Blogger Widgets
28 Δεκεμβρίου 2013

Ο Ιησούς είναι ο Πατέρας (Γιάχβε)


1.  Δευτ.ς:4 
Άκουε, Ισραήλ· Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσι είσθαι εν τη καρδία σου·
2.  εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου
Ησαΐας μγ:3 Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου· διά αντίλυτρόν σου έδωκα την Αίγυπτον· υπέρ σου την Αιθιοπίαν και Σεβά.
Α’ Βας.η:60 διά να γνωρίσωσι πάντες οι λαοί της γης, ότι ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, ουδείς άλλος.
3.  Σύγκρινε Ησαΐας λε:3-6 και Ματθαίος ια:2-6
Ης.λε:3-6 Ενισχύσατε τας κεχαυνωμένας χείρας· και στερεώσατε τα παραλελυμένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβισμένους την καρδίαν, Ισχύσατε, μη φοβείσθε· ιδού, ο Θεός σας θέλει ελθεί μετ' εκδικήσεως, ο Θεός μετά ανταποδόσεως· αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσιν ανοιχθή και τα ώτα των κωφών θέλουσιν ακούσει. Τότε ο χωλός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογιλάλου θέλει ψάλλει· διότι εν τη ερήμω θέλουσιν αναβλύσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία.
Ματθ.ια:2-6 Ο δε Ιωάννης, ακούσας εν τω δεσμωτηρίω τα έργα του Χριστού, έπεμψε δύο των μαθητών αυτού, και είπε προς αυτόν· Συ είσαι ο ερχόμενος, ή άλλον προσδοκώμεν; Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς· Υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε· τυφλοί αναβλέπουσι και χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται· και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή εν εμοί.
4.  Ο Ιησούς είναι ο Γιάχβε – Ο ένας Θεός της Παλιάς Διαθήκης
1.     Ης.μ:3 Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου (Γιάχβε). Στο Ματθ.γ:3 ο λόγος του Θεού αναφέρει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εκπλήρωσε αυτή την προφητεία. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ιωάννης ετοίμασε την οδό του Κυρίου Ιησού Χριστού. «Γιάχβε» ήταν το άγιο όνομα του ενός Θεού και η Βίβλος δεν το χρησιμοποιεί για κανέναν άλλο εκτός από τον Άγιο του Ισραήλ.
2.     Μαλαχ.γ:1 …και ο Κύριος, τον οποίον σεις ζητείτε, εξαίφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε· Αυτό εκπληρώθηκε από τον Ιησού, είτε εννοώντας κυριολεκτικά το Ναό, είτε το σώμα Του (Ιωάν.β:21).
3.     Ιερεμ.κγ:5-6 Εδώ μιλάει για ένα «βλαστόν δίκαιον» από τον Δαβίδ – μια καθαρή αναφορά στο Μεσσία – και τον ονομάζει «Ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών». Δες ακόμα Ιερεμ.κγ:15-16. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς είναι «Ο Γιάχβε η δικαιοσύνη ημών».
4.     Ης.νθ:16 Ο Ησαΐας, μιλώντας για τον Γιάχβε λέει: ο βραχίων αυτού ενήργησεν εις αυτόν σωτηρίαν και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν (Ης.μ:10). Το Ης.νγ:1-2 περιγράφει το Μεσσία σαν αποκάλυψη του βραχίονα του Γιάχβε. Επομένως, ο σωτήρας Ιησούς, δεν είναι κάποιος άλλος θεός, αλλά η φανέρωση του ενός Θεού σε σάρκα για να σώσει τον κόσμο.
5.     Ης.μ:5 Ο Ησαΐας προφήτευσε ότι η δόξα του Γιάχβε θέλει φανερωθή και πάσα σαρξ ομού θέλει ιδεί. Εφόσον ο Γιάχβε έχει πει ότι δεν δίνει τη δόξα Του σε άλλον (Ης.μβ:8, μη:11), ξέρουμε ότι αυτή η προφητεία θα μπορούσε να εκπληρωθεί μόνο αν αποκάλυπτε τον εαυτό του με κάποιο τρόπο. Στην Καινή Διαθήκη βρίσκουμε ότι ο Ιησούς είχε τη δόξα του Πατέρα (Ιωάν.α:14, Φιλιπ.β:11). Αυτός είναι ο Κύριος της δόξης (Α’ Κορ.β:8). Όταν ο Ιησούς επιστρέψει, θα έρθει «εν τη δόξη του Πατρός αυτού» (Ματθ.ις:27, Μάρκ.η:38). Αν ο Ιησούς έχει το δόξα του Γιάχβε, πρέπει να είναι ο Γιάχβε!
6.     Ης.νβ:6 Ο Γιάχβε είπε: Διά τούτο ο λαός μου θέλει γνωρίσει το όνομά μου· διά τούτο θέλει γνωρίσει εν εκείνη τη ημέρα, ότι εγώ είμαι ο λαλών· ιδού, εγώ. Ακόμα ξέρουμε ότι ο Ιησούς διακήρυξε τον Πατέρα, φανέρωσε και εξάγγειλε το όνομα του Πατέρα (Ιωάν.α:18, ιζ:6, ιζ:26). Ο Ιησούς απήγγειλε το όνομα του Γιάχβε (Ψαλμ.κβ:22, Εβρ.β:12). Άρα, αυτός πρέπει να είναι ο Γιάχβε.
7.     Ης.με:23 Ο Γιάχβε είπε: Ώμοσα εις εμαυτόν· ο λόγος εξήλθεν εκ του στόματός μου εν δικαιοσύνη και δεν θέλει επιστραφή, Ότι παν γόνυ θέλει κάμψει εις εμέ, πάσα γλώσσα θέλει ομνύει εις εμέ. Ο Παύλος παραθέτει αυτό το εδάφιο της Γραφής για να αποδείξει ότι όλοι θα σταθούν μπροστά στο θρόνο της κρίσης του Χριστού (Ρωμ.ιδ:10-11). Ο Παύλος επίσης έγραψε: «διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων» (Φιλιπ.β:10).
8.     Ζαχ.ια:4 Ο Ζαχαρίας μας δίνει μια πειστική απόδειξη ότι ο Ιησούς είναι ο Γιάχβε. Ξεκινάει με τα λόγια: «Ούτω λέγει Γιάχβε ο Ελοχάϊ μου» και στο εδ.12 λέει: «Και έστησαν τον μισθόν μου τριάκοντα αργύρια». Στο Ζαχ.ιβ:10 ο Γιάχβε λέει: «και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν». Φυσικά ήταν ο Ιησούς που πουλήθηκε 30 αργύρια και Τον εξεκέντησαν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά (Ματθ.κς:14-16, Ιωάν.ιθ:34). Στο Ζαχ.ιβ:8, αναφερόμενος στο Μεσσία λέει: «και ο οίκος του Δαβίδ ως Θεός». Ο Ζαχαρίας έγραψε ακόμα: «Και ο Γιάχβε θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησεν εν τη ημέρα της μάχης. Και οι πόδες αυτού θέλουσι σταθή κατά την ημέραν εκείνην επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών· και το όρος των ελαιών θέλει σχισθή κατά το μέσον αυτού προς ανατολάς και προς δυσμάς και θέλει γείνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα· και το ήμισυ του όρους θέλει συρθή προς βορράν και το ήμισυ αυτού προς νότον. Και θέλετε καταφύγει εις την κοιλάδα των ορέων μου· διότι η κοιλάς των ορέων θέλει φθάνει έως εις Ασάλ· και θέλετε φύγει, καθώς εφύγετε απ' έμπροσθεν του σεισμού εν ταις ημέραις Οζίου του βασιλέως του Ιούδα· και Γιάχβε ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι άγιοι» (ιδ:3-5). Όλοι ξέρουμε ότι Αυτός που θα έρθει, Αυτός που θα πατήσει πάνω στο όρος των ελαιών σαν Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων και το όρος θα σχισθεί, Αυτός με τον οποίο θα έρθουν όλοι οι άγιοι και θα πολεμήσει όλα τα έθνη είναι ο Ιησούς κατά τη δεύτερη έλευση (Πράξ.α:9-12, Α’ Τιμ.ς:14-16, Αποκ.ιθ:11-16).
9.      Όταν ο Παύλος, ο μορφωμένος Εβραίος, ο Φαρισαίος εκ Φαρισαίου, ο φανατικός διώκτης του Χριστιανισμού, χτυπήθηκε στο δρόμο προς τη Δαμασκό από ένα εκτυφλωτικό φως από το Θεό, ρώτησε, «Τις είσαι, Κύριε»; Σαν Εβραίος, ήξερε ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός και Κύριος. Ο Κύριος απάντησε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς» (Πράξ.θ:5).
10.            Παρά το γεγονός ότι ο Μωυσής είχε να κάνει με τον Γιάχβε, στην Εβρ.ια:26 λέει ότι ο Μωυσής «κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμόν μεγαλήτερον πλούτον παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς». Έτσι, ο Θεός του Μωυσή ήταν ο Ιησούς Χριστός.
11.            Ο Ψαλμός ξη:18 απεικονίζει μια σκηνή στην οποία ο Γιάχβε Ελοχίμ ανεβαίνει εις ύψος και αιχμαλωτίζει αιχμαλωσία, αλλά ξέρουμε ότι ο Ιησούς αναλήφθηκε και αιχμαλώτισε αιχμαλωσία. Στην πραγματικότητα το Εφες.δ:7-10 εφαρμόζει αυτή την προφητεία στον Ιησού.
12.            Αποκ.κβ:6 λέει «Κύριος ο Θεός των αγίων προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού» στον Ιωάννη, αλλά το εδάφιο 16 λέει «Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας».
13.            Υπάρχουν ακόμη πολλά άλλα εδάφια της Γραφής που ταυτίζουν τον Ιησού με τον Γιάχβε, τον ένα Θεό.
Ο παρακάτω πίνακας καταδεικνύει ότι ο Ιησούς και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος και ο αυτός, δείχνοντας ότι ακριβώς οι ίδιοι τίτλοι που εφαρμόζονται μέσα στη Γραφή στον Γιάχβε της Παλαιάς Διαθήκης, εφαρμόζονται και στον Ιησού της Καινής Διαθήκης.
ΓΙΑΧΒΕ

ΙΗΣΟΥΣ
Γέν.α:1 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Ιωάν.α:1-3
Ιώβ λγ:4
 Κολ.α:12-17
Ης.μ:28
 Εβρ.α:8-12

Ης.μα:4
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΟΣ
Αποκ.α:17 
Ης.μδ:6
Αποκ.β:8
Ης.μη:12
Αποκ.κβ:13
Έξοδ.γ:13-14
ΕΓΩ ΕΙΜΙ
Ιωάν.η:24,58 ιγ:19
Γέν.ιη:25
 ΚΡΙΤΗΣ 
Β’ Τιμ.δ:1
Ψαλμ96:13
ΒΚορ.ε:10 
Ιωήλ γ:12  
Ρωμ.ιδ:10-12
Ψαλμ.μζ
ΒΑΣΙΛΙΑΣ 
Ματθ.β:1-6
Ης.μδ:6-8
Ιωάν.ιθ:21
Ιερ.ι:10
ΑΤιμ.ς:13-16
Ψαλμ.κζ:1
ΦΩΣ 
Ιωάν.α:9
 Ης.ς:20
Ιωάν.η:12
Ψαλμ.ρς:21
 ΣΩΤΗΡΑΣ
Ιωάν.δ:42
Ης.μγ:3, 11
Πράξ.δ:10-12
Ης.με:21-23
ΑΙωάν.δ:14
Ψαλμ.κγ
 ΠΟΙΜΕΝΑΣ 
Ιωάν.ι:11
Ψαλμ.ρ:3
Εβρ.ιγ:20
Ης.μ:11
Α’ Πέτρ.ε:4
epistoli.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!