Blogger Widgets
8 Απριλίου 2014

Η σχολή της υπακοής 24. Σχετικά με τη γνώση του θελήματος του Θεού


Αυτή η ανεπιφύλακτη αφιέρωση στην υπακοή ως πρώτη προ­ϋ­πόθεση εισόδου στη σχολή του Χριστού είναι η μοναδική δυ­νατότητα αποδοχής διδασκαλίας σχετικά με το θέλημα του Θε­ού για μας.

Υπάρχει ένα γενικό θέλημα του Θεού για όλα τα παιδιά Του, το οποίο σε γενικές γραμμές μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή. Υ­πάρχει όμως και μια ειδική, προσωπική εφαρμογή: το θέλημα του Θεού σχετικά με τον καθένα μας προσωπικά, το οποίο μπο­ρεί να διδάξει μόνο το Άγιο Πνεύμα.

Αυτός είναι ο λόγος, γιατί υπάρχουν πολλές αναπάντητες προ­σευχές προς τον Θεό σχετικά με την απόκτηση της γνώσης του θελήματός Του. Ο Ιησούς είπε: «Εάν τις θέλη να κάμη το θέ­λη­μα αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής, αν ήναι εκ του Θε­ού» (Ιωαν. ζ΄ 17). Όταν η θέληση του ανθρώπου επικεντρώνεται στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού, δηλαδή όταν η καρδιά του έχει αποφασίσει την εκτέλεσή του, και συνεπώς το εκτελεί, τό­τε θα γνωρίζει, τί ο Θεός θα τον διδάξει στη συνέχεια.

Είναι ουσιαστικά το ίδιο, το οποίο αφορά κάθε σπουδαστή στην τέχνη, την οποία σπουδάσει, κάθε εκπαιδευόμενο στο ε­πάγ­γελμά του, σε κάθε άνθρωπο στην εργασία του: η εκτέλεση εί­ναι η προϋπόθεση πραγματικής γνώσης. Έτσι είναι και η υ­πα­κο­ή. Για να λάβουμε λεπτομερή γνώση του θελήματος του Θεού για μας, αποτελεί πνευματικό όργανο η εκτέλεση του θελήματος του Θεού, όσο το γνωρίζουμε και η θέληση να το εκτελέσουμε, ό­πως φανερώθηκε.

Σε σχέση μ’ αυτό θυμίσου καλά τρία πράγματα:

  1. Ζήτα να έχεις βαθιά συναίσθηση της μεγάλης σου ά­γνοι­ας για το θέλημα του Θεού και της αμηχανίας σου να το δι­α­κρί­νεις σωστά με οποιεσδήποτε προσπάθειες.
Η συναίσθηση της άγνοιας είναι η ρίζα αληθινής ικανότητας εκ­μάθισης. «Θέλει διδάξει τους πράους την οδόν αυτού» (Ψαλμ. κε΄ 9). Πρόκειται για εκείνους, οι οποίοι ταπεινά ομολογούν την έλ­λειψη γνώσεων. Η εγκεφαλική γνώση μόνη της δημιουργεί μό­νο ανθρώπινες σκέψεις χωρίς δύναμη. Αντίθετα, ο Θεός δίνει δια του Πνεύματός Του ζωντανή επίγνωση, η οποία συνδέεται με την αγάπη της καρδιάς και ενεργεί δυναμικά.

  1. Καλλιέργησε μέσα σου μια δυνατή πίστη, ώστε ο Θεός να σου αποκαλύψει κρυφή αλήθεια, αλήθεια μέσα στην καρδιά.
Στη χριστιανική ζωή σου ως τώρα ίσως γνώριζες λίγα σχε­τι­κά μ’ αυτό, ώστε αυτή η σκέψη να σε παρεξενεύει. Μάθε, ότι η δρά­ση του Θεού γίνεται στην καρδιά, τον τόπο όπου χαρίζει τη ζω­ή και το φως Του. Βρίσκεται βαθύτερα απ’ όλες τις σκέψεις μας. Κά­θε αβεβαιότητα σχετικά με το θέλημα του Θεού καθιστά α­δύνατη μια υπακοή με χαρά. Πίστευε με πλήρη βεβαιότητα, ότι ο Πατέρας εί­ναι πρόθυμος να σε πληροφορήσει, τί Εκείνος θέλει να κάνεις. Γι’ αυτό υπολόγιζε σ’ Αυτόν. Ανέμεινέ το με βε­βαι­ό­τη­τα.

  1. Σε σχέση με το σκοτάδι και το αποπλανητικό στοιχείο της σάρ­κας και του σαρκικού φρονήματος παρακάλεσε τον Θεό σο­βα­ρά να σου δώσει το εξερευνητικό και ελεγκτικό φως του Αγίου Πνεύ­ματος.
Ίσως υπάρχουν πράγματα, τα οποία συνήθιζες να θεωρείς νό­μιμα και επιτρεπτά, τα οποία όμως ο Πατέρας σου θέλει να βλέ­πει διαφορετικά. Να το ανεχτείς και γι’ αυτό να το θεωρήσεις θέ­λη­μα Θεού, επειδή άλλοι σκέφτονται σαν εσένα, μπορεί να σε α­πο­κλείσει από την επίγνωση του θελήματος του Θεού σε άλλα θέ­ματα. Φέρε όλα αδίστακτα υπό την κρίση του Λόγου του Θε­ού, εξηγημένα και εφαρμοσμένα δια του Αγίου Πνεύματος. Πε­ρί­με­νε τον Θεό, ότι Εκείνος μπορεί να σε φέρει στο σημείο να ξέ­ρεις, ότι όλα όσα είσαι και κάνεις είναι ευάρεστα ενώπιόν Του.
Συνεχίζεται… 
AMurray Μετ.: Ιωνάς Ζάϊντελ για τα Xristianikanea.gr

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!