Blogger Widgets
14 Αυγούστου 2014

Το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα (Το δέντρο) Δανιήλ.4 κεφάλαιο (μέρος β)


Κεφ.δ4- Εγώ ο Ναβουχοδονόσορ ήμην αναπαυόμενος εν τω οίκω μου, και ακμάζων εν τω παλατίω μου..
 - Στην αρχή της αυτοκρατορίας του ασχολήθηκε με πολέμους. 
Κατάκτησε όλα τα γύρω έθνη και μετά άρχισε να χτίζει, να οικοδομεί την Βαβυλώνα. Έκανε τα διπλά τείχη, έκανε το παλάτι του, έκανε τους κρεμαστούς κήπους, έκανε ναούς στους θεούς του. 
Έκανε μια τρομερή πόλη, αρχιτεκτονικά ήταν ένα φοβερό κατασκεύασμα. Ήταν καλός κτίστης.

 Ήταν λοιπόν στο παλάτι του, απολαμβάνοντας όλα αυτά και άκμαζε, ανθούσε.
 Το ρήμα που χρησιμοποιεί για την λέξη ακμάζων, είναι ρεανάν που σημαίνει ανθώ και η εικόνα που δείχνει είναι ενός δένδρου που ακμάζει, ανθεί, μεγαλώνει και αυξάνεται. Σ’ αυτή τη στιγμή είναι που του έδειξε ο Θεός το όνειρό ότι αυτό το δένδρο καταστρέφεται, κόβεται.
 Κεφ.δ5- είδον ενύπνιον, το οποίον με κατέπληξε, και οι διαλογισμοί μου επί της κλίνης μου και αι οράσεις της κεφαλής μου με ετάραξαν. 6- Δια τούτο εξέδωκα πρόσταγμα να εισαχθώσιν ενώπιον μου πάντες οι σοφοί της Βαβυλώνος, δια να φανερώσωσιν εις εμέ την ερμηνείαν του ενυπνίου. 7- Τότε εισήλθον οι μάγοι, οι επαοιδοί, οι Χαλδαίοι, και οι μάντεις× και εγώ είπα το ενύπνιον έμπροσθεν αυτών, αλλά δεν μοι εφανέρωσαν την ερμηνείαν αυτού. 8- Ύστερον δε ήλθεν ο Δανιήλ ενώπιον μου, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτασάσαρ, κατά το όνομα του θεού μου, και εις τον οποίον είναι το πνεύμα των αγίων θεών× και έμπροσθεν τούτου είπα το ενύπνιον, λέγων, 9- Βαλτασάσαρ, άρχων των μάγων, επειδή εγνώρισα ότι το πνεύμα των αγίων θεών είναι εν σοι, και ουδέν κρυπτόν είναι δύσκολον εις σε, ειπέ τας οράσεις του ενυπνίου μου το οποίον είδον και την ερμηνείαν αυτού. 10- Ιδού αι οράσεις της κεφαλής μου επί της κλίνης μου× Έβλεπον, και ιδού δένδρον εν μέσω της γης, και το ύψος αυτού μέγα. 11- Το δένδρον εμεγαλύνθη και ενεδυναμώθη, και το ύψος αυτού έφθασεν έως του ουρανού, και η θέα αυτού έως των περάτων πάσης της γης. 12- Τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία, και ο καρπός αυτού πολύς, και εν αυτώ ήτο τροφή πάντων× υπό την σκιάν αυτού, ανεπαύοντο τα θηρία του αγρού, και εν τοις κλάδοις αυτού κατεσκήνουν τα πετεινά του ουρανού, και εξ αυτού ετρέφετο πάσα σαρξ.
 - Πρώτα απ’ όλα ο Δανιήλ του ξεκαθαρίζει στο 22ο εδάφιο, ότι το δένδρο είναι ο ίδιος ο βασιλιάς. Από το δένδρο αυτό τρέφονται όλα τα ζώα. Τρέφεται πάσα σαρξ αλλά δεν τρέφεται καμία ψυχή. Δεν υπάρχει τροφή από το δένδρο αυτό για την ψυχή του ανθρώπου. Είναι καθαρά μια σαρκική αυτοκρατορία και τίποτα παραπάνω.
 - Τα ζώα του αγρού, είναι τα ζώα αυτά που αναφέρονται σε ανθρώπους και σε έθνη που δεν έχουν τη λύτρωση και είναι κάτω από τη σκιά του, απολαμβάνοντας την προστασία του. Είναι κάτω από την εξουσία και την επιρροή του Ναβουχοδονόσορ και του μεγαλύτερου Ναβουχοδονόσορ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό σημαίνει ότι είναι ο διάβολος από πίσω. Έχουμε μια αυτοκρατορία που την έφτιαξε ο διάβολος και μέσω του Ναβουχοδονόσορ σκιάζει και εξουσιάζει όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το όνειρο, το παλιό του όνειρο που θέλει να το πραγματοποιήσει.
 - Τα πετεινά του ουρανού αναφέρονται πάρα πολλές φορές σε δαιμονικά πνεύματα.
 Όπως στην παραβολή με το δένδρο το μεγάλο που συμβολίζει την σαρκική εκκλησία που έγινε αυτοκρατορία. Ματ.ιγ31-32.
 Έχουμε την παραβολή του σπορέα. Ματ.ιγ3-23, 24-30/36-43.
 Έχουμε τον Παύλο που μας λέει ότι τους τελευταίους καιρούς οι άνθρωποι θα αποστατήσουν προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Α’Τιμ.δ1.
 Έχουμε την γυναίκα που κρύβει μέσα στο αλεύρι το προζύμι. Ματ.ιγ33.
 - Υπήρχε λοιπόν δαιμονική επιρροή στην βασιλεία του Ναβουχοδονόσορ και ήταν βασισμένη στον παγανισμό, στην ειδωλολατρία, στην ψευδοφιλοσοφία. Ήταν μια αυτο­κρα­το­ρία γεμάτη από την εξουσία του διαβόλου. Άλλωστε την ονομάζει, μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης.

 Κεφ.δ13- Είδον εν ταις οράσεσι της κεφαλής μου επί της κλίνης μου, και ιδού, φύλαξ και άγιος κατέβη εκ του ουρανού× 14- και εφώνησε μεγαλοφώνως, και είπεν ούτω× Κόψατε το δένδρον, και αποκόψατε τους κλάδους αυτού× εκτινάξατε τα φύλλα αυτού, και διασκορπίσατε τον καρπόν αυτού× ας φύγωσι τα θηρία υποκάτωθεν αυτού, και τα πετεινά από των κλάδων αυτού× 15- το στέλεχος όμως των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη, και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν, εν τω τρυφερώ χόρτω του αγρού× και θέλει βρέχεσαι με την δρόσον του ουρανού, και η μερίς αυτού θέλει είσθαι μετά των θηρίων εν τω χόρτω της γης× 16- η καρδία αυτού θέλει μεταβληθή εκ της ανθρωπίνης, και θέλει δοθή εις αυτόν καρδία θηρίου× και επτά καιροί θέλουσι παρέλθη επ’ αυτόν. 17- Το πράγμα τούτο είναι δια προστάγματος των φυλάκων, και η υπόθεσις δια του λόγου των αγίων× ώστε να γνωρίσωσιν οι ζώντες, ότι ο Ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων, και εις όντινα θέλη δίδει αυτήν, και το εξουθένημα των ανθρώπων καθιστά επ’ αυτήν. 18- Τούτο το ενύπνιον είδον εγώ ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς× και συ, Βαλτασάσαρ, ειπέ την ερμηνείαν αυτού× διότι πάντες οι σοφοί του βασιλείου μου δεν είναι ικανοί να φανερώσωσι προς εμέ την ερμηνείαν× συ δε είσαι ικανός× διότι το πνεύμα των αγίων θεών είναι εν σοι.
 - Βλέπουμε εδώ ότι τόσο ο Ναβουχοδονόσορ όσο και η βασιλεία του πρόκειται να κοπεί, να καταστραφεί.
 Επίσης ότι ο Ναβουχοδονόσορ για έναν ορισμένο καιρό θα εκθρονιστεί, θα χάσει τον θρόνο του, θα φύγει από τον θρόνο του. Το χρονικό διάστημα που θα γίνει αυτό, το ονομάζει επτά καιρούς και εννοεί χρόνια.
 Λίγο παρακάτω στο εδάφιο ζ25 μας λέει πάλι για τους καιρούς και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν λέει καιρούς εννοεί χρόνια. Επίσης στο εδάφιο ιβ7 αναφέρει το ίδιο πράγμα.
 - Υπάρχει μια παράλληλη αναφορά στην Ιστορία, γι’ αυτή την κατάσταση που έγινε στον Ναβουχοδονόσορ, από κάποιον που λεγόταν Αβηδινός, ο οποίος ήταν ιστορικός τον καιρό της Περσίας, που εξιστορεί ορισμένα περιστατικά από την βασιλεία των Βαβυλώνιων βασιλέων, συμπεριλαμβανομένου και του Ναβουχοδονόσορ.
Αυτός λέει ότι, κάποια μέρα ο βασιλιάς ανέβηκε στο ψηλότερο μέρος του παλατιού του κι εκεί του μίλησε κάποιος θεός, λέγοντας του ότι θα καταστραφεί η βασιλεία του και θα δοθεί στους Μήδους και τους Πέρσες, ο οποίος βασιλιάς εξαφανίστηκε από τον θρόνο.
Δεν συνεχίζει την ιστορία.
Αυτό το κάνει ο Δανιήλ, όχι σαν μύθο αλλά σαν αληθινό περιστατικό.
 Επίσης ο Αβηδινός στην ιστορία του, αναφέρει παράλληλα γεγονότα με τον Δανιήλ και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. 
Παρόλο που δεν λέει την ιστορία ακριβώς όπως έγινε, δείχνει ότι έγινε.
 Εμείς έχουμε την πηγή που μας τα λέει.
 Κεφ.δ19- Τότε ο Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτασάσαρ, έμεινεν εκστατικός έως μίας ώρας, και οι διαλογισμοί αυτού ετάραττον αυτόν. Ο βασιλεύς ελάλησε και είπε, Βαλτασάσαρ, ας μη σε ταράττη το ενύπνιον, ή η ερμηνεία αυτού. Ο Βαλτασάσαρ επεκρίθη και είπε, Κύριε μου, το ενύπνιον ας επέλθη επί τους μισούντας σε, και η ερμηνεία αυτού επί τους εχθρούς σου.
 - Ο Δανιήλ κατάλαβε τι θα γινόταν στον βασιλιά, ότι θα τρελαινόταν και δεν ήταν εύκολο να του το πει.
Από την άλλη ο βασιλιάς δείχνει να καταλαβαίνει ότι είναι κάτι άσχημο, γι’ αυτό τον ενθαρρύνει να το πει.
 Βλέπουμε για άλλη μια φορά την σοφία του Δανιήλ, μέσα από τα λόγια και τη συμπεριφορά του. Πώς φέρεται μπροστά σε εξουσία.
 Κεφ.δ20- Το δένδρον, το οποίον είδες, το αυξηνθέν και ενδυναμωθέν, του οποίου το ύψος έφθανεν έως του ουρανού, και η θέα αυτού επί πάσαν την γην, 21- και τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία, και ο καρπός αυτού πολύς, και τροφή πάντων ήτο εν αυτώ, και υποκάτω αυτού κατώκουν τα θηρία του αγρού, εν δε τοις κλάδοις αυτού κατεσκήνουν τα πετεινά του ουρανού, 22- συ είσαι το δένδρον τούτο, βασιλεύ, όστις εμεγαλύνθης και ενεδυναμώθης× και η μεγαλωσύνη σου υψώθη, και έφθασεν έως του ουρανού, και η εξουσία σου έως των περάτων της γης.
 - Είπαμε ότι όπου αναφέρεται ο βασιλιάς, εκεί αναφέρεται και το βασίλειο. Όπως είδαμε στο ενύπνιο με την εικόνα.
 - Το ύψος του δένδρου αναφέρεται σ’ εκείνη την παλιά επιθυμία της Βαβέλ, τότε που ήθελαν να χτίσουν τον πύργο ώστε να φτάνει έως τον ουρανό. Αυτό δείχνει την επιθυμία του διαβόλου, ο οποίος το ξεκίνησε όλο αυτό, να θέσει τον θρόνο του ψηλά, να γίνει θεός πάνω στον άνθρωπο.
Θέλει να υψώσει τον θρόνο του πάνω από τον θρόνο του Θεού του Υψίστου.
 Αυτή είναι η ανόητη επιθυμία του διαβόλου και την εκφράζει μέσα από αυτούς που μπορεί να ελέγχει.
Αυτό μας ερμηνεύει το Πνεύμα το Άγιο, μέσα σ’ αυτό το όνειρο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ. Εκφράζεται το τί ήταν η Βαβυλώνα.
Συνεχίζεται......
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!