Blogger Widgets
14 Νοεμβρίου 2011

Τα επτά ενδύματα της αγάπης

Κολ. 3:1'7
Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Διότι απεθάνετε, και η ζωή σας είναι κεκρυμμένη μετά του Χριστού εν τω Θεώ· όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθή, τότε και σεις μετ' αυτού θέλετε φανερωθή εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, ήτις είναι ειδωλολατρεία, διά τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας, εις τα οποία και σεις περιεπατήσατέ ποτέ, ότε εζήτε εν αυτοίς· 

Εδώ στο τρίτο κεφάλαιο της  προς Κολοσσαείς επιστολής  μιλάει σχετικά με την αλλαγή μας.
Μιλά για την απομάκρυνση του παλιού ενδύματος της αμαρτίας που φορούσαμε πριν έρθουμε στο Χριστό.
Οι παλιές συνήθειές της ζωής μας είναι σαν σάβανα.
Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, όταν πεθάναμε, και αναστηθήκαμε σε νέα ζωή εν Χριστώ,
δεν μπορούμε να συνδυάσουμε τα σάβανα, με το νέο μας ένδυμα.
Η οργή, ο θυμός, η κακία,η βλασφημία, η αισχρολογία, και το ψέμα, είναι χαρακτηριστικά του παλιού ενδύματος της αμαρτίας.
Όπως ο Λάζαρος έβγαλε το σάβανο του, έτσι και εμείς πρέπει να βγάλουμε τα σάβανα της αμαρτίας, και να ενδυθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Κολ. 3:10 '11 
και ενεδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν,όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός.
Ο νέος μας εαυτός  μορφώνεται κατά την εικόνα Του Ιησού.
Η εικόνα αυτή, δεν είναι η εξωτερική μας εμφάνιση.
Δεν έχει γένος, φυλή, εθνικότητα, ή κοινωνική θέση.
Είναι στην ουσία ο ίδιος ο Ιησούς που ζει μέσα από εμάς.
Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του:
Ιωάν. 15:4 
Μείνατε εν εμοί, και εγώ εν υμίν. Καθώς το κλήμα δεν δύναται να φέρη καρπόν αφ' εαυτού, εάν δεν μείνη εν τη αμπέλω, ούτως ουδέ σεις, εάν δεν μείνητε εν εμοί. 
Αυτός ο νέος άνθρωπος έχει επτά ενδύματα, δηλαδή επτά τρόπους εκδήλωσης που χαρακτηρίζουν τη διακονία του Ιησού, την οποία θα υπηρετήσει μέσα στον κόσμο.
Τα επτά αυτά ενδύματα είναι τα εξής:
Σπλάχνα οικτίρμων
Κολ. 3:12
Ενδύθητε λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάγχνα οικτιρμών
Ευσπλαχνία σημαίνει διάθεση για έλεος, συμπόνια.
Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο της διακονίας Του Ιησού καθώς βλέπουμε ότι είχε πάντοτε χρόνο για τους άλλους, για να συμπάσχει στον πόνο, και στη δυστυχία τους.
Πολλές φορές ακούω να λένε: Ω δεν έχω και πολύ χρόνο να κάνω αυτό η το άλλο.
Και όμως σας λέω ότι έχουμε εξαπατηθεί.
Πάντα υπάρχει ο χρόνος.
Εάν είσαι ειλικρινείς στο Θεό μπροστά, θα το δεις, και θα το παραδεχθείς.
Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι ξοδεύουμε το χρόνο μας σε άλλα πράγματα που δεν είναι και τόσο σπουδαία, η δεν χρειάζονται ίσως και καθόλου....
Ο καλός Σαμαρείτης ένιωσε ευσπλαχνία για τον πλησίον του.
Η ευσπλαχνία είναι η έκφραση της δικαιοσύνης μας προς αυτούς που έχουν ανάγκες.
Ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης.
'Οταν παραμελούμε αυτούς που έχουν ανάγκη, η οργή Του Θεού είναι επάνω μας. 
'Οταν τους βοηθάμε, τότε είναι πάνω μας η χάρη Του Θεού.
Η ευσπλαχνία είναι το χαρακτηριστικό της καρδιάς του ποιμένα., του καλού ποιμένα όμως.
Ο Δαυίδ προσευχήθηκε στο Θεό, να δώσει στο Σολομώντα ποιμενική καρδιά για τους φτωχούς, τα παιδιά, τους καταθλιμμένους, τους αδύναμους, και τους καταδυναστευμένους. ψαλ. οβ
Χρηστότητα
Κολ. 3:12
Ενδύθητε λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι... χρηστότητα
Η αρετή αυτή συνοδεύει τα σπλάχνα οικτιρμών.
Τα σπλάχνα οικτιρμών είναι ένα βαθύτερο συναίσθημα, ενώ η χρηστότητα είναι μια εξωτερική έκφραση της αγάπης.
Σημαίνει να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με την ηθική και το δίκαιο, να πράτης το ορθό, και το αγαθό.
Ο Θεός είναι αγαθός ακόμα και πρός τους αχάριστους, και κακούς ανθρώπους.
 Λουκ. 6:35
Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε, μηδεμίαν απολαβήν ελπίζοντες, και θέλει είσθαι ο μισθός σας πολύς, και θέλετε είσθαι υιοί του Υψίστου· διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς. 
Χρηστότητα είναι η ηθική, και αγαθή συμπεριφορά, ακόμα και προς εκείνους που δεν το αξίζουν.
Ταπεινοφροσύνη
Κολ. 3:12 
Ενδύθητε λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι.... ταπεινοφροσύνην
 Το τρίτο ένδυμα είναι η ταπεινοφροσύνη, η οποία σημαίνει να θεωρείς τους άλλους καλύτερους, και ποιο σημαντικούς από τον εαυτό σου.
Είναι η νοοτροπία του υπηρέτη, που είναι τελείως υποταγμένος.
Η υπερηφάνεια είναι στοιχείο της παλιάς μας φύσης.
Κρύβει μέσα της ανταγωνιστικό πνεύμα, ζήλια,  ιδιοτέλεια και αυτοπροβολή.
Ο Ιησούς όμως είπε, ΄΄Ματθ. 11:29
Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών·΄΄ 
Πραότητα
Κολ. 3:12
Ενδύθητε λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι...πραότητα 
Η πραότητα είναι συνώνυμη της ηπιότητας και της ημεράδας.
Το άλογο γίνεται ήμερο όταν δαμαστεί.
Η πραότητα χαρακτηρίζεται από ελεγχόμενη δύναμη, και από την ικανότητα να ελέγχει κανείς τα πάθη, τα συναισθήματα και την επιθετικότητα του.
Ο κόσμος σήμερα επαινεί την αδίστακτη στάση.
Ο Θεός όμως υψώνει τους πράους.
Ο πράος άνθρωπος έχει επιλέξει να χαλιναγωγεί την δύναμή του, και να την διοχετεύει σε πράγματα χρήσιμα και όχι σε καταστρεπτικά.
 Μακροθυμία
 Κολ. 3:12
Ενδύθητε λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι...μακροθυμίαν, 
Μακροθυμία σημαίνει ανεκτικότητα.
Τα ξεσπάσματα του θυμού, και της οργής έχουν πάντοτε καταστρεπτικά αποτελέσματα.
Οι βίαιες και προσβλητικές αντιδράσεις κλονίζουν τις οικογένειες, και όλες τις οργανωμένες ομάδες της κοινωνίας.
Επίσης η μακροθυμία έχει την έννοια της υπομονής.
΄Εχουμε την τάση να εκνευριζόμαστε με κάθε έναν που εμποδίζει την πρόοδό μας.
Μόνο με την αγάπη Του Χριστού μπορούμε να μακροθυμίσουμε, και να έχουμε ακόμα περισσότερη χάρη για τους άλλους.
Υποφέροντες αλλήλους

Κολ. 3:13 
υποφέροντες αλλήλους....
Υποφέρω σημαίνει ότι συγκρατιέμαι, και υπομένω.

Είναι πολύ εύκολο να αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να αντιδρά.
Όμως χρειαζόμαστε την αγάπη Του Θεού για να μας συγκρατήσει να μην πούμε και να μην κάνουμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας.
Υποφέρω σημαίνει και ανέχομαι.
Επιτέλους, για πόσο καιρό πρέπει να ανεχόμαστε καταστάσεις?
Η απάντηση είναι η εξής.
Για όσο καιρό θέλουμε να ανέχεται εμάς ο Θεός!
Συγχωρούντες αλλήλους
Κολ. 3:13
.....και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχη παράπονον κατά τινος· καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και σείς·
Αυτό είναι το τελευταίο ένδυμα της αγάπης.
Έχει σχέση με τα παράπονα και τις έριδες που υπάρχουν στο νου μας και αφορούν άλλους.
Όταν έχουμε πειραχτεί από κάποιον και δεν το αντιμετωπίζουμε, αυτή η δυσαρέσκεια  θα γίνει ένα επιχείρημα που θα χρησιμοποιεί εναντίων μας ο διάβολος.
Είναι ανάγκη λοιπόν να φέρνουμε στο σταυρό κάθε δυσαρέσκεια που νιώθουμε.
Ακριβώς όπως ο Χριστός μας συγχώρησε πάνω στο σταυρό, έτσι και εμείς πρέπει να πηγαίνουμε στο σταυρό κάθε δυσαρέσκεια και να συγχωρούμε αυτούς που μας έχουν πληγώσει.
Πάνω από όλα αυτά τα επτά ενδύματα ο νέος άνθρωπος φορά τη ζώνη της αγάπης, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας.
Κολ. 3:14 
και εν πάσι τούτοις ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος. 
Αγαπητοί μου, ελάτε να πετάξουμε από πάνω μας, όποιο δήποτε άλλο ένδυμα, το ακάθαρτο ένδυμα εκείνο της αμαρτίας, και να ντυθούμε Τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Ελάτε να το κάνουμε ΤΩΡΑ!
Ο Κύριος να σας ευλογεί!


Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!