Blogger Widgets
2 Μαΐου 2015

Παραπάνω κι από Κατακτητές (Μέρος 1°)


Κρ. 1:19  Και ήτο Κύριος μετά του Ιούδα· και εκυρίευσε το όρος· αλλά δεν ηδυνήθη να εκδιώξη τους κατοίκους της κοιλάδος, διότι είχον αμάξας σιδηράς.
Εκείνο που κτυπά περισσότερο στο εδάφιο αυτό είναι το ότι, Ο Θεός ήταν μαζί με τον Ιούδα.
Θα πει κάποιος, μα εφόσον ήταν μαζί με τον Ιούδα, γιατί δεν μπόρεσε ο Ιούδας να εκδιώξει τους κατοίκους της κοιλάδας?
Καλή ερώτηση.
Τι συνέβηκε λοιπόν και δεν κατάφερε να τους διώξει?

Μήπως ο Θεός τον εγκατέλειψε?
Μήπως ο ίδιος Ο Θεός αποδυναμώθηκε,  ή κουράστηκε?
Τίποτα απ` όλα αυτά δεν ισχύουν.
O Θεός εργάζεται στον Ιούδα, εργάζεται μέσα στο λαό Του.
- Ο Θεός σε μαθαίνει να πολεμάς.
Πρόσεξε όμως κάτι: Αν ανεχτείς τον εχθρό και δεν τον πατάξεις, θα τον υπηρετήσεις.
-Μετά τον θάνατο του Ιησού του Ναυή, οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν σε μια ουδέτερη ζώνη και άρχισαν να παντρεύονται με τους ειδωλολάτρες εχθρούς τους.
Με αποτέλεσμα έχασαν το πολεμικό έξοχο πνεύμα που είχε διατηρήσει ζωντανό ο Ιησούς του Ναυή για 30 χρόνια σχεδόν.
-Η Γη της Επαγγελίας ανήκε στον Ισραήλ, αλλά δεν την «κατείχαν»
Ο Θεός, σου έχει δώσει μια πνευματική επικράτεια, αλλά αν δεν είσαι «πολεμιστής», θα ζήσεις μια κατώτερη ζωή, και δεν θα κατακτήσεις ποτέ αυτό που ο Θεός  έχει για σένα.
Στο βιβλίο των Κριτών στο γ. κεφάλαιο λέει:
Κρ. 3:1 - 2  Και ταύτα είναι τα έθνη, τα οποία αφήκεν ο Κύριος, διά να δοκιμάση τον Ισραήλ δι' αυτών, πάντας τους μη γνωρίσαντας πάντας τους πολέμους της Χαναάν· τουλάχιστον διά να μάθωσιν αι γενεαί των υιών Ισραήλ να γυμνασθώσι τον πόλεμον, τουλάχιστον όσοι πρότερον δεν είχον γνωρίσει αυτούς·
Ο Θεός έχει αφήσει μερικούς εχθρούς στη ζωή με σκοπό να σε μάθει να πολεμάς. 
Eπιθυμεί  να έχει ένα λαό κατακτητών, πιστούς που έχουν εστιάσει την προσοχή τους στο να εκδιώξουν τον Σατανά απ΄τα οχυρά που έχει πάνω στην γη.
Ο πόλεμος μας είναι πλέον πνευματικός.
Αυτό  σημαίνει ότι πρέπει να εστιάζεις την προσευχή και την πίστη σου ενάντια σε κάποιο δαιμονικό φρούριο που δεν έχει καμία νόμιμη εξουσία να βρίσκεται εκεί. 
Ο Θεός επιτρέπει κάποια πράγματα να παραμένουν στην ζωή σου έτσι ώστε να σε μάθει τον πνευματικό πόλεμο.
Ο απόστολος Παύλος γράφοντας  επιστολή στον Τιμόθεο του λέει,  1Τιμ. 1:18-19  Ταύτην την παραγγελίαν παραδίδω εις σε, τέκνον Τιμόθεε, κατά τας προγενομένας προφητείας περί σου, να στρατεύης κατ' αυτάς την καλήν στρατείαν, έχων πίστιν και αγαθήν συνείδησιν, την οποίαν τινές αποβαλόντες εναυάγησαν εις την πίστιν·
Ο Τιμόθεος ήταν άτολμος σαν ηγέτης. 
Ο Παύλος έπρεπε να του υπενθυμίζει συνεχώς τις προφητείες που είχε λάβει ώστε να συνεχίσει να αγωνίζεται «τον καλό αγώνα της πίστεως».
Η μάχη  μας είναι πνευματική και όχι σαρκική. 
Γίνεται στην προσευχή με την ικεσία. 1Τιμ. 2:1 Παρακαλώ, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους.
Η προσευχή είναι το μεγάλο όπλο που πρέπει να χρησιμοποιούμε στις πνευματικές μας μάχες. 
Θα δούμε τρία παραδείγματα πολέμου
Κάθε άνδρας είναι και ένας πολεμιστής.
Τώρα θα δούμε ένα ισχυρό άνδρα πολεμιστή τον Αώδ.
Κρ. 3:15-22  Και εβόησαν προς τον Κύριον οι υιοί Ισραήλ· και ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς σωτήρα, τον Αώδ υιόν του Γηρά, του Βενιαμίτου, άνδρα αριστερόχειρα. Και απέστειλαν οι υιοί Ισραήλ διά χειρός αυτού δώρα προς τον Εγλών βασιλέα του Μωάβ. Και κατεσκεύασεν εις εαυτόν ο Αώδ μάχαιραν δίστομον, μακράν μίαν πήχην· και περιεζώσθη αυτήν υπό τον μανδύαν αυτού επί τον μηρόν αυτού τον δεξιόν. Και προσέφερε τα δώρα προς τον ο Εγλών βασιλέα του Μωάβ· ο δε Εγλών ήτο άνθρωπος παχύς σφόδρα. Και αφού ετελείωσε προσφέρων τα δώρα και απέπεμψε τους ανθρώπους τους βαστάζοντας τα δώρα, τότε ο αυτός υπέστρεψεν από των γλυπτών των προς τα Γάλγαλα· και είπε, Λόγον κρυφόν έχω προς σε, βασιλεύ. Ο δε είπε, Σιώπα. Και εξήλθον απ' αυτού πάντες οι παριστάμενοι πλησίον αυτού. Και εισήλθε προς αυτόν ο Αώδ· εκείνος δε εκάθητο εν τω υπερώω αυτού τω θερινώ μονώτατος. Και είπεν ο Αώδ, Έχω λόγον παρά Θεού προς σε. Τότε εσηκώθη από του θρόνου. Και απλώσας ο Αώδ την χείρα αυτού την αριστεράν, έλαβε την μάχαιραν από του μηρού αυτού του δεξιού και ενέπηξεν αυτήν εις την κοιλίαν αυτού,  ώστε και η λαβή έτι εισήλθε κατόπιν του σιδήρου· και το πάχος συνέκλεισεν επί τον σίδηρον, ώστε δεν ηδύνατο να σύρη την μάχαιραν από της κοιλίας αυτού· και εξήλθε κόπρος.

Λέει, «...και ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς σωτήρα...» (εδ.15). 
Ο Αώδ ήταν αριστερόχειρας, δηλαδή είναι πιθανόν να μη μπορούσε να χρησιμοποιήσει καθόλου το δεξί του χέρι. 
Ο Εγλών, ο βασιλιάς που καταδυνάστευε τον Ισραήλ, μάλλον δεν υποψιαζόταν ότι ο Αώδ είχε ένα μαχαίρι ζωσμένο στο δεξί του πόδι.
Καθώς ο Αώδ περνούσε μπροστά απ’τα γλυπτά των Γαλγάλων, ο Θεός του έδωσε θάρρος να επιτεθεί στον Εγλών. Αυτό ήταν ο τόπος όπου ο Ιησούς του Ναυή είχε περάσει την πρώτη φορά τον Ιορδάνη και η Ιεριχώ ήταν η πρώτη πόλη που κατέκτησε. Όταν ο Αώδ έφτασε κοντά στα Γάλγαλα, αποφάσισε να γυρίσει πίσω και να φέρει εις πέρας το σχέδιο του να σκοτώσει τον Εγλών.
Ο Θεός θέλει να δώσει στους ανθρώπους μια άγια οργή ενάντια σε ό,τι κάνει ο εχθρός στα έθνη τους. 
Ο Αώδ συσπείρωσε τον λαό Ισραήλ ενάντια στον Εγλών και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να απολαύσει ο Ισραήλ 80 χρόνια ειρήνης.
-Δεν είναι μόνο κάθε άνδρας και ένας πολεμιστής, αλλά Κάθε γυναίκα είναι και μια πολεμίστρια.  
Η Αγία Γραφή αναφέρει στο βιβλίο των Κριτών δ. 1-10 μία γυναίκα που είχε έξοχο πνεύμα, ηγεμονικό, και την λέγανε Δεβόρα.
Η ιστορία εκεί μιλά για έναν εχθρό, τον  βασιλιά  Ιαβείν ο οποίος σηκώθηκε κατά του Ισραήλ μαζί με τον στρατηγό του το Σισάρα.
 Όλοι φοβόντουσαν να τον πολεμήσουν γιατί είχε 900 σιδερένιες άμαξες. 
Η Δεβόρρα ήταν η πρώτη γυναίκα κριτής του Ισραήλ. 
Είπε στον Βαράκ να κατέβει με 10.000 άνδρες να πολεμήσει τον Σισάρα αλλά αυτός αρνήθηκε να πάει στην μάχη εκτός αν ερχόταν μαζί του κι εκείνη. 
Ο Θεός όμως έδωσε την τιμή της νίκης στη μάχη
αυτή, στη Δεβόρα.
Κρ. 4:9 Η δε είπε, Θέλω ελθεί εξάπαντος μετά σού· πλην δεν θέλεις λάβει τιμήν εν τη οδώ εις την οποίαν υπάγεις· διότι εις χείρα γυναικός θέλει πωλήσει ο Κύριος τον Σισάρα. Και η Δεβόρρα εσηκώθη και υπήγε μετά του Βαράκ εις Κέδες......
Οι γυναίκες μπορούν να έχουν εξίσου το πνεύμα του κατακτητή! 
Εκτός από τη Δεβόρρα που έδωσε τις οδηγίες για το στρατηγικό σχέδιο της μάχης ήταν κι άλλη μια γυναίκα σ’ αυτή μάχη που με ένα στρατηγικό σχέδιο αποκοίμισε και θανάτωσε τον Σισάρα. (Η Ιαήλ)

-Δεν είναι μόνο κάθε άνδρας ένας πολεμιστής  η κάθε γυναίκα και μια πολεμίστρια, αλλά και κάθε νέος είναι και ένας πολεμιστής.
`Αλλη μια πανέμορφη ιστορία της Γραφής είναι αυτή του Γεδεών όπως αναφέρεται στους Κριτές.
Κρ. 6:11 Και ήλθεν άγγελος Κυρίου και εκάθισεν υπό την δρυν την εν Οφρά, την του Ιωάς του Αβί-εζερίτου· και Γεδεών ο υιός αυτού εκοπάνιζε σίτον εν τω ληνώ, διά να κρύψη αυτόν από των Μαδιανιτών.
Οι Μαδιανίτες έκαναν επίθεση κάθε χρόνο στον Ισραήλ κι έκλεβαν τη σοδειά του. 
Ο Γεδεών αναφέρεται ότι ήταν ο μικρότερος γιος του Ιωάς.
Ο άγγελος του Κυρίου αποκάλεσε αυτό το νέο άνδρα «δυνατό εν ισχύι» (εδ. 12)
Ο Κύριος ψάχνει μια νέα γενιά «ισχυρών» που θα σταθούν ενάντια στο πνεύμα της αμαρτίας που έχει έρθει στο έθνος μας.
Ο Γεδεών ήθελε να δει τα θαύματα για τα οποία άκουγε να μιλούν (εδ. 13). 
Όπως ο Γεδεών, έτσι και οι νέοι σήμερα θέλουν να δουν τη δύναμη του Θεού να ενεργείται. 
Ο Γεδεών υπενθύμισε στο Θεό ότι η οικογένειά του η πιο αδύναμη της φυλής και ότι ο ίδιος ήταν ο μικρότερος στην οικογένεια. (εδ. 15).
Ο Γεδεών ξεκίνησε τη διακονία του γκρεμίζοντας το ναό του Βάαλ που είχε ο πατέρας του. 
Σάλπισε και συγκεντρώθηκαν 32.000 πολεμιστές. 
Η γενιά των νέων θα κάνει τη μεγαλύτερη δέσμευση με τον Θεό θα τους χρησιμοποιήσει περισσότερο απ’ όλους.
Ο Θεός διέταξε να επιστρέψουν στα σπίτια τους όλοι οι δειλοί πολεμιστές και τότε έφυγαν 22.000  Κρ. 7:3 τώρα λοιπόν κήρυξον εις επήκοον του λαού, λέγων, Όστις είναι δειλός και φοβούμενος, ας στρέψη και ας σπεύση από του όρους Γαλαάδ. Και έστρεψαν εκ του λαού εικοσιδύο χιλιάδες· και έμειναν δέκα χιλιάδες.
Αυτή ήταν μια τυπική πολεμική διαταγή για τον Ισραήλ, όπως αναφέρεται στο Δευτερονόμιο.

Δευτ. 20:8 Και οι άρχοντες θέλουσι λαλήσει έτι προς τον λαόν και θέλουσιν ειπεί, Τις άνθρωπος είναι δειλός και άκαρδος; ας αναχωρήση και ας επιστρέψη εις την οικίαν αυτού, διά να μη δειλιάση η καρδία των αδελφών αυτού, ως η καρδία αυτού.
Οι πιστοί που είναι άτολμοι και φοβούνται τον πνευματικό πόλεμο απλώς θα αποθαρρύνουν και τους υπόλοιπους. 
Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί αυτούς που έχουν τα περισσότερα προσόντα αλλά τους πιο αφιερωμένους.
Στη συνέχεια, ο Γεδέων έκρινε ποιοι ήταν ικανότεροι στον πόλεμο παρατηρώντας με ποιο τρόπο έπιναν νερό ενώ βρίσκονταν σε συνθήκες πολέμου και 4 χιλιόμετρα μακρυά από το μέτωπο. 
Ο πολεμιστής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος ώστε να παίρνει σωστές αποφάσεις την ώρα που αντιμετωπίζει την επίθεση του εχθρού.
Το τελευταίο κλειδί για τη νίκη του Γεδέων ήταν η ενότητα. 
Οι τριακόσιοι άνδρες που έμειναν να πολεμήσουν σάλπισαν και ύψωσαν τις λαμπάδες τους ταυτόχρονα. 
Ο Σατανάς έρχεται σε αμηχανία όταν οι άνθρωποι κινούνται όλοι μαζί με κοινή όραση. Επειδή ήταν όλοι τους πρόθυμοι, ικανοί και ενωμένοι, οι 300 άνδρες κατάφεραν να κατατροπώσουν 135.000 πολεμιστές του εχθρού!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.....
Επιμέλεια κειμένου: Κασσιανή  Σακελλάρη για τα xristianikanea.gr


Παραπάνω κι από Κατακτητές (Μέρος 2°)

Παραπάνω κι από Κατακτητές (Μέρος 3°)

Παραπάνω κι από Κατακτητές (Μέρος 4°)

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!