Blogger Widgets
4 Αυγούστου 2014

Nα δούν τα καλά σας έργα...


Πολύ  όμορφος είναι ο  τίτλος του σημερινού μας μηνύματος...
Αυτό είναι που οι άνθρωποι θέλουν να δούνε σήμερα μέσα σε κάθε <<πιστό>>, μέσα στην εκκλησία Του Ιησού Χριστού.
Να δούνε  κάτι διαφορετικό απ`αυτό που είναι εκείνοι, κάτι άλλο απ`αυτό που ζουν..
Θέλουν να δούνε, είσαι αυτό που τους διακηρύττεις?
Λένε πολλές φορές οι άνθρωποι: <<από λόγια έχουμε χορτάσει..>> και δεν έχουν και άδικο...........
`Άλλοι πάλι λένε :<<Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγια>>και αυτό πολύ σωστό.
Μάλιστα η ίδια η Αγία Γραφή μας λέει: Ιακ. 1:22 Γίνεσθε δε εκτελεσταί του λόγου και μη μόνον ακροαταί, απατώντες εαυτούς.
Τι σημαίνει αυτό?
`Ότι πρέπει να αλλάξουμε, γιατί κοροϊδεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, ή μάλλον τον απατούμε.
Είναι ανάγκη να αφήσουμε το Λόγο Του Θεού να ενεργήσει μέσα στη ζωή μας.
Δεν είναι ο Λόγος Του Θεού αδύναμος να ενεργήσει, εμείς είμαστε αυτοί που δεν τον αφήνουμε να κόψει και να αλλάξει.....
Λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι: Εβρ. 4:12 Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και αποτελεσματικός και κοφτερότερος από οποιοδήποτε δίκοπο μαχαίρι, και εισχωρεί βαθιά, μέχρι το σημείο να διαχωρίζει την ψυχή από το πνεύμα και τις αρθρώσεις από το μεδούλι, κι έχει τη δύναμη να διακρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς...
`Aρα λοιπόν ποιος ευθύνεται που δεν αλλάζει η ζωή μας, ο χαρακτήρας μας?
Αναμφισβήτητα εμείς.
Ξέρετε κάτι, το  δύσκολο για έναν άνθρωπο δεν είναι  πάντα το αν έρθει  στην εκκλησία, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να μείνει μέσα σ`αυτήν.
Γιατί, αυτά που θα δει θα είναι τα ίδια μ`αυτά που θα έχει ακούσει?
 Σήμερα θα δούμε  μέσα από την `Α βασ. και κεφάλαιο 10  πολύ ωραία παραδείγματα, προς μίμηση.
`Α βασ.ι. 1- Ακούσασα δε η βασίλισσα της Σεβά την περί του ονόματος του Κυρίου φήμην του Σολομώντος, ήλθε διά να δοκιμάση αυτόν δι’ αινιγμάτων. 2- Και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ μετά συνοδίας μεγάλης σφόδρα, μετά καμήλων πεφορτωμένων αρώματα και χρυσόν πολύν σφόδρα και λίθους πολυτίμους· και ότε ήλθε προς τον Σολομώντα, ελάλησε μετ’ αυτού περί πάντων όσα είχεν εν τη καρδία αυτής. 3- Και εξήγησεν εις αυτήν ο Σολομών πάντα τα ερωτήματα αυτής· δεν εστάθη ουδέν κεκρυμμένον από του βασιλέως, το οποίον δεν εξήγησεν εις αυτήν.
 - Κάποιοι λένε ότι η βασίλισσα της Σεβά, ήταν βασίλισσα της Αιθιοπίας (Ιώσηπος).
 Οι περισσότεροι σχολιαστές λένε ότι ήταν βασίλισσα της Αραβίας. Μάλλον έχει να κάνει με την Υεμένη που θα πει Νότος.
Στο ευαγγέλιο του Ματθαίου λέει:
 Ματ.ιβ42- Η βασίλισσα του νότου θέλει σηκωθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και θέλει κατακρίνει αυτήν, διότι ήλθεν εκ των περάτων της γης διά να ακούση την σοφίαν του Σολομώντος, και ιδού, πλειότερον του Σολομώντος είναι εδώ.
 Ο Κύριος ονομάζει την Αραβία βασίλισσα του Νότου, και όντως είναι νότια του Ισραήλ.
 Αυτή είχε ακούσει για τη σοφία του Σολομώντα και ήρθε να δει αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα. 
 - Στη βασίλισσα της Σεβά βλέπουμε σε τύπο αυτούς που ψάχνουν να βρουν την αλήθεια. 
Η καρδιά της είναι ανοιχτή, κάτι που δίνει πολλή μεγάλη χαρά.
 Ήταν σε θέση να ταξιδέψει τόσο μεγάλη απόσταση, για να ακούσει τον Σολομώντα. 
Είναι η ψυχή που είναι κουρασμένη, και διψασμένη τόσο πολύ, και έρχεται από τον κόσμο στον Χριστό, για να καθίσει στα πόδια Του και να ακούσει την σοφία Του.
Λέει  ο ίδιος ο Κύριος Ιησού Χριστός στο Λόγο Του:
Ματθ. 11:28 -29 Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.  Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών·
Eπίσης λέει στην προς Κολοσαείς επιστολή.
 Κολ.β3- εν τω οποίω είναι κεκρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως.
Η Βασίλισσα της Σεβά λοιπόν όταν ήρθε  και συνάντησε τον Σολομώντα, ήταν προσεχτική, και παρατηρητική, ώστε διαπίστωσε πολύ σημαντικά πράγματα.
 Κεφ.ι4- Και ιδούσα η βασίλισσα της Σεβά πάσαν την σοφίαν του Σολομώντος και τον οίκον τον οποίον ωκοδόμησε, 5- και τα φαγητά της τραπέζης αυτού και την καθεδρίασιν των δούλων αυτού και την στάσιν των υπουργών αυτού και τον ιματισμόν αυτών και τους οινοχόους αυτού και την ανάβασιν αυτού, δι’ ης ανέβαινεν εις τον οίκον του Κυρίου, έγεινεν έκθαμβος. 6- Και είπε προς τον βασιλέα, Αληθής ήτο ο λόγος, τον οποίον ήκουσα εν τη γη μου, περί των έργων σου και περί της σοφίας σου. 7- Αλλά δεν επίστευον εις τους λόγους, εωσού ήλθον, και είδον οι οφθαλμοί μου· και ιδού, το ήμισυ δεν απηγγέλθη εις εμέ· η σοφία σου και η ευημερία σου υπερβαίνουσι την φήμην την οποίαν ήκουσα· 8- μακάριοι οι άνδρες σου, μακάριοι οι δούλοι σου ούτοι, οι ιστάμενοι πάντοτε ενώπιον σου, οι ακούοντες την σοφίαν σου· 9- έστω Κύριος ο Θεός σου ευλογημένος, όστις ευηρεστήθη εις σε, διά να σε θέση επί τον θρόνον του Ισραήλ· επειδή ο Κύριος ηγάπησεν εις τον αιώνα τον Ισραήλ, διά τούτο σε κατέστησε βασιλέα, διά να κάμνης κρίσιν και δικαιοσύνην.
 Είδε τη σοφία του Σολομώντα.  
Πολύ σημαντική η σοφία, και μάλιστα από Θεού όχι ανθρώπινη, για να μπορέσει κάποιος να διοικήσει ένα λαό, μία συνάθροιση από πολύτιμες ψυχές, αιώνιες ψυχές, και να τις οδηγήσει  με ασφάλεια στον προορισμό τους.
Δεν είναι  μόνο το να ηγείται κάποιος, αυτό είναι το μόνο εύκολο αγαπητοί μου, το θέμα είναι, αυτός που ηγείται, είναι ικανός, έχει τη σοφία Του Θεού, να φέρει εις πέραν το έργο που επωμίστηκε? 
Η Βασίλισσα της Σεβά το παρατήρησε, και είδε ότι εδώ υπάρχει πολύ σοφία, ουράνια σοφία, είδε ότι ο άνθρωπος αυτός, ΝΑΙ  ΕΙΝΑΙ του Θεού,  είναι πραγματικά  βαλμένος από Το Θεό για να διοικεί...πράγμα που θα παρατηρήσουν  και σε εμάς, στις δικές μας συνάξεις οι άνθρωποι που θα έρχονται, και βλέποντας αυτή τη σοφία από Θεού, θα δοξάζουν Τον Παντοδύναμο. 
-Συνέχιζε λοιπόν να παρατηρεί, και διαπίστωσε ότι και τα φαγητά που έβαζαν στο τραπέζι ήταν τέλεια. Μπορούσε κάποιος να φάει και να χορτασθεί,  να ικανοποιηθεί από το γεύμα εκείνο, και να έχει ξανά την επιθυμία, φάει .
Πρόσεχαν το τι  θα σερβίρουν.
Πρώτα απ`όλα έπρεπε να ήταν από τις καθαρές τροφές που λέει ο Λόγος Του Θεού, δεν μπορούσαν να βάλουν ακάθαρτα.
Αγαπητοί μου, έτσι πρέπει να γίνετε και με εμάς. Η τροφή που  παίρνουμε, και δίνουμε σ`αυτούς που θα έρχονται στην τράπεζα της εκκλησίας μας, πρέπει να είναι καθαρή, να είναι βασισμένη πάνω στον υγιεί  Λόγο της αλήθειας Του Ευαγγελίου, δεν πρέπει να είναι  γεμάτη με ανθρώπινες παραδώσεις, κάτω από την ανθρώπινη επίνοια, αβάσιμη, αστήρικτη, ξένη προς το Λόγο Του Θεού, που  αποτέλεσμα έχει, να δηλητηριάζει τον άνθρωπο, και  εκείνοι οι οποίοι έφαγαν, και είχαν την εμπειρία αυτή, να μην ξαναφάνε πλέον, και αντί να έρχονται κοντά , να απομακρύνονται. 
-Θαύμασε λοιπόν η βασίλισσα όλλα αυτά, αλλά ο θαυμασμός αυτός δεν σταμάτησε εκεί .Είδε λέει: την καθεδρίασιν των δούλων αυτού και την στάσιν των υπουργών αυτού και τον ιματισμόν αυτών και τους οινοχόους αυτού και την ανάβασιν αυτού, δι’ ης ανέβαινεν εις τον οίκον του Κυρίου, έγεινεν έκθαμβος.
`Έγινε έκθαμβος λέει: καθώς είδε τη στάση των υπουργών του Σολομώντα με τι ζήλο, με τι αλήθεια, με τι ειλικρίνεια,  με τι αγάπη, με τι ενότητα,  με τι καθαρότητα των <<ε-ν-δ-υ-μ-ά-τ-ω-ν τους..>>, με ποιόν τρόπο, και σεβασμό, και τάξη έμπαιναν στον οίκο Του Κυρίου, ώστε όλοι μαζί να είναι έτοιμοι στην προσευχή και τη λατρεία, να δοξάσουν Το Θεό....
`Όλα αυτά τα παρατήρησε η βασίλισσα, καθώς θα τα παρατηρήσουν και σε εμάς οι άνθρωποι που είναι να έρθουν στον Κύριο.
Το ερώτημα είναι: Σε ποιο μέτρο σύγκρισης είμαστε εμείς, με τους υπουργούς του Σολομώντα?
Θα μείνουν έκθαμβοι οι άνθρωποι μ`αυτά που θα δουν?
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μείνουν.................. 
 - Η βασίλισσα παρατήρησε τα πάντα στο βασίλειο του Σολομώντα. Είδε ότι οι άνθρωποι του ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, γεμάτοι από τη δόξα του Θεού.
 Εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ και κατάλαβε ότι όλο αυτό ήταν χάρη από τον Θεό.
Λέει η Γραφή  σε όλους εμάς:   Ματ.ε16- Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς.
 Όταν δουν εμάς, που είμαστε δούλοι του μεγάλου Σολομώντα, θα μακαρίσουν τον Κύριο μας και θα θελήσουν κι εκείνοι να γίνουν δούλοι Του. Όταν θα βλέπουν το φως μέσα στη δική μας ζωή, θα αναρωτιούνται γι’ αυτό το κάτι που έχουμε. Το μεγαλείο του Θεού φαίνεται από τη ζωή μας, γι’ αυτό να μην το χαλάμε, να μην το μαυρίζουμε, να μη χαλάμε την ομολογία μας, αλλά ν’ αφήνουμε το φως μας να φέγγει παντού, και να υψώνεται ο Κύριος.
 Ιωα.ιβ32- Και εγώ εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν.
Στην προς Εφεσίους επιστολή λέει:
 Εφε.α17- διά να σας δώση ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού,
 Αυτά είχε ο Σολομών και αυτά θέλουμε να έχουμε κι εμείς: σοφία και αποκάλυψη.
 Να μας ρωτάνε οι άνθρωποι και να βγαίνουν αποκαλύψεις από το στόμα μας.
 Να λύνονται τα προβλήματα τους και οι απορίες τους, αυτά που κανείς δεν μπορούσε να τους απαντήσει.
Και όχι να βλέπουν οι ψυχές που έρχονται στην εκκλησία  χριστιανούς να αλληλοτρώγονται, να φαγώνονται μεταξύ τους, να είναι κατσούφηδες, ποιμένες που βαράνε με τα λόγια τους από τον άμβωνα αλύπητα, και να φεύγουν;
Πρέπει οι άνθρωποι να δουν τα καλά μας έργα!
Μ`αρέσει αυτό που λέει στο 6 και 7 εδάφιο.
6- Και είπε προς τον βασιλέα, Αληθής ήτο ο λόγος, τον οποίον ήκουσα εν τη γη μου, περί των έργων σου και περί της σοφίας σου. 7- Αλλά δεν επίστευον εις τους λόγους, εωσού ήλθον, και είδον οι οφθαλμοί μου· και ιδού, το ήμισυ δεν απηγγέλθη εις εμέ· η σοφία σου και η ευημερία σου υπερβαίνουσι την φήμην την οποίαν ήκουσα·
 - Η βασίλισσα της Σεβά δεν πίστευε μέχρι που είδε.
Είδε ότι, αυτά που της έλεγαν (ευαγγέλιζαν) είναι έτσι, και όχι μόνο, λέει: και ιδού, το ήμισυ δεν απηγγέλθη εις εμέ  δηλαδή, αυτά που είδα, υπερβαίνουν απ`αυτά που άκουσα.
Πω πω πω! τι ωραία ομολογία για την εκκλησία Του Χριστού!
Να έρχονται οι άνθρωποι, και να ομολογούν τέτοια πράγματα, παρά να λένε: Αμάν ποια τι εκκλησία είναι αυτή?.......................................................
Να έρχονται και να παίρνουν όμορφες πνευματικές γεύσεις!
 Ψλμ.λδ8- Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος· 
Αδερφοί ελάτε να γίνουμε όπως ο Κύριος θέλει.
Ας αφεθούμε στα χέρια Του να μας πλάσει εκείνος, αγγεία ΄καλά, άγια, καθαρά, προς χρήση τίμια, ώστε να δουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και να δοξάσουν Το Θεό, και να έλθουν σ`αυτόν!
Τι λέτε μπορεί να το κάνει?
Μας απευθύνει ο ίδιος αυτό το ερώτημα.
Ιερ. 18:6 Οίκος Ισραήλ, δεν δύναμαι να κάμω εις εσάς, καθώς ούτος ο κεραμεύς; 
Ιερ. 18:4 ....και πάλιν έκαμεν αυτό άλλο αγγείον, καθώς ήρεσεν εις τον κεραμέα να κάμη.
    Αμήν μπορεί!
Φτάνει να τον αφήσεις!

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!