Blogger Widgets
23 Απριλίου 2013

H ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο No7

 Κεφ.μδ1- 17  ΠΡΟΣΕΤΑΞΕ δε τον επιστάτην της οικίας αυτού, λέγων, Γέμισον τα σακκία των ανθρώπων τροφάς, όσας δύνανται να φέρωσι, και βάλε το αργύριον εκάστου εν τω στόματι του σακκίου αυτού×......

 9- εις όντινα εκ των δούλων σου ευρεθή, ας αποθάνη, και ημείς έτι θέλομεν γείνει δούλοι του κυρίου ημών. 10- Ο δε είπε, Και τώρα ας γείνη καθώς λέγετε× εις όντινα ευρεθή, θέλει γείνει δούλος μου, σεις δε θέλετε είσθαι αθώοι. 11- Και σπεύσαντες, κατεβίβασαν έκαστος το σακκίον αυτού εις την γην, και ήνοιξεν έκαστος το σακκίον αυτού. 12- Και ηρεύνησεν, αρχίσας από του πρεσβυτέρου, και τελειώσας εις τον νεώτερον× και ευρέθη το ποτήριον εν τω σακκίω του Βενιαμίν. 13- Τότε έσχισαν τα ιμάτια αυτών, και φορτώσαντες έκαστος τον όνον αυτού, επέστρεψαν εις την πόλιν. 14- ΕΙΣΗΛΘΕ δε ο Ιούδας και οι αδελφοί αυτού εις την οικίαν του Ιωσήφ, έτι αυτού  όντος εκεί× και έπεσαν έμπροσθεν αυτοί επί την γην. 15- Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, Τι είναι το πράγμα τούτο, το οποίον επράξατε; Δεν εξεύρετε ότι άνθρωπος οποίος εγώ, αληθώς μαντεύει; 16- Και είπεν ο Ιούδας, Τι να είπωμεν προς τον κύριον μου; Τι να λαλήσωμεν; Ή πώς να δικαιωθώμεν; Ο Θεός εύρηκε την αδικίαν των δούλων σου× ιδού, είμεθα δούλοι του κυρίου μου, και ημείς, και εκείνος εις τον οποίον ευρέθη το ποτήριον. 17- Ο δε είπε, Μη γένοιτο εις εμέ να πράξω τούτο× ο άνθρωπος εις τον οποίον ευρέθη το ποτήριον, ούτος θέλει είσθαι εις εμέ δούλος× σεις δε ανάβητε εν ειρήνη προς τον πατέρα σας.
 - Στο 9ο εδάφιο βλέπουμε κάτι προς αποφυγή: Επειδή δεν γνωρίζουμε τι πράττουν οι άλλοι άνθρωποι ποτέ να μην παραδινόμαστε με τέτοια λόγια και όρκους. Μπορεί να εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας αλλά να μην εμπιστευόμαστε τους άλλους, επειδή δεν ξέρουμε τι κάνουν.
 - Ο Ιωσήφ αναπαράγει τις συνθήκες της κατάστασης που έγινε με τον ίδιο, για να δει τις αντιδράσεις τους, να δει τι έχει γίνει μέσα τους.
 - Τυπολογία:
 1) Οι Ισραηλίτες ήταν στην παρουσία του Ιωσήφ, που συμβολίζει τον Ιησού και όμως δεν τον γνώρισαν.
 2) Στην πρώτη επίσκεψη, υπερασπίστηκαν τους εαυτούς τους, αυτοδικαιώθηκαν. Δεν αναγνώρισαν την αμαρτία τους. Γεν.μβ31. Οι Ισραηλίτες δεν αναγνώρισαν τον Μεσσία τους όταν Τον είδαν την πρώτη φορά.
  3) Στην δεύτερη επίσκεψη αναγνώρισαν την αμαρτία τους. Γεν.μδ16. Πήραν όλοι μαζί το βάρος και την ευθύνη, δεν έριξαν την ευθύνη στον Βενιαμίν κι έτσι ο Ιωσήφ αποκαλύπτει τον εαυτό του και τους συγχωρεί. Στην Δεύτερη Έλευση οι Ισραηλίτες θα αναγνωρίσουν τον Ιησού, θα αναγνωρίσουν την αμαρτία τους, θα δεχθούν τον Μεσσία τους και θα συγχωρεθούν. (Βλέπουμε ότι η αμαρτία τους τελικά αποκαλύπτεται στο τέλος, όταν Τον δουν. Γι’ αυτό λέει μετά θα κλάψουν όπως κλαίει κάποιος για τον μονογενή γιο του.)
 4) Ο Ιωσήφ αγαπούσε τους αδελφούς του παρά το γεγονός ότι αυτοί του φέρθηκαν άσχημα. Παρόμοια ο Ιησούς αγαπά τον λαό Ισραήλ παρά το ότι αυτοί Τον απέρριψαν και θα τους το δείξει στην Χιλιετή Βασιλεία.
 5) Ο Ιησούς δεν αποκαλύπτεται στον αμαρτωλό σαν Σωτήρας, μέχρι να αναγνωρίσει την αμαρτία του και να δεχθεί την συγχώρεση του Θεού.
 Κεφ.μδ18- Τότε επλησίασεν εις αυτόν ο Ιούδας, και είπε, Δέομαι, κύριε μου× ας λαλήση, παρακαλώ, ο δούλος σου λόγον εις τα ώτα του κυρίου μου, και ας μη εξαφθή ο θυμός σου κατά του δούλου σου× διότι συ είσαι ως Φαραώ. 19- Ο κύριος μου ηρώτησε τους δούλους αυτού, λέγων, Έχετε πατέρα, ή αδελφόν; 20- Και είπομεν προς τον κύριον μου, Έχομεν πατέρα γέροντα, και παιδίον του γήρατος αυτού, μικρόν, ο δε αδελφός αυτού απέθανε× και αυτός μόνος έμεινεν εκ της μητρός αυτού, και ο πατήρ αυτού αγαπά αυτόν. 21- Και είπας προς τους δούλους σου, Φέρετε αυτόν προς εμέ δια να ίδω αυτόν ιδίοις οφθαλμοίς. 22- Και είπομεν προς τον κύριον μου, Το παιδίον δεν δύναται να αφήση τον πατέρα αυτού× διότι εάν αφήση τον πατέρα αυτού, ούτος θέλει αποθάνει. 23- Συ δε είπας προς τους δούλους σου, Εάν δεν καταβή ο αδελφός υμών ο νεώτερος μεθ’ υμών, δεν θέλετε ιδεί πλέον το πρόσωπον μου. 24- Και ότε ανέβημεν προς τον δούλον σου τον πατέρα μου, απηγγείλαμεν προς αυτόν τους λόγους του κυρίου μου. 25- Ο δε πατήρ ημών είπεν, Υπάγετε πάλιν, αγοράσατε εις ημάς ολίγας τροφάς. 26- Και είπομεν, Δεν δυνάμεθα να καταβώμεν× εάν ο αδελφός ημών ο νεώτερος ήναι μεθ’ ημών, τότε θέλομεν καταβή× διότι δεν δυνάμεθα να ίδωμεν το πρόσωπον του ανθρώπου, εάν ο αδελφός ημών ο νεώτερος δεν ήναι μεθ’ ημών. 27- Και ο δούλος σου ο πατήρ μου είπε προς ημάς, Σεις εξεύρετε ότι δύο υιούς εγέννησεν εις εμέ η γυνή μου× 28- και ο είς εξήλθεν από πλησίον μου, και είπα, Βεβαίως κατεσπαράχθη υπό θηρίου× και δεν είδον αυτόν έως του νυν× 29- εάν δε λάβητε και τούτον απ’ έμπροσθεν μου και συμβή εις αυτόν συμφορά, θέλετε καταβιβάσει την πολιάν μου μετά λύπης εις τον τάφον. 30- Τώρα λοιπόν όταν υπάγω προς τον δούλον σου τον πατέρα μου, και το παιδίον δεν ήναι μεθ’ ημών, (επειδή η ψυχή αυτού κρέμαται εκ της ψυχής εκείνου,) 31- καθώς ίδη ότι το παιδίον δεν είναι, θέλει αποθάνει× και οι δούλοι σου θέλουσι καταβιβάσει την πολιάν του δούλου σου του πατρός ημών μετά λύπης εις τον τάφον. 32- Διότι ο δούλος σου εγγυήθη περί του παιδίου προς τον πατέρα μου, λέγων, Εάν δεν φέρω αυτόν προς σε, τότε θέλω είσθαι υπεύθυνος προς τον πατέρα μου διαπαντός. 33- Τώρα λοιπόν, δέομαι σου, ας μείνη ο δούλος σου αντί του παιδίου δούλος εις τον κύριον μου, το δε παιδίον ας αναβή μετά των αδελφών αυτού× 34- διότι πώς να αναβώ προς τον πατέρα μου, εάν το παιδίον δεν ήναι μετ’ εμού; Ουχί, δια να μη ίδω το κακόν, το οποίον θέλει ευρεί τον πατέρα μου.
 - Εδώ βλέπουμε τον  Ιούδα να  μεσιτεύει.
Κεφ.με1-3 ΤΟΤΕ ο Ιωσήφ δεν ηδυνήθη να κρατήση εαυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπροσθεν αυτού× και εφώνησεν, Εκβάλετε πάντας απ’ εμού× και δεν έμεινεν ουδείς μετ’ αυτού, ενώ ο Ιωσήφ ανεγνωρίζετο εις τους αδελφούς αυτού× 2- και αφήκε φωνήν μετά κλαυθμού× και ήκουσαν οι Αιγύπτιοι× ήκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ. 3- Και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, Εγώ είμαι ο Ιωσήφ× ο πατήρ μου έτι ζη; Και δεν ηδύναντο οι αδελφοί αυτού να αποκριθώσι προς αυτόν× διότι εταράχθησαν εκ της παρουσίας αυτού.
 - Αυτή θα είναι η Δεύτερη Έλευση. Θα ταραχθούν από την παρουσία Του.
 - Στο 3ο εδάφιο βλέπουμε τον Ιωσήφ να τους μιλάει στα εβραϊκά. Μέχρι τότε τους μιλούσε στα αιγυπτιακά.
 - Ρωτάει για δεύτερη φορά για τον πατέρα του. Πριν ρώτησε σαν ξένος. Τώρα ρωτάει σαν γιος, θέλοντας να μάθει λεπτομέρειες.
 - Οι αδελφοί του βέβαια ήταν ταραγμένοι και έκπληκτοι. Είχαν μπροστά τους αυτόν που είχαν πουλήσει για δούλο και τώρα ήταν αυτός που διοικούσε όλη την Αίγυπτο και τους είχε όλους στα χέρια του. Πιθανόν φοβόντουσαν για αντίποινα. Επίσης, οπωσδήποτε θα θυμήθηκαν και τα όνειρα που είχε δει ο Ιωσήφ.
 Κεφ.με4- Και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφού αυτού, Πλησιάσατε προς εμέ, παρακαλώ. Και επλησίασαν.
 Και είπεν, Εγώ είμαι Ιωσήφ ο αδελφός σας, τον οποίον επωλήσατε εις την Αίγυπτον.
Ο Χριστός μας προσκαλεί να πλησιάσουμε προς Αυτόν. Για άλλη μια φορά φαίνεται ότι ο Ιωσήφ είναι ο τέλειος τύπος του Χριστού.
 Ο Χριστός είναι ο αδελφός μας. Εβρ.β11,14,17.
 Κι εμείς πουλήσαμε τον Κύριο. Πουλήθηκε ο Κύριος από τους αδελφούς Του, απ’ όλους εμάς.
 Κεφ.με5- Τώρα λοιπόν μη λυπείσθε, μηδ’ ας φανή εις εσάς σκληρόν, ότι με επωλήσατε εδώ× επειδή εις διατήρησιν ζωής με απέστειλεν ο Θεός έμπροσθεν σας.
 - Βέβαια ο Θεός δεν τους έκανε να πουλήσουν το Ιωσήφ. Αυτοί το έκαναν με δική τους κακία. Όμως αφού το έκαναν αυτό, ο Θεός εργάστηκε ώστε να αποβεί σε καλό. Έτσι ο Θεός εργάζεται τις μεγαλύτερες δυστυχίες και θλίψεις μας και τις μετατρέπει στις μεγαλύτερες ευλογίες. Ο Θεός το χρησιμοποιεί για την δόξα Του και φέρνει τη σωτηρία με άλλο τρόπο. Αυτό είναι το μεγαλείο του Θεού! Αυτός είναι ο Κύριος!
 Κεφ.με6- Διότι τούτο είναι το δεύτερον έτος της πείνης επί της γης× και μένουσιν ακόμη πέντε έτη, εις τα οποία δεν θέλει είσθαι ούτε αροτρίασις, ούτε θερισμός.
 - Ο Ιωσήφ εδώ είναι 39 χρονών.
 Κεφ.με7- Και ο Θεός με απέστειλεν έμπροσθεν σας δια να διατηρήσω εις εσάς διαδοχήν επί της γης, και να διαφυλάξω την ζωήν σας μετά μεγάλης λυτρώσεως. 8- Τώρα λοιπόν δεν με απεστείλατε εδώ σεις, αλλ’ ο Θεός× και με έκαμε πατέρα εις τον Φαραώ, και κύριον παντός του οίκου αυτού, και άρχοντας πάσης της γης Αιγύπτου.
 - Δεν κατεύθυναν εκείνοι το πεπρωμένο του Ιωσήφ, παρόλο που ήταν υπεύθυνοι για την ταλαιπωρία του, αλλά ο Θεός. Αν ο Θεός ήθελε να τον πάρει στην Αίγυπτο είχε άλλους τρόπους να το κάνει, όπως με τον Αβραάμ.
 - Ο Ιωσήφ όπως ο Χριστός απεστάλη σαν δούλος στην Αίγυπτο, που συμβολίζει τον κόσμο, για να φέρει σωτηρία. Ιωα.γ16.
 - Να φέρει την σωτηρία, αφού βγήκε από τον λάκκο της φυλακής και να φέρει τον άρτο της ζωής.
 - Πατέρας του Φαραώ ήταν ένας συνηθισμένος τίτλος για τον πρωθυπουργό του βασιλιά.
 Όπως για παράδειγμα ο Φιχώλ που ήταν «Το στόμα του βασιλιά».
 Ο πρωθυπουργός ήταν ο σύμβουλος του βασιλιά, τόσο έμπιστος του, σαν πατέρας του.
 Δεν αναφέρεται στην εξουσία αλλά στην συμβουλή.
 Κεφ.με9- Σπεύσαντες, ανάβητε προς τον πατέρα μου, και είπατε προς αυτόν, Ούτω λέγει ο υιός σου Ιωσήφ× Ο Θεός με έκαμε κύριον πάσης Αιγύπτου× κατάβηθι προς εμέ, μη σταθής× 10- και θέλεις κατοικήσει εν γη Γεσέν, και θέλεις είσθαι πλησίον μου, συ και οι υιοί σου, και οι υιοί των υιών σου, και τα ποίμνια σου, και αι αγέλαι σου, και πάντα όσα έχεις× 11- και θέλω σε εκτρέφει εκεί, (διότι μένουσιν ακόμη πέντε έτη πείνης,) δια να μη έλθης εις στέρησιν, συ και ο οίκος σου, και πάντα όσα έχεις. 12- Και ιδού, οι οφθαλμοί σας βλέπουσι, και οι οφθαλμοί του αδελφού μου Βενιαμίν, ότι το στόμα μου λαλεί προς εσάς× 13- απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου πάσαν την δόξαν μου εν Αιγύπτω, και πάντα όσα είδετε, και σπεύσαντες καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. 14- Και πεσών επί τον τράχηλον Βενιαμίν του αδελφού αυτού, έκλαυσε× και ο Βενιαμίν έκλαυσεν επι τον τράχηλον εκείνου. 15- Και καταφιλήσας πάντας τους αδελφούς αυτού, έκλαυσεν επ’ αυτούς× και μετά ταύτα ωμίλησαν οι αδελφοί αυτού μετ’ αυτού.
 - Η Γεσέν επίσης ονομαζόταν Γη του Ραμσή. Γεν.μζ11.
 Ήταν η καλύτερη γη στην ανατολική όχθη του Νείλου στην Κάτω Αίγυπτο. Είναι η περιοχή του Δέλτα του Νείλου και πάρα πολύ κοντά στην γη της Παλαιστίνης. Εξ.ιγ17.
 Πιθανότατα ήταν ακατοίκητη περιοχή αλλά πολύ πλούσια για κτηνοτροφία, επειδή ο Νείλος δημιουργούσε πολλά νησάκια με πλούσια βλάστηση.
 - Λύνεται ο γλωσσοδέτης και αποκαθιστάται η σχέση.
 Κεφ.με16- ΚΑΙ η φήμη ηκούσθη εις τον οίκον του Φαραώ, λέγουσα, Οι αδελφοί του Ιωσήφ ήλθον× εχάρη δε ο Φαραώ, και οι δούλοι αυτού.
 - Ο Φαραώ χάρηκε. Ο Θεός είχε δώσει χάρη στον Ιωσήφ και στον Ισραήλ, στα μάτια της Αιγύπτου. Βλέπουν ότι ενώ θα τους θέριζε η πείνα, ο Θεός τους έσωσε και το χρωστάνε σε έναν άνθρωπο. Μέσα τους νοιώθουν φοβερή εκτίμηση για τον Ιωσήφ.
 Κεφ.με17- Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, Ειπέ προς τους αδελφούς σου, Τούτο κάμετε× φορτώσατε τα ζώα σας, και υπάγετε, ανάβητε εις γην Χαναάν× 18- και παραλαβόντες τον πατέρα σας, και τας οικογενείας σας, έλθετε προς εμέ× και θέλω σας δώσει τα αγαθά της γης Αιγύπτου, και θέλετε φάγει το πάχος της γης. 19- Και συ πρόσταξον× Τούτο κάμετε, λάβετε εις εαυτούς αμάξας εκ της γης Αιγύπτου, δια τα παιδία σας, και δια τας γυναίκας σας, και σηκώσαντες τον πατέρα σας, έλθετε× 20- και μη λυπηθήτε την αποσκευήν σας× διότι τα αγαθά πάσης της γης Αιγύπτου θέλουσιν είσθαι ιδικά σας.
 - Ο Φαραώ διατάζει να πάρουν άμαξες από την Αίγυπτο, για να μην έρθουν πεζοί. Πιθανότητα επειδή εμπιστευόταν και αγαπούσε τον Ιωσήφ και ήθελε να του δείξει την ευαρέσκεια του.
 Ο Φαραώ βρήκε μια ευκαιρία να ευχαριστήσει τον Ιωσήφ και τον διατάζει να το κάνει, κάτι που δεν το συνήθιζε.
* Πιθανότατα τον διέταξε για να τον υποχρεώσει να το κάνει, επειδή ήξερε πόσο έντιμος ήταν ο Ιωσήφ που δεν θα χρησιμοποιούσε πράγματα της Αιγύπτου για δικούς του σκοπούς.
 Κεφ.με21- Και έκαμον ούτως οι υιοί του Ισραήλ× και ο Ιωσήφ έδωκεν εις αυτούς αμάξας κατά την προσταγήν του Φαραώ× έδωκεν εις αυτούς και ζωοτροφίαν δια την οδόν. 22- Εις πάντας αυτούς έδωκεν εις έκαστον αλλαγάς ενδυμάτων× εις δε τον Βενιαμίν έδωκε τριακόσια αργύρια, και πέντε αλλαγάς ενδυμάτων.
 - Τριακόσια αργύρια = 5*60, και πέντε αλλαγές ρούχων.
 Τα τριακόσια αργύρια ήταν η τιμή για δέκα σκλάβους.
 - Ο Χριστός αλλάζει τα ρούχα μας σε ένδυμα δικαιοσύνης, με μεγάλη χάρη. Μας δίνει τα δικά Του.
 Το δώρο των ρούχων είναι σημείο μεγάλης εκτίμησης στην ανατολή.
 Ο Κωνσταντίνος κατέφυγε σ’ αυτό, για ν’ αλλάξει την θρησκεία των ειδωλολατρών, να τους κάνει χριστιανούς με το ζόρι.
 Κεφ.με23- Προς δε τον πατέρα αυτού έστειλε ταύτα× Δέκα όνους φορτωμένους εκ των αγαθών της Αιγύπτου, και δέκα θηλυκάς όνους φορτωμένας σίτον και άρτους, και ζωοτροφίας εις τον πατέρα αυτού δια την οδόν. 24- Και εξαπέστειλε τους αδελφούς αυτού, και ανεχώρησαν× και είπε προς αυτούς, Μη συγχύζεσθε καθ’ οδόν.
 - Βλέπουμε με πόση αγάπη τους σκεπάζει. Πώς τον πλήρωσαν και πώς τους ανταμείβει. Τι κάναμε εμείς στον Κύριο και τι μας ανταποδίδει ο Θεός!
 - Τους λέει να μην συγχύζονται καθ’ οδόν. Να μην μαλώνουν για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος φταίχτης ή να μην νοιαζόντουσαν για το ότι ο Βενιαμίν πήρε μεγαλύτερη ευλογία.
 Κι εμείς μάθαμε το μάθημα. Όταν ο Κύριος έχει Βενιαμίν και θέλει να τους ευλογήσει, τα άλλα αδέλφια λένε αμήν. Ο Κύριος έχει για τον καθένα. Από εμάς εξαρτώνται όλα. Ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Αν η καρδιά μας είναι καλή και αγαθή, κάτι που δεν είναι δεδομένο, αλλά αποφασίζουμε να αλλάξουμε, και από άνθρωποι δύστροποι και κακοί και ζηλιάρηδες, να γίνουμε άνθρωποι ταπεινοί, αγαθοί και υπάκουοι στο θέλημα του Θεού, τότε ξεκλειδώνεται το χέρι του Θεού. Αυτό είναι το μυστικό. Ο Κύριος θα δώσει όταν εμείς δώσουμε, όταν εμείς ανοίξουμε τον εαυτόν μας.
 Κεφ.με25- Και ανέβησαν εξ Αιγύπτου, και ήλθον εις γην Χαναάν προς Ιακώβ, τον πατέρα αυτών. 26- Και απήγγειλαν προς αυτόν, λέγοντες, Έτι ζη ο Ιωσήφ, και είναι άρχων εφ’ όλης της γης Αιγύπτου× και ελειποθύμησεν η καρδία αυτού× διότι δεν επίστευεν αυτούς.
 - Είναι ένα πολύ εξωπραγματικό και απίθανο γεγονός για να το δεχθεί ο Ιακώβ.
 Τυπολογικά δείχνει τον πατέρα που παίρνει πίσω τον γιο του από τους νεκρούς. Είναι ο τύπος της ανάστασης.
 Κεφ.με27- Είπον δε προς αυτόν πάντας τους λόγους του Ιωσήφ, τους οποίους είχεν ειπεί προς αυτούς× και αφού είδε τας αμάξας τας οποίας έστειλεν ο Ιωσήφ δια να σηκώσωσιν αυτόν, ανεζωπυρήθη το πνεύμα του Ιακώβ του πατρός αυτών. 28- Και είπεν ο Ισραήλ, Αρκεί× Ιωσήφ ο υιός μου έτι ζη× θέλω υπάγει, και θέλω ιδεί αυτόν, πριν αποθάνω.
 - Μεγάλη παρηγοριά και ευλογία για τον Ιακώβ.
 - Τυπολογία:
 1) Ο Ιωσήφ φίλησε τους μετανοημένους αδελφούς του, όπως ο Πατέρας φίλησε τον άσωτο γιο.
 2) Ο Ιωσήφ χάρηκε για τα αδέλφια του που απέστρεψαν όπως οι Χριστός και οι άγγελοι χαίρονται όταν επιστρέφει μια ψυχή αμαρτωλή και μετανοεί.
 3) Ο Ιωσήφ αποστέλλει τους αδελφούς του για να φέρουν και άλλους, τους συγγενείς, εκεί που είναι αυτός, για να σωθούν. Το ίδιο κάνει και ο Κύριος με μας. Στέλνει εμάς για να φέρουμε και τους υπόλοιπους της συγγενείας στον Κύριο.
 4) Τους νουθετεί καθώς πηγαίνουν στον δρόμο για να φέρουν και τους άλλους, να μην συγχύζονται μεταξύ τους.
 5) Πρώτα καταφρονήθηκε από τους αδελφούς του, αλλά τώρα πηγαίνουν να κηρύξουν το μήνυμα του, ότι είναι ζωντανός, ότι είναι σωτήρας και ότι είναι προμηθευτής.

Χristianikanea.blogspot.gr
H ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο No1
H ιστορία του Ιωήφ στην Αίγυπτο Νο2
 Η ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο Νο3
 Η ιστορία του Iωσήφ στην Αίγυπτο (Νο4)
H ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο No5

  H ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο No6
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!