Blogger Widgets
18 Νοεμβρίου 2011

To μεγάλο πλήθος

Ιωάν. 5:3 
Εν ταύταις κατέκειτο πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χωλών, ξηρών, οίτινες περιέμενον την κίνησιν του ύδατος.

 Τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια του Κατά Ιωάννη ευαγγελίου, βλέπουμε να διαλέγονται με άτομα.
`Οπως τον Ιωάννη το βαπτιστή, τον Πέτρο, τα άτομα στο γάμο της Κανά στη Γαλιλαία, με τον Νικόδημο, και  με τη Σαμαρείτισσα στο πηγάδι.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, Το `Αγιο Πνεύμα στρέφει την προσοχή μας στα μεγάλα πλήθη, και τον τρόπο αντίδρασης τους προς Τον Κύριο.
Υπήρχαν πάρα πολλές, και διαφορετικές αντιδράσεις καθώς το πλήθος άκουγε Το Λόγο από τον Ιησού.
Ο Χριστός όμως γνώριζε τη φύση των ατόμων, αλλά και τη φύση του πλήθους.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, να έχει την ικανότητα να υπηρετεί αποτελεσματικά, και στις δυο αυτές  κατηγορίες ανθρώπων.
`Ετσι και εμείς όπως ο Κύριος μας, με την ίδια ικανότητα,  να είμαστε σε θέση να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες, και τις επιθυμίες των ατόμων, όπως και του κάθε πλήθους κόσμου,  για να τους υπηρετήσουμε με τον τρόπο που τους υπηρετούσε και ο Κύριος.
Θα δούμε παρακάτω πέντε διαφορετικά ήδη πλήθους.
΄Ενα είδος πλήθους είναι:
TO ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ
Ιωάν. 5:3-4
Εν ταύταις κατέκειτο πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χωλών, ξηρών, οίτινες περιέμενον την κίνησιν του ύδατος.
Διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν εις την κολυμβήθραν και ετάραττε το ύδωρ· όστις λοιπόν εισήρχετο πρώτος μετά την ταραχήν του ύδατος, εγίνετο υγιής από οποιανδήποτε νόσον έπασχεν.
Ο σκοπός ολόκληρης της ζωής εκατοντάδων αρρώστων ανθρώπων στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά, ήταν το να μπουν πρώτοι στο νερό, όταν κατέβαινε ο άγγελος να ταράξει τα ύδατα.
Γιατί αυτός ο οποίος έμπαινε πρώτος μέσα θεραπευόταν από την αρρώστια του.
Ο Ιησούς δεν μπορούσε να μείνει μακρυά από την κολυμβήθρα.
Ο χώρος εκείνος ισοδυναμούσε με το επιτόπιο νοσοκομείο, με την αίθουσα αναμονής του χειρουργείου για έκτακτα, και χρόνια περιστατικά, τα εξωτερικά ιατρεία, όλα σε ένα.
Η καρδιά Του Κυρίου μας ράγισε από την απόγνωση της κατάστασης του άρρωστου πλήθους.
Ο Χριστός ποτέ δεν εγκατέλειπε τον άρρωστο, αλλά ένιωθε πάντα αυτά τα βασανιστικά συναισθήματα που ένιωθαν ακατάπαυστα.
Πόσο κοντά είμαστε εμείς σ`αυτό που ένιωθε ο Χριστός?
Είναι ανάγκη να αποκτήσουμε και εμείς συμπάθεια για τους ασθενείς.
`Όλοι αυτοί παλεύουν κάθε μέρα με την πολυπλοκότητα των ασθενειών, και αγωνίζονται να τις νικήσουν, ώστε να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.
`Ενα άλλο είδος πλήθους που συναντάμε μέσα στην Αγία Γραφή, είναι το περίεργο πλήθος.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΛΗΘΟΣ
Ιωάν. 6:1 -2
Μετά ταύτα ανεχώρησεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος·και ηκολούθει αυτόν όχλος πολύς, διότι έβλεπον τα θαύματα αυτού, τα οποία έκαμνεν επί των ασθενούντων.
Ξέρετε κάτι είναι στη φύση του ανθρώπου να είναι περίεργος, για την υπερφυσική δύναμη Του Θεού.
 Ο άνθρωπος επιθυμεί να είναι γύρω από κάτι υπερφυσικό, επειδή έχει μια έμφυτη δίψα για Το Θεό.
Παντού όπου και αν πήγε ο Χριστός, χιλιάδες λαού διάβαιναν αγρούς, περνούσαν τη θάλασσα, η περπατούσαν μέσα από λόφους και βουνά για να τον βρουν, να το δουν, και να τον ακούσουν.
Ξέρετε, η περιέργεια και μόνο δεν είναι σωτηρία.
Αφού ο Ιησούς έθρεψε το πλήθος, συνέχιζαν να ψάχνουν να Τον βρουν, εξ αιτίας του φαγητού που τους έδωσε.
 Πόσοι σήμερα ζητούν πραγματικά για Τον Κύριο για αυτό που ο Κύριος είναι, και όχι γι`αυτά που προσφέρει, είτε αυτά είναι υλικά αγαθά, είτε πνευματικά δώρα,? Πόσοι? 
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
Μπορεί όμως ο άνθρωπος να εξετάσει την καρδιά του, όταν έρχονται πάρα πολύ δύσκολες μέρες στη ζωή του, να δει τότε το που βρίσκετε.
Και ξέρετε κάτι,  Ο Θεός φροντίζει γι`αυτό  να το κάνει φανερό στον άνθρωπο, για να αλλάξει η στάση του απέναντι στο Θεό.
Ιωάν. 6:26
Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν· Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε, ουχί διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάσθητε.
Κοίταξε λοιπόν, και εξέτασε τη δική σου καρδιά προσωπικά, και πες της,  καρδιά μου ποιος είναι αλήθεια ο λόγος που ζητάς Το Θεό?
Αν είσαι ειλικρινείς θα καταλάβεις........... Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τα πράγματα Του Θεού.
Ιωάν. 6:42 
και έλεγον· δεν είναι ούτος Ιησούς ο υιός του Ιωσήφ, του οποίου ημείς γνωρίζομεν τον πατέρα και την μητέρα; πως λοιπόν λέγει ούτος ότι εκ του ουρανού κατέβην;
Δείτε τι έγινε σε εκείνους που ακολουθούσαν από περιέργεια και μόνο τον Κύριο.
Ιωάν. ς:66 
Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετ' αυτού.
Σκανδαλίστηκαν, και δεν τον ακολουθούσαν πλέον.
Τον ακολούθησαν επειδή τους έδινε φαγητό, αλλά δεν τον ακολούθησαν, όταν τους απαίτησε να αφοσιωθούν σ`αυτόν.
ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥ ΓΟΓΓΥΣΜΟΥ
 Ιωάν. 7:12
Και ήτο πολύς γογγυσμός περί αυτού μεταξύ των όχλων. Άλλοι μεν έλεγον ότι είναι καλός· άλλοι δε έλεγον, Ουχί, αλλά πλανά τον όχλον. 
Τα πλήθη από τη φύση τους είναι διχασμένα.
Πάρε δύο ανθρώπους μαζί, και θα έχεις δυο διαφορετικές γνώμες.
Το πλήθος γύρω από Τον Κύριο ήταν διχασμένο σε εκείνους που πίστευαν, ότι ο Ιησούς ήταν ένας καλός άνθρωπος, και εκείνους που νόμισαν ότι πλανούσε, του όχλους.
Δεν  μπορείς να ακολουθήσεις τη γνώμη του όχλου, για να βρεις το Χριστό.
Τα ίδια τα αδέρφια Του Ιησού δεν τον πίστεψαν.
Ιωάν. 7:5 
Διότι ουδέ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν.
Και μάλιστα ορισμένοι από το πλήθος, Του είπαν,  δαιμόνιον έχεις.

Ιωάν. 7:20 
Απεκρίθη ο όχλος και είπε· Δαιμόνιον έχεις· τις ζητεί να σε θανατώση; 
Το πλήθος που γογγύζει, παίρνει κάθε μικρή φράση, και την μεγαλώνει πέρα από τις κανονικές διαστάσεις της.
Αυτοί που ανήκουν στο πλήθος του γογγυσμού, φτιάχνουν θεολογικά βουνά από το ανάχωμα του τυφλοπόντικα, και τη μύγα βόδι.
ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ
Ιωάν. 7:32 
Ήκουσαν οι Φαρισαίοι τον όχλον ότι εγόγγυζε ταύτα περί αυτού, και απέστειλαν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς υπηρέτας διά να πιάσωσιν αυτόν.
Ξέχωρα από το συγχυσμένο πλήθος του γογγυσμού, ήταν το θρησκευτικό πλήθος.

Αυτή η μερίδα του πλήθους ούτε καν δέχτηκε να εξετάσει την πιθανότητα ότι ο Ιησούς μπορεί να ήταν ο Μεσσίας.
Αυτοί είναι οι άνθρωποι με την πωρωμένη καρδιά, που προκειμένου να στηρίξουν τα δικά τους πιστεύω, είναι σε θέση να απορρίψουν και την αλήθεια.
Έχω δει ανθρώπους να λένε αυτά έμαθα, αυτά μου δίδαξαν, αυτή είναι η θρησκεία μου, και δεν εξετάζουν αν τα λόγια που του λες, είναι αληθινά, στέκουν μέσα από το Λόγο Του Θεού,?
Τίποτα απ`όλα αυτά.
Πωρωμένες καρδιές, θρησκευόμενες.
Το ότι ένα πλήθος όμως αρνείται την πραγματικότητα κάποιου γεγονότος, αυτό δεν σημαίνει ότι το γεγονός είναι λάθος..
ΤΟ ΔΙΨΑΣΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ
Ιωάν. 7:37
Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγων· Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας πίνη.
Τα περίεργα, τα θρησκευόμενα, ή τα πλήθη του γογγυσμού, δεν αποθάρρυναν Τον Κύριο.

Αντίθετα ο Κύριος άγγιξε εκείνους που διψούσαν για την πραγματικότητα του Αγίου Πνεύματος.
Είναι ανάγκη στη ζωή μας να φτάσουμε στο σημείο, όπου το πλήθος να μην μας εξουσιάζει πλέον.
Να απελευθερωθούμε από το φρόνημα του όχλου.
Για όλους όσους διψούν, ο Ιησούς είναι ο Γιατρός, ο `Αρτος,της ζωής, ο Μεσσίας, ο Βαπτίζων εν Πνεύματι, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!