Blogger Widgets
30 Σεπτεμβρίου 2015

Ψυχή και Πνεύμα (μέρος α)


Πολλοί  άνθρωποι σήμερα αρνούνται ότι υπάρχει ψυχή και πνεύμα, αρνούνται ότι υπάρχει η κόλαση, και κάποιοι απ`αυτούς είναι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά.
`Όμως μέσα απ`αυτό το άρθρο θα δούμε πάρα πολύ καθαρά, τι ο Λόγος Του Θεού λέει πάνω σ`αυτό το θέμα.
Η Αγία Γραφή, διακηρύσσει ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα ψυχή και πνεύμα           
Στην `Α θεσσαλονικείς επιστολή στο πέμπτο κεφάλαιο, ο απόστολος Παύλος λέει:                   
 1Θεσ. 5:23  Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης είθε να σας αγιάση ολοκλήρως, και να διατηρηθή ολόκληρον το πνεύμά σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, βλέπουμε τη Μαριάμ τη μητέρα Του Κυρίου μας, να κάνει διαχωρισμό μεταξύ της ψυχής και του πνεύματος, από το σώμα – σάρκα.
Λουκ. 1:46 – 47  Και είπεν η Μαριάμ· Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλίασε το πνεύμά μου εις τον Θεόν τον Σωτήρά μου,
Κάτι πολύ σημαντικό βλέπουμε να μας λέει πάλι ο απόστολος Παύλος, καθώς μιλά για ένδοξα άφθαρτα σώματα που θα λάβουμε την ημέρα της αρπαγής.
Συγκεκριμένα, στην `Α κορινθίους ιε κεφάλαιο, και εδάφιο 44 αναφέρει για σώμα, ζωικό και πνευματικό. Πάμε να το δούμε.
1Κορ. 15:40 – 49  Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια· πλην άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η των επιγείων. Άλλη δόξα είναι του ηλίου, και άλλη δόξα της σελήνης, και άλλη δόξα των αστέρων· διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. Ούτω και η ανάστασις των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αφθαρσία· σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη· σπείρεται εν ασθενεία, ανίσταται εν δυνάμει· σπείρεται σώμα ζωϊκόν, ανίσταται σώμα πνευματικόν.
Είναι σώμα ζωϊκόν, και είναι σώμα πνευματικόν.
Ούτως είναι και γεγραμμένον· Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγεινεν εις ψυχήν ζώσαν· ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην ουχί πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ζωϊκόν, έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης χοϊκός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Οποίος ο χοϊκός, τοιούτοι και οι χοϊκοί, και οποίος ο επουράνιος, τοιούτοι και οι επουράνιοι· και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χοϊκού, θέλομεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου.
Η προς Εβραίους επιστολή θέλοντας να μας δείξει τη δύναμη που έχει Ο Λόγος Του Θεού, και τι αυτός κάνει μέσα στον άνθρωπο, αναφέρει αυτήν ακριβώς την αλήθεια του διαχωρισμού, μεταξύ της ψυχής, και του πνεύματος, και ξεχωρίζει τα γήινα από τα πνευματικά.
Εβρ. 4:12   Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζων και ενεργός και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδίας·

Πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι η ψυχή δεν είναι η πνοή όπως υποστηρίζουν και οι Μ.Τ.Ι.
                                                    Ψυχή. Στα Εβραϊκά θα πει Νέφες
Τι είναι η ψυχή
Eίναι η ζωική άυλη ενεργός υπόσταση, η ουσία η αρχή  μέσα στον άνθρωπο, με την οποία σκέπτεται, θυμάται, θέλει, ενεργεί, αντιλαμβάνεται το κάθε τι.
Tι κάνει η ψυχή
Η ψυχή αγαπάει ευαρεστείτε: Ησ. 42:1 Ιδού, ο δούλός μου, τον οποίον υπεστήριξα· ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη· έθεσα το πνεύμά μου επ' αυτόν· θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη.

H ψυχή χαίρεται ευφραίνεται: Ψαλ. 86:4 Εύφρανον την ψυχήν του δούλου σου, διότι προς σε, Κύριε, υψόνω την ψυχήν μου.

Η ψυχή φοβάται: Ησ. 15:4 Και η Εσεβών θέλει βοά, και η Ελεαλή· η βοή αυτών θέλει ακουσθή έως Ιασσά· διά τούτο οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θέλουσιν ολολύξει· η ψυχή αυτών θέλει ολολύξει δι' αυτούς.

Η ψυχή μισεί: Ησ. 1:14 Τας νεομηνίας σας και τας διατεταγμένας εορτάς σας μισεί η ψυχή μου είναι φορτίον εις εμέ εβαρύνθην να υποφέρω.

Η ψυχή λυπάται: Ιώβ 19:2 Έως πότε θέλετε θλίβει την ψυχήν μου, και θέλετε με κατασυντρίβει με λόγους;

Η ψυχή εκδικείται: Ιερ. 5:9 Δεν θέλω κάμει διά ταύτα επίσκεψιν; λέγει Κύριος· και η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθή εναντίον έθνους τοιούτου;
Η ψυχή γνωρίζει: Ψαλ. 139:14 Θέλω σε υμνεί, διότι φοβερώς και θαυμασίως επλάσθην· θαυμάσια είναι τα έργα σου· και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο.

Η ψυχή είναι άνευ γνώσεως: Παρ. 19:2 Ψυχή άνευ γνώσεως βεβαίως δεν είναι καλόν· και όστις σπεύδει με τους πόδας, προσκόπτει.

Η ψυχή αγαπά και αγωνίζεται: 1Πέτ. 1:22  Εφόσον, λοιπόν, υπακούοντας στην αλήθεια, έχετε εξαγνίσει τις ψυχές σας με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και αποκτήσατε έτσι αισθήματα ανυπόκριτης φιλαδελφίας, αγαπήστε ολόψυχα ο ένας τον άλλο με καθαρή καρδιά,

Η ψυχή υποφέρει: Ιώβ 6:11 Ποία η δύναμίς μου, ώστε να εγκαρτερώ; και ποίον το τέλος μου, ώστε να υποφέρη η ψυχή μου;

H ψυχή σώζεται: Μάρκ. 3:4 Και λέγει προς αυτούς· Είναι συγκεχωρημένον εν σαββάτω να αγαθοποιήση τις ή να κακοποιήση; να σώση ψυχήν ή να θανατώση; οι δε εσιώπων.

Η ψυχή πεθαίνει πνευματικά: Ιεζ. 18:4 Ιδού, πάσαι αι ψυχαί είναι εμού· ως η ψυχή του πατρός, ούτω και η ψυχή του υιού εμού είναι· ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει.
Η ψυχή αναφέρεται στον συναισθηματικό μας κόσμο.
Είναι το συνειδιτό μας εγώ της καθημερινής μας συμπεριφοράς.
Ο ψυχικός άνθρωπος, ο φυσικός.
                                                   Πώς γεννιέται η ψυχή
Γέν. 2:7  Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης. και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν.
Η ενέργεια της ζωής υπάρχει παντού, αλλά είναι διαφορετική σε κάθε άνθρωπο.
Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και την ψυχή και το πνεύμα.
Υπάρχη ζωντανή ψυχή μέσα στο σώμα.
Το πνεύμα είναι από Το Θεό, ενώ η ψυχή από τον άνθρωπο κληρονομικά.
Η ψυχή έχει την ικανότητα να πλάθεται, να μορφώνεται, να αλλάζει, και να γίνεται από αμαρτωλή σε άγια.
- Το σώμα του ανθρώπου, σχηματίστηκε από υλικά που ήδη υπήρχαν (το χώμα, η σκόνη). Όμως η ψυχή και το πνεύμα, δημιουργήθηκαν εκείνη τη στιγμή, από το μηδέν. Ο Θεός το έκαμε. Ο Θεός μας έδωσε ένα κομμάτι από το δικό Του Πνεύμα. Ο άνθρωπος είναι γιος του Θεού. Δεν μιλάμε πνευματικά. Σαν όντα είμαστε γεννημένοι από τον Θεό. Είμαστε συγγενείς με Αυτόν. Είμαστε κατ’ εικόνα Αυτού. Κάτι που δείχνει ότι είμαστε κατά την εικόνα Του, είναι ότι έχουμε ψυχή, έχουμε πνεύμα από το Πνεύμα του Θεού.                              Από την άλλη πλευρά η ομοίωση είναι οι αρετές που είναι μέσα στο Πνεύμα.
Λέει:Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης.                      Χώμα στα εβραϊκά είναι αδαμά, και είναι η ίδια ρίζα με το Αδάμ που θα πει γήινος, χωμάτινος και μάλλον παράγεται από το κόκκινο χρώμα του χώματος. Είναι ο σαρκικός, ο φυσικός άνθρωπος. Εξ ου και ο Εδώμ που ήταν ο Ησαύ, σε αντίθεση με τον Ιακώβ που ήταν ο Ισραήλ. Το ανθρώπινο σώμα έχει την ίδια χημική σύνθεση με το χώμα. Ακριβώς την ίδια. Επειδή ο άνθρωπος προέρχεται από το χώμα, ζει από το χώμα και επιστρέφει σ’ αυτό. Στη συνέχεια μας λέει ότι: και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, Tί θέλει να πει?
- Πνοή ζωής δεν είναι η ίδια λέξη με το πνεύμα-ρουάχ αλλά αναφέρεται στη ζωή και περιλαμβάνει ψυχή και πνεύμα. Δεν είναι δηλαδή σκέτο ρουάχ-πνεύμα, αλλά είναι πνοή ζωής. Το ότι ήρθε το πνεύμα αυτό (το ρουάχ) στον άνθρωπο, έφερε και την ζωή και καθώς η ζωή αυτή άρχισε να υπάρχει μέσα στο σώμα του ανθρώπου, άρχισε να εξελίσσεται και η ψυχή. Αυτά πάνε μαζί.
 Η ζωή είναι κάτι περισσότερο από χημικές αντιδράσεις. Περιλαμβάνει το θέλω, τη διάνοια, τη δημιουργικότητα και χίλια δυο άλλα πράγματα που είναι μέσα στον άνθρωπο. Το γεγονός της ζωής, δεν είναι απλά το ότι αναπνέουμε. Μέσα στο σώμα, υπάρχει ο άνθρωπος, το ον, που έχει προσωπικότητα, έχει θέλω, έχει τόσα πολλά στοιχεία, που το να πει κανείς απλά, ότι είναι μόνο το στοιχείο της ζωής, χάνει την ουσία. Είναι η ψυχή που είναι κάτι το ιδιαίτερο, μαζί με το πνεύμα. Εφόσον λοιπόν ο Θεός ενεφύσησε πνοή ζωής στους μηκτύρας, έγινε λέει ο άνθρωπος, εις ψυχήν ζώσαν.
 - Ψυχή ζώσα. Στα Εβραϊκά ψυχή είναι νέφεςς. Είναι από τη ρίζα του ρήματος ναφάςς που θα πει αναπνέω. Δηλώνει λοιπόν ότι μέσα στο σώμα υπάρχει ένα όν που αναπνέει και αυτό είναι η ψυχή.Η απόδειξη της ύπαρξης της ψυχής μέσα στον άνθρωπο είναι η πνοή.
  Δεν λέει ότι η πνοή είναι η απόδειξη της ψυχής, αλλά ότι η απόδειξη της ύπαρξης της ψυχής μέσα στον άνθρωπο είναι η πνοή.
 Δεν σημαίνει ότι όταν η πνοή του ανθρώπου φύγει, τότε η ψυχή του χάνεται, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά και άλλοι πολλοί. Όταν φεύγει η πνοή, φεύγει και η ψυχή και όταν φεύγει η ψυχή, σταματάει και η πνοή. Σε έναν φυσιολογικό θάνατο, το σώμα σταματάει να αντιδρά, να εργάζεται και έτσι σταματάει να αναπνέει. Τότε η ψυχή δεν μπορεί να μείνει. Ενώ σε ένα θάνατο που οφείλεται σε ατύχημα που γίνεται αιφνίδια, φεύγει πρώτα η ψυχή και κάποια στιγμή θα επακολουθήσει και η πνοή. Αν μέσα στο σώμα δεν κατοικεί η ψυχή, το σώμα αυτό θα νεκρώσει σιγά-σιγά ή και γρήγορα πολλές φορές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εξαφανίζεται η ψυχή.
 Η ψυχή είναι το εγώ μας, το είναι μας. Αυτό που μας ξεχωρίζει τον ένα από τον άλλο και μας κάνει κάτι το μοναδικό. Αν για παράδειγμα έχουμε τρεις ανθρώπους που το πνεύμα τους είναι γεμάτο από τους καρπούς του πνεύματος. Πώς θα τους ξεχωρίσουμε μεταξύ τους; Από την ψυχή τους! Γιατί; Επειδή οι καρποί του πνεύματος εκφράζονται διαφορετικά μέσα από την κάθε ψυχή! Το πνεύμα είναι η βάση, αλλά το μέσο έκφρασης είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι η προσωπικότητα του καθενός μας.
 Ο Ιησούς αργότερα, ενεφύσησε στους μαθητές Του και τους έδωσε πνευματική ζωή, μια καινούργια διάσταση.
 Ιωα.κ22- Και τούτο ειπών, ενεφύσησε και λέγει προς αυτούς· Λάβετε Πνεύμα Άγιον.
 Τους έδωσε πνοή ζωής. Αυτή η πνοή που φύσηξε και έκαμε τον Αδάμ, η ίδια πνοή φύσηξε για να κάνει τον πνευματικό Αδάμ.

  - Βλέπουμε με πόση προσοχή και πόσο υπέροχα είναι βαλμένα από τον Θεό όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στον Λόγο Του.
Συνεχίζεται......
πηγή. Xristianikanea.gr
Αν έχεις απορίες, η οτιδήποτε άλλο θέλεις να μάθεις, η αν ακόμα θέλεις να έρθεις να ακούσεις ένα κήρυγμα μέσα από την Αγία Γραφή, επικοινώνησε μαζί μας στα τηλ. 6947344054 - 6906883258 η με email κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα.
                                                   Ο Κύριος Ιησούς να σας ευλογεί!

Icon
Επισκεφτείτε τον άλλο σύνδεσμο μας κλικ => Δέξου Τον Ιησού στη ζωή σου!

Διεύθυνση εκκλησίας Νικηφόρου Βρεττάκου Ασγούρου Ρόδος


Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!