Blogger Widgets
26 Οκτωβρίου 2011

Δύναμη για απελευθέρωση

Εβρ. 10:19-20
Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού, διά νέας και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς διά του καταπετάσματος, τουτέστι της σαρκός αυτού....
Η σκισμένη σάρκα του Ιησού  ήταν μια πόρτα για την απελευθέρωση.
Κάθε σημείο στο οποίο άνοιξε η σάρκα Του Κυρίου, συμβολίζει μια απελευθέρωση, μια νέα και ζώσα οδό, στην απελευθέρωση, και στη διάσπαση των δεσμών, που δεν είχε δοθεί πριν.
Πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτή τη νέα και ζώσα οδό, και να περάσουμε μέσα από κάθε θύρα που άνοιξε ο Χριστός για μας.

Θύρα θεραπείας για τα σώματά μας
Θύρα ειρήνης για τη διάνοια μας
Θύρα καθαρισμού της συνείδησης
Θύρα θεραπείας της καρδιάς μας
Στον προφήτη Ησαΐα 53 κεφάλαιο, και 5 εδάφιο αναφέρεται η τετραπλή αυτή υπόσχεση της απελευθέρωσης.
Ησ. 53:5
Αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών,          εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών·               η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν·     και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν.
Ο Ησαΐας είδε Τον Κύριο τραυματισμένο, πληγωμένο, ταλαιπωρημένο, και απογυμνωμένο.
Αυτές οι τέσσερις πληγές έγιναν για τις παραβάσεις μας, τις ανομίες μας, για την ειρήνη , και τη θεραπεία μας.
Αυτές οι πληγές, Κάλυψαν το φυσικό, το διανοητικό, το συναισθηματικό, και πνευματικό τομέα της  ζωής μας.
Και όλο αυτό από τη μεγάλη Του αγάπη για μας τα πλάσματα Του, που στην ουσία δεν το αξίζαμε, γιατί με τη ζωή που κάνουμε, καθημερινά τον τραυματίζουμε, τον πληγώνουμε, τον καρφώνουμε στο σταυρό.
Ναι αγαπητοί μου, άξιοι θανάτου είμαστε.
Αλλά η χάρις Αυτού Του ζωντανού Κυρίου είναι ασύγκριτη.
`Ανοιξε με χαρά, τα καθαρά από την αμαρτία χέρια Του, για να μας δείξει ότι έχει την αγκαλιά Του ανοικτή προς όλους εμάς,  ανεξαρτήτως φυλής, και έθνους, να μας πει ελάτε εγώ πλήρωσα για όλα, είστε ελεύθεροι.
Αλλά πάρα πολλοί από εμάς καταφρονήσαμε το άγιο κάλεσμα Του, για την αμαρτία, την ανομία.
Προτιμήσαμε την ηδονή της σάρκας παρά την δόξα της σωτηρίας, του ουρανού.
Και εκείνος μέχρι σήμερα φωνάζειιιι!
Ελάτε! Ελάτε! η πόρτα είναι ανοικτή για σας, μόνο ελάτε κοντά μου, και εγώ θα σας σώσω.
και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν.
Ο Ιησούς μαστιγώθηκε στο σώμα, για να απελευθέρωση το δικό σου σώμα.
Ξέρεις τι είναι το μαστίγωμα?
Μήπως γνωρίζεις τι μαστίγιο ήταν αυτό?
Το πρώτο σκίσιμο στη σάρκα του Χριστού προήλθε από μαστίγιο.
Στο μαστίγωμα, ο Ρωμαίος λεγεωνάριος κρατούσε ένα μαστίγιο που είχε πολλές λουρίδες που κατέληγαν σε μολυβένιες μπάλες ή αιχμηρά κόκαλα.
To θύμα δενόταν, και στη συνέχεια δεχόταν 39 χτυπήματα με το μαστίγιο αυτό.
Πολλά θύματα δεν άντεχαν ούτε τις 39 βουρδουλιές και υπέκυπταν.
`Ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος επιτηρούσε την κατάσταση του κατάδικου, και σταμάταγε το λεγεωνάριο εάν διαπίστωνε ότι το θύμα είναι νεκρό.
Από την πλάτη Του Ιησού έτρεξε το αίμα της θεραπείας μας.
Οι πληγές Του Ιησού θεράπευσαν τις δικές μας.
Αυτό το εξέφρασε και ο Πέτρος όταν είπε:
1Πέτ. 2:24
όστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανόντες κατά τας αμαρτίας· με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε.Το χρέος της αρρώστιας ξεπληρώθηκε στο σταυρό, και πρέπει τώρα να βαδίσουμε μέσα από αυτήν την ανοιχτή θύρα στα οφέλη της θεραπείας.
η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν·
Ο Ιησούς απελευθέρωσε τη διάνοια μας,  φορώντας αγκάθινο στεφάνι.
`Όπως τ`αγκάθια είναι καρπός του κλάδου, έτσι και οι διάνοιες μας φέρνουν τον αμαρτωλό καρπό της στενοχώριας, του άγχους, της υπερηφάνειας, της κατάθλιψης, της κακής επιθυμίας, και της απληστίας.
Τα αγκάθια ήταν η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας.
`Ήταν η κρίση Του Θεού πάνω σε κάθε απειθή, αποστατική σκέψη που μπορεί να είχαμε ποτέ.
Τώρα  καμιά σκέψη δεν μπορεί να μας εξουσιάσει, και δεν είναι πλέον ανάγκη να είμαστε θύματα ακαθάρτων αμαρτωλών σκέψεων.
Ο Παύλος μας λέει στην προς Β` Κορινθίους  επιστολή  το εξής.
2Κορ. 10:4-5
διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων·
 επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού
Εξ`αιτίας του έργου που ήδη έκανε ο Κύριος για μας, μπορούμε να αιχμαλωτίσουμε κάθε σκέψη στην υπακοή Του Χριστού.
Κάθε σκέψη έχει νικηθεί με το αίμα που εκχύθηκε από την κεφαλή Του Χριστού.
Ο σατανάς έρχεται συνεχώς στις σκέψεις σου για να σε ταλαιπωρήσει, να σε βασανίσει, όμως μην τον αφήσεις, διεκδίκησε σήμερα αγαπητέ μου, τη νίκη πάνω από τις σκέψεις του φόβου, της στενοχώριας, της κατάθλιψης, του εθισμού, ή πάνω σε οποιαδήποτε διανοητικό αγώνα αντιμετωπίζεις.

Αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών

Ο κάθε ένας μας έχει ένα μακρύ κατάλογο, ή αρχείο αποτυχιών, αδυναμιών, και ελλείψεων στη ζωή του, και αυτό είναι οι παραβάσεις μας.
`Ομως υπήρχε και ένα τρίτο μέρος της σκισμένης σάρκας Του Κυρίου μας:
Τα ανοίγματα από τις τρύπες των καρφιών.
Τα καρφιά ήταν η απελευθέρωση της συνείδησής μας.
Ο Ησαΐας είδε μια σύνδεση μεταξύ των τραυμάτων αυτών, και των ανομιών μας.
Στην Κολ. β. 14 μας λέει Ο Λόγος Του Κυρίου:
Κολ. 2:14
και κατάργησε το γραμμένο σε βάρος μας χρεόγραφο που στηριζόταν στις διατάξεις του νόμου, το οποίο ήταν καταδικαστικό για μας. Αυτό λοιπόν το χρεόγραφο το έβγαλε από τη μέση καρφώνοντάς το στο σταυρό.
Ανάμεσα στο χέρι Του Χριστού και στο σταυρό, ήταν το χειρόγραφο των αμαρτιών μας.
Κάθε μια από τις αμαρτίες του παρελθόντος μας πληρώθηκε.
Οι αμαρτίες μας ήταν σαν μια απόδειξη οφειλής η οποία εξοφλήθηκε με το καρφί.
Τώρα αυτή η απόδειξη γράφει πάνω ΕΞΟΦΛΗΘΗ
 εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών·   
Η καρδιά Του Κυρίου ταλαιπωρήθηκε, θλίφτηκε και έσπασε από το βάρος της ανομίας που κουβάλησε.
Δεν πέθανε από τη σταύρωση, αλλά πέθανε από το βάρος των αμαρτιών που κουβαλούσε, και από τον αποχωρισμό που ένιωσε από Το Θεό.
O Κύριός μας λογχίστηκε.
Αυτό το λόγχισμα έφερε απελευθέρωση στο πνεύμα μας.
Ο Ιωάννης μας λέει:
 Ιωάν. 19:34 
αλλ' εις των στρατιωτών εκέντησε με λόγχην την πλευράν αυτού, και ευθύς εξήλθεν αίμα και ύδωρ.
`Οταν ο στρατιώτης τρύπησε την πλευρά Του Ιησού, εξήλθε αίμα και νερό.
Αυτό δείχνει ότι το περικάρδιο είχε γεμίσει με αίμα.
Στη συνέχεια αφού πέθανε, το αίμα χώρισε από τον ορό μέσα στο χώρο του περικαρδίου, και στην καρδιά, με αποτέλεσμα να χυθεί προς τα έξω σαν ρυάκι τη στιγμή που άνοιξε η πλευρά Του από τη λόγχη.
Ο Χριστός μας πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια.
Η καρδιά Του δεν άντεξε και έσπασε για να θεραπευτεί η δική μας καρδιά.
Μέσα σ`αυτή τη ραγισμένη καρδιά Του Ιησού, υπάρχει ένας κόσμος  ελευθερίας, θεραπείας, και αποκατάστασης.
`Όσοι λοιπόν δέχτηκαν Τον Ιησού Χριστό  ως προσωπικό τους Σωτήρα, και Κύριό τους, έχουν το δικαίωμα να είναι ελεύθεροι από κάθε αρρώστια στο σώμα ,  στη διάνοια, στη συνείδηση, και στο πνεύμα τους.
Αγαπητοί μου, αν δεν έχετε γνωρίσει  τον Ιησού προσωπικά, αν δεν τον έχετε κάνει Κύριο της ζωή σας, αν ζείτε μέσα στην αμαρτία ακόμα, και βρίσκεστε κάτω από δεσμά, αρρώστιας, η διανοητικών προβλημάτων, η οτιδήποτε είδους πρόβλημα  σας απασχολεί, τώρα είναι ώρα να δώσετε την ζωή σας, την καρδιά σας στον Ιησού Χριστό, ώστε  να γίνει Αυτός και ο δικός σας ελευθερωτής.
Αν ποθείς πραγματικά αυτή την ελευθερία μην χάνεις χρόνο.
Τώρα είναι η ώρα, σήμερα, το αύριο δεν το ξέρει κανείς!
επικοινωνία geoliko@windowslive.com


Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!