Blogger Widgets
14 Φεβρουαρίου 2011

Σκεύη τιμής

Ρωμ. 9:20 -21
Αλλά μάλιστα συ, ω άνθρωπε, τις είσαι, όστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν; Μήπως το πλάσμα θέλει ειπεί προς τον πλάσαντα, Διά τι με έκαμες ούτως;
Η δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πηλού, από του αυτού μίγματος να κάμη άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν;
2Τιμ. 2:20 -22
Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον.
Εάν λοιπόν καθαρίση τις εαυτόν από τούτων, θέλει είσθαι σκεύος τιμίας χρήσεως, ηγιασμένον και εύχρηστον εις τον δεσπότην, ητοιμασμένον εις παν έργον αγαθόν.
Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτει την δικαιοσύνην, την πίστιν, την αγάπην, την ειρήνην μετά των επικαλουμένων τον Κύριον εκ καθαράς καρδίας.
Η προς Ρωμαίους επιστολή αντιπαραβάλει τη διαφορά μεταξύ εκείνων των ανθρώπων που είναι σκεύη τιμής ( ακριβά, βαρύτιμα, πολύτιμα ) και εκείνων που είναι σκεύη άτιμα (κοινά, φτηνά, χωρίς αξία).
Δύο από αυτά τα σκεύη που αναφέρονται, είναι ο Ιακώβ και ο Ησαύ.
Ρωμ. 9:12- 13 ερρέθη προς αυτήν ότι ο μεγαλήτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον,
καθώς είναι γεγραμμένον· Τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ησαύ εμίσησα.
Η Φράση κλειδί στην προς Ρωμαίους θ` είναι ο Κεραμεύς
Αυτός εξουσιάζει απόλυτα πάνω στον πηλό.
Αυτό που σχηματίζει, είναι το θέλω μας.
Τα ανθρώπινα όντα είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους ως αναφορά δύο μέρη της υπόστασης τους: το σώμα, και το Πνεύμα.
Η ψυχή μας, η το θέλω μας όμως είναι αυτό που διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Ο Θεός επιθυμεί να αλλάξει το θέλωσου, και να το προσαρμόσει με το δικό του θέλωγια τη ζωή σου.
Θέλει να σε ευλογήσει με το δικό Του θέλημα.
Στην Β`Τιμ. β. 20 λέει:
2Τιμ. 2:20
 Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον.
Λέει σκεύη προς τίμια χρήση που δηλώνει ότι όλοι έχουμε τη δύναμη να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από λανθασμένο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς.
Η ερώτηση κλειδί είναι, Είσαι έτοιμος να χρησιμοποιηθείς από Το Θεό?
`Έχει υποταχθεί το θέλω σου ολοκληρωτικά, και αναμορφωθεί από τον Πλάστη?
Στην ιστορία του Ιακώβ, και του Ησαύ βλέπουμε τρεις τύπους ανθρώπων.
α) Τον Ησαύ (ο φυσικός άνθρωπος), Γατζωμένος στον κόσμο, ο οποίος έχασε τα πρωτοτόκια του, εξ`αιτίας της αμαρτίας του, δεν είχε ευλογία από τον πατέρα του, και κατάντησε να είναι οργισμένος εναντίον του εκλεκτού του Θεού.
β) Τον Ιακώβ (σαρκικός άνθρωπος), ο οποίος αγαπά μεν τον οίκο Του Θεού, ευλογείται από τον πατέρα του, αλλά χωρίς συντριβή στο θέλω του,  γεμάτος απάτη, και δολιότητα.
γ) Τον Ισραήλ (πνευματικός άνθρωπος), ο οποίος είναι ευλογημένος  άνθρωπος από Το Θεό, συντριμένος μπροστά Του, και ζει για να εκπληρώσει το `Άγιο θέλημα Του Θεού του.
Αυτός είναι σκεύος  τίμιας χρήσης.
Και καλούμαστε  τώρα  μέσα από αυτά τα αληθινά παραδείγματα, να δούμε το δικό μας εαυτό, τον δικό μας χαρακτήρα, σε ποια από τις τρεις αυτές κατηγορίες  ανήκουμε? Ξέρω, ότι όλοι θέλουμε να ανήκουμε στην τρίτη κατηγορία, αλλά βλέπουμε να παλεύουμε, πότε στην πρώτη, πότε στην δεύτερη, και πότε στην τρίτη.
`Όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσουμε να παλεύουμε, δεν πρέπει να απογοητευθούμε, εάν βλέπουμε ότι αποτυγχάνουμε πολλές φορές να πετύχουμε το στόχο μας.
Γνώρισε ότι αποτυχία δεν είναι ότι δεν τα κατάφερες ως αυτή την  ώρα να επιτύχεις το  σκοπό σου, αλλά αποτυχία είναι όταν σταματήσεις να προσπαθείς, να παλεύεις να επιτύχεις το σκοπό σου.
Ας προσπαθήσουμε με τη δύναμη, και τη χάρη Του Θεού μας, να φτάσουμε στην τρίτη κατηγορία, που είναι αυτό που ευαρεστεί Το Θεό.
Ας δούμε τώρα ξεχωριστά και τους δύο χαρακτήρες.
 Ησαύ ο Φυσικός άνθρωπος
 Στην  Γένεση στο κε. κεφάλαιο και 27 εδάφιο μας λέει:
Γέν. 25:27
Ηύξησαν δε τα παιδία· και έγεινεν ο μεν Ησαύ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού· ο δε Ιακώβ, άνθρωπος απλούς, κατοικών εν σκηναίς.
Mας λέει ότι ο Ησαύ ήταν άνθρωπος του αγρού.
Ο αγρός είναι ο κόσμος, και αυτό που μας δείχνει εδώ είναι ότι ο Ησαύ ένιωθε άνετα μέσα στον κόσμο.
Αυτή είναι η ανθρωπότητα που δεν έχει σωτηρία.
Περιέρχονται δηλαδή στους αγρούς των ηδονών τους, της απληστίας, της επιθυμίας, και της περιπέτειας, αχαλίνωτοι, απειθείς, και άγριοι.
Η ανθρώπινη καρδιά είναι ολοκληρωτικά κατειλημμένη, στο να υπηρετεί τα πάθη της.
Ο Ιακώβ αντιθέτως κατοικούσε στις σκηνές
Αυτό συμβολίζει άτομο που αγαπάει την παρουσία Του Θεού και ευχαριστιέται το να είναι στον οίκο του Θεού περισσότερο από τα πράγματα του κόσμου.
Ο Ησαύ περιφρόνησε τα πρωτοτόκια του.
Γι`αυτό μας λέει Η Αγία Γραφή στη Γεν. κε. 31-34.
Γέν. 25:32-34
Και ο Ησαύ είπεν, Ιδού, εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι με ωφελούσι ταύτα τα πρωτοτόκια; Και είπεν ο Ιακώβ, Ομοσόν μοι σήμερον· και ώμοσεν εις αυτόν· και επώλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ.Τότε ο Ιακώβ έδωκεν εις τον Ησαύ άρτον και μαγείρευμα της φακής· και έφαγε και έπιε και σηκωθείς ανεχώρησεν· ούτως ο Ησαύ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια.
Τα πρωτοτόκια ήταν η ευλογία της διπλής μερίδας που του ανήκε.
-Ο άνθρωπος πούλησε τη θέση της τιμής που είχε μπροστά στο Θεό, στον κήπο της Εδέμ, και την παρέδωσε στο διάβολο προκειμένου να γευτεί έναν καρπό.
Το ίδιο δεν κάνουν πολλοί και σήμερα?
Ο Ησαύ μπλέχτηκε στην ικανοποίηση του ΤΩΡΑ.
Δηλαδή, πρόσκαιρες ικανοποιήσεις της σάρκας, αντί να νοιάζεται έντονα για την ευμένεια του Πατέρα.
Ο φυσικός άνθρωπος είναι σε θέση να ξεπουλήσει την υψηλή του θέση με τον πατέρα, για χρήματα, φαγητό, ποτό, για σαρκική ικανοποίηση, ευχαρίστηση, και για χόμπι.
Ο Ιακώβ νοιαζόταν εκ των προτέρων για την έγκριση του Πατέρα του.
Δεν τον ένοιαζε για το αν  κάτι του δίνει ευχαρίστηση τώρα, αλλά το κατά πόσο αυτό επηρέαζε την αιώνια σχέση του με τον Πατέρα.
Ο Ησαύ, τι κρίμα έχασε την ευλογία !
Επειδή έχασε τα πρωτοτόκια του, τη μερίδα του με τον Πατέρα, έχασε ταυτόχρονα και την ευλογία.
Στην επιδίωξη τους  οι άνθρωποι για τα κοσμικά, το χρήμα, τη θέση, και τα υπάρχοντα, τα οποία τα αποθηκεύουν σε ένα σάκο γεμάτο τρύπες, ο γάμος τους, τα παιδιά τους, τα χρήματά τους, και τα συναισθήματά τους δεν ευλογούνται, αλλά μάλλον είναι κάτω από κατάρα.
Ο φυσικός άνθρωπος προσπαθεί να κερδίσει τη συμπάθεια Του Θεού, όταν βλέπει ένα πιστό να απολαμβάνει την ευλογία Του Πατέρα, με λάθος τρόπο.
Προσπαθεί να ευαρέστηση Το Θεό με έργα, κόπους, και παράδοση, αλλά αυτό που στην ουσία κάνει είναι ότι δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα.
Η Γραφή λέει στην `Α κορ. β. 14
1Κορ. 2:14
Ο φυσικός όμως άνθρωπος δε δέχεται αυτά που προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί αυτά γι' αυτόν είναι μωρία, και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξιχνιάζονται.
Ιακώβ ο σαρκικός άνθρωποςΟ φυσικός άνθρωπος έχασε την ευλογία του. 
Δεν ευλογήθηκε και δεν συντρίφτηκε.
Ο Ιακώβ ο σαρκικός άνθρωπος, ήταν ευλογημένος αλλά όχι συντριμμένος. Αγαπούσε τον οίκο Του Θεού, επειδή νοιαζόταν για την μελλοντική του κληρονομιά. Είχε την ευλογία, αλλά ακόμη ήθελε να κάνει το δικό του. Εδώ είναι τώρα που υπεισέρχεται ο κεραμεύς.
Ο Θεός θέλει να δώσει σχήμα στο θέλω σου, για να γίνεις ένα σκεύος με αξία.
Μπορούμε να ακολουθήσουμε τα βήματα που ο Θεός έκανε με τον Ιακώβ προκειμένου να αλλάξει το θέλω του, και να τον κάνει κάποιον που να είναι αγιασμένος, και έτοιμος για τη χρήση Του Κυρίου.
Ο Θεός βλέπει κάτι μέσα σου.
`Άσχετα με τα ελαττώματα, και τις αποτυχίες σου, έχεις καρδιά που θέλει Το Θεό.
Το ταξίδι του Ιακώβ άρχισε με μια επίσκεψη,μια αποκάλυψη του θελήματος και του σχεδίου Του Θεού για τη ζωή του.
Ο Θεός βλέπει τη μελλοντική διακονία Του δια μέσου σου, βλέπει το σκεύος σου να χρησιμοποιείτε θαυμαστά προκειμένου να εξαπλωθούν οι σκοποί Του.
Μια μέρα έδειξε στον Ιακώβ μια σκάλα, που τον ένωσε με την παρουσία Του Θεού.
Ο Θεός θέλει να σε σηκώσει ψηλότερα όταν σε αγγίζει.
Μέσα στην παρουσία Του, θέλει να σε μορφώσει, και να σε αλλάξει.
Βλέπουμε τον Ιακώβ ότι σηκώθηκε και επέχεε έλαιον πάνω στην πέτρα, εκεί που ήταν ο πρώτος τόπος του χρίσματος (Ο Χριστός).
Η πρόθεση Του Θεού είναι να σε ευλογήσει, να σε χρίση, να σε ικανοποιήσει, εφ`όσον αλλάξεις τον λανθασμένο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς σου.
Στην Γεν. κη 28 μας λέει ΟΛόγος Του Θεού:
Γέν. 28:20-22
Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχήν, λέγων, Αν ο Θεός ήναι μετ' εμού και με διαφυλάξη εν τη οδώ ταύτη εις την οποίαν υπάγω, και μοι δώση άρτον να φάγω και ένδυμα να ενδυθώ,  και επιστρέψω εν ειρήνη εις τον οίκον του πατρός μου, τότε ο Κύριος θέλει είσθαι Θεός μου·  και ο λίθος ούτος, τον οποίον έστησα διά στήλην, θέλει είσθαι οίκος Θεού· και εκ πάντων όσα μοι δώσης, το δέκατον θέλω προσφέρει εις σε.Ο Θεός ενδιαφέρετε για τα οικονομικά σου, χρησιμοποιεί τα οικονομικά για να μας μορφώσει.
Ο Ιακώβ, δεν είχε τίποτα απολύτως εκτός από μια ράβδο στο χέρι του, και υποσχέθηκε στο Θεό να δεκατίζει.
Προσέξτε τι λέει: και εκ πάντων όσα μοι δώσης, το δέκατον θέλω προσφέρει εις σε.
Ο Θεός γνωρίζει πως να μας νουθετήσει,  ώστε να δίνουμε με χαρά.
Ο Κεραμέας μπορεί να αλλάξει τις οικονομικές περιστάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να μας μορφώσει κατά το Θέλημά Του.
-Ένας άλλος όμορφος στόχος Του Θεού για μας είναι η οικογένεια μας.
Γεν. κθ.25-35
Ο κάθε ένας από μας παντρεύεται μια γυναίκα, ας πούμε μια Ραχήλ, και μια λεία.
Υπάρχουν πτυχές στο χαρακτήρα του, η  (της ) συντρόφου μας που αγαπούμε και σεβόμαστε, αλλά και πτυχές που μας απωθούν, και μας προβληματίζουν.
Ο Πλάστης χρησιμοποιεί το γάμο μας προκειμένου να μας αλλάξει και να μας μορφώσει.
Γεν. λα. 7
αλλ' ο πατήρ σας με ηπάτησε και ήλλαξε τους μισθούς μου δεκάκις· πλην ο Θεός δεν αφήκεν αυτόν να με κακοποιήση·Εδώ αναφέρετε στο Λάβαν, το <<φίλο>> του Ιακώβ, ο οποίος του άλλαξε το μισθό του δεκάκις με απατεωνιά.
Εδώ δοκιμάζετε η φιλία, πάλι γιατί Ο Θεός θέλει να σε μορφώσει.
Συχνά οι φίλοι μας μπορεί να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν και να σημαδέψουν τη ζωή μας, και πιστεύω πως μέσα στο διάβα της πνευματικής μας πορείας όλοι θα έχουμε αυτή την εμπειρία.
Ο Ίδιος Ο Ιησούς πληγώθηκε στον οίκο των φίλων Του.
Ο Κεραμέας επιτρέπει να μείνεις κοντά σε κάποιον που θα σε βοηθήσει να ζυμωθείς, και να μορφωθείς.
-Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε φόβους. Φόβους για διάφορες καταστάσεις στη ζωή μας, π.χ. φόβο για το μέλλον τι θα γίνει, φόβο για την αρρώστια, φόβο για τα οικονομικά, φόβο για τη δουλειά, φόβο, φόβο, φόβο, και ζεις πλέον τρομαγμένος, χωρίς χαρά, και ειρήνη μέσα σου.
Στην Γένεση λβ αναφέρει για τον φόβο του Ιακώβ.
Η απειλή του Ησαύ ήχησε στα αυτιά του, και από το φόβο του,  άρχισε να κάνει δικά του σχέδια για να μπορέσει να το ξεπεράσει.
Δείτε  η Αγία Γραφή τι λέει παρακάτω.
Γέν. 32:7-11
Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα και ήτο εν αμηχανία· και διήρεσε τον λαόν, τον μεθ' αυτού, και τα ποίμνια και τους βόας και τας καμήλους, εις δύο τάγματα· λέγων, Εάν έλθη ο Ησαύ εις το εν τάγμα και πατάξη αυτό, το επίλοιπον τάγμα θέλει διασωθή. Και είπεν ο Ιακώβ, Θεέ του πατρός μου Αβραάμ και Θεέ του πατρός μου Ισαάκ, Κύριε, όστις είπας προς εμέ· Επίστρεψον εις την γην σου και εις την συγγένειάν σου και θέλω σε αγαθοποιήσει·  πολύ μικρός είμαι ως προς πάντα τα ελέη και πάσαν την αλήθειαν τα οποία έκαμες εις τον δούλον σου· διότι με την ράβδον μου διέβην τον Ιορδάνην τούτον, και τώρα έγεινα δύο τάγματα· σώσον με, δέομαί σου, εκ της χειρός του αδελφού μου, εκ της χειρός του Ησαύ· διότι φοβούμαι αυτόν, μήπως ελθών πατάξη εμέ και την μητέρα επί τα τέκνα·Δεν χρειάζεται να κάνουμε δικά μας σχέδια, και τεχνάσματα, για να νικήσουμε το φόβο μας.
Γνώρισε κάτι.
Ο Κεραμέας θα επιτρέψει να αντιμετωπίσεις τους μεγαλύτερους φόβους σου, και να τους κατακτήσεις με τη δική Του Χάρη.
Ισραήλ ο Πνευματικός άνθρωπος
Ο Πνευματικός άνθρωπος, είναι ευλογημένος  αλλά συντριμένος. `Έχει μορφωθεί σε τέλεια συμφωνία με το θέλημα Του Πλάστη. Το θέλω του έχει υποταχθεί, και ο χαρακτήρας του έχει αλλάξει, όπως και στη ζωή του Μωυσή. Ο Πνευματικός άνθρωπος, δεν παλεύει πλέον με ανθρώπους, αλλά με Το Θεό στην προσευχή. `Έχει δύναμη στο πνεύμα, και νικά τις δυνάμεις του σκότους.

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!