Blogger Widgets
26 Φεβρουαρίου 2011

Ο Λόγος Του Κυρίου

Ιερ. 15:16
Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγον αυτούς· και ο λόγος σου ήτο εν εμοί χαρά και αγαλλίασις της καρδίας μου· διότι το όνομά σου εκλήθη επ' εμέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων.
Η Wall street journal ανέφερε ότι σχεδόν χίλιοι διαφορετικοί τσελεμεντέδες εκδίδονται κάθε χρόνο στην Αμερική.
Πολλοί από αυτούς είναι πολύχρωμοι, πολυσέλιδοι, και με πανάκριβο εξώφυλλο.
Αυτό όμως που παρατηρήθηκε είναι ότι, όλο και λιγότεροι άνθρωποι μαγειρεύουν, ενώ αυξάνετε συνεχώς ο αριθμός εκείνων που τρώνε σε εστιατόρια.
Χαρακτηριστικά, πήρανε συνέντευξη από μια κυρία, η οποία δήλωσε πως τα τελευταία χρόνια, είχε αγοράσει δεκαέξι τσελεμεντέδες, και είχε εγγραφεί συνδρομήτρια σε δύο περιοδικά μαγειρικής.
Εν τούτοις, η τελευταία φορά που είχε μαγειρέψει ένα πλήρες γεύμα, ήταν πριν τέσσερα χρόνια, και μάλιστα, όπως η ίδια λέει,  ήταν αποτυχία.
-Αγαπητοί μου, υπάρχουν σήμερα, περισσότερες μεταφράσεις της Αγίας Γραφής, ή τμημάτων της, βοηθήματα μελέτης, και συναφή βιβλία παρά ποτέ.
Οι χριστιανικοί εκδοτικοί οίκοι, πηγαίνουν πολύ καλά.
Παρόλα αυτά,  οι άνθρωποι, διαβάζουν, ή μελετούν Τον Λόγο Του Θεού, όλο και λιγότερο.
Και όπως ακριβώς το να έχουμε στη βιβλιοθήκη μας, ένα σωρό βιβλία με συνταγές μαγειρικής, να παρακολουθούμε εκπομπές με μαγειρέματα, δεν μας ωφελεί  εάν δεν τα πιάσουμε να τα βάλουμε σε εφαρμογή.
Το ίδιο συμβαίνει και με τη βίβλο.
Να την έχουμε στο ράφι, ή και κοντά μας στο κομοδίνο, να πηγαίνουμε στην εκκλησία να ακούμε Το Λόγο Του Θεού, σε τίποτε δεν θα μας ωφελήσει, αν δεν ανοίξουμε οι ίδιοι να μελετήσουμε.
Ο Θεός θέλει να σου μιλήσει, θέλει εσένα προσωπικά, να έχει σχέση πνευματική μαζί σου, να σε οδηγήσει, να σου δείξει πράγματα που είναι κρυμμένα, να  αποκαλύψει το Λόγο Του μέσα σου.
Ο Θεός θέλει να ευοδώσει τη ζωή σου, και μέσα Ο Λόγος Του έχει κλειδιά, που θα ξεκλειδώσουν πόρτες σιδηρές, και ισχυρές για να λάβεις ελευθερία, οδηγία,  και αλήθεια.
Κοίτα τι  λέει στο βιβλίο του Ιησού του Ναυή.
Ιησ. α: 7-8
Μόνον ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, δια να προσέχης να κάμνης κατά πάντα τον νόμον, τον οποίον προσέταξεν εις σε Μωϋσής ο θεράπων μου* Μη εκκλίνης απ' αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να φέρησαι μετά συνέσεως πανταχού όπου αν υπάγης. 
Δεν θέλει απομακρυνθή τούτο το βιβλίον του νόμου από του στόματός σου, αλλ' εν αυτώ θέλεις μελετά ημέραν και νύκτα, διά να προσέχης να κάμνης κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτώ· διότι τότε θέλεις ευοδούσθαι εις την οδόν σου, και τότε θέλεις φέρεσθαι μετά συνέσεως.
Σ`αυτό το πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναυή, είναι που Ο Θεός δίνει μια αποστολή στον στον ίδιο τον Ιησού να την φέρει εις πέρας.
Η αποστολή αυτή ήταν να κατακτήσει τη γη Χαναάν.
`Έτσι ο Ιησούς του Ναυή είχε να δώσει μάχες, πολέμους, για να πάρη τη γη.
`Έπρεπε να πολεμήσει με γίγαντες, που για μας σήμερα συμβολίζουν  τις μεγάλες αμαρτίες που πρέπει να νικήσουμε για να μπούμε μέσα στη γη Χαναάν που είναι ο ουρανός.
Ο  Θεός του υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί του πάντα, και παντού, όπου και αν πήγαινε.
Του έδωσε δύναμη, και εξουσία, για να το κάνει, όπως το ίδιο κάνει και με εμάς σήμερα.
`Όμως το κλειδί ποιο θα ήταν για να επιτύχει το σκοπό του?
Δεν θέλει απομακρυνθή τούτο το βιβλίον του νόμου από του στόματός σου, αλλ' εν αυτώ θέλεις μελετά ημέραν και νύκτα.
Να μελετά Το Λόγο Τού Θεού.
Η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι αναγκαία και χωρίς αυτήν δεν μπορείς να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έλθει η ευλογία του Θεού, για να ευοδωθείς στην οδόν σου, όπως είπε και στον Ιησού, διά να προσέχης να κάμνης κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτώ· διότι τότε θέλεις ευοδούσθαι εις την οδόν σου, και τότε θέλεις φέρεσθαι μετά συνέσεως. είναι η καθημερινή μελέτη του Λόγου Του.
Ας δούμε ορισμένα εδάφια που αναφέρονται στο Θέμα αυτό.
Δευτ.ιζ'18-19 
........θέλει γράψει δι' εαυτόν αντίγραφον του νόμου τούτου, εις βιβλίον, εξ εκείνου το οποίον είναι ενώπιον των ιερέων των Λευϊτών* και τούτο θέλει είσθαι πλησίον αυτού, και θέλει αναγιγνώσκει εν αυτώ πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού* δια να μάθη να φοβήται Κύριον τον Θεόν αυτού, να φυλάττη πάντας τους λόγους του νόμου τούτου, και τα διατάγματα ταύτα, ώστε να εκτελη αυτά*
Μέσα από τη μελέτη Του Λόγου, μαθαίνουμε να σεβόμαστε Το Θεό, μαθαίνουμε τους σκοπούς Του, την καρδιά Του.
Δευτ.ς'6-7  
Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσιν είσθαι εν τη καρδία σου* και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδώ, και πλαγιάζων, και εγειρόμενος.
 Τι άλλο μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε? όχι μόνο να μελετάμε για μας, αλλά να διδάσκουμε και τα παιδιά μας συνεχώς, και μάλιστα με επιμέλεια, για να γνωρίσουν και αυτά το θέλημα Του Κυρίου.
Ο Λόγος Του Θεού είναι δύναμη μέσα στην καρδιά μας.
Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι:
Ρωμ. 1:16 
Επειδή, δεν ντρέπομαι, βέβαια, το ευαγγέλιο του Χριστού· για τον λόγο ότι, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που τον πιστεύει........
Ο Απόστολος Παύλος δεν ντρεπόταν για το Λόγο Του Θεού, αλλά τον ύψωνε, μιλούσε γι`αυτόν στους ανθρώπους,  γιατί ήξερε ότι μέσα από αυτόν προέρχεται Σωτηρία, ήξερε ότι το ευαγγέλιο έχει δύναμη, αλλάζει,  ενεργεί θαυμάσια, και ότι μπορεί να οδηγήσει τη ζωή του ανθρώπου.

Το ίδιο και ο Δαυίδ, ο άνθρωπος αυτός, όπως μας λέει Η Αγία Γραφή που ήταν κατά την καρδιά Του Θεού, όχι μόνο μελετούσε το νόμο Του Θεού, αλλά μέσα από τους ψαλμούς που έχει γράψει, φανερώνει τη μεγάλη αγάπη του για το Λόγο.
Ψαλ.ριθ'15 
Εις τας εντολάς σου θέλω μελετά, και εις τας οδούς σου θέλω ενατενίζει.

Ψαλ.ριθ'48  
Και θέλω υψόνει τας χείρας μου προς τα προστάγματά σου, τα οποία ηγάπησα* και θέλω μελετά εις τα διατάγματά σου.

Ψαλ.ριθ'97  
Πόσον αγαπώ τον νόμον σου! όλην την ημέραν είναι μελέτη μου.
Πόσο αγαπούσε άραγε ο Δαυίδ Το Λόγο Του Κυρίου?
Αυτό φωνάζει από μόνο του ε?
 `Όλην την ημέραν............. 
 `Έτσι μπορούμε να περπατάμε, με Το Λόγο Του Κυρίου.
Δεν μπορούμε να βαδίζουμε ανάλογα με τα συναισθήματά μας, αν είμαστε καλά σήμερα, θα ενεργήσω έτσι, η αν δεν είμαι καλά αλλιώς.
Αυτό δεν γίνετε, θα οδηγηθείς σε λάθος κατεύθυνση  αν ενεργείς μ`αυτά, θα βγάλεις λάθος συμπεράσματα, αλλά  να βαδίζουμε με την  πίστη, και τον Λόγο του Θεού.
Κάτι πολύ σημαντικό!!! 
Εάν μελετάς Τη Γραφή, δεν θα μπορέσει κανένας να σε πλανίσει!!
Οι άνθρωποι  ετεροδιδασκαλούν, ο κάθε ένας έχει την δική του άποψη, και διδασκαλία.
`Ομως καθώς μελετάς, θα μπορέσεις να ξεχωρίσεις, να διακρίνεις, την αλήθεια, από το ψεύδος, γιατί στο κάνει φανερό, και είσαι ασφαλής.
Ησ. 3:12 
............ Λαέ μου, οι οδηγοί σου σε κάμνουσι να πλανάσαι και καταστρέφουσι την οδόν των βημάτων σου.

Ησ. 3:15
Διά τι καταδυναστεύετε τον λαόν μου και καταθλίβετε τα πρόσωπα των πτωχών; λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. 
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός όμως, δεν θα αφήσει τα παιδιά Του να πλανιθούν, αυτούς που με καρδιά ταπεινή, θέλοντας την αλήθεια Του Λόγου Του, και σκύβουν επάνω σ`αυτόν.
Ο Θεός θα φυλάξει το σώμα Του. 
Αλληλούια!! 
 Θα κάνει μια ποίμνη με έναν ποιμένα.
Τον ίδιο Τον Ιησού Χριστό.
Γι`αυτό αγαπητοί μου, μην ξεχνάτε.
Ο Λόγος Του Θεού είναι η μόνη αλήθεια!!
Ο Λόγος Του Θεού φανερώνει ΤΗΝ αλήθεια!!!
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!