Blogger Widgets
16 Νοεμβρίου 2011

Eυλογία και κατάρα


Δευτ. 11:26 -28
 Ιδού, εγώ βάλλω σήμερον έμπροσθέν σας ευλογίαν και κατάραν· την ευλογίαν, εάν υπακούητε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον,και την κατάραν, εάν δεν υπακούητε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, αλλά εκκλίνητε από της οδού, την οποίαν εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, ώστε να ακολουθήσητε άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνωρίσατε.

Ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία της εκλογής.
Δεν επιλέγει εκείνος το αν θα είσαι ευλογημένος η καταραμένος.
ΕΜΕΙΣ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ!
Πρέπει να εκλέξουμε να είμαστε ευλογημένοι με το να βαδίζουμε σύμφωνα με τους νόμους και τους θεσμούς της ευλογίας.  Δευτ. ζ.1-4, 12-15
Το όρος Γαριζίν αντιπροσώπευε την ευλογία.
Tο όρος Εβάλ την κατάρα.
Ερώτηση:   Σε ποιο όρος στέκεσαι σήμερα?
 Στο Δευτερονόμιο  καταγράφονται οι φυλές που θα στέκονταν στο Γαριζίν και στο Εβάλ.
Δευτ. 27:11-13
Και προσέταξεν ο Μωϋσής τον λαόν την ημέραν εκείνην, λέγων, Ούτοι θέλουσι σταθή επί το όρος Γαριζίν διά να ευλογήσωσι τον λαόν, αφού διαβήτε τον Ιορδάνην· Συμεών και Λευΐ και Ιούδα και Ισσάχαρ και Ιωσήφ και Βενιαμίν. Και ούτοι θέλουσι σταθή επί το όρος Εβάλ διά να καταρασθώσι· Ρουβήν, Γαδ και Ασήρ και Ζαβουλών, Δαν και Νεφθαλί.
Στη συνέχεια ο Μωυσής καταγράφει εκείνους που θα είναι καταραμένοι.
Δευτ. 27:26 
Επικατάρατος όστις δεν εμμένει εις τους λόγους του νόμου τούτου, διά να εκτελή αυτούς. Και πας ο λαός θέλει ειπεί, Αμήν.
 Για όλους μας άξιζε η κατάρα.
Γαλ. 3:10 
Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, υπό κατάραν είναι· επειδή είναι γεγραμμένον· Επικατάρατος πας όστις δεν εμμένει εν πάσι τοις γεγραμμένοις εν τω βιβλίω του νόμου, ώστε να πράξη αυτά.
Αλλά ο χριστός πήρε την κατάρα μας επάνω Του, και μας έδωσε σαν αντάλλαγμα την ευλογία!
Το Δευτερονόμιο κη  καταγράφει τις ευλογίες και τις κατάρες που απορρέουν από την παρακοή στο Θεό.
Ακόμη και αν αμαρτήσουμε  και περιέλθουμε κάτω από την εξουσία της κατάρας, μπορούμε και πάλι να μετανοήσουμε.
 Δευτ. 30:1-3
Και όταν έλθωσιν επί σε πάντα τα πράγματα ταύτα, η ευλογία και η κατάρα, την οποίαν έθεσα ενώπιόν σου, και ανακαλέσης ταύτα εις την καρδίαν σου εν τω μέσω πάντων των εθνών, όπου αν διασκορπίση σε Κύριος ο Θεός σου, και επιστραφής προς Κύριον τον Θεόν σου και υπακούσης εις την φωνήν αυτού, κατά πάντα όσα εγώ προστάζω εις σε σήμερον, συ και τα τέκνα σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου,τότε Κύριος ο Θεός σου θέλει σε επαναφέρει εκ της αιχμαλωσίας, και θέλει σε σπλαγχνισθή, και πάλιν θέλει σε συνάξει εκ πάντων των εθνών, όπου σε διεσκόρπισε Κύριος ο Θεός σου·
Μπορούμε όμως να δεχτούμε το λόγο της πίστης, και να αποκατασταθούμε με το Θεό.
Ο Κύριος λοιπόν θέτει ενώπιόν μας ΄΄ζωή και θάνατο, ευλογία, και κατάρα΄΄
Δευτ. 30:19 
Διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον τον ουρανόν και την γην, ότι έθεσα ενώπιόν σας την ζωήν και τον θάνατον, την ευλογίαν και την κατάραν· διά τούτο εκλέξατε την ζωήν, διά να ζήτε συ και το σπέρμα σου·
Από εμάς εξαρτάται η πορεία της ζωής μας, με το να εκλέξουμε το καλό, το αγαθό, τη ζωή.
Τι θα εκλέξεις λοιπόν;
Αυτό που θα πω ίσως φανεί απίστευτο, όμως είναι η πραγματικότητα.
Πολλοί διαλέγουν το θάνατο.
Μα θα πει κάποιος πως είναι δυνατόν να διαλέξει κανείς το θάνατο;
Ναι, δεν πάει να πει ξέρεις θάνατε εσένα θέλω, αλλά με το να εκλέξεις μια ζωή μακρυά από το Θεό ακολουθώντας τα έργα της σάρκας, ήδη άνοιξες την πόρτα στο διάβολο, στην καταστροφή, στην κατάρα, στο θάνατο.
Αγαπητέ μου διάλεξε τη ζωή, διάλεξε Τον Ιησού που είναι η ίδια η ζωή.
Εκείνος είπε:
Ιωάν. 14:6 
Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή·
Η ζωή με το Θεό, είναι μια ζωή ευλογίας, μαζί Του Θα είσαι πάντα ευλογημένος.
Στο Δευτερονόμιο στο λγ κεφάλαιο βλέπουμε τον Κύριο να ευλογεί κάθε φυλή μέσα από το στόμα του  Μωυσή, και να ονομάζει την κάθε μια ξεχωριστά.
ΡΟΥΒΗΝ
Δευτ. 33:6 
Ζήτω ο Ρουβήν και ας μη αποθάνη, και ας ήναι ο λαός αυτού πολυάριθμος.
Ρουβήν: μακροζωία
Στον Ψαλμό ριη βλέπουμε το Δαυίδ να γνωρίζει αυτή την αλήθεια, ότι δηλαδή ο Θεός δίνει ζωή στα παιδιά Του, θέλει ο Θεός να μακροημερεύουν, γι΄αυτό μας λέει:
Ψαλ. 118:17-18
Δεν θέλω αποθάνει αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγείσθαι τα έργα του Κυρίου. Αυστηρώς με επαίδευσεν ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκεν εις θάνατον.
Επίσης στον ψαλμό 91 λέει πάλι..
Ψαλ. 91:16 
Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρίαν μου.
Δείτε τον προφήτη Αββακούμ τι λέει πάνω στο ίδιο θέμα:
Αββ. 1:12
Δεν είσαι συ απ' αιώνος, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιός μου; 
δεν θέλομεν αποθάνει. 
Με πόση σιγουριά μιλά για αυτή την αλήθεια Του Θεού. Δόξα στο Θεό.
Δεν είναι στο θέλημα Του Θεού, να κόβεται η ζωή του ανθρώπου στη μέση.
Ο Θεός είναι ζωή, ζωή, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, δεν είναι ο Θεός ανθρωποκτόνος, αυτός ο τίτλος ανήκει στο Σατανά.
Ιωάν. 8:44
.......εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ' αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. 
Ο σατανάς λοιπόν είναι εκείνος που προσπαθεί πάντα να μας καταραστεί με θάνατο και συντόμευση της διάρκειας της ζωή μας.
Αγαπητοί, Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΑ.
Ο Λόγος Του Κυρίου το λέει:
Εβρ. 2:14 -15
Επειδή λοιπόν τα παιδία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από των αυτών, διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον, και ελευθερώση εκείνους, όσοι διά τον φόβον του θανάτου ήσαν διά παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλείαν.
IOYΔΑΣ
 Δευτ. 33:7 
Και αύτη είναι η ευλογία του Ιούδα· και είπεν, Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής του Ιούδα, και φέρε αυτόν εις τον λαόν αυτού· αι χείρες αυτού ας ήναι αυτάρκεις εις αυτόν· και έσο βοήθεια εις αυτόν κατά των εχθρών αυτού.
Ιούδας : Νίκη
Η ευλογία του Ιούδα από το Θεό ήταν να είναι ο Θεός <<...βοήθεια εις αυτόν κατά τον εχθρών αυτού>>.
Ο Ιούδας οδηγούσε πάντα το έθνος στη μάχη με ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ.
Θα πρέπει να έχουμε την <<υψηλή δοξολογία στα χείλη μας, και την δίκοπο μάχαιρα στο χέρι μας>>
Ψαλ. 149:6 
Αι εξυμνήσεις του Θεού θέλουσιν είσθαι εν τω λάρυγγι αυτών, και ρομφαία δίστομος εν τη χειρί αυτών·
Ο Δαυίδ προήλθε από τον Ιούδα και έσφαξε τον Γολιάθ: O Χριστός είναι ο Λέων της Φυλής Ιούδα.
Είναι λοιπόν βιβλικό μας δικαίωμα σαν πιστοί, να απαιτήσουμε ώστε ο εχθρός (ο ληστής) να μας αποδώσει τουλάχιστον το διπλάσιο από αυτό που έκλεψε από μας.
Αυτή η έννοια αποδείχτηκε στη ζωή του Ιώβ, ο οποίος έλαβε διπλάσια από ότι είχε πριν αρχίσει η δοκιμασία του.
 Ιώβ 42:10,12
Και έστρεψεν ο Κύριος την αιχμαλωσίαν του Ιώβ, αφού προσηυχήθη υπέρ των φίλων αυτού· και έδωκεν ο Κύριος εις τον Ιώβ διπλάσια πάντων των όσα είχε πρότερον
Και ευλόγησεν ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα·
Ο Κύριος μας δίνει πάντα τη νίκη!
1Κορ. 15:57 ........ όστις δίδει εις ημάς την νίκην διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 
ΛΕΥΙ
 Δευτ. 33:8 -10
Και περί του Λευΐ είπε, Τα Θουμμίμ σου και τα Ουρίμ σου ας ήναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου, τον οποίον εδοκίμασας εν Μασσά, και μετά του οποίου ηντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά· όστις είπε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού, Δεν είδον αυτόν, και όστις απηρνήθη τους αδελφούς αυτού, ουδέ εγνώρισε τους υιούς αυτού· διότι ετήρησαν τον λόγον σου, και εφύλαξαν την διαθήκην σου. Θέλουσι διδάσκει τας κρίσεις σου εις τον Ιακώβ, και τον νόμον σου εις τον Ισραήλ· θέλουσι βάλει θυμίαμα ενώπιόν σου, και ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριόν σου.
Λευί : Ιερατείο
Ο Λευί έλαβε  υποσχέσεις  ευλογιών του Ιερατείου:  Κοινωνία με το Θεό.
Αυτό σήμαινε τρία πράγματα:
Οδηγία εδ. 8  
αποκάλυψη εδ. 10 
και λατρεία εδ. 10
`Έχουμε το δικαίωμα να πλησιάσουμε στα `Άγια των Αγίων, προκειμένου να λάβουμε απαντήσεις, ενθάρρυνση, και κοινωνία με τον Κύριο.
1Πέτ. 2:5-9
τότε κι εσείς οι ίδιοι οικοδομείστε σαν πέτρες ζωντανές συναποτελώντας έναν πνευματικό οίκο και ένα ιερατείο άγιο, έτσι ώστε να προσφέρετε θυσίες πνευματικές, ευπρόσδεκτες στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Γιατί στη Γραφή περιλαμβάνεται και τούτη η διακήρυξη: «Προσέξτε! Τοποθετώ στη Σιών λίθο ακρογωνιαίο, εκλεκτό, πολύτιμο, και όποιος χτίζει την πίστη του πάνω σ' αυτόν, αυτός όχι, δεν πρόκειται ποτέ να ντροπιαστεί»!Για σας λοιπόν που πιστεύετε είναι πολύτιμος, ενώ για εκείνους που δεν πιστεύουν είναι ο λίθος που απορρίφθηκε από τους οικοδόμους. Έτσι, αυτός ο λίθος έγινε το στήριγμα της οικοδομής μα και λίθος στον οποίο σκοντάφτουν οι άπιστοι, και πέτρα εξαιτίας της οποίας σκανδαλίζονται. Και σκοντάφτουν αυτοί, επειδή δε δέχονται το λόγο του Θεού. Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτό, ιερατείο βασιλικό, έθνος άγιο, λαός που απέκτησε ο Θεός για τον εαυτό του με σκοπό να διαλαλήσετε τις έξοχες ιδιότητες εκείνου που σας προσκάλεσε από το σκοτάδι να βγείτε στο θαυμαστό του φως....
ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Βενιαμίν: προστασία
 Δευτ. 33:12 
Περί του Βενιαμίν είπεν, Ο ηγαπημένος του Κυρίου θέλει κατοικεί εν ασφαλεία πλησίον αυτού· ο Κύριος θέλει περισκέπει αυτόν πάσας τας ημέρας, και μεταξύ των ώμων αυτού θέλει αναπαύεσθαι. 
Στον Βενιαμίν δόθηκε η υπόσχεση της <<ασφάλειας>> και της <<προστασίας>>
Δεν πρέπει να αισθανόμαστε φόβο ή ανασφάλεια, επειδεί <<κατοικούμε μεταξύ των ώμων αυτού>>.
Αυτή είναι η εικόνα ενός μικρού παιδιού που το κουβαλάει ο πατέρας του στην πλάτη του, και είναι τέλεια προστατευμένο και ασφαλές.
Εμείς είμαστε <<οι αγαπημένοι Του Κυρίου>>  και κατοικούμε εν ασφαλεία.
 Στον ψαλμό 91 λέει Ο Κύριος....
 Ψαλ. 91:4 
Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει, και υπό τας πτέρυγας αυτού θέλεις είσθαι ασφαλής·    
IΩΣΗΦ
Ιωσήφ: προμήθεια
Δευτ. 33:13 
Και περί του Ιωσήφ είπεν, Ευλογημένη ας ήναι παρά Κυρίου η γη αυτού, από των πολυτίμων δώρων του ουρανού, από της δρόσου....
Οι γιοί του Ιωσήφ:
    ο Εφραίμ και ο Μανασσής,
έλαβαν τη διπλή μερίδα της υλικής ευλογίας.
Ο Θεός ελέγχει τη δρόσο του ουρανού, τον ήλιο τη σελήνη, και τα στοιχεία που ελέγχουν την ευφορία.
`Οταν είμαστε  ευλογημένοι, τα οικονομικά και η αφθονία  μας παρέχονται, και ότι αγγίζουμε ευλογείται.
Ψαλ. 1:1 -3 
Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν· αλλ' εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα. Και θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρύακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν τω καιρώ αυτού, και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται· και πάντα, όσα αν πράττη, θέλουσιν ευοδωθή.
Επίσης στις παροιμίες βλέπουμε να λέει ο Λόγος Του Κυρίου:
Παρ. 10:22 
Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει, και λύπη δεν θέλει προστεθή εις αυτήν.Τι υπέροχες αλήθειες για το λαό Του  Κυρίου!
Ο Κύριος δεν μας αφήνει, πάντα μας προμηθεύει αυτά που έχουμε ανάγκη, και όχι μόνο, δίνει υπέρ εκ περισσού απ`όσα εμείς νοούμαι και ζητάμε. Ο Θεός μας είναι << χουβαρδάς>>
ΖΑΒΟΥΛΩΝ
Ζαβουλών: έξοδοι
Δευτ. 33:18 
Και περί του Ζαβουλών είπεν, Ευφραίνου, Ζαβουλών, εν τη εξόδω σου· και Ισσάχαρ, εις τας σκηνάς σου.
Ο Ζαβουλών θα ήταν ευλογημένος με εξόδους.
`Ηταν γνωστοί σαν έμποροι των θαλασσών, οι οποίοι εξήλθαν και προόδευσαν, καλώντας τους λαούς εις το όρος.
Μπορούμε να διεκδικήσουμε την υπόσχεση που λέει ότι θα είμαστε ευλογημένοι κατά την έξοδό μας, και κατά την είσοδό μας.
Ο Θεός θέλει να σε τεντώσει, να σε διευρύνει, να σε εξαπλώσει ώστε να κάνει την  επιρροή σου όλο και μεγαλύτερη!
Η λέξη εδώ είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιήτε για την έξοδο του Αβραάμ από την ούρ στη γη Χαναάν, ο οποίος ξεκίνησε χωρίς να γνωρίζει που πηγαίνει.
Ο Θεός έχει ένα δρόμο πίστης για σένα που θα ευλογηθείς καθώς ξεκινάς να βαδίσεις σε καινούργιους τομείς της διακονίας.
ΓΑΔ
Γάδ: Hγεσία
Δευτ. 33:20-21
Και περί του Γαδ είπεν, Ευλογημένος ο πλατύνων τον Γάδ· κάθηται ως λέων, και διασπαράττει βραχίονα και κεφαλήν.Και προέβλεψε δι' εαυτόν την πρώτην μερίδα· διότι εκεί το μερίδιον του νομοθέτου ήτο διαπεφυλαγμένον· και ήλθε μετά των αρχόντων του λαού, εξεπλήρωσε την δικαιοσύνην του Κυρίου και τας κρίσεις αυτού μετά του Ισραήλ.
Ο Γάδ θα είχε τη μερίδα του <<ηγέτη>>.
Ο Κύριος σου υπόσχεται ότι θα είσαι κεφαλή και όχι ουρά, από πάνω, και όχι από κάτω.
Ησ. 9:13-15
Πλην ο λαός δεν επιστρέφει προς τον πατάξαντα αυτόν, ουδέ εκζητούσι τον Κύριον των δυνάμεων. Διά τούτο ο Κύριος θέλει εκκόψει από του Ισραήλ κεφαλήν και ουράν, κλάδον και σπάρτον, εν μιά ημέρα.Ο πρεσβύτης και ο έντιμος, αυτός είναι η κεφαλή· και ο προφήτης όστις διδάσκει ψεύδη, αυτός είναι η ουρά.
Ο λαός Του Θεού πρέπει να κατέχει θέση εξουσίας, όπως ακριβώς ο Ιωσήφ, και ο Δανιήλ, ανάμεσα στους ηγέτες του κόσμου.
ΔΑΝ
Δάν: Θάρος
Δευτ. 33:22 
Και περί του Δαν είπεν, Ο Δαν είναι σκύμνος λέοντος· θέλει πηδήσει από Βασάν. 
Στις Παροιμίες κη λέει Ο Λόγος Του Κυρίου
Παρ. 28:1
Οι ασεβείς φεύγουσιν ουδενός διώκοντος· οι δε δίκαιοι έχουσι θάρρος ως λέων.
Η ευλογία του Δαν ήταν ότι θα ήταν θαρραλέος, άφοβος και ισχυρός, σαν σκύμνο Λέοντα.
Ο Σαμψών ήταν από τη φυλή του Δαν, και ήταν κριτής στον Ισραήλ με τρομερή δύναμη,  και ισχύ στο να ελευθερώνει τους άλλους.
`Ετσι ο Κύριος κάνει το λαό Του, δυνατούς, Ισχυρούς, σαν λιοντάρια, ώστε να φέρουμε ελευθερία σε κάθε αιχμάλωτο του σατανά, σε κάθε μια ψυχή.
NΕΦΘΑΛΙ
Νεφθαλί: Χάρις
Δευτ. 33:23 
Και περί του Νεφθαλί είπεν, Ω Νεφθαλί, κεχορτασμένε ευδοκίας, και πεπληρωμένε της ευλογίας του Κυρίου, κληρονόμησον την δύσιν και την μεσημβρίαν.Αυτή είναι η υπόσχεση της ευλογίας της παραδοχής, και αποδοχής, αντί της απόρριψης.
`Άνθρωποι που σε θέλουν  και επιθυμούν να σε βοηθήσουν, ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνουν το Λόγο.
Ο Ιησούς αύξανε σε χάρη , παρά Θεό,  και ανθρώποις.
Και εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτήν την ευλογία ώστε να βρούμε χάρη στον εργοδότη μας,  στους γείτονές μας, και σε όλους τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή όποιοι και αν είναι αυτοί.
AΣΗΡ
Ασήρ: Τέκνα
Δευτ. 33:24
Και περί του Ασήρ είπεν, Ας ήναι ευλογημένος από τέκνων ο Ασήρ· ας ήναι δεκτός εις τους αδελφούς αυτού, και εις έλαιον ας βάψη τον πόδα αυτού.
 Τα τέκνα είναι ευλογία και όχι κατάρα.
 Ψαλ. 127:3,5
Ιδού, κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα· μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας. Μακάριος ο άνθρωπος, όστις εγέμισε την βελοθήκην αυτού εκ τούτων· οι τοιούτοι δεν θέλουσι καταισχυνθή, όταν λαλώσι μετά των εχθρών εν τη πύλη.
Ο Κύριος δεν αφήνει ποτέ στείρα την εκκλησία Του.
Εκείνος ανοίγει μήτρα, και έρχεται η ευλογία.
Σε κάθε πιστή γυναίκα Του Θεού, αλλά και  μέσα στην εκκλησία Του.
Αγαπητοί μου, σ`αυτό το σημείο καλούμαστε να εκλέξουμε σε ποιο όρος θα σταθούμε.
Η επιλογή είναι  δική μας.
ΔΙΑΛΕΞΕ:  ΤΟ ΓΑΡΙΖΙΝ Η ΤΟ ΕΒΑΛ?
                     ΤΗ  ΖΩΗ Η  ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ?
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!