Blogger Widgets
12 Νοεμβρίου 2011

Πως ξέρεις ότι έχεις λάβει Το `Αγιο Πνεύμα?

Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα λένε ότι έχουν  το `Αγιο Πνεύμα.
Πως μπορεί να ξέρει κάποιος ότι το έχει λάβει?
Υπάρχει κάτι που μπορεί να το αποδεικνύει αυτό? κάτι ορατό? κάτι που μπορεί να φανερώνει αυτή την αλήθεια, ώστε ο άλλος να είναι σίγουρος ότι όντως το έχει λάβει?
Ο κάθε ένας μπορεί να ισχυριστεί ότι εγώ έχω Το `Αγιο Πνεύμα, γιατί έχω ειρήνη, έχω χαρά, έχω Αγάπη, μπορεί να σου πει πολλά έχω, για να σου αποδείξει ότι το έχει.
Είναι όμως  απόδειξη αυτό? η υπάρχει κάτι ποιο δυνατό?
`Έχει ανθρώπους που λένε ότι, εγώ έλαβα το άγιο πνεύμα γιατί όταν έδωσα την καρδιά μου στον Κύριο είχα τέτοια χαρά που μόνο το άγιο πνεύμα τη δίνει.

`Εχει άλλους οι οποίοι λένε, όταν αναγεννήθηκαν έλαβα το άγιο πνεύμα.
 `Άλλοι πάλι λένε, ότι την ώρα που με βάπτισαν μικρό στην κολυμβήθρα έλαβα και το `Αγιο Πνεύμα μαζί.
Τι λέει η Αγία Γραφή γι`αυτό το θέμα?
 Η Αγία Γραφή μας λέει ότι η απόδειξη ότι έχει λάβει κάποιος Το `Αγιο Πνεύμα, είναι ότι μιλά τις γλώσσες Του Αγίου Πνεύματος, και έτσι δεν μπορεί κανένας να ισχυριστεί ότι το έχει, εάν δεν έχει αυτό το σημείο.
Μάλιστα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, μας λέει τα σημεία που πρέπει να έχει η εκκλησία, ώστε μέσα απ`αυτά καταλαβαίνει κάποιος ότι βρίσκετε στην ίδια εκκλησία των αποστόλων, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτά είναι και τα μοναδικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εκκλησία Του.
Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε απ`έξω και όλα τ`άλλα, όπως για παράδειγμα την Αγάπη, καθώς λέει ότι από την αγάπη σας θα δουν ότι είσθε αληθινά μαθητές μου.
`Ομως τα σημεία αυτά που θα πούμε πρέπει να ακολουθούν την εκκλησία Του Χριστού.
Και θα δούμε μέσα σε όλα αυτά τα σημεία βρίσκεται και το σημείο των γλωσσών, που είναι το βάπτισμα στο `Αγιο Πνεύμα.
Ας δούμε το εδάφιο αυτό.
Μάρκ. 16:17 -18
Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας ·όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι.
Βλέπουμε λοιπόν καθαρά ανάμεσα στα άλλα σημεία, το σημείο των γλωσσών.
Θα παραθέσουμε τρεις ατράνταχτες μαρτυρίες μέσα απ` την Αγία Γραφή, όταν άνθρωποι έλαβαν Το `Αγιο Πνεύμα μίλησαν  γλώσσες.

1ον) Την ημέρα της Πεντηκοστής:
Πράξ. 2:1 - 4
Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω. Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερομένου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι· και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθησεν επί ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν.
 Οι μαθητές Του Κυρίου έλαβαν Το `Αγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, και το σημείο ότι το έλαβαν είναι οι γλώσσες.

 2ον) Στο σπίτι του Κορνηλίου:
Πράξ. 10:44-46
Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας τον λόγον. 
Και εξεπλάγησαν οι εκ περιτομής πιστοί, όσοι ήλθον μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθη και επί τα έθνη· διότι ήκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Καθώς μιλούσε ο Πέτρος στο σπίτι του Κορνηλίου, στους Εθνικούς, ήρθε Το `Αγιο Πνεύμα πάνω τους.
Πώς το κατάλαβαν αυτό?
Μας το διευκρινίζει εδώ ο Λόγος Του Κυρίου, δίνει μεγάλη έμφαση, για να δούμε τη σημαντικότητα της κατάστασης αυτής, και λέει:
`Oτι το κατάλαβαν, γιατί  ήκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας
Το σημείον, το αποδεικτικό σημείον αυτής της αλήθειας.

3ον) Στους Εφέσιους μαθητές.
Πράξ. 19:1 -6
Ενώ δε ο Απολλώς ήτο εν Κορίνθω, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη ήλθεν εις Εφεσον· και ευρών τινάς μαθητάς,
 είπε προς αυτούς· 
Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε; οι δε είπον προς αυτόν· Αλλ' ουδέ αν υπάρχη Πνεύμα Άγιον ηκούσαμεν.
 Και είπε προς αυτούς· 
Εις τι λοιπόν εβαπτίσθητε; Οι δε είπον· Εις το βάπτισμα του Ιωάννου.
Και είπεν ο Παύλος· Ο Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγων προς τον λαόν να πιστεύσωσιν εις τον ερχόμενον μετ' αυτόν, τουτέστιν εις τον Χριστόν Ιησούν.
Ακούσαντες δε εβαπτίσθησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. 
Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, και ελάλουν γλώσσας και προεφήτευον.Βλέπουμε και στις τρεις αυτές περιπτώσεις η έκχυση του Αγίου Πνεύματος να συνοδεύεται με ομιλία αγνώστων γλωσσών.
Κάτι που παρατηρείτε εδώ είναι το εξής.
Τους ρωτά ο Παύλος αν έχουν λάβει Το Πνεύμα αφού βαπτίστηκαν.
Η απάντησή τους δεν ήταν, Ναι με το βάπτισμα που κάναμε λάβαμε και το `Αγιο Πνεύμα που λένε πολλοί, π.χ.(Ορθόδοξοι) δεν είπαν κάτι τέτοιο, γιατί δεν το είχαν. Δεν μίλησαν σε γλώσσες  όπως είδαμε στα παραπάνω παραδείγματα.
Δόξα Το Θεό για τις αλήθειες Του ευαγγελίου Του.
Επίσης βλέπουμε ότι η χαρά δεν είναι στοιχείο της βαπτίσεως με το Άγιο Πνεύμα, λόγω του ότι η χαρά είναι στοιχείο της σωτηρίας, αν και όταν βαπτισθείς έχεις χαρά πνευματική.
Μετά την ανάσταση του Κυρίου οι μαθητές είχαν μεγάλη χαρά, δεν είχαν όμως βαπτιστεί ακόμα με άγιο πνεύμα, και το βλέπουμε αυτό στο Ματθαίο.
 Ματθ. 28:8
Εκείνες, τότε, βγήκαν γρήγορα από το μνήμα με φόβο αλλά και χαρά μεγάλη κι έτρεξαν να το αναγγείλουν....
Πόσο καθαρότερα να μας το πει ο Λόγος Αυτό? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε?
.Eπίσης όταν αναλήφθηκε Ο Ιησούς, οι μαθητές είχαν μεγάλη χαρά, μα ούτε και τότε όμως είχαν βαπτιστεί με άγιο πνεύμα. Δείτε το αγαπητοί μου.
 Λουκ. 24:51 -52
Και καθώς τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε απ' αυτούς και ανέβαινε στον ουρανό.
Τότε αυτοί, αφού τον προσκύνησαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με χαρά μεγάλη...
Στη Σαμάρεια ο όχλος αναστατώθηκε από την παρουσία του Κυρίου και το κήρυγμα του Φιλίππου. η χαρά τους ήταν απερίγραπτη. δεν είχαν όμως λάβει ακόμη το Άγιο Πνεύμα.

Πράξ. 8:6-8
Και οι όχλοι προσείχον ομοθυμαδόν εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα, τα οποία έκαμνε.
Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα μετά μεγάλης φωνής, και πολλοί παραλυτικοί και χωλοί εθεραπεύθησαν, και έγεινε χαρά μεγάλη εν εκείνη τη πόλει.
Δείτε τώρα και το σημαντικότερο, στη συνέχεια του εδαφίου.
Πράξ. 8:14-17
Ακούσαντες δε οι απόστολοι οι εν Ιεροσολύμοις ότι η Σαμάρεια εδέχθη τον λόγον του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην·
Οίτινες καταβάντες προσηυχήθησαν περί αυτών διά να λάβωσι Πνεύμα Αγιον·
διότι δεν είχεν έτι επιπέσει επ' ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού.Τότε επέθετον τας χείρας επ' αυτούς, και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον.
Πω Πω Θεέ μου τέλειο!
`Ήταν βαπτισμένοι στο νερό, είχαν μεγάλη χαρά, αλλά δεν είχαν `Αγιο Πνεύμα, μέχρι που επέθεσαν τα χέρια μετά, μετά απ`όλα αυτά, και το έλαβαν.
Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι το βάπτισμα στο νερό διαχωρίζεται από το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα και είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

Άρα η χαρά δεν είναι ένδειξη ότι βαπτίστηκε κανείς με Άγιο Πνεύμα, ούτε ότι το λαμβάνεις με το βάπτισμα στο νερό, ενώ, αντίθετα, οι άγνωστες γλώσσες είναι σημείο ότι έλαβε κανείς το Άγιο Πνεύμα.

Θέλω να συμπληρώσω κάτι σημαντικό.
Εάν δούμε λίγο παρακάτω εδώ στο κεφάλαιο 8 των πράξεων, βλέπουμε το Σίμωνα το μάγο να προσφέρει χρήματα στους μαθητές, και να τους ζητά να του δώσουν την εξουσία όπου βάζει και αυτός τα χέρια του να λαμβάνουν `Αγιο Πνεύμα.
Το ερώτημα είναι το εξής:
Τι είναι αυτό το οποίο είδε ο Σίμων ο μάγος, όταν επέθεταν οι μαθητές τα χέρια τους, και μετέδιδαν το `Αγιο Πνεύμα, και έδινε τόσα χρήματα για να το αποκτήσει?
Φυσικά άκουγε τις γλώσσες, έβλεπε αυτό το θαύμα ζωντανά μπροστά του, και ήθελε να το αποκτήσει για να κερδοσκοπεί.
Είναι λοιπόν και αυτό ένα δυνατό στοιχείο ότι το να έχεις λάβει το  `Αγιο Πνεύμα αποδεικνύεται με τις γλώσσες.
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!