Blogger Widgets
24 Σεπτεμβρίου 2013

Να γεννηθεί περισσότερο ο Χριστός μέσα μας

Η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη μεσσιανικές προφητείες.
Προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από την εποχή της πτώσης δόθηκε στον άνθρωπο η προφητεία από τον Θεό, για τον Σωτήρα, αυτόν που θα συνέτριβε την εξουσία του σατανά και θα έφερνε ελευθερία.

Ησ. 9:1 Δὲν θέλει εἶσθαι ὅμως τοιοῦτον θάμβωμα εἰς τὴν γῆν τὴν τεθλιμμένην· ἐν τοῖς προτέροις καιροῖς ἐξουθένωσε τὴν γῆν Ζαβουλὼν καὶ τὴν γῆν Νεφθαλείμ· ἐν δὲ τοῖς ὑστέροις ἔκαμεν ἔνδοξα τὰ μέρη τὰ πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, τὴν Γαλιλαίαν τῶν ἐθνῶν. 2 Ὁ λαὸς ὁ περιπατῶν ἐν τῷ σκότει εἶδε φῶς μέγα· εἰς τοὺς καθημένους ἐν γῇ σκιᾶς θανάτου, φῶς ἔλαμψεν ἐπ᾿ αὐτούς.
Ο λαός του Θεού περίμενε επί αιώνες την επαλήθευση των προφητειών. Και όταν έφτασε το πλήρωμα των ημερών, τη γέννηση του Μεσσία πανηγύρισαν σε ουρανό και γη οι άγγελοι, οι βοσκοί και οι μάγοι από την ανατολή.
Λουκ. 2:8 Καὶ ποιμένες ἦσαν κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος διανυκτερεύοντες ἐν τοῖς ἀγροῖς καὶ φυλάττοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὸ ποίμνιον αὑτῶν. 9 Καὶ ἰδού, ἄγγελος Κυρίου ἐξαίφνης ἐφάνη εἰς αὐτούς, καὶ δόξα Κυρίου ἔλαμψε περὶ αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. 10 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ ἄγγελος· Μή φοβεῖσθε· διότι ἰδού, εὐαγγελίζομαι εἰς ἐσᾶς χαρὰν μεγάλην, ἥτις θέλει εἶσθαι εἰς πάντα τὸν λαόν, 11 διότι σήμερον ἐγεννήθη εἰς ἐσᾶς ἐν πόλει Δαβὶδ σωτήρ, ὅστις εἶναι Χριστὸς Κύριος. 12Καὶ τοῦτο θέλει εἶσθαι τὸ σημεῖον εἰς ἐσᾶς· θέλετε εὑρεῖ βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. 13 Καὶ ἐξαίφνης μετὰ τοῦ ἀγγέλου ἐφάνη πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου ὑμνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων· 14 Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 15 Καὶ καθὼς οἱ ἄγγελοι ἀνεχώρησαν ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οἱ ἄνθρωποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους. Ἄς ὑπάγωμεν λοιπὸν ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἄς ἴδωμεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο τὸ γεγονός, τὸ ὁποῖον ὁ Κύριος ἐφανέρωσεν εἰς ἡμᾶς
Στα ευαγγέλια περιγράφονται μερικές εβδομάδες μονάχα από την ζωή σου Ιησού, άν και  διάνυσε πολλά χιλιόμετρα πεζός.
 Ησαΐας 61:1  Πνεῦμα Κυρίου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐπ᾿ ἐμέ· διότι ὁ Κύριος μὲ ἔχρισε διὰ νὰ εὐαγγελίζωμαι εἰς τοὺς πτωχούς· μὲ ἀπέστειλε διὰ νὰ ἰατρεύσω τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, νὰ κηρύξω ἐλευθερίαν εἰς τοὺς αἰχμαλώτους καὶ ἄνοιξιν δεσμωτηρίου εἰς τοὺς δεσμίους·
Το ίδιο έργο συνεχίζει μέχρι και σήμερα σε εμάς και σε όποιον παραδίδει σε Αυτόν τη ζωή του.
Φώναζε και καλούσε τους ανθρώπους, τα χαμένα πρόβατα των υιών Ισραήλ.
Ιωάν. 10:9 Ἐγὼ εἶμαι ἡ θύρα· δι᾿ ἐμοῦ ἐὰν τις εἰσέλθῃ, θέλει σωθῆ καὶ θέλει εἰσέλθει καὶ ἐξέλθει καὶ θέλει εὑρεῖ βοσκήν. 10 Ὁ κλέπτης δὲν ἔρχεται, εἰμή διὰ νὰ κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον διὰ νὰ ἔχωσι ζωήν καὶ νὰ ἔχωσιν αὐτήν ἐν ἀφθονίᾳ.
Ζητούσε να τους απομακρύνει από τους δρόμους τους που οδηγούσαν στο θάνατο και να τους ελκύσει στην αιώνια ζωή που ο ίδιος μπορούσε να τους προσφέρει. Και αυτό κάνει μέχρι και σήμερα.
11 Ἐγὼ εἶμαι ὁ ποιμήν ὁ καλός. Ὁ ποιμήν ὁ καλὸς τὴν ψυχήν αὑτοῦ βάλλει ὑπὲρ τῶν προβάτων· 12 ὁ δὲ μισθωτὸς καὶ μή ὤν ποιμήν, τοῦ ὁποίου δὲν εἶναι τὰ πρόβατα ἰδικὰ του, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίνει τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. 13 Ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, διότι εἶναι μισθωτὸς καὶ δὲν μέλει αὐτὸν περὶ τῶν προβάτων.
Τους προειδοποιούσε  για τον εχθρό της ψυχής τους που δεν ένοιωθε κανέναν οίκτο γι αυτούς, εκείνον που μέχρι τότε ακολουθούσαν. Η προειδοποίηση αυτή είναι και για σήμερα.
14 Ἐγὼ εἶμαι ὁ ποιμήν ὁ καλός, καὶ γνωρίζω τὰ ἐμὰ καὶ γνωρίζομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, 15 καθὼς μὲ γνωρίζει ὁ Πατήρ καὶ ἐγὼ γνωρίζω τὸν Πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου βάλλω ὑπὲρ τῶν προβάτων. 17 Διὰ τοῦτο ὁ Πατήρ μὲ ἀγαπᾷ, διότι ἐγὼ βάλλω τὴν ψυχήν μου, διὰ νὰ λάβω αὐτήν πάλιν. 18 Οὐδεὶς ἀφαιρεῖ αὐτήν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀλλ᾿ ἐγὼ βάλλω αὐτήν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ· ἐξουσίαν ἔχω νὰ βάλω αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν νὰ λάβω αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολήν ἔλαβον παρὰ τοῦ Πατρὸς μου.
Μας αγάπησε μέχρι θανάτου.
Ρωμ. 5:6Ἐπειδή ὁ Χριστός, ὅτε ἤμεθα ἔτι ἀσθενεῖς, ἀπέθανε κατὰ τὸν ὡρισμένον καιρὸν ὑπὲρ τῶν ἀσεβῶν.7Διότι μόλις ὑπὲρ δικαίου θέλει ἀποθάνει τις· ἐπειδή ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ἴσως καὶ τολμᾷ τις νὰ ἀποθάνῃ·8ἀλλ᾿ ὁ Θεὸς δεικνύει τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς, διότι ἐνῷ ἡμεῖς ἤμεθα ἔτι ἁμαρτωλοί, ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ ἡμῶν.
Ο Κύριός μας ζήτησε να μείνουμε στην αγάπη Του.
Ιωάν.15 9Καθὼς ἐμὲ ἠγάπησεν ὁ Πατήρ, καὶ ἐγὼ ἠγάπησα ἐσᾶς· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου. 10Ἐὰν τὰς ἐντολὰς μου φυλάξητε, θέλετε μείνει ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ ἐφύλαξα τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατρὸς μου καὶ μένω ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ.
Δεν  νομίζω πως υπάρχει κανείς που να πιστεύει πως ο Κύριος εννοούσε να  κλειδώσουμε  τις εντολές του σ΄ενα ντουλάπι της καρδιάς μας και να τις ξεχάσουμε εκεί. Τι εννοεί λοιπόν;
1Ιωάν. 2:3 Καὶ ἐν τούτῳ γνωρίζομεν ὅτι ἐγνωρίσαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φυλάττωμεν. 4 Ὅστις λέγει, Ἐγνώρισα αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ δὲν φυλάττει, ψεύστης εἶναι, καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια δὲν ὑπάρχει· 5 ὅστις ὅμως φυλάττῃ τὸν λόγον αὐτοῦ, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι τετελειωμένη. Ἐν τούτῳ γνωρίζομεν ὅτι εἴμεθα ἐν αὐτῷ. 6 Ὅστις λέγει ὅτι μένει ἐν αὐτῷ χρεωστεῖ, καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησε, καὶ αὐτὸς οὕτω νὰ περιπατῇ.
 Όταν φυλάττουμε τις εντολές του, όταν ζούμε τη ζωή του Χριστού, τότε ξέρουμε ότι τον έχουμε γνωρίσει. Όταν όμως η ζωή μας δεν έχει αλλάξει, οι τρόποι μας και οι δρόμοι μας παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς που είχαμε πριν και λέμε ότι Τον έχουμε γνωρίσει, τότε δεν είμαστε αληθείς.
Ιωάν. 5:39 Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, διότι σεῖς νομίζετε ὅτι ἐν αὐταῖς ἔχετε ζωήν αἰώνιον· καὶ ἐκεῖναι εἶναι αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ· 40 πλήν δὲν θέλετε νὰ ἔλθητε πρὸς ἐμέ, διὰ νὰ ἔχητε ζωήν.
Πολλές φορές, εμείς οι χριστιανοί ζούμε μια ψευδαίσθηση. Αυτοδικαιώνουμε τους εαυτούς μας, λέγοντας πώς πηγαίνουμε στην εκκλησία, μελετάμε το λόγο του Θεού, προσευχόμαστε, ευαγγελίζουμε. Ακούμε τον έλεγχο μέσα από τα κηρύγματα και προσπαθούμε να βρούμε για ποιον άραγε είναι. Και τις περισσότερες φορές νομίζουμε πως ξέρουμε για ποιον είναι ο έλεγχος. Εννοείται ότι ποτέ δεν είναι για μας. Ακούμε για κατσίκι στην εκκλησία και κοιτάμε ολόγυρα για να το ανακαλύψουμε. Και, ω τι έκπληξη, το κατσίκι είμαστε εμείς, τελικά. Μόνο που δεν το έχουμε καταλάβει, ακόμα. Πιστεύουμε πως επειδή γνωρίζουμε για τον αληθινό Θεό και την αληθινή λατρεία έχουμε σωθεί.
Αυτό ακριβώς έκαναν και οι φαρισαίοι. Γνώριζαν πολλά για τον Θεό, αλλά δεν γνώριζαν την καρδιά του Θεού. Και δεν ήλθαν σ΄ αυτόν για να γεννηθεί μέσα τους ο Χριστός.
Δεν είχαν καρπό Χριστού μέσα στη ζωή τους.
Ο Κύριος μας προτρέπει και σήμερα, μετά από 2000 χρόνια με την ίδια αγάπη και με τον ίδιο πόνο για να μην πλανηθούμε και χαθούμε αιώνια.
Ιωάν.15 1Ἐγὼ εἶμαι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ Πατήρ μου εἶναι ὁ γεωργός. 2 Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μή φέρον καρπόν, ἐκκόπτει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ φέρον καρπόν, καθαρίζει αὐτό, διὰ νὰ φέρῃ πλειότερον καρπόν. 3 Τώρα σεῖς εἶσθε καθαροὶ διὰ τὸν λόγον τὸν ὁποῖον ἐλάλησα πρὸς ἐσᾶς. 4 Μείνατε ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν ὑμῖν. Καθὼς τὸ κλῆμα δὲν δύναται νὰ φέρῃ καρπὸν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἐὰν δὲν μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ σεῖς, ἐὰν δὲν μείνητε ἐν ἐμοί.5Ἐγὼ εἶμαι ἡ ἄμπελος, σεῖς τὰ κλήματα. Ὁ μένων ἐν ἐμοὶ καὶ ἐγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, διότι χωρὶς ἐμοῦ δὲν δύνασθε νὰ κάμητε οὐδέν.
Ο Κύριος επάνω στο σταυρό, έκανε τέλειο έργο σωτηρίας. Μας φύλαττε προτού ακόμα τον γνωρίσουμε. Κι όταν ήρθαμε σε αυτόν, ήθελε τόσα πολλά να μας δώσει. Διαβάστε ολόκληρη η αγία γραφή είναι γεμάτη υποσχέσεις για μας. Μόνο που εμείς, πολλές φορές τον τιμάμε με τα χείλη μόνο, αλλά η καρδιά μας απέχει μακράν.
Γιαυτό, το παράπονό του ακούγεται από των ημερών του Ησαΐα μέχρι και σήμερα. Ακούστε:
Ησ. 5:1 Τώρα θέλω ψάλλει εἰς τὸν ἠγαπημένον μου άσμα τοῦ ἀγαπητοῦ μου περὶ τοῦ ἀμπελῶνος αὐτοῦ. Ὁ ἠγαπημένος μου εἶχεν ἀμπελῶνα ἐπὶ λόφου παχυτάτου. 2 Καὶ περιέφραξεν αὐτόν, καὶ συνήθροισεν ἐξ αὐτοῦ τοὺς λίθους καὶ ἐφύτευσεν αὐτὸν μὲ τὰ πλέον ἐκλεκτὰ κλήματα καὶ ἔκτισε πύργον ἐν τῷ μέσῳ αὐτοῦ καὶ κατεσκεύασεν ἔτι ληνὸν ἐν αὐτῷ· καὶ περιέμενε νὰ κάμῃ σταφύλια, ἀλλ᾿ ἔκαμεν ἀγριοστάφυλα. :3 Καὶ τώρα, κάτοικοι Ἱερουσαλήμ καὶ ἄνδρες Ἰούδα, κρίνατε, παρακαλῶ, ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ τοῦ ἀμπελῶνός μου. 
4 Τί ἦτο δυνατὸν νὰ κάμω ἔτι εἰς τὸν ἀμπελῶνά μου καὶ δὲν ἔκαμον εἰς αὐτόν; διὰ τί λοιπόν, ἐνῷ περιέμενον νὰ κάμῃ σταφύλια, ἔκαμεν ἀγριοστάφυλα;
Απο: Κατερίνα Παρασκευά για τα Xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!