Blogger Widgets
5 Οκτωβρίου 2011

To Πνεύμα του Κατακτητή

(Αρ. 14:24 )
Τον δε δούλον μου Χάλεβ, επειδή έχει εν εαυτώ άλλο πνεύμα και με ηκολούθησεν εντελώς, τούτον θέλω φέρει εις την γην εις την οποίαν εισήλθε, και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει αυτήν.


Στο βιβλίο των Αριθμών, συναντάμε δύο άντρες.
Δύο άντρες με ένα ξεχωριστό πνεύμα να τους διακατέχει.
Φυσικά αυτοί δεν είναι άλλοι από τον Ιησού του Ναυή, και τον Χάλεβ.
O Θεός είχε πει στο Μωυσή να στείλει 12 άνδρες για να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν.
(Αρ. 13:2 )
Απόστειλον άνδρας διά να κατασκοπεύσωσι την γην Χαναάν, την οποίαν εγώ δίδω εις τους υιούς Ισραήλ· από πάσης φυλής των πατέρων αυτών θέλετε αποστείλει ανά ένα άνδρα, έκαστον εξ αυτών αρχηγόν.

`Ετσι ο Μωυσής υπάκουσε το Θεό, και απόστειλε κατά το Λόγο Του 12 άνδρες, έναν από κάθε φυλή.
(Αρ. 13:3 )
Και απέστειλεν αυτούς ο Μωϋσής διά προσταγής του Κυρίου εκ της ερήμου Φαράν. Πάντες οι άνδρες ούτοι ήσαν αρχηγοί των υιών Ισραήλ.

Οι δέκα από τους άνδρες που πήγαν να κατασκοπεύσουν τη γη, δεν είχαν καθόλου όραση.
Μπόρεσαν να δουν τους καρπούς της γης, και τις όμορφες πόλεις, αλλά η όραση τους θόλωσε από τους γίγαντες.
Μόνο ο Ιησούς του Ναυή και ο Χάλεβ οδηγήθηκαν από την όρασή τους.
`Έβλεπαν τις δυνατότητές τους,  και όχι μόνο τα προβλήματα που σηκώνονταν.
Προβλήματα θα υπάρχουν πάντα, σκοπός μας είναι να μην μας κλέψουν την όρασή μας στα πράγματα Του Θεού.
Σε μια από τις μεταφράσεις της Βίβλου, υπάρχει η φράση, <<Ο Χάλεβ ο δούλος μου,  σκέφτεται διαφορετικά απ`όλους τους άλλους>>.
Η όραση Του Θεού είναι όραση για κατάκτηση, και είναι αγκιστρωμένη στο μέλλον.
Δεν βλέπει τόσο τα προβλήματα όσο βλέπει το σχέδιό Του πραγματοποιημένο.
Στο βιβλίο του Ιησού του Ναυή μας λέει:
(Ιησ. 14:10 - 12)
και τώρα, ιδού, ο Κύριος με εφύλαξε ζώντα, καθώς είπε, τα τεσσαράκοντα πέντε ταύτα έτη, αφ' ης ημέρας ελάλησεν ο Κύριος τον λόγον τούτον προς τον Μωϋσήν, ότε ο Ισραήλ επορεύετο εν τη ερήμω· και τώρα, ιδού, εγώ είμαι σήμερον ογδοήκοντα πέντε ετών ηλικίας·
έτι και την σήμερον είμαι δυνατός, καθώς την ημέραν ότε με απέστειλεν ο Μωϋσής· ως ήτο τότε η δύναμίς μου διά πόλεμον και διά να εξέρχωμαι και διά να εισέρχωμαι·
τώρα λοιπόν δος μοι το όρος τούτο, περί του οποίου ελάλησεν ο Κύριος την ημέραν εκείνην· διότι συ ήκουσας την ημέραν εκείνην, ότι είναι εκεί Ανακείμ και πόλεις μεγάλαι ωχυρωμέναι· εάν ο Κύριος ήναι μετ' εμού, εγώ θέλω δυνηθή να εκδιώξω αυτούς, καθώς είπεν ο Κύριος.
45 χρόνια αργότερα, βλέπουμε τον Χάλεβ να βρίσκεται στη γη της επαγγελίας.
Η όραση του θα γιωόταν σε λίγο πραγματικότητα.
Η γη πάνω στην οποία είχε βαδίσει με πίστη, επρόκειτο να γίνει δική του.
Μάλιστα μας λέει ότι στα 85 του χρόνια ήταν ακόμα δυνατός, όπως ήταν στα σαράντα του.
Βλέπουμε ότι η όραση σε διατηρεί πάντα νέο!
Η όραση, σου δίνει ένα στόχο που δεν έχει ακόμα κατακτηθεί.
Ο Χάλεβ περίμενε για 45 χρόνια, και τώρα ήταν η δική του σειρά να κατακτήσει.
Κάθε πιστός χρειάζεται όραση για κατάκτηση.
Αν ικανοποιείσαι απλά και μόνο με την κάλυψη των δικών σου αναγκών, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχει πολύ περισσότερη πνευματική γη που θέλει να σου δώσει ο Θεός.
`Οπως ο Ιησούς του Ναυή και ο Χάλεβ κατέκτησαν τη γη, έτσι κι εμείς πρέπει να κατακτήσουμε τα οχυρά του σκότους, όπου είναι αιχμάλωτο το απολωλός.
Οι πνευματικοί γίγαντες έχουν τις πόλεις μας υπό τον έλεγχό τους.
Χιλιάδες άνθρωποι είναι υποδουλομένοι στο αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τους φόβους, τις σαρκικές επιθυμίες, το μίσος, κ.α.
 Ο Θεός θέλει να σου δώσει όραση για κατάκτηση.
Πρέπει να αρχίσεις να έχεις όραση για τον δικό σου θερισμό ψυχών.
Καμιά δαιμονική δύναμη δε μπορεί να σταθεί μπροστά σου, και να σε εμποδίσει να σώσεις τις ψυχές που έχει αιχμαλωτίσει ο εχθρός.
Τι σημαίνει όραση? 
  `Οραση σημαίνει ότι έχουμε νικήσει προκαταβολικά.
(Ιησ. 10:8 )
Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, Μη φοβηθής αυτούς· διότι παρέδωκα αυτούς εις την χείρα σου· δεν θέλει σταθή έμπροσθέν σου ουδείς εξ αυτών.

O Ιησούς του Ναυή περίμενε μέχρι να του πει ο Κύριος ότι του έχει δώσει ήδη τη νίκη.
Τις μάχες σου με τον εχθρό, πρέπει να τις νικήσεις εν τω κρυπτό.
Εκεί θα σου πει ο Θεός ένα λόγο που να σου εγγυηθεί ότι θα νικήσεις.
Μόλις ο Ιησούς του Ναυή είχε ενδόμυχα  την βεβαιότητα ότι θα νικήσει,  ανέλαβε γρήγορα δράση και ταξίδευε όλη τη νύχτα.
(Ιησ. 10:9 )
Ήλθε λοιπόν επ' αυτούς ο Ιησούς εξαίφνης, αναβάς από Γαλγάλων δι' όλης της νυκτός.
`Οταν η μάχη είναι ήδη κερδισμένη στη σφαίρα του Πνεύματος, αυτό που μένει σε μας να κάνουμε είναι να καθαρίσουμε το πεδίο της μάχης  από τον εχθρό.
Ο Κύριος πολεμούσε παράλληλα με τον Ιησού του Ναυή, ρίχνοντας από τον ουρανό χαλάζι σκληρό σαν πέτρα.
Καθώς κινούμαστε ενάντια στον εχθρό, ο Θεός θα μας συνοδεύσει με ουράνιες δυνάμεις.
Εάν εμείς κάνουμε ότι είναι δυνατόν, Ο Θεός θα κάνει το αδύνατο.
`Οραση σημαίνει ακόμα ότι θα λαλήσουμε τον λόγο της προσταγής.
(Ιησ. 10:12 )
Τότε ελάλησεν ο Ιησούς προς τον Κύριον, καθ' ην ημέραν ο Κύριος παρέδωκε τους Αμορραίους έμπροσθεν των υιών Ισραήλ, και είπεν ενώπιον του Ισραήλ, Στήθι, ήλιε, επί την Γαβαών, και συ, σελήνη, επί την φάραγγα Αιαλών.

Τα λόγια σου έχουν ισχύ στη σφαίρα του Πνεύματος.
Λέμε τόσα πολλά μάταια λόγια στον φυσικό κόσμο που ούτε καν συνειδητοποιούμε τη δύναμή τους στον φυσικό κόσμο.
Μην το βλέπετε αστείο αγαπητοί, τα λόγια μας ακούγονται, και έχουν τη δική τους ισχύ, ακόμα και αν στα μάτια μας δεν φαίνεται σοβαρό.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό!
Γι`αυτό μάθε να λαλείς λόγια πίστεως, και ευλογίας.
Ο λόγος Του Κυρίου λέει:
(Ψαλ. 19:3)
Δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος, των οποίων η φωνή δεν ακούεται.
λα ακούγονται.......
Ο Ιησούς του Ναυή είχε ανάγκη από περισσότερο φως της ημέρας, και έτσι διέταξε την πηγή του φωτός να του το παρέχει.
Πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από την προσευχή της πίστης, στο πρόσταγμα της πίστης.
`Οταν ο Ιησούς έδωσε το πρόσταγμα, ολόκληρη η υδρόγειος μείωσε την ταχύτητά της, σε μια περιστροφή 48 ώρες αντί 24.
Αυτό το έχουν βρει και οι επιστήμονες. Κάνε κλίκ εδώ να το δείς
 Ο Θεός έδωσε  προσοχή στη φωνή ενός άνδρα κατακτητή.
 Πρέπει να αρχίσεις να μιλάς τους λόγους της προσταγής, που θα κάνουν την όραση σου πραγματικότητα.
Ο Ιεζεκιήλ μίλησε στα κόκαλα και ανέζησαν.
Ο Ιησούς μίλησε σε ένα δέντρο, και το δέντρο πέθανε.
Μια άλλη φορά, ο Ιησούς μίλησε στον άνεμο, και τον σώπασε.
Η προσταγή της πίστης!
Και τέλος,όραση σημαίνει να αντιμετοπίζεις την αντίσταση
(Ιησ. 10:16 )
Οι δε πέντε βασιλείς ούτοι έφυγον και εκρύφθησαν εις σπήλαιον εν Μακκηδά.
Ενώ ο Ιησούς του Ναυή είχε κερδίσει τη μάχη, είχαν ξεφύγει οι 5 βασιλείς.
Συχνά ο σατανάς κρύβεται μέχρι <<να ηρεμήσουν τα πνεύματα>>.
Θέλει να μας κάνει να νομίζουμε ότι κάνουμε σπουδαία πνευματικά πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα, οι ισχυροί του συνεχίζουν να ενεργούν στα παρασκήνια.
Τώρα ο Ιησούς στράφηκε στη ρίζα της αντίστασης.
`Εβγαλε τους 5 Βασιλείς απ`το κρησφύγετο τους.
(Ιησ. 10:22 -23)
Και είπεν ο Ιησούς, Ανοίξατε το στόμα του σπηλαίου και εξαγάγετε προς εμέ τους πέντε βασιλείς εκείνους εκ του σπηλαίου. Και έκαμον ούτω και εξήγαγον προς αυτόν τους πέντε βασιλείς εκείνους εκ του σπηλαίου
.....
Το Πνεύμα Το `Αγιο θέλει να σου αποκαλύψει την ρίζα του κακού, τα βασικά πνεύματα που κρατούν αιχμάλωτους, τους συγγενείς, τους φίλους, ακόμα και την πόλη που ζεις.
Στη συνέχεια, πρόσταξε τους αρχηγούς του στρατεύματος να βάλουν το πόδι τους στον τράχηλο κάθε βασιλιά.
(Ιησ. 10:24 )
Και αφού εξήγαγον προς τον Ιησούν τους βασιλείς εκείνους, εκάλεσεν ο Ιησούς πάντας τους άνδρας του Ισραήλ, και είπε προς τους αρχηγούς των πολεμιστών τους ελθόντας μετ' αυτού, Πλησιάσατε, βάλετε τους πόδας σας επί τους τραχήλους των βασιλέων τούτων. Και αυτοί επλησίασαν και έβαλον τους πόδας αυτών επί τους τραχήλους αυτών.
Ο Θεός θέλει να σου δώσει ένα νέο επίπεδο κατάκτησης, δένοντας τους <<ισχυρούς>> του εχθρού, και βάζοντάς τους κάτω από τα πόδια σου.
Στο τέλος ο Ιησούς του Ναυή θανάτωσε τους βασιλιάδες και τους κρέμασε σε 5 ξύλα.
(Ιησ. 10:26 )
Και μετά ταύτα επάταξεν αυτούς ο Ιησούς και εθανάτωσεν αυτούς και εκρέμασεν αυτούς εις πέντε ξύλα· και εκρέμοντο εις τα ξύλα έως εσπέρας.
Εδώ έχουμε ένα  πολύ ωραίο, πολύ ευλογημένο συμβολισμό.
Εδώ συμβολίζεται η Απόλυτη ΝΙΚΗ.  ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ
Ο Σταυρός είναι ο τόπος όπου απελευθερώθηκαν οι 5 πνευματικές μας ευλογίες:
Η λύτρωση, η θεραπεία, η απελευθέρωση, Το `Αγιο Πνεύμα,  και η προμήθεια.
Ας έχουμε το Πνεύμα του Κατακτητή.
Αν υστερούμε σ`αυτό, πες στον Κύριο την ώρα αυτή.
Κύριε δώσε μου αυτό το ισχυρό και όμορφο Πνεύμα του Κατακτητή, για να κατακτήσω και εγώ με τη σειρά μου, όπως ο Ιησούς του Ναυή, και ο Χαλεβ, τη δική μου γη.
Δώσε μου ένα άλλο Πνεύμα, διαφορετικό, όπως είχαν αυτοί οι 2 άνδρες, για να κατακτήσω αυτά που εσύ μου υποσχέθηκες.
Αμήν

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!