Blogger Widgets
25 Μαΐου 2014

Η σχολή της υπακοής 30. (Η υπακοή ως προς την τελευταία αποστολή )

«Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις ό­λην την κτίσιν» Μαρκ. 16:15.

«Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, και εγώ απέστειλα αυ­τούς εις τον κόσμον» Ιωαν. 17:18.

«Καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ, και εγώ πέμπω εσάς» Ιωαν. 20:21.

«Θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ’ υ­μάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες … έως εσχάτου της γης» Πραξ. 1:8.
Ο Χριστός δεν εξηγεί και ερμηνεύει πρώτα, ούτε ρωτάει και πα­ρακαλεί: απλώς παραγγέλλει. Διαπαιδαγώγησε τους μαθητές Του να υπακούν. Με την αγάπη Του τους κατέστησε α­φο­σι­ω­μέ­νους. Αυτή η αγάπη μπορεί να υπακούσει. Έδωσε σ’ αυτούς το Πνεύ­μα της ανάστασης. Μπορεί να υπολογίζει σ’ αυτούς. Μπο­ρεί να τολμήσει να τους πει: «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον». Πα­λαιότερα κατά την επίγεια ζωή Του εξέφρασαν ε­πα­νει­λημ­μέ­νως τις αμφιβολίες τους σχετικά με το αν θα μπορούσαν να ε­κτε­λέ­σουν τις εντολές Του. Εδώ όμως τα θεία λόγια Του τόσο ή­ρε­μα και απλά όσο τα εκφράζει Εκείνος. Δεν αναχώρησε για τον ου­ρανό, πριν να πάνε στο ορισμένο σημείο, για να περιμένουν ε­κεί τον εξοπλισμό με ουράνια δύναμη του Κυρίου τους στον ου­ρα­νό για το ένδοξο έργο Του. Αποδέχθηκαν την αποστολή και την μετέδωσαν σ’ εκείνους, οι οποίοι μέσω αυτών πίστεψαν στο ό­νο­μά Του. Μέσα λοιπόν σε μια γεννιά κήρυξαν απλοί άν­θρω­ποι, των οποίων ούτε τα ονόματα γνωρίζουμε, το Ευαγγέλιο στην Αντιόχεια και τη Ρώμη καθώς σε άλλα μέρη. Η αποστολή με­τα­δόθηκε σε καρδιά και ζωή προορισμένη για όλους τους και­ρούς και για κάθε μαθητή.
Η αποστολή ισχύει και για μας, ισχύει για τον καθένα μας. Δεν υπάρχει κάποια προνομιούχα ομάδα μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, στην οποία ανήκει με αποκλειστικότητα αυτή η τιμή, ού­τε υπάρχει κάποια ομάδα δούλων, η οποία έχει την α­πο­κλει­στι­κή ευθύνη να μεταφέρει το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη τη κτίση. Η ζωή, την οποία μεταδίδει ο Χριστός, είναι η δική Του ζωή. Το Πνεύ­μα το οποίο την χορηγεί, είναι το δικό Του Πνεύμα. Το φρό­νη­μα με το οποίο ενεργεί είναι η δική Του αγάπη, η οποία αυ­το­θυ­σι­ά­ζεται. Είναι στοιχείο της φύσης της σωτηρίας Του, ότι κάθε μέ­λος του Σώματός Του με πλήρη και υγιή σύνδεση μαζί Του νι­ώ­θει παροτρυμένη να μεταδώσει όσα έλαβε. Αυτή η αποστολή δεν είναι κάποια τυχαία οδηγία, η οποία προέρχεται απ’ έξω. Α­πλώς είναι η αποκάλυψη – προς σώφρονη και οικειοθελή α­πο­δο­χή – της θαυμαστής αλήθειας, ότι είμαστε Σώμα Του, ότι παίρ­νου­με τη θέση Του στη γη και ότι το θέλημα και η αγάπη Του τώ­ρα προωθούν μέσω ημών το έργο το οποίο Εκείνος ξε­κί­νη­σε, ώστε εμείς τώρα να ζούμε στη θέση Του, για να επιδιώκουμε την τιμή και τη δόξα του Πατρός, ενεργώντας γι’ Αυτόν σ’ έναν χα­μένο κόσμο και οδηγώντας ανθρώπους προς Αυτόν.
Πόσο θλιβερά απέτυχε η Εκκλησία, όντας ανυπάκουη σ’ αυ­τό το διάταγμα! 
Πόσοι χριστιανοί ποτέ δεν ήξεραν, ότι υπάρχει μια τέ­τοια αποστολή! 
Πόσοι ακούν σχετικά μ’ αυτήν, δεν προ­τί­θε­νται ό­μως να υπακούσουν. 
Πόσοι επίσης ζητούν να υ­πα­κού­σουν με τρό­πο και μέτρο, όπως το θεωρούν εκείνοι κατάλληλο και σκό­πι­μο. 
Μάθαμε τί είναι υπακοή. 
Ομολογήσαμε, ότι θέ­λου­με να πα­ρα­δο­θούμε σε ειλικρινή υπακοή. 
Σίγουρα θέλουμε να προ­σέξουμε με χαρά όλα όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να κα­τανοήσουμε και να εκτελέσουμε αυτή την τελευταία και μεγάλη α­ποστολή του Κυ­ρίου μας: να φέρουμε το Ευαγγέλιο σε ο­λό­κλη­ρη την κτίση.
Επέτρεψέ μου να σου αναφέρω, τί έχω να πω για τις τρεις πα­ρακάτω επικεφαλίδες:
Αποδέξου την απστολή Του
Δώσε τον εαυτό σου στη διάθεσή Του
Ξεκίνα αμέσως να ενεργείς με υπακοή.
Συνεχίζεται…
AMurray Μετ.: Ιωνάς Ζάϊντελ
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!