'3     «Και ο λαός ελοιδόρει κατά του Μωϋσέως και είπον, λέγοντες, Είθε να απεθνήσκομεν, ότε οι αδελφοί ημών απέθανον ενώπιον του Κυρίου.»
 Με την ήττα αυτή ο λαός έχασε όλο του το θάρρος.
Δευτ.κγ'9    «Όταν εκστρατεύης επί τους εχθρούς σου, φυλάττου από παντός κακού πράγματος.»
 Πρέπει να είμαστε καλυμμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού.
 Λέει: αι καρδίαι του λαού διελύθυσαν
Στα Εβραϊκά λέει ότι οι καρδιές του λαού έγιναν ΣΑΒΑΡ δηλ. κομμάτια. 
Η αμαρτία τους έκανε κομμάτια.
 ζ:6«Και διέρρηξεν ο Ιησούς τα ιμάτια αυτού, και έπεσε κατά γης επί πρόσωπον αυτού, έμπροσθεν της κιβωτού του Κυρίου έως εσπέρας, αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, και επέθεσαν χώμα επί τας κεφαλάς αυτών.»
 Το σκίσιμο των ρούχων σημαίνει αγανάκτηση και πένθος.
 Το ότι έπεσαν κατά γης σημαίνει μεγάλη εθνική συμφορά.
Μιχ.ς'9  «Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πολιν, και η σοφία θέλει φοβείσθαι το όνομα σου* ακούσατε την ράβδον και τις διώρισε αυτήν.»
 ζ:7«Και είπεν ο Ιησούς, Α! Δέσποτα Κύριε, δια τι διεβίβασας τον λαόν τούτον δια του Ιορδάνου, δια να μάς παραδώσης εις τας χείρας των Αμορραίων, ώστε να αφανίσωσιν ημάς; είθε να ευχαριστούμεθα καθήμενοι πέραν του Ιορδάνου!»
 Ο Ιησούς του Ναυή είναι τύπος του μεσίτη μεταξύ της συνάθροισης και του Θεού. Οι υποσχέσεις που ο Θεός τους είχε δώσει ήταν όλες υπό όρους.
To μάθημα που μπορούμε να πάρουμε είναι το εξής:
Να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί ακόμα και στον πιό ασήμαντο εχθρό.
Α'Σαμ.δ'3   «Ότε δε ήλθεν ο λαός εις το στρατόπεδον, είπον οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, Διά τι ο Κύριος επάταξεν ημάς σήμερον έμπροσθεν των Φιλισταίων; ας λάβωμεν προς εαυτούς από Σηλώ την κιβωτόν της διαθήκης του Κυρίου, και ελθούσα εν μέσω ημών θέλει σώσει ημάς εκ της χειρός των εχθρών ημών.»
Β'Σαμ.κα'1 «Έγεινε δε πείνα εν ταις ημέραις του Δαβίδ τρία έτη κατά συνέχειαν. και ηρώτησεν ο Δαβίδ τον Κύριον. Και ο Κύριος απεκρίθη, Τούτο έγεινεν εξ αιτίας του Σαούλ και του φονικού οίκου αυτού, διότι εθανάτωσε τους Γαβαωνίτας.»
Η ολιγοπιστία ελαττώνει τη φήμη του Θεού.
Ιησ.ε'1  «Και ότε ήκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμορραίων, οι πέραν του Ιορδάνου προς δυσμάς, και πάντες οι βασιλείς των Xαναναίων, οι παρά την θάλασσαν, ότι ο Κύριος απεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου απ' έμπροσθεν των υιών Ισραήλ εωσού διέβησαν, διελύθησαν αι καρδίαι αυτών* και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή, από του φόβου των υιών Ισραήλ*»
Ιησ.ς'27      «Και ο Κύριος ήτο μετά του Ιησού, και το όνομα αυτού διεφημίσθη καθ' όλην την γην.»
ζ:8-9 «ω! Κύριε, τι να είπω, αφού ο Ισραήλ έστρεψε τα νώτα έμπροσθεν των εχθρών αυτού; και ακούσαντες οι Xαναναιοι, και πάντες οι κάτοικοι της γης, θέλουσι περικυκλώσει ημάς, και εξαλείψει το όνομα ημών από της γης* και τι θέλείς κάμει περί του ονόματός σου του μεγάλου;»
 Ο Ιησούς προσεύχεται για το λαό του Θεού.
 ζ:10-11 «Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, Σηκώθητι* δια τι έπεσες ούτως επί το πρόσωπόν σου; ημάρτησεν ο Ισράηλ, και μάλιστα παρέβησαν την διαθήκην μου, την οποίαν προσέταξα αυτούς* και έτι έλαβον από του αναθέματος, και έτι έκλεψαν, και έτι εψεύσθησαν, και έτι έβαλον αυτό εις τα σκεύη αυτών*»
Ο Κύριος επιφέρει κυρώσεις στο λαό Του και αναφέρεται στο σύνολο του λαού ενώ ένα μόνο άτομο έπραξε την αμαρτία.
Εφεσ.ς'12   «ότι ουκ έστιν ημίν η πάλη πρός αίμα καί σάρκα, αλλά πρός τάς αρχάς, πρός τάς εξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τού σκότους τούτου, πρός τά πνευματικά τής πονηρίας εν τοίς επουρανίοις.»
ζ:12 «δια τούτο δεν θέλουσι δυνηθή οι υιοί Ισραήλ να σταθώσιν έμπροσθεν των εχθρών αυτών, αλλά θέλουσι στρέψει τα νώτα έμπροσθεν των εχθρών αυτών, διότι έγειναν ανάθεμα* ουδέ θέλω είσθαι πλέον με σας, εάν δεν εξαλείψητε το ανάθεμα εκ μέσου σας*»
 Εάν δεν εξαλειφθεί η αμαρτία ο Θεός δεν μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία.
 ζ:13 «σηκωθείς αγίασον τον λαόν, και ειπέ, Αγιάσθητε δια την αύριον* διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ* Ανάθεμα είναι εν τω μέσω σου, Ισραήλ* δεν δύνασαι να σταθής έμπροσθεν των εχθρών σου, εωσού αφαιρέσητε το ανάθεμα εκ μέσου σας*»
 Ο Θεός τους ζητάει να αγιαστούν (αν και προηγουμένως είχαν ήδη αγιαστεί). πρέπει καθημερινά να αγιαζόμαστε.
ζ:14-15 «προσέλθετε λοιπόν το πρωΐ κατά τας φυλάς σας* και η φυλή την οποίαν πιάση ο Κύριος, θέλει προσέλθει κατά συγγενείας* και η συγγένεια, την οποίαν πιάση ο Κύριος, θέλει προσέλθει κατ' οικογενείας* και η οικογένεια, την οποίαν πιάση ο Κύριος, θέλει προσέλθει κατά άνδρας* και όστις πιασθή έχων το ανάθεμα, θέλει κατακαυθή εν πυρί, αυτός και πάντα όσα έχει* διότι παρέβη την διαθήκην του Κυρίου, και διότι έπραξε ανομίαν εν τω Ισραήλ.»
 Έβαλαν κλήρους
 ζ:16-18«Και εξεγερθείς ο Ιησούς το πρωΐ, προσήγαγε τον Ισραήλ κατά τας φυλάς αυτών* και επιάσθη η φυλή του Ιούδα* και προσήγαγε τας συγγενείας τους Ιούδα, και επιάσθη η συγγένεια των Ζαραϊτών* και προσήγαγε την συγγένειαν των Ζαραϊτών κατά άνδρας, και επιάσθη ο Ζαβδί* και προσήγαγε την οικογένειαν αυτού κατά άνδρας, και επιάσθη ο Αχάν, ο υιός του Xαρμί, υιού του Ζαβδί, υιού του Ζερά, εκ της φυλής του Ιούδα.»
 Αν ο Αχάν είχε μετανοήσει θα τον συγχωρούσε.
 ζ:19«Και είπεν ο Ιησούς προς τον Αχάν, Τέκνον μου, δός τώρα δόξαν εις Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ, και εξομολογήθητι εις αυτόν, και ειπέ μοι τώρα τι έπραξας* μη κρύψης αυτό απ' εμού.»
 Όταν ο Θεός φανερώνει την αμαρτία σου μην κρύβεσαι και φέρνεις σε δύσκολη θέση τον προφήτη του Θεού. 
Να έχουμε το θάρρος να πούμε συγνώμη.
 ζ:20-26«Και απεκρίθη ο Αχάν προς τον Ιησούν, και είπε, Αληθώς εγώ ήμαρτον εις Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ, και έπραξα ούτω και ούτω* ιδών μεταξύ των λαφύρων μίαν καλήν Βαβυλωνικήν στολήν, και διακοσίους σίκλους αργυρίου, και έλασμα χρυσού βάρους πεντήκοντα σίκλων, επεθύμησα αυτά, και έλαβον αυτά* και ιδού, είναι κεκρυμμένα εν τη γη, κατά το μέσον της σκηνής μου, και το αργύριον υποκάτω αυτών. Και απέστειλεν ο Ιησούς ανθρώπους* και έτρεξαν εις την σκηνήν, και ιδού, ήσαν κεκρυμμένα εν τη σκηνή αυτού, και το αργύριον υποκάτω αυτών. Και έλαβον αυτά εκ μέσου της σκηνής, και έφεραν αυτά προς τον Ιησούν και προς πάντας τους υιούς Ισραήλ, και έθεσαν αυτά ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Ιησούς, και πας ο Ισραήλ μετ' αυτού, επίασαν τον Αχάν τον υιόν του Ζερά, και το αργύριον, και την στολήν, και το έλασμα του χρυσού, και τους υιούς αυτού, και τας θυγατέρας αυτού, και τους βόας αυτού, και τους όνους αυτού, και τα πρόβατα αυτού, και την σκηνήν αυτού, και πάντα όσα είχε, και έφεραν αυτούς εις την κοιλάδα Αχώρ. Και είπεν ο Ιησούς, Δια τι κατετάραξας ημάς; ο Κύριος θέλει σε καταταράξει την ημέραν ταύτην. Και πας ο Ισραήλ ελιθοβόλησαν αυτόν με λίθους, και κατέκαυσαν αυτούς εν πυρί, και ελιθοβόλησαν αυτούς με λίθους. Και έστησαν επ' αυτόν σωρόν λίθων μέγαν, όστις μένει έως της σήμερον* ούτως έπαυσεν ο Κύριος από της εξάψεως του θυμού αυτού* δια τούτο καλείται το όνομα του τόπου εκείνου, Κοιλάς Αχώρ, έως της ημέρας ταύτης.»
Αχώρ
Αχώρ θα πεί ταραχή.
 Όποιος φέρνει φασαρία (Αχάν) στο λαό του Θεού θα τον ταράξει (Αχώρ) ο Κύριος.
Παρ.κη'13  «Ο κρύπτων τας αμαρτίας αυτού, δεν θέλει ευοδωθή* ο δε εξομολογούμενος και παραιτών αυτάς, θέλει ελεηθή.»
Αριθ.λβ'23 «εάν όμως δεν κάμητε ούτως, ιδού, θέλετε αμαρτήσει ενώπιον του Κυρίου* και ας ήσθε αβέβαιοι ότι θέλει σας ευρεί η αμαρτία σας*»
! Τύποι:
Αχάν:  Η εικόνα της ημέρας της κρίσης.
 Όλα τα έθνη θα κριθούν μπροστά στον Ιησού και θα ξεχωρήσει τα πρόβατα από τα κατσίκια.
 Όλες οι αμαρτίες θα φανερωθούν. Θα κριθούν με λίθους και με φωτιά.
 Λίθοι: Ο λίθος της κρίσης είναι ο Ιησούς Χριστός (λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου).
Φωτιά: Η Φωτιά είναι σύμβολο της κρίσης του Θεού.
Τον έκρινε ο λαός Ισραήλ: Ο λαός Ισραήλ είναι οι άγιοι και ο κόσμος.
 Έτσι και εμείς θα κρίνουμε τον κόσμο τον αμαρτωλό.
 Έκαψαν τα υπάρχοντά του: Με το να κάψουν τα υπάρχοντα του Αχάν ο Ισραήλ δεν είχε τίποτε να επιθυμήσει ή να οφεληθεί απ' αυτά.
 Χρυσό και Αργύριο: Το χρυσό και το αργύριο είναι αυτό που πρέπει να αποδοθεί στον Κύριο, αλλά το κατακρατάει ο άνθρωπος βάζοντάς το στη σκηνή του.
 Τα τάλαντα είναι τα χαρίσματα που σου έχει δώσει ο Θεός.
Βαβυλωνιακή στολή: Πρόσεχε τα βαβυλωνιακά ενδύματα και την απάτη του εύκολου πλούτου.
Α'Πετρ.β'11    «Αγαπητοί, παρακαλώ ως παροίκους καί παρεπιδήμους απέχεσθαι τών σαρκικών επιθυμιών, αίτινες στρατεύονται κατά τής ψυχής*»
Α'Ιωαν.β'16    «ότι πάν τό εν τώ κόσμω, η επιθυμία τής σαρκός καί η επιθυμία τών οφθαλμών καί η αλαζονεία τού βίου, ουκ έστιν εκ τού πατρός αλλ' εκ τού κόσμου εστίν.»
Α'Τιμ.ε'20  «τούς αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, ίνα καί οι λοιποί φόβον έχωσιν.»
Ιακ.α'14      «έκαστος δέ πειράζεται υπό τής ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος καί δελεαζόμενος*»
Ψαλ.ριθ'37 «Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από του να βλέπωσι ματαιότητα. ζωοποίησον με εν τη οδώ σου.»
 Αφού η αμαρτία κριθεί και μετανοήσουμε η κοιλάδα Αχώρ θα γίνει θύρα ελπίδος.
Ωσηέ β'15  «Και εκείθεν θέλω δώσει εις αυτήν τους αμπελώνας αυτής και την κοιλάδα του Αχώρ δια θύραν ελπίδος* και θέλει ψάλλει εκεί ως εν ταις ημέραις της νεότητος αυτής και ως εν τη ημέρα της αναβάσεως αυτής από γης Αιγύπτου.»
Α'Ιωαν.β'1  «Τεκνία μου, ταύτα γράφω υμίν ίνα μή αμάρτητε. καί εάν τις αμάρτη, παράκλητον έχομεν πρός τόν πατέρα, Ιησούν Χριστόν δίκαιον*»
Ρωμ.ς'23     «τά γάρ οψώνια τής αμαρτίας θάνατος, τό δέ χάρισμα τού θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού τώ κυρίω ημών.»
Ιεζ.ιη'4       «Ιδού, πάσαι αι ψυχαί είναι εμού* ως η ψυχή του πατρός, ούτω και η ψυχή του υιού εμού είναι* η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει.»
Η Βαβυλωνιακή στολή είναι το ακάθαρτο πράγμα.
Xristianikanea.blogspot.gr

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!