Blogger Widgets
17 Αυγούστου 2014

Άκου τον Θεό κατά λέξη (1) Ειρήνη με τον Θεό

Πιστεύουμε «εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν τον Κύ­ρι­ον ημών, όστις παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωσιν ημών. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχομεν ει­ρήνην προς τον Θεόν» (Ρωμαίους 4:24-5:1).

Όποιος εμπιστεύεται τον Κύριο Ιησού και το τετελεσμένο α­πο­λυτρωτικό έργο Του, βρίσκει σ’ αυτή την περικοπή τη στα­θε­ρή, ατάραχη και αιώνια βάση της ειρήνης του με τον Θεό: Ο Ι­η­σούς Χριστός παραδόθηκε για τις παραβάσεις μας. 
Ας εξετάσουμε λεπτομερώς αυτό το γεγονός βάσει τριών ερωτήσεων:
-          Ποιος παραδόθηκε;
-          Ποιος Τον παρέδωσε;
-          Γιατί παραδόθηκε;
Τα τρία αυτά σημεία είναι σπουδαία, για να μπορέσουμε ν’ α­πολαύσουμε την ειρήνη με τον Θεό.
Ποιος παραδόθηκε;
Πρόκειται για τον Ιησού Χριστό, τον Άγιο, τον αιώνιο Υιό του Θεού,
-          ο Οποίος απολαμβάνει την ύψιστη ευδοκία του Θεού
-          και από καιρούς αιωνίους βρίσκεται στον κόλπο του Πα­τρός.
Είναι επίσης Εκείνος,
-          ο Οποίος γεννήθηκε στο πλήρωμα του χρόνου στο σώμα της παρθένας Μαριάμ δια του Αγίου Πνεύματος,
-          ο Οποίος μετά τη γέννησή Του βρισκόταν στη φάτνη στη Βηθ­λεέμ,
-          ο Οποίος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη και πειράστηκε στην έ­ρη­μο,
-          ο Οποίος έπεσε στα γόνατά Του στον κήπο της Γεθ­ση­μα­νή,
-          ο Οποίος σταυρώθηκε, πέθανε, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε.
-          ο Οποίος τώρα κάθεται στον ουρανό στο θρόνο στα δε­ξιά του Θεού.
Ποιος Τον παρέδωσε;
Δυο περικοπές δίνουν την απάντηση:
-          «Αλλ’ ο Κύριος ηθέλησε να βασανίση αυτόν» (Ησαΐα 53:10).
-          «Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών α­μαρ­τί­αν» (Β΄ Κορινθίους 5:21).
Ο Θεός το έκανε! 
Δεν θα έφθανε ποτέ να πούμε εμείς: «Ε­να­πο­θέτουμε τις αμαρτίες μας στον Ιησού Χριστό». Εάν θα ήταν έ­τσι, εμείς να πρέπει να εναποθέσουμε τις αμαρτίες μας στον Σω­τή­ρα, τότε ποτέ δεν θα λαβαίναμε ειρήνη με τον Θεό. 
Θα δι­α­κρί­να­με μάλιστα, ότι δεν γνωρίζουμε ολόκληρο το μέγεθος των α­μαρ­τιών μας, το βάρος της ενοχής και την έκταση της συσ­σω­ρευμένης ενοχής ενώπιον του Θεού. 
Ο Θεός όμως τα γνω­ρί­ζει όλα. 
Για να μπορέσω να έχω και ν’ απολαύσω ειρήνη με τον Θε­ό, πρέπει να γνωρίζω, ότι αναπαύεται στο έργο του Υιού Του Ε­κείνος, τον Οποίον εγώ ατίμασα με τις αμαρτίες μου. Διότι ο Υι­ός Του ανταποκρίθηκε πλήρως στα άγια ζητούμενα του Θεού δια της θυσίας του θανάτου Του.
Δοξασμένο το όνομά Του! 
Ο Θεός δοξάστηκε και τα άγια ζη­τού­μενά Του εκπληρώθηκαν! 
Για να έχουμε ειρήνη με τον Θεό, πρέπει απλά να πι­στέ­ψουμε στο Λόγο του Θεού και να επαναπαυόμαστε α­πο­κλει­στικά στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού. 
Η θυσία Του τιμά τον Θεό και επαρκεί για τα ζητούμενά Του. Γι’ αυτό μπορούμε κι ε­μείς εκεί να βρούμε ανάπαυση.
Γιατί παραδόθηκε;
Εξ αιτίας των παραβάσεών μας! 
Ο Σωτήρας πήρε τη θέση μας ενώπιον του Θεού, έλαβε την τιμωρία από τον ανώτατο Κρι­τή για όλα όσα αξίζαμε εμείς. 
Ολόκληρη η ενοχή μας, όλες οι πα­ρα­βάσεις και ανομίες μας μεταφέρθηκαν σ’ Εκείνον, ο Οποίος δεν γνώριζε αμαρτία. 
Για τις παραβάσεις μας παραδόθηκε στο θά­νατο ο Ένας, του Οποίου ολόκληρη η ζωή στη γη ήταν προς χα­ρά του Θεού. 
Δεν αλλάζει κάτι το γεγονός, ότι οι αμαρτίες μας τό­τε ήταν ακόμη μελλοντικές. 
Για Εκείνον – ο Οποίος βρίσκεται ε­κτός τόπου και χρόνου – δεν υπάρχει ούτε παρελθόν ούτε πα­ρόν ούτε μέλλον.
Όλες οι αμαρτίες μας τέθηκαν στον Ιησού Χριστό κι έτσι πα­ρα­μερίστηκαν. Εξαφανίστηκαν από το οπτικό πεδίο του Θεού. 
Στη θέση τους ενώπιον του Θεού τώρα δεν βρίσκεται τίποτε άλ­λο εκτός από τον Χριστό, ο Οποίος τις σήκωσε και τις αφαίρεσε για πάντα, και μετά αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας.
Γιατί Τον ανέστησε ο Θεός; 
Επειδή ο Χριστός δόξασε τον Θε­ό μέσω της εξάλειψης των αμαρτιών μας. 
Γι’ αυτό ο Θεός Τον α­νέστησε εκ νεκρών και Τον στεφάνωσε με δόξα και τιμή. 
Μια έν­δο­ξη και πολύτιμη αλήθεια! 
Ο Χριστός – κάποτε στο σταυρό εγ­κατελειμμένος από τον Θεό, γιατί οι αμαρτίες μας βρίσκονταν ε­πάνω Του – κάθεται τώρα τιμημένος από τον Θεό στο θρόνο, για­τί εξαλείφθηκαν οι αμαρτίες μας.
Τί πρέπει να κάνει ένας αμαρτωλός άνθρωπος, για να βρει ει­ρή­νη για τη συνείδησή του; 
Η απάντηση είναι τόσο απλή, όσο μό­νον ο Θεός μπορεί να τη δώσει: Ο αμαρτωλός πρέπει να πι­στέ­ψει στο Λόγο του Θεού και να δεχθεί στην καρδιά την αγγελία Του.
Ο Θεός ικανοποιήθηκε πλήρως δια του Χριστού – δι’ Αυτού και μόνο.
 Όποιος τώρα στηρίζεται πάνω σ’ Αυτόν και το έργο Του έχει ειρήνη με τον Θεό.
Συνεχίζεται…
CHMackintosh
Μετ.: Ιωνάς Ζάϊντελ
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!