Blogger Widgets
16 Μαΐου 2015

Παραπάνω κι από Κατακτητές (Μέρος 3°)

 Πείνα στον Ισραήλ 
2Σαμ. 21:1-2   Έγεινε δε πείνα εν ταις ημέραις του Δαβίδ τρία έτη κατά συνέχειαν· και ηρώτησεν ο Δαβίδ τον Κύριον· και ο Κύριος απεκρίθη, Τούτο έγεινεν εξ αιτίας του Σαούλ και του φονικού οίκου αυτού, διότι εθανάτωσε τους Γαβαωνίτας. Και εκάλεσεν ο βασιλεύς τους Γαβαωνίτας και είπε προς αυτούς· οι δε Γαβαωνίται δεν ήσαν των υιών Ισραήλ, αλλ' εκ των εναπολειφθέντων Αμορραίων· και οι υιοί Ισραήλ είχον ομόσει προς αυτούς· ο δε Σαούλ εζήτησε να θανατώση αυτούς από του ζήλου αυτού προς τους υιούς Ισραήλ και Ιούδα.

Εδώ βλέπουμε το εθνικό αμάρτημα της οικογένειας του Σαούλ.
Ο Δαυίδ ρώτησε τον Κύριο για ποιο λόγο περνούσε πείνα και ξηρασία ο Ισραήλ. 
Ο Κύριος του αποκάλυψε ότι ο Σατανάς είχε «δικαίωμα» ενάντια στον Ισραήλ επειδή οι Ισραηλίτες παραβίασαν την διαθήκη που είχαν κάνει με τους Γαβαωνίτες.

Τα έθνη διαπράττουν εθνικές αδικίες. 
Ο Θεός όμως  κρίνει ολόκληρο το έθνος μέχρι να έλθει εθνική μετάνοια. 
Οι Γαβαωνίτες είπαν στον Δαυίδ ότι έπρεπε να θανατωθούν επτά μέλη της οικογένειας του Σαούλ προκειμένου να κατευνάσουν την οργή του Θεού ενάντια στον Ισραήλ.

Οι επτά άνδρες θανατώθηκαν με απαγχονισμό πάνω σε ένα λόφο. 
Τα πτώματα τους έμειναν εκεί μέχρι που τελείωσε η ξηρασία, σημάδι ότι ο Θεός έδωσε τέλος στην πείνα.
Ο Θεός δίνη νίκη  ενάντια στους γίγαντες
2Σαμ. 21:20 - 22   Έγεινεν έτι πόλεμος εν Γαθ, και ήτο ανήρ υπερμεγέθης, και οι δάκτυλοι των χειρών αυτού και οι δάκτυλοι των ποδών αυτού ήσαν εξ και εξ, εικοσιτέσσαρες τον αριθμόν· και ούτος έτι ήτο εκ της γενεάς του Ραφά. Και ωνείδισε τον Ισραήλ· και Ιωνάθαν ο υιός του Σαμαά, αδελφού του Δαβίδ, επάταξεν αυτόν. Οι τέσσαρες ούτοι εγεννήθησαν εις τον Ραφά εν Γαθ, και έπεσον διά χειρός του Δαβίδ και διά χειρός των δούλων αυτού.
Αμέσως μετά, ο Δαυίδ και οι άνδρες του κατάφεραν να συντρίψουν τους τέσσερις γίγαντες των Φιλισταίων. 
Ήταν όλοι τους υπερμεγέθεις σαν το Γολιάθ και ένας από αυτούς είχε έξι δάχτυλα στο κάθε χέρι κι έξι σε κάθε πόδι!

Οι δύο αυτές ιστοριές συνδέονται: Όταν ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ για τα εθνικά μας αμαρτήματα, ο Θεός θα ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ τους εχθρούς μας. 
Το να χύνεται αθώο αίμα αποτελεί εθνικό αμάρτημα και πρέπει να αποκηρύσσεται δημόσια και να υπάρχει μετάνοια γι’ αυτό.

Ο Νόμος υπαγόρευε στους Ισραηλίτες να μετανοούν δημόσια για κάθε αθώο αίμα που θα χυνόταν (Δευτ. κα: 1-9)
Με αυτή την πράξη, θα εξαγνιζόταν η πολιτεία τους από την ενοχή του φόνου.

Υπερνικώντας το πνεύμα του φόνου
Ο Σατανάς είναι δολοφόνος. Στο κατά Ιωάννη η: 44, λέει:

Ιωάν. 8:44 Εσείς, πατέρα σας έχετε το διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος ήταν ανέκαθεν ανθρωποκτόνος και δεν έχει σταθεί στην αλήθεια, γιατί αλήθεια σ' αυτόν δεν υπάρχει. Όταν λέει το ψέμα, μιλάει απ' αυτά που του υπαγορεύει η ίδια του η φύση, γιατί είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους.
Ο Σατανάς μισεί τον άνθρωπο γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ’ εικόνα Θεού. 
Μισεί την αλήθεια και μισεί τη ζωή. Είναι δολοφόνος και ψεύτης. Στην πραγματικότητα, αυτός «δολοφόνησε» τον Αδάμ και την Εύα αφαιρώντας από αυτούς την πνευματική τους ζωή, παρόλο που συνέχισαν να ζουν στο φυσικό κόσμο.

Το φονικό του πνεύμα εκδηλώθηκε ξανά μέσω του Κάιν ενάντια στον Άβελ. 
Ο Θεός είπε: «Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοά προς εμέ εκ της γης» (Γεν. δ: 10). 
Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα Θεού, και ο Θεός δε μπορεί να αδιαφορήσει όταν χύνεται ανθρώπινο αίμα.

Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για κάθε ζωή  
Γι`αυτό μας λέει στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία:
Ιερ. 1:4 -5  Και λόγος Κυρίου έγεινε προς εμέ λέγων, Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε εγνώρισα· και πριν εξέλθης εκ της μήτρας, σε ηγίασα· προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα.
Δεν είμαστε απλά μάζες πρωτοπλάσματος. 
Ο Θεός είναι ο δημιουργός της ζωής. Δεν είμαστε προϊόντα εξέλιξης. Από τη στιγμή της σύλληψής μας αντανακλούμε την εικόνα του Θεού. Ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για τη ζωή μας πριν ακόμη μορφωθούμε στη μήτρα της μητέρας μας.

Όταν για οποιοδήποτε λόγο περιφρονούμε μια ανθρώπινη ζωή, λαμβάνουμε μέρος στο δολοφονικό πρόγραμμα του Σατανά. 
Από τον καιρό που ο Φαραώ θανάτωσε τα μωρά των Εβραίων μέχρι τον καιρό που ο Ηρώδης αφάνισε τα νήπια στη Βηθλεέμ, ο Σατανάς ήταν και θα είναι πάντα ένας δολοφόνος.
4 εκατομμύρια  μωρά έχουν θανατωθεί στην Αμερική από το 1973. 
Ο Θεός ψάχνει να βρει ανθρώπους που θα συναισθανθούν τη δυσαρέσκεια Του και θα σταθούν στο κενό ώστε να μην καταστρέψει το έθνος αυτό.  

Ο Ιησούς είναι ο Δημιουργός της ζωής
Κατά Ιωάννη ι: 10 «Ο κλέπτης δεν έρχεται ειμή δια να κλέψη και θύση και απολέση εγώ ήλθον δια να έχωσι ζωήν, και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία.»

Κατά Ιωάννη ια: 25 «Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή» Ο Ιησούς ενοχλήθηκε με το θάνατο του Λάζαρου και τον ανέστησε απ’ τους νεκρούς.

Πράξεις γ: 14-15 «Τον δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσατε...» Με όλη τη βαρβαρότητα και το μίσος του, ο Σατανάς θανάτωσε τον Ιησού, αλλά ο Θεός τον ανέστησε στη ΖΩΗ!
 
Ο σταυρός: η δήλωση της νίκης ενάντια στο Σατανά
Είπαν στο Δαυίδ να κρεμάσει επτά άνδρες για να κατευνάσει την οργή του Θεού. 
Ο Χριστός πρόσφερε ηθελημένα τον εαυτό Του να πεθάνει στον σταυρό για να κατευνάσει την οργή του Θεού για πάντα. 
Ο σταυρός αντιπροσωπεύει τη ΖΩΗ, κι’ είναι το βασικό και το πιο αποτελεσματικό όπλο του Θεού ενάντια στο πνεύμα του φόνου.

Ο Ιησούς του Ναυή έκανε κύκλους γύρω από την Ιεριχώ και ο Αβραάμ γύρω από τη Γη της Επαγγελίας. 
Εάν βαδίσουμε δια μέσου των πόλεων μας διακηρύσσοντας τη ζωή, θα πέσουν τα τείχη που υψώνονται γύρω απ’ τις κοινωνίες μας και ο Θεός θα μας δώσει τη νίκη!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
Επιμέλεια κειμένου: Σακελλάρη Κασσιανή για τα xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!