Blogger Widgets
11 Νοεμβρίου 2011

Για τις Πνευματικές γλώσσες `Α Κορινθίους ΙΔ. 21-28

Αν κάποιος διαβάσει τα  χωρία αυτά, ίσως να μην μπορέσει να καταλάβει  και πολλά πράγματα,  και  μπορεί να πέση στην παγίδα της παρερμηνείας τους αν δεν μπει μέσα στο βάθος της γνώσης του λόγου του Θεού. 
Είναι λοιπόν φυσικό το πώς πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να αποδώσουν σωστά την έννοια των εδαφίων αυτών.  
Θα δούμε παρακάτω τι Ο Λόγος Του Θεού Θέλει να μας πει μέσα από αυτά τα εδάφια.


1Κορ. 14:21-28
Εν τω νόμω είναι γεγραμμένον ότι δι' ετερογλώσσων και διά ξένων χειλέων θέλω λαλήσει προς τον λαόν τούτον, και ουδέ ούτω θέλουσι με εισακούσει, λέγει Κύριος.
Στο σημείο αυτό ο Παύλος αναφέρεται στην ημέρα της Πεντηκοστής. 
Το γεγονός είναι ότι την ημέρα εκείνη οι «εταιρόγλωσσοι» ήταν οι απόστολοι και τα «ξένα χείλη» είναι τα χείλη εκείνα που το Πνεύμα το Άγιο οδηγούσε να μιλήσουν.
Στον Προφήτη Ησαία λέει:
Ησ. 28:10-12 
Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, ολίγον εδώ, ολίγον εκεί, διότι με χείλη ψελλίζοντα και με άλλην γλώσσαν θέλει ομιλεί προς τούτον τον λαόν· προς τον οποίον είπεν, Αύτη είναι η ανάπαυσις, με την οποίαν δύνασθε να αναπαύσητε τον κεκοπιασμένον, και αύτη είναι η άνεσις· αλλ' αυτοί δεν ηθέλησαν να ακούσωσι.
Πολλοί προσπαθούν να μπερδέψουν το γεγονός της μετοικεσίας της Βαβυλώνος με την ανάπαυση του Κυρίου. Η ανάπαυση του Κυρίου δεν είναι αυτή η ανάπαυση που νομίζουν ότι είναι, αλλά αυτή η ανάπαυση που εννοεί ο Παύλος αναφέροντας το χωρίο αυτό του Ησαΐα στην επιστολή του.                  Η ανάπαυση του Κυρίου είναι η ανάπαυσή Του σαν Άγιο Πνεύμα μέσα μας.
Αναφερόμενος, λοιπόν, πάντοτε ο Παύλος το γεγονός αυτό της Πεντηκοστής, λέει πως ο Κύριος θα μιλούσε με ξένες γλώσσες στο λαό Του τον Ισραήλ, και πράγματι το έκανε την περίφημη εκείνη μέρα μπροστά στα μάτια δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.
1Κορ. 14:22 
Ώστε αι γλώσσαι είναι διά σημείον ουχί προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους· η προφητεία όμως είναι ουχί προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας.
Εδώ λέει ότι οι γλώσσες είναι σημείον.
Σε ποιους όμως είναι σημείον? Λέει προς τους απίστους.
Ποιοι είναι οι άπιστοι;  Και Ποιοι είναι οι πιστοί; 
Άπιστοι: Αυτοί που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας.
Είναι οι Ιουδαίοι που δεν πίστεψαν στο κήρυγμα του Ιησού.
Άν ήταν οι εθνικοί ο Παύλος δε θα χρησιμοποιούσε τη λέξη «άπιστος» αλλά «ιδιώτης», και θα δούμε τι σημαίνει αυτή η λέξη παρακάτω.  
Πιστεύοντες: Αυτοί που πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο υιός του Θεού και ζουν μία άγια και αφιερωμένη ζωή. με λίγα λόγια είναι οι Χριστιανοί.
Η προφητεία αναφέρεται εδώ ότι είναι γι' αυτούς που πιστεύουν, όχι σαν ο προορισμός της, αλλά σαν πηγή αυτής. 
Η προφητεία είναι επαγγελία του Θεού για τους πιστεύοντας και όχι για τους άπιστους.
Δεν μπορεί ένας άπιστος να προφητεύσει, ένας πιστός όμως μπορεί όταν ο Θεός του έχει δώσει το χάρισμα αυτό.
Βλέπουμε πως αν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ποιοι αναφέρονται σαν άπιστοι και ποιοι σαν πιστοί, τότε μπορούμε να καταλάβουμε σωστά το νόημα αυτών των εδαφίων.
 1Κορ. 14:23 
Εάν λοιπόν συνέλθη η εκκλησία όλη επί το αυτό και λαλώσι πάντες γλώσσας αγνωρίστους, εισέλθωσι δε ιδιώται ή άπιστοι, δεν θέλουσιν ειπεί ότι είσθε μαινόμενοι; Ιδιώτες ή Άπιστοι: Βλέπουμε εδώ καθαρά πως ο Παύλος διαχωρίζει τις δύο αυτές λέξεις, επομένως και οι δύο αυτές λέξεις δεν αναφέρονται στην ίδια έννοια.
Όπως ίσως να γνωρίζουμε όλοι, η λέξη «ιδιώτης» αναφέρεται σε αυτόν που είναι αγράμματος,  άσχετος.    
Ο Παύλος εδώ χρησιμοποιεί σωστά την έννοια της λέξης «ιδιώτης» θέλοντας να χαρακτηρίσει αυτόν που είναι άσχετος από τα πράγματα του Θεού, που κατά μία έννοια είναι οι εθνικοί.     Η λέξη λοιπόν «άπιστος» μέσα σε ολόκληρο το χωρίο  αναφέρεται στους Ισραηλίτες και ιδιαίτερα στους Ιουδαίους που δε δέχτηκαν το κήρυγμα του Ιησού και απίστησαν σ' Αυτόν.   Ο Ιδιώτης είναι αυτός που είναι τελείως άσχετος με τα πράγματα του Θεού και έρχεται πρώτη φορά μέσα στην εκκλησία.
1Κορ. 14:24 -25 
Αλλ' εάν πάντες προφητεύωσιν, εισέλθη δε τις άπιστος η ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων,  και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά· και ούτω πεσών κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει τον Θεόν, κηρύττων ότι ο Θεός είναι τωόντι εν μέσω υμών.
Γι' αυτό λέει ότι οι γλώσσες (και η προφητεία) είναι σημείο για τους απίστους ενώ η προφητεία είναι (χάρισμα) για τους πιστούς.
 1Κορ. 14:26
Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί; Όταν συνέρχησθε, έκαστος υμών ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψιν έχει, ερμηνείαν έχει· πάντα ας γίνωνται προς οικοδομήν.

Πολλοί λένε ότι όταν μιλάς γλώσσες δεν οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Αυτό είναι λάθος γιατί μιλώντας όλη η εκκλησία μαζί γλώσσες, ο Θεός εργάζεται μέσα στις καρδιές του λαού Του και οικοδομείται το σώμα Του. Πώς λοιπόν οι γλώσσες δεν οικοδομούν το σώμα της εκκλησίας;
 1Κορ. 14:27 -28
Εάν τις λαλή γλώσσαν αγνώριστον, ας κάμωσι τούτο ανά δύο ή το περισσότερον ανά τρεις και εκ διαδοχής, και εις ας διερμηνεύη· αλλ' εάν δεν ήναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη εκκλησία, ας λαλή δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν.
«Από μέσα σου...», λένε πολλοί «πρεσβύτεροι» από άλλες εκκλησίες.  «...να μη σε ακούσουν οι άλλοι και σκανδαλιστούν!».
«Αν δεν υπάρχει διερμηνευτής, να μη μιλάς γλώσσες!» λένε κάποιοι άλλοι.  
Αυτά όμως όλα είναι ανθρώπινες φιλοσοφίες. 
Ο Θεός δε λέει να κρατάς το στόμα σου κλειστό όταν δεν υπάρχει διερμηνευτής. 
Αυτό  είναι ένα λάθος που κάνουν πολλοί «χριστιανοί», γιατί ο λαός του Θεού δεν θα έχει το θάρρος να υψώσει τη φωνή του με γλώσσες και κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Θεός δεν μπορεί να εργαστεί και να σηκώσει διερμηνευτές. 
Ο Θεός πάντοτε περιμένει να παρουσιαστεί η ανάγκη για να επέμβει. 
Ο Θεός δεν καταπιέζει κανέναν.
Αν δει ο Κύριος ότι η εκκλησία όλη μιλάει γλώσσες και δεν υπάρχει διερμηνευτής, ο Κύριος θα προμηθεύσει το χάρισμα αυτό στην εκκλησία Του. 
Είναι πολύ άδικο να σταματάμε την πνευματική άνοδο των αδελφών μας με τέτοιου είδους προκαταλήψεις.
Είναι σημαντικό για κάθε πιστό να αναγνωρίσει την αξία που έχουν οι πνευματικές γλώσσες για την πνευματική του πρόοδο. 
Ο Κύριος μας έδωσε το Πνεύμα Του, την Ανάπαυσή Του, για να αναπαυθούμε εμείς σ' Αυτόν και Αυτός σε μας.
Είναι λοιπόν ανάγκη να μάθουμε να γνωρίζουμε καθημερινά το θέλημά Του για μας μέσω της προσευχής μας που πρέπει να γίνεται «εν πνεύματι και εν αληθεία». Αμήν.
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!