Blogger Widgets
17 Οκτωβρίου 2013

Τα πάντα εθεώρησα ζημία...

 
(Φιλ. 3:8 )  Και μάλιστα εξακολουθώ να θεωρώ πως στην πραγματικότητα όλα είναι ζημία μπροστά στην υπεροχή της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίο τα απαρνήθηκα όλα. Και πραγματικά τα θεωρώ ότι είναι σκουπίδια για πέταμα......

Γέν. 1:14 Και είπεν ο Θεός, Ας γείνωσι φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να διαχωρίζωσι την ημέραν από της νυκτός· και ας ήναι διά σημεία και καιρούς και ημέρας και ενιαυτούς·
Ο Θεός έβαλε τα άστρα εκεί πάνω για σημεία και καιρούς και ενιαυτούς. Υπάρχει μια υπολογισμένη διάταξη εκεί πάνω, δεν είναι βαλμένα τυχαία.  Επειδή ο Θεός ήξερε ακριβώς τι θα γίνει στη γη, τα έβαλε να το βλέπει κανείς και στον ουρανό.
Όπως το άστρο αυτό που φάνηκε όταν γεννήθηκε ο Χριστός.
Μαρτύρησε ο ουρανός για τη γέννηση του Ιησού Χριστού και αυτό είναι γεγονός.
Οι άνθρωποι του Θεού γνώριζαν γι’ αυτά και απόδειξη είναι ότι ο Δανιήλ δίδαξε τους σοφούς της Βαβυλώνας πράγματα, με τα οποία μπορούσαν να ξεχωρίζουν, να διακρίνουν πράγματα, φαινόμενα, όπως αυτό που έγινε όταν γεννήθηκε ο Χριστός.
Δαν. 4:7 Τότε εισήλθον οι μάγοι, οι επαοιδοί, οι Χαλδαίοι και οι μάντεις· και εγώ είπα το ενύπνιον έμπροσθεν αυτών, αλλά δεν μοι εφανέρωσαν την ερμηνείαν αυτού.
Το όνομα αυτό, Μάγοι, δόθηκε από τους Χαλδαίους, τους Μήδους, τους Πέρσες, και από άλλους λαούς, για τους σοφούς άνδρες.
Κάθε βασιλιάς ήταν περιστοιχισμένος από τους σοφούς του, οι οποίοι ήταν ιερείς, δάσκαλοι, γιατροί, αστρολόγοι, αστρονόμοι. Οι σοφοί αυτοί άνθρωποι ήταν ικανοί να μπορέσουν να βοηθήσουν το βασιλιά, όπου και αν είχε δυσκολία, όπου χρειαζόταν σοφία, όπου χρειαζόταν γνώση για πράγματα υπερφυσικά, ήταν αυτοί σύμβουλοι του βασιλιά.
Δαν. 4:8-9 Ύστερον δε ήλθεν ο Δανιήλ ενώπιόν μου, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτασάσαρ κατά το όνομα του Θεού μου, και εις τον οποίον είναι το πνεύμα των αγίων θεών· και έμπροσθεν τούτου είπα το ενύπνιον, λέγων, Βαλτασάσαρ, άρχων των μάγων, επειδή εγνώρισα ότι το πνεύμα των αγίων θεών είναι εν σοι, και ουδέν κρυπτόν είναι δύσκολον εις σε, ειπέ τας οράσεις του ενυπνίου μου, το οποίον είδον, και την ερμηνείαν αυτού.
Δανιήλ σημαίνει “Κριτής μου ο Θεός”
Τους άλλαζαν τα ονόματα που είχαν επειδή αυτά μιλούσαν για τον Θεό τους. Και οι Βαβυλώνιοι δεν το ήθελαν αυτό. Ήθελαν να τους δείξουν ότι οι θεοί τους τούς αιχμαλώτισαν.
Οπότε μετονομάζουν τον Δανιήλ σε Βαλτασάσαρ, που σημαίνει «είθε ο Βήλ να προστατεύσει την ζωή του». Μπορούμε να φανταστούμε τον Δανιήλ κάθε φορά που κάποιος τον αποκαλούσε με αυτό το όνομα πως θα ένοιωθε; Καταλάβαινε όμως ότι ο Θεός το επέτρεπε αυτό για ταπείνωση.
Ο Δανιήλ ήταν Μάγος με την έννοια αυτή που είπαμε πριν. Σαν σοφός άνθρωπος, επιστήμων, άνθρωπος που γνώριζε τα πράγματα του Θεού, ήταν ο βλέπων, ήταν προφήτης και κατά τα δεδομένα της Χαλδαίας, ονομαζόταν όπως και οι υπόλοιποι, Μάγος.
Δαν. 6:25 -26Τότε έγραψε Δαρείος ο βασιλεύς προς πάντας τους λαούς, έθνη και γλώσσας, τους κατοικούντας επί πάσης της γης, Ειρήνη ας πληθυνθή εις εσάς. Διαταγή εξεδόθη παρ' εμού, εν όλω τω κράτει της βασιλείας μου, να τρέμωσιν οι άνθρωποι και να φοβώνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ· διότι αυτός είναι Θεός ζων και διαμένων εις τον αιώνα, και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή και η εξουσία αυτού θέλει είσθαι μέχρι τέλους·
Όταν λοιπόν εκδόθηκε ένα τέτοιο διάταγμα από τον αυτοκράτορα, τουλάχιστον στο μισό βασίλειο, αμέσως ήρθε τέτοια αίγλη επάνω στο Δανιήλ.
Υπήρχαν άνθρωποι στο βασίλειο, οι οποίοι αγαπούσαν το Δανιήλ, οι οποίοι είχαν δεχθεί την ομορφιά αυτή της αποκάλυψης και της γνώσης που φανέρωνε ο Θεός στον Δανιήλ και ήθελαν οπωσδήποτε να μάθουν περισσότερα πράγματα για το Θεό του Δανιήλ και για όλα αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Δανιήλ ήταν άνθρωπος που μιλούσε τα πράγματα του Θεού και τους δίδαξε ακόμη και όσον αφορά τα άστρα και τη σοφία που κρύβεται εκεί  και όχι αστρολογία, τα άστρα σαν σημεία για καιρούς και ενιαυτούς κ.λπ.
Ματθ. 2:1 Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού, μάγοι από ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες·

Ματθ. 2:2 Που είναι ο γεννηθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη ανατολή και ήλθομεν διά να προσκυνήσωμεν αυτόν.
Οι Μάγοι τύπος των εθνών, τα έθνη.
Οι Μάγοι ήρθαν με ζήλο , με σπουδή εις το Χριστό, όπως και οι εθνικοί.
Διάνυσαν τεράστιες αποστάσεις για να έρθουν να προσκυνήσουν τον Κύριο, όπως ακριβώς και οι εθνικοί.
Ματθ. 2:9 Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν· και ιδού, ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη ανατολή προεπορεύετο αυτών, εωσού ελθών εστάθη επάνω όπου ήτο το παιδίον.
Ματθ. 2:10 Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα,
Ήταν βαθιά Θεοσεβείς άνθρωποι. Για να κάνουν τέτοιο ταξίδι και να έρθουν με τέτοια σπουδή να προσκυνήσουν το βασιλιά των Ιουδαίων, καταλάβαιναν ότι ήταν κάτι Θείο και ήρθαν να δώσουν τιμή και λατρεία και προσκύνηση σε ένα βρέφος, που δείχνει αυτό το πράγμα ότι η καρδιά τους ήταν ταπεινή. Ήταν άνθρωποι που πραγματικά ήταν ταπεινοί και Θεοσεβείς, θρήσκοι.
Και όταν είδαν το αστέρι και την οδηγία αυτή τη θαυμαστή, “…εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα.” Αγαλλίασε η ψυχή τους.
Ματθ. 2:12 και αποκαλυφθέντες θεόθεν κατ' όναρ να μη επιστρέψωσι προς τον Ηρώδην, δι' άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών.
Κάθε ένας άνθρωπος που έχει συνάντηση με τον Κύριο, αλλάζει τον δρόμο της ζωής του.
Ματθ. 13:45 Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας·
Ματθ. 13:46 όστις ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην, υπήγε και επώλησε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν.

Η Προς Διόγνητον Επιστολή είναι μια άγνωστης προελεύσεως απολογητική επιστολή του 2ου αιώνα. Αποτελεί μία σημαντική χριστιανική μαρτυρία, η οποία απευθύνεται προς κάποιο Διόγνητο (ερευνητές θεωρούν πως το Διόγνητος είναι μία γενική αναφορά προς κάθε ειδωλολάτρη: διόγνητος, διογεννημένος) και χαρακτηρίζεται ως λογοτεχνικός αδάμαντας
Απόσπασμα:
"Οι Χριστιανοί, δεν ξεχωρίζονται από τους άλλους ανθρώπους, από τη χώρα, τη γλώσσα ή την πολιτική τους πεποίθηση. Διότι, δεν κατοικούν μόνοι τους σε δικές τους πόλεις, δεν μιλούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, ούτε ζουν κάποιο ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Κατοικούν σε Ελληνικές και βαρβαρικές πόλεις ανάλογα με το πού βρέθηκε ο καθένας. 
Όμως ομολογούν μια θαυμαστή και ομολογουμένως παράδοξη ομολογία.

Κατοικούν στη γη που γεννήθηκαν, αλλά σαν ξένοι.
Παίρνουν μέρος στα πάντα σαν πολίτες και υποφέρουν τα πάντα σαν ξένοι.
Κάθε ξένη γη, είναι σαν τον τόπο τους και κάθε γενέτειρα σαν ξένη.

Παντρεύονται όπως όλοι, έχουν παιδιά, αλλά δεν πετούν τα παιδιά.
Έχουν το τραπέζι κοινό, αλλά όχι το κρεβάτι τους.
Είναι εν σαρκί, αλλά δεν ζουν κατά σάρκα.
Ζουν στη γη, αλλά είναι πολίτες του ουρανού.
Υπακούν τους υπάρχοντες νόμους και τιμούν το νόμο με τη ζωή τους.
Αγαπούν τους πάντες και διώκονται απ’ όλους.
Είναι άγνωστοι και όμως καταδικάζονται, θανατώνονται, αλλά ζουν.
Είναι φτωχοί, αλλά πλουτίζουν πολλούς.
Στερούνται τα πάντα και περισσεύονται τα πάντα.
Κατηγορούνται και καυχώνται σ’ αυτό.
Συκοφαντούνται, αλλά δικαιώνονται.
Τους καταριούνται και αυτοί ευλογούν.
Χλευάζονται και αυτοί τιμούν.
Κάνουν καλό και τιμωρούνται και όταν τιμωρούνται χαίρονται σαν να αναζωοποιούνται. Από τους Ιουδαίους πολεμιούνται σαν εχθροί και από τους Έλληνες διώκονται και το αίτιο της έχθρας, οι εχθροί τους δεν το γνωρίζουν."

Ιωάν. 15:19 Εάν ήσθε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελεν αγαπά το ιδικόν του· επειδή όμως δεν είσθε εκ του κόσμου, αλλ' εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, διά τούτο σας μισεί ο κόσμος.

Ιωάν. 3:19 Και αύτη είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φώς· διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών.

Φιλ. 3:7 Πλην εκείνα, τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν διά τον Χριστόν·
Φιλ. 3:8 μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία διά το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, διά τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα διά να κερδήσω τον Χριστόν

Tης Κατερίνας Παρασκευά για τα Xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!