Blogger Widgets
28 Ιουνίου 2014

Συνεργασία Διαθήκης (1ον)

Ο Ιησούς, μας διδάσκει μέσα από το Λόγο Του, πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις.
Ο Θεός μας είναι ο πρώτος που είχε την τέλεια σχέση, και κοινωνία με τους πρωτόπλαστους.
Είναι Θεός διαθήκης, και θέλει, και τα παιδιά Του να έχουν αυτή την τέλεια σχέση συνεργασίας διαθήκης μεταξύ τους.

`Ολες μας οι σχέσεις πρέπει να είναι θεμελιωμένες στις αρχές της Διαθήκης, δηλαδή, στην θυσία,την πιστότητα, την εμπιστοσύνη, τη συγχώρηση και την αποκατάσταση.
Κοιτάξτε τι δύναμη έχει αυτή η σχέση.
Ματθ. 18:19 - 20 Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γείνει εις αυτούς παρά του Πατρός μου του εν ουρανοίς. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών.
Λέει αν συμφωνήσουμε περί παντός πράγματος, θέλει γίνει.
Τι συμβαίνει πολλές φορές  ενώ ζητάμε από Τον Κύριο πράγματα, δεν γίνονται?
Το πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε  σε συμφωνία, μπορεί να είμαστε εκεί και να ζητάμε, αλλά πως ζητάμε, με τι καρδιά,.......πρέπει οι καρδιές μας να είναι συνδεδεμένες, έχοντες το ίδιο πνεύμα, να βλέπουμε στο κοινό συμφέρον ώστε να προοδεύει η βασιλεία Του Κυρίου.
Λέει ο Ιάκωβος: Ιακ. 4:1 -3 Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχαι μεταξύ σας; ουχί εντεύθεν, εκ των ηδονών σας, αίτινες στρατεύονται εντός των μελών σας; 
Επιθυμείτε και δεν έχετε· φονεύετε και φθονείτε, και δεν δύνασθε να επιτύχητε· μάχεσθε και πολεμείτε· αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητείτε· ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας.
Bλέπουμε λοιπόν τι πρόβλημα έχουμε?
Ο Θεός θέλει να κάνει πράγματα, θέλει να κάνει τα μεγαλεία Του, να κατεβάσει τη Δόξα Του, όμως το κλειδί είμαστε εμείς.
Εμποδίζουμε Το Πνεύμα Του Θεού να εργαστεί όταν οι σχέσεις μας δεν είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι.
Είναι ανάγκη να έρθουμε αδερφοί στο μέτρο αυτό που μας θέλει ο Θεός.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κατέβει με δύναμη Ο Κύριος επάνω μας, να προχωράμε μαζί, με το ίδιο πνεύμα, και με την ίδια καρδιά, να έχουμε συμφωνία, και συνεργασία διαθήκης μεταξύ μας.
Στον προφήτη Αμώς λέει: Άμ. 3:3 Δύνανται δύο να περιπατήσωσιν ομού, εάν δεν ήναι σύμφωνοι;
Αδύνατον είναι το να συμβιώνεις με κάποιον και να είσαι σε ασυμφωνία! Αδύνατον...
Η σχέση αυτή είναι αρρωστημένη, και στο τέλος θα έρθει ο χωρισμός.
Η κοινωνία μας σήμερα απομακρύνεται συνεχώς από κάθε είδους <<διαθήκη>> και κλίνει όλο και περισσότερο προς τα <<συμβόλαια>>.
Αυτά που λέμε δεν έχουν πλέον βαρύτητα, παρά μόνο εάν έχουν καταγραφεί.
 Οι διαθήκες όμως, βασίζονται στο <<λόγο>> μας, δηλαδή σε μια ιερή υπόσχεση πίστης και πιστότητας.
`Ενα πολύ όμορφο παράδειγμα μέσα από την Αγία Γραφή, σχέση αγάπης, πιστότητας, και <<συνεργασίας Διαθήκης>>, είναι το παράδειγμα του Δαυίδ με τον Ιωνάθαν.
Ο Ιωνάθαν αγαπούσε τον Δαυίδ << ως την ιδίαν αυτού ψυχήν>>.
1Σαμ. 18:1 Και ως ετελείωσε λαλών προς τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ, και ηγάπησεν αυτόν ο Ιωνάθαν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν.
Η πράξη αυτή ήταν συμβολική και έδειχνε ότι από εκείνη την στιγμή ο Ιωνάθαν εγκατέλειπε κάθε αξίωση που είχε απέναντι στον Δαυίδ, όσον αφορά το θρόνο.
Η περίφημη αυτή διαθήκη, μας δείχνει τι εννοεί ο Λόγος Του Θεού με την λέξη <<φίλος>>.
Φίλος είναι ο άνθρωπος που κάνει μια ποιοτικέ δέσμευση εμπιστοσύνης, πίστης και πιστότητας για όλη του τη ζωή.
Ο Αβραάμ ονομάστηκε <<φίλος Του Θεού>>.Ιακ. 2:23 και επληρώθη η γραφή η λέγουσα· Επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν, και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην, και φίλος Θεού ωνομάσθη.
Ο Ιωνάθαν παραχώρησε τη βασιλική του θέση στον Δαυίδ.
1Σαμ. 23:17 Και είπε προς αυτόν, Μη φοβού· διότι δεν θέλει σε ευρεί η χειρ Σαούλ του πατρός μου· και συ θέλεις βασιλεύσει επί τον Ισραήλ, και εγώ θέλω είσθαι δεύτερός σου· μάλιστα και Σαούλ ο πατήρ μου εξεύρει τούτο.
Θεωρούσε τον Δαυίδ καλύτερο από τον ίδιο του τον εαυτό!
Πόσο το βλέπουμε αυτό σήμερα μεταξύ μας?
Πόσο μπορείς να δεις τον άλλο υπερέχοντα? Μάλλον χρειάζεται πολύ συζήτηση αυτό......
Το χαρακτηριστικό σε μια αληθινή σχέση διαθήκης είναι το ότι βάζεις τον άλλον πάνω από τις δικές σου φιλοδοξίες και επιθυμίες.
Συνεχίζεται......

Συνεργασία Διαθήκης (2ον)

Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!