Blogger Widgets
5 Ιουνίου 2017

Πεντηκοστή και `Αγιο ΠνεύμαΠράξ.β:1-4
Κάποιοι αντιδρούν όταν χρησιμοποιούμε το όνομα «Πεντηκοστή», σε σχέση με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Λένε, ότι αυτή η λέξη συμβολίζει μόνο την 50η ημέρα. Αλλά όταν καταλάβουμε ότι η λέξη Πεντηκοστή είναι η λέξη της Καινής Διαθήκης για μια μέρα γιορτής, γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη σαν η «Γιορτή του Θερισμού» ή «των Πρωτογεννημάτων», συνειδητοποιούμε ότι έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από απλά την 50η ημέρα.

Τρίς του ενιαυτού θέλεις κάμνει εορτήν εις εμέ. Θέλεις φυλάττει την εορτήν των αζύμων· επτά ημέρας θέλεις τρώγει άζυμα, καθώς προσέταξα εις σε, κατά τον διωρισμένον καιρόν του μηνός Αβίβ· διότι εν τούτω εξήλθες εξ Αιγύπτου· και ουδείς θέλει φανή ενώπιόν μου κενός· και την εορτήν του θερισμού, των πρωτογεννημάτων των κόπων σου, τα οποία έσπειρας εις τον αγρόν· και την εορτήν της συγκομιδής των καρπών, εις το τέλος του ενιαυτού, αφού συνάξης τους καρπούς σου εκ του αγρού (Έξ.κγ:14-16)
Από των κατοικιών σας θέλετε φέρει εις προσφοράν κινητήν δύο άρτους· δύο δέκατα σεμιδάλεως θέλουσιν είσθαι· ένζυμα θέλουσιν εψηθή· πρωτογεννήματα είναι εις τον Κύριον (Λευιτ.κγ:17).

Τρίς του ενιαυτού θέλει εμφανίζεσθαι παν αρσενικόν σου ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, εν τω τόπω όντινα εκλέξη· εν τη εορτή των αζύμων, και εν τη εορτή των εβδομάδων, και εν τη εορτή της σκηνοπηγίας· και δεν θέλουσιν εμφανίζεσθαι ενώπιον του Κυρίου κενοί. (Δευτ.ις:16)
Από τις παραπάνω Γραφές, βλέπουμε ότι υπήρχαν τρεις γιορτές που έπρεπε να κρατούν κάθε χρόνο:
Πρώτη, η γιορτή του Πάσχα ή των Αζύμων. Αυτή η γιορτή έχει την εκπλήρωσή της στο θάνατο του Ιησού. Αυτός έγινε για μας το Αρνί του Πάσχα και θυσιάστηκε για μας.
Δεύτερη, πενήντα μέρες μετά τη γιορτή του Πάσχα ήταν η γιορτή του Θερισμού ή των Πρωτογεννημάτων. Λέγεται ακόμα και γιορτή των εβδομάδων. Αυτή η γιορτή είναι που ονομάζεται Πεντηκοστή στην Καινή Διαθήκη, και είχε την εκπλήρωσή της, την ημέρα της Πεντηκοστής.
Τρίτη, η γιορτή της Συγκομιδής των καρπών. Λεγόταν και γιορτή της Σκηνοπηγίας. Την εκπλήρωση αυτής της γιορτής την περιμένουμε, είναι ακόμα στο μέλλον.
Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για Πεντηκοστή, μιλάμε για γιορτή, και η έκχυση του Αγίου Πνεύματος είναι η γιορτή της Καινής Διαθήκης. Πράγματι, είναι γιορτή για όλους όσους το έχουν γευτεί. Δεν είναι 24ωρη γιορτή, αλλά γιορτάζουμε κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Εναρμονιζόμαστε με τη σκέψη του Θεού, όταν λαμβάνουμε το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος και το ονομάζουμε «η πεντηκοστή μας». Αμέτρητοι αγαπημένοι άνθρωποι πάνω σ’ όλη τη γη έχουν απολαύσει αυτή τη γιορτή, εδώ και μερικές δεκαετίες, και ο Θεός συνεχίζει να πληρώνει ψυχές με το Πνεύμα, και τους δίνει τη μαρτυρία σε άλλες γλώσσες, όπως το Πνεύμα δίδει το «αποφθέγγεσθαι» (Πράξ.β:4). Όταν ο Θεός εκπλήρωσε αυτή τη γιορτή, που είχε δοθεί σαν νόμος στον Ισραήλ, σε περίπου 120 άτομα εκείνη τη μέρα πριν περίπου 2.000 χρόνια, άφησε την πόρτα ανοιχτή για όποιον θα ήθελε. 
Στις Πράξ.β:39, ο Πέτρος είπε, «Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών». Ευχαριστούμε το Θεό, που η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή. Ο Ιησούς είπε, «έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην». Αυτή η γιορτή εκπληρώθηκε στον ορισμένο καιρό της: «ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς» (Πράξ.β:1). 
 Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούσε να έρθει πριν συμπληρωθούν οι 49 μέρες (7 εβδομάδες) από την 17η του Αβίβ, ημέρα της εορτής του Δράγματος. Όπως και ο Χριστός δεν μπορούσε να πεθάνει πριν από τη γιορτή του Πάσχα.
Στη γιορτή του Πάσχα, που την εκπλήρωσε ο Ιησούς, έτρωγαν άζυμο ψωμί, αλλά στη γιορτή της Πεντηκοστής έτρωγαν με προζύμι. Στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, βρίσκουμε ότι το προζύμι είναι τύπος της αμαρτίας. 
Ο αναμάρτητος Ιησούς, (άζυμος) εκπλήρωσε το Πάσχα για μας. Αλλά η γιορτή της Πεντηκοστής που έτρωγαν με προζύμι είναι η δική μας γιορτή, των αμαρτωλών, αυτών με προζύμι. Διαβάζουμε στην Α’ Πέτρ.γ:18, «Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε διά τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, διά να φέρη ημάς προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε διά του πνεύματος».

Β’ Κορ.ε:21 «διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, διά να γείνωμεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού».
Αλλά δόξα τω Θεώ, τώρα που είμαστε εν Αυτώ, είμαστε άζυμοι, γιατί διαβάζουμε στην Α’ Κορ.ε:7-8, «Καθαρίσθητε λοιπόν από της παλαιάς ζύμης, διά να ήσθε νέον φύραμα, καθώς είσθε άζυμοι. Διότι το πάσχα ημών εθυσιάσθη υπέρ ημών, ο Χριστός· ώστε ας εορτάζωμεν ουχί με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινείας και αληθείας».
Υπάρχουν μερικοί που διδάσκουν ότι η πεντηκοστή είναι ένα είδος συμπληρωματικού πιάτου, δεν είναι το κυρίως πιάτο, άρα μπορεί κανείς να το πάρει ή να το αφήσει. Θα σου πουν ότι αν το πάρεις, θα έχει ωραία γεύση και θα σου δώσει δύναμη για υπηρεσία. Αλλά εμείς διδάσκουμε ότι η Πεντηκοστή δεν είναι δευτερεύον ζήτημα, αλλά ο κύριος δρόμος από τη γη προς τη δόξα. Δεν μπορείς να παρακάμψεις την «Πόλη της Πεντηκοστής» και να επιστρέψεις στην εθνική οδό, από την άλλη πλευρά της πόλης. Θα πρέπει να περάσεις μέσα απ’ αυτήν. Όσοι πηγαίνουν από κάποιο άλλο δρόμο, έχουν αφύσικη χριστιανική εμπειρία. Ας δούμε ορισμένα από αυτά που το Άγιο Πνεύμα κάνει στη ζωή του πιστού:

  • Δίνει δύναμη για ομολογία Πράξ.α:8
  • Είναι ο αρραβώνας της κληρονομιάς μας Εφες.α:14
  • Μας σφραγίζει για την ημέρα της απολύτρωσης Εφες.δ:30
  • Δι’ αυτού μπαίνουμε στην εκκλησία, που είναι το σώμα Του.

Γαλ.γ:27, Α’ Κορ.ιβ:13, Εφες.α:22, 23 Είναι το λάδι που μας επιτρέπει να πάμε στο γάμο του Νυμφίου Ματθ.κε:10. Είναι το ένδυμα γάμου της νύφης Αποκ.ιθ:8. Είναι το Σάββατο μας Ης.κη:11. Είναι ο Κύριός μας Ιησούς Β’ Κορ.γ:1, Β’ Κορ.ιγ:5. Είναι η δικαιοσύνη μας Ιερεμ.κγ:6
Η Πεντηκοστή, όπως τη βρίσκουμε στο βιβλίο των Πράξεων είναι η μόνη πύλη για κάθε άνθρωπο να μπει στις Επιστολές που γράφτηκαν για βαπτισμένους με Πνεύμα Άγιο πιστούς. Αν δεν περάσεις μέσα από το βιβλίο των Πράξεων, οι Επιστολές δεν μπορούν να ταιριάξουν με τη ζωή σου, αλλά πολλοί μετά τη λήψη του Αγίου Πνεύματος έχουν αναφωνήσει, «Ω! ποτέ δεν το είδα τόσο καθαρά πριν». Έχοντας την εμπειρία της Πεντηκοστής όπως διδάσκεται στο βιβλίο των Πράξεων, μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τη γνήσια διδασκαλία που περιέχεται στις Επιστολές.
Ο Θεός σχεδίασε το Πάσχα προ καταβολής κόσμου, σύμφωνα με την Α’ Πέτρ.α:19,20. Και αν αυτή η γιορτή ήταν στο μυαλό και το σχέδιο του Θεού, πιστεύω ότι η γιορτή της Πεντηκοστής θα ήταν μέσα στο ίδιο σχέδιο, γιατί η Πεντηκοστή είναι το άμεσο αποτέλεσμα του Πάσχα. Σκέψου τι μπορεί να σημαίνει αυτό! Ο Θεός σχεδίασε πριν κάνει τον κόσμο να πληρωθείς με το Άγιο Πνεύμα, να γιορτάζεις με το Πνεύμα του Θεού και να γίνεις άξιος ώστε μια μέρα να μοιραστείς το θρόνο μαζί Του στη δόξα.
epistoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη