Blogger Widgets
18 Απριλίου 2015

Πώς μπορώ να βιώσω χαρά στην χριστιανική μου ζωή;

Ερώτηση: Πώς μπορώ να βιώσω χαρά στην χριστιανική μου ζωή; 
Απάντηση: Ακόμα και ο πιο αφιερωμένος χριστιανός μπορεί να βιώσει περιόδους θλίψης και κατάθλιψης. Στην Βίβλο βλέπουμε πολλά παραδείγματα για αυτό. 

Ο Ιώβ εύχεται να μην είχε γεννηθεί ποτέ (Ιώβ 3:11)
Ιώβ 3:11 Διά τι δεν απέθανον από μήτρας; και δεν εξέπνευσα άμα εξήλθον εκ της κοιλίας;
Ο Δαυίδ προσεύχεται να τον πάρει ο Θεός σε μέρος όπου να μην χρειάζεται να έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα (Ψαλμός 55:6-8). 
Ψαλ. 55:6 -8 Και είπα, Τις να μοι έδιδε πτέρυγας ως περιστεράς· ήθελον πετάξει και αναπαυθή. Ιδού, ήθελον απομακρυνθή φεύγων, ήθελον διατρίβει εν τη ερήμω.  Ήθελον ταχύνει την φυγήν μου από της ορμής του ανέμου, από της θυέλλης.
Ο Ηλίας ακόμα και μετά την νίκη επί των 450 προφητών του Βάαλ με φωτιά από τον ουρανό (1 βιβλίο των Βασιλέων 18:16-46), το έσκασε στην έρημο και παρακάλεσε το Θεό να του πάρει τη ζωή (1 βιβλίο των Βασιλέων 19:3-5).
Γι’ αυτό πώς μπορούμε να νικήσουμε αυτές τις άχαρες μέρες; 
Μπορούμε να δούμε πώς αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι νίκησαν τις δικές τους περιόδους κατάθλιψης. 
Ο Ιώβ είπε πως αν προσευχόμαστε και θυμόμαστε τις ευλογίες μας ο Θεός θα μας επιστρέψει την χαρά και την δικαιοσύνη.
Ιώβ 33:26 θέλει δεηθή του Θεού και θέλει ευνοήσει προς αυτόν· και θέλει βλέπει το πρόσωπον αυτού εν χαρά· και θέλει αποδώσει εις τον άνθρωπον την δικαιοσύνην αυτού.
Ο Δαυίδ έγραψε πως η μελέτη του Λόγου του Θεού μπορεί να μας φέρει χαρά.
Ψαλ. 19:8 τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, ευφραίνοντα καρδίαν· η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς.
Και εκείνος συνειδητοποίησε πως πρέπει να δοξάζει το Θεό ακόμα κι όταν είναι απελπισμένος.
Ψαλ. 42:5 Διά τι είσαι περίλυπος, ψυχή μου; και διά τι ταράττεσαι εντός μου; έλπισον επί τον Θεόν· επειδή έτι θέλω υμνεί αυτόν· το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία.
Στην περίπτωση του Ηλία, ο Θεός τον άφησε να ξεκουραστεί για λίγο καιρό και μετά του έστειλε έναν άνθρωπο τον Ελισαίο να τον βοηθήσει (1 βιβλίο των Βασιλιάδων 19:19-21). Χρειαζόμαστε φίλους με τους οποίους να μοιραζόμαστε τον πόνο και το πένθος μας .
Εκκλ. 4:9 -12 Καλήτεροι οι δύο υπέρ τον ένα· επειδή αυτοί έχουσι καλήν αντιμισθίαν εν τω κόπω αυτών. Διότι, εάν πέσωσιν, ο εις θέλει σηκώσει τον σύντροφον αυτού· αλλ' ουαί εις τον ένα, όστις πέση και δεν έχη δεύτερον να σηκώση αυτόν. Πάλιν, εάν δύο πλαγιάσωσιν ομού, τότε θερμαίνονται· ο εις όμως πως θέλει θερμανθή; Και εάν τις υπερισχύση κατά του ενός, οι δύο θέλουσιν αντισταθή εις αυτόν· και το τριπλούν σχοινίον δεν κόπτεται ταχέως.
Μπορεί να είναι ωφέλιμο να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας με κάποιο φίλο χριστιανό. Μπορεί να εκπλαγούμε ανακαλύπτοντας πως εκείνος ή εκείνη έχουν παλέψει με τα ίδια πράγματα μέσα από τα οποία περνάμε.
Το σημαντικότερο είναι να συνειδητοποιήσουμε πως με σιγουριά η συνεχής επικέντρωση στον εαυτό μας με τα προβλήματά μας, τους πόνους μας και ιδιαίτερα με το παρελθόν μας ποτέ δεν θα μας φέρουν αληθινή πνευματική χαρά. 
Η χαρά δεν βρίσκεται στον υλισμό, στην ψυχοθεραπεία ή στην επικέντρωση στον εαυτό μας, η χαρά βρίσκεται στο Χριστό. 
Εμείς που ανήκουμε στο Θεό «παινευόμαστε με τον Ιησού Χριστό και δεν βασιζόμαστε στη σάρκα» Φιλ. 3:3 επειδή, εμείς είμαστε η περιτομή, αυτοί που λατρεύουμε τον Θεό με το πνεύμα, και καυχώμαστε στον Ιησού Χριστό, και μη έχοντας την πεποίθηση στη σάρκα.
Να γνωρίζουμε τον Χριστό σημαίνει να έχουμε πραγματική αντίληψη για τον εαυτό μας και πνευματική διορατικότητα που δεν μας επιτρέπουν να παινευόμαστε με τον εαυτό μας, με την δική μας σοφία, δύναμη, πλούτη και καλοσύνη αλλά μόνο στο Χριστό – στην σοφία και την δύναμή Του, στα πλούτη και την καλοσύνη Του, μόνο στη δική Του προσωπικότητα. 
Αν μείνουμε μέσα Του, αφεθούμε στο Λόγο Του και προσπαθούμε να τον γνωρίσουμε καλύτερα «η χαρά μας θα είναι πλήρης (κατά Ιωάννη 15:1-11).
Στο τέλος να θυμάστε πως μπορούμε να βρούμε αληθινή χαρά μόνο μέσω του Αγίου Πνεύματος του Θεού. 
Ψαλ. 51:11-12  Μη με απορρίψης από του προσώπου σου· και το πνεύμα το άγιόν σου μη αφαιρέσης απ' εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν της σωτηρίας σου και με πνεύμα ηγεμονικόν στήριξόν με.

Στην προς Γαλάτες  Γαλ. 5:22-23  Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια·
 1 προς Θεσσαλονικείς 1:6). Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τη δύναμη του Θεού (2 προς Κορινθίους 12:10, 13:4). Μάλιστα όσο πιο επίμονα προσπαθούμε να είμαστε χαρούμενοι μέσω των δικών μας δυνάμεων, τόσο πιο δυστυχισμένοι μπορούμε να γίνουμε. Στηριχτείτε στα χέρια του ΘεούΜατθ. 11:28-30  Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών· διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν.
και ψάξτε το πρόσωπό του μέσω της προσευχής και των Γραφών. «Και ο Θεός της ελπίδας είθε να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη καθώς ασκείτε πίστη, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος » (προς Ρωμαίους 15:13).
gotquestions.org
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!