Blogger Widgets
7 Νοεμβρίου 2013

«Το φως του ευαγγελισμού»

Ο Θεός αγάπησε σφόδρα τον κόσμο (τους ανθρώπους) και έδωσε τον Υιό Του το μονογενή, για να μη χαθεί κανένας που πιστεύει στο έργο του σταυρού, της θυσίας, παίρνοντας αιώνια ζωή  και ελευθερία (Ιωάννης γ’:16). 

Ματθαίος δ΄:16 Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα, και εις τους καθημένους εν τόπω και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν εις αυτούς.                       
                                                                    
 Β΄Κορινθίους δ΄:6   Διότι ο Θεός ο ειπών να λάμψη φως εκ του σκότους, είναι όστις έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού διά του προσώπου του Ιησού Χριστού
Η σωτηρία και το άπλετο φως του Ιησού, ώστε ο άνθρωπος να βγει από τον αιώνιο όλεθρο, έρχεται και εργάζεται μέσα στον άνθρωπο δια της πίστεως (ο Αβραάμ πίστεψε και λογαριάστηκε σ’ αυτόν για δικαιοσύνη Ρωμαίους δ’:3) και η πίστη έρχεται δια της ακοής 
Το σχέδιο του Θεού, είναι κάθε άνθρωπος πιστός να πληρωθεί με Άγιο Πνεύμα και να ομολογήσει τον Ιησού ως τον Αμνό που πέθανε, για να πληρώσει τα λύτρα της δικής μας ελευθερίας.
Στην Α΄ Κορινθίους γ΄:9, ο λόγος μας ονομάζει συνεργάτες του Θεού  Α΄ Πέτρου β΄:9 σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς·
Στόχος μας να αναγγείλουμε το λόγο του Θεού που είναι δύναμη προς σωτηρία  Ρωμαίους α΄:16.
Δύναμίς μας  Πράξεις α΄:8 ο Θεός (το Άγιο Πνεύμα), ώστε να μαρτυρήσουμε τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, έως το τελευταίο άκρο της γης.
Σκοπός μας  Β΄Κορινθίους  δ΄:4 των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νούν, διά να μη επιλάμψη εις αυτούς ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όστις είναι εικών του Θεού. '' το ευαγγέλιο συντρίβει τις σκληρές καρδιές και γιατρεύει τις συντετριμμένες καρδιές.  ''              
 Ησαΐας λε΄:5-7 Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσιν ανοιχθή και τα ώτα των κωφών θέλουσιν ακούσει. 6Τότε ο χωλός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογιλάλου θέλει ψάλλει· διότι εν τη ερήμω θέλουσιν αναβλύσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία 7Και η ξηρά γη θέλει κατασταθή λίμνη και η διψώσα γη πηγαί ύδατος· εν τη κατοικία των θώων, όπου εκοίτοντο, θέλει είσθαι χλόη μετά καλάμων και σπάρτων. 

Β’ Πέτρου β’:5  και εάν τον παλαιόν κόσμον δεν εφείσθη, αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των ασεβών εφύλαξεν όγδοον τον Νώε, κήρυκα της δικαιοσύνης,
Νώε, σημαίνει ανάπαυση
 Ήταν κήρυκας δικαιοσύνης: κι εμείς σήμερα
Ελευθέρωσε εφτά άτομα (πληρότητα σωτηρίας).
Ελευθέρωσε τον οίκο του από την κρίση
Στο βιβλίο της Γενέσεως, στο ς’:9, διαβάζουμε ότι ο Νώε περιπάτησε μαζί με το Θεό  και στο 22 εδάφιο, ότι υπάκουσε κατά πάντα το Θεό 

Ιωνάς α΄:1-4 Και έγεινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν τον υιόν του
Αμαθί, λέγων, 2 Σηκώθητι, ύπαγε εις Νινευή, την πόλιν την μεγάλην, και κήρυξον κατ' αυτής· διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιόν μου. 3Και εσηκώθη ο Ιωνάς διά να φύγη εις Θαρσείς από προσώπου Κυρίου και κατέβη εις Ιόππην· και εύρηκε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσείς, και έδωκε τον ναύλον αυτού και επέβη εις αυτό, διά να υπάγη μετ' αυτών εις Θαρσείς από προσώπου Κυρίου. 4Αλλ' ο Κύριος εξήγειρεν άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν, και έγεινε κλύδων μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίον εκινδύνευε να συντριφθή.
Ιωνάς, σημαίνει περιστέρι ( άκακος  ο άνθρωπος του Θεού σαν περιστέρι, να πενθήσει σαν το περιστέρι ο άνθρωπος του Θεού για την αμαρτία του ανθρώπου και να μεταφέρει το μήνυμα του ευαγγελίου).
Πατέρας του Ιωνά, ο Αμαθί, που σημαίνει η αλήθεια μου για το Θεό ( οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να είναι γεμάτοι από την αλήθεια του Θεού).
Νινευή: κατοικία του Νίνου. Μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, ιδρυθείσα παρά του Νευρώδ. Το όνομά της προέρχεται από τον θεό των Ασσυρίων Νιν, (Ηρακλής). Οι κάτοικοί της ήταν (Ιωνάς δ΄:11) 12 μυριάδες ανθρώπων, δηλαδή 120.000 (κατά κάποιους, αυτά ήταν μόνο τα παιδιά και ο πληθυσμός έφτανε το 1.000.000 κατοίκους). Ήταν κοντά στο σημερινό Ιράκ και ανήκε τότε στην Ασσυριακή επικράτεια.
Ο Ιωνάς, ενώ πήρε εντολή να πάει και να κηρύξει προς σωτηρία (προς τους Νινευίτες), δεν υπάκουσε και έφυγε με ένα πλοίο μακρυά προς Θαρσείς (και για πολιτικούς λόγους).
 Ιεζεκιήλ λγ’ :7-9 Και συ, υιέ ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί τον οίκον Ισραήλ· άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρ' εμού· 8 Όταν λέγω εις τον άνομον, Άνομε, θέλεις εξάπαντος θανατωθή· και συ δεν λαλήσης διά να αποτρέψης τον άνομον από της οδού αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω εκζητήσει το αίμα αυτού. 9Αλλ' εάν συ αποτρέπης τον άνομον από της οδού αυτού διά να επιστρέψη απ' αυτής, και δεν επιστρέψη από της οδού αυτού, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, συ δε ηλευθέρωσας την ψυχήν σου.
 Τον Ιωνά, αφού τον έριξαν στη θάλασσα, τον κατάπιε ένα μεγάλο κήτος, (με διατάγή Θεού).
 Tον ξέρασε,και αφού του ζητήθηκε να πάει στη Νινευή, πήγε.
Ο Ιωνάς, μέσα στην κοιλιά του κήτους, μετανόησε.
Tα προβλήματα φέρουν μετάνοια στην καρδιά του πιστού κι έτσι σπεύδει να επιτελέσει το έργο του Θεού ο οποιος θέλει να εργαστούμε, ας το κάνουμε με χαρά, ώστε να μη χρειαστεί να έλθει κάποιο κήτος ( προβλήματα, αδιέξοδα, η κρίση του Θεού).
Η Νινευή σώθηκε με το λογο του προφητη.
Tο κήρυγμά μας, ο ευαγγελισμός μας, σώζουν τους ανθρώπους από την καταστροφή.
Ματθαίος ε’:13-16 Σεις είσθε το άλας της γής· εάν δε το άλας διαφθαρή, με τι θέλει αλατισθή; εις ουδέν πλέον χρησιμεύει ειμή να ριφθή έξω και να καταπατήται υπό των ανθρώπων. 14Σεις είσθε το φως του κόσμου· πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή· 15ουδέ ανάπτουσι λύχνον και θέτουσιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ' επί τον λυχνοστάτην, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. 16Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς.

Ιερεμίας  α΄:4-10 Και λόγος Κυρίου έγεινε προς εμέ λέγων, 5Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε εγνώρισα· και πριν εξέλθης εκ της μήτρας, σε ηγίασα· προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. 6Και εγώ είπα, Ω, Κύριε Θεέ, ιδού, δεν εξεύρω να λαλήσω διότι είμαι παιδίον. 7Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, Μη λέγε, είμαι παιδίον· διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει· και πάντα όσα σε προστάξω, θέλεις ειπεί. 8Μη φοβηθής από προσώπου αυτών· διότι εγώ είμαι μετά σου διά να σε ελευθερόνω, λέγει Κύριος. 9Και εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού και ήγγισε το στόμα μου· και είπε Κύριος προς εμέ, Ιδού, έθεσα τους λόγους μου εν τω στόματί σου. 10Ιδέ, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, διά να εκριζόνης και να κατασκάπτης και να καταστρέφης και να κατεδαφίζης, να ανοικοδομής και να καταφυτεύης.
Ας ενδυθούμε λοιπον τα πνευματικά μας όπλα (Εφεσσίους ς΄) και ας εξέλθουμε σε πόλεμο, για να κερδίσουμε πνευματικά εδάφη υπέρ του Κυρίου:ψυχες πολυτιμες που αιωνια θα ομορφαινουν την ουρανια βασιλεια
Ησαΐας μβ΄:5-7 Ούτω λέγει ο Θεός ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς· ο στερεώσας την γην και τα γεννώμενα εξ αυτής· ο διδούς πνοήν εις τον λαόν τον επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής· 6Εγώ ο Κύριος σε εκάλεσα εν δικαιοσύνη, και θέλω κρατεί την χείρα σου και θέλω σε φυλάττει και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού, φως των εθνών· 7διά να ανοίξης τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλης τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότει εκ του οίκου της φυλακής.
Του Νικήτα Παρασκευά για τα Xristianikanea.gr
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!