Blogger Widgets
9 Αυγούστου 2013

Ο αδύναμος κρίκος


Ιησούς του Ναυή κεφάλαιο 7
Η ιστορία του Αχάν και της  ήττας του λαού Ισραήλ στην Γαί μας θυμίζει ότι μία αλυσίδα είναι τόσο γερή και ανθεκτική όσο ο κάθε κρίκος της.
 Ο Αχάν ήταν ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας του λαού Ισραήλ. 
 Η δική του πτώση έφερε ως συνέπεια την πτώση του λαού στο σύνολό του. 
Στην μελέτη μας θα εξετάσουμε την πτώση του Αχάν καθώς έχει να μας διδάξει πολλά πρακτικά μαθήματα για το θέμα της αμαρτίας.
1. Ακόμη και μέσα στην ευφορία της νίκης είμαστε ευάλωτοι στους πειρασμούς
Ο λαός Ισραήλ μόλις γεύθηκε μία από τις πιο συγκλονιστικές φανερώσεις της δύναμης του Θεού.
 Χωρίς αυτοί να πολεμήσουν ή να κοπιάσουν ο Κύριος σώριασε θαυματουργικά τα ισχυρά τείχη της Ιεριχώ και τους χάρισε μία υπερφυσική νίκη. 
Θα περίμενε κανείς ότι την ώρα που κάποιος αναπνέει ακόμη το άρωμα του θριάμβου του Θεού θα ήταν άτρωτος. 
Κι όμως πατώντας πάνω από τα σωριασμένα τείχη, περνώντας πάνω από το θαύμα του Θεού ο Αχάν έφτασε στον τόπο του πειρασμού και εκεί φάνηκε αθωράκιστος, ανέτοιμος.
Στην πορεία της υπακοής δεν υπάρχει εφησυχασμός και χαλάρωση. Πρέπει τις στιγμές που νιώθουμε δυνατοί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί είναι συχνά εκεί που κλονιζόμαστε και πέφτουμε.
2. Ο δρόμος προς την αμαρτία είναι γνωστός και χιλιοπερπατημένος
Στο 7:21 ο Αχάν εξομολογείται την εμπειρία της πτώσης του. 
Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε τέσσερα στάδια στην πορεία αυτή. 
Πρώτα είδε, στη συνέχεια επιθύμησε, κατόπιν έλαβε και τέλος έκρυψε. 
Η πορεία αυτή είναι παράλληλη με αυτή της πτώσης των πρωτοπλάστων. 
Και εκείνοι είδαν, επιθύμησαν, έλαβαν και έφαγαν και στο τέλος κρύφτηκαν από το Θεό. 
Τον δρόμο αυτό τον περιγράφει και ο Ιάκωβος στην επιστολή του.

 (Ιακ. 1:14-15)
Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος.
Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβη, γεννά την αμαρτίαν, η δε αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατον.
Ας λάβουμε λοιπόν, στα σοβαρά την προειδοποίηση του Ιωάννη.
 (1Ιωάν. 2:15-16)
Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ·
διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ' είναι εκ του κόσμου.
Ο δρόμος λοιπόν της πτώσης είναι γνωστός και δυστυχώς χιλιοπερπατημένος.
 Ας είμαστε λοιπόν, προσεκτικοί γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Θεός δεν μας προειδοποίησε.
3. Ο δρόμος προς την αμαρτία συχνά διευκολύνεται με μία επιεική αναδιατύπωση του Θείου λεξιλογίου
Θα ήθελα να προσέξουμε μία λεπτομέρεια της αφήγησης που ο Αχάν παραθέτει καθώς ομολογεί την αμαρτία του. Σε όλα τα προηγούμενα εδάφια ο Θεός περιγράφει τον πλούτο της Ιεριχώ με μία συγκεκριμένη λέξη. Είναι το "ανάθεμα". Αυτός ο όρος μεταφράζει την Εβραϊκή λέξη "χέρεμ" που περιγράφει την ολοκληρωτική καταστροφή μίας πόλης, του πληθυσμού της και του πλούτου της ως ένα είδος "θυσίας" στο Θεό. Ο πλούτος λοιπόν της Ιεριχώ ήταν "ανάθεμα", δηλαδή "θυσία για το Θεό". 
Ο Αχάν όμως χρησιμοποιεί μία άλλη λέξη για τον περιγράψει. Έτσι στο 7:21 λεει, "ιδών μεταξύ των λαφύρων…". Το «ανάθεμα» το ονομάζει "λάφυρο". Αυτή η μικρή και ίσως για μερικούς ασήμαντη διαφορά όμως δικαιολόγησε στη συνείδηση του Αχάν την πράξη του και τον οδήγησε στην παρακοή. Πολύ συχνά το ίδιο κάνουμε και εμείς. 
Μετονομάζουμε αμαρτίες με μία σκανδαλώδη και εφησυχαστική επιείκια. 
Το κουτσομπολιό το ονομάζουμε κοινωνικό ενδιαφέρον. 
Το ψέμα το βαφτίζουμε "λευκό". 
Την έκτρωση, επιλογή. 
Την αμαρτία την ονομάζουμε λάθος ή αδυναμία.
Ας πούμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους. 
Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε συναίσθηση των πράξεών μας.
4. Δεν υπάρχουν κρυφές αμαρτίες
Ο Αχάν νόμιζε ότι ήταν δυνατόν να θάψει την αμαρτία του. 
Στην πραγματικότητα την "έσπειρε" ώστε να "θερίσει" τιμωρία. 
Η αμαρτία δεν είναι ποτέ κρυφή για δύο λόγους. 
Ο πρώτος είναι επειδή είναι φανερή στο Θεό.
 Στον Ψαλμό 94:7 - 9 ο Θεός λεει,
(Ψαλ. 94:7 )
Και λέγουσι, δεν θέλει ιδεί ο Κύριος ουδέ θέλει νοήσει ο Θεός του Ιακώβ.

Ο δεύτερος λόγος είναι επειδή η αμαρτία γίνεται φανερή μέσα από τα αποτελέσματά της. 
Στο βιβλίο των Αριθμών 32:23 έχουμε μία σοβαρή προειδοποίηση,
(Αρ. 32:23 )
εάν όμως δεν κάμητε ούτως, ιδού, θέλετε αμαρτήσει ενώπιον του Κυρίου· και ας ήσθε βέβαιοι ότι θέλει σας ευρή η αμαρτία σας·
Η αμαρτία μας θα μας βρει! 
Ο απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας διατυπώνει την ίδια αλήθεια λέγοντας,
 (Γαλ. 6:7-8)
Μη πλανάσθε, ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή ό,τι αν σπείρη ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει·
διότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν, αλλ' ο σπείρων εις το Πνεύμα θέλει θερίσει εκ του Πνεύματος ζωήν αιώνιον.
5. Δεν υπάρχουν Ι.Χ. αμαρτίες
Η αμαρτία μας επηρεάζει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το περιβάλλον μας. 
Είναι ενδιαφέρον ότι ο Θεός κρατά υπόλογο όλο τον λαό για την αμαρτία του Αχάν. Στο 7:1 διαβάζουμε,
(Ιησ. 7:1 )
Οι δε υιοί Ισραήλ έκαμον παράβασιν εις το ανάθεμα· διότι Αχάν, ο υιός του Χαρμί, υιού του Ζαβδί, υιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα, έλαβεν από του αναθέματος· και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά των υιών Ισραήλ.
Επίσης στο 7:11,
(Ιησ. 7:11)
ημάρτησεν ο Ισραήλ, και μάλιστα παρέβησαν την διαθήκην μου, την οποίαν προσέταξα αυτούς· και έτι έλαβον από του αναθέματος και έτι έκλεψαν και έτι εψεύσθησαν και έτι έβαλον αυτό εις τα σκεύη αυτών·
Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ο πληθυντικός αριθμός που χρησιμοποιεί ο Θεός. 
Δεν είναι ο Αχάν αλλά όλος ο λαός που είναι υπόλογος και βρίσκεται κάτω από την κρίση του Θεού.
Ο απόστολος Παύλος ελέγχοντας την εκκλησία της Κορίνθου για την ανοχή της προς τον άνθρωπο εκείνο που "έχει την γυναίκα του πατέρα του" προειδοποιεί,
 (1Κορ. 5:6 )
Δεν είναι καλόν το καύχημά σας. Δεν εξεύρετε ότι ολίγη ζύμη κάμνει όλον το φύραμα ένζυμον;
6. Η πτώση μας στην αμαρτία οφείλεται στην ανυπομονησία μας να περιμένουμε τις ανώτερες ευλογίες του Θεού
Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο διαβάζουμε για την πτώση της Γαί.
 Ο Θεός λοιπόν στις οδηγίες Του προς τον Ισραήλ λέει,
(Ιησ. 8:2)
και θέλεις κάμει εις την Γαί και εις τον βασιλέα αυτής, καθώς έκαμες εις την Ιεριχώ και εις τον βασιλέα αυτής· μόνον τα λάφυρα αυτής και τα κτήνη αυτής θέλετε λαφυραγωγήσει εις εαυτούς· στήσον ενέδραν κατά της πόλεως όπισθεν αυτής.
Ο Θεός λοιπόν τους δίνει το δικαίωμα να "λαφυραγωγήσουν" την πόλη της Γαί. 
Ο Αχάν βιάστηκε να ικανοποιήσει μόνος του τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του. 
Ο Θεός σκόπευε να δώσει και σε εκείνον αλλά και σε όλους την ευκαιρία να πάρουν πολύ περισσότερα λάφυρα. Όμως η "ανυπομονησία" του Αχάν τον οδήγησε να χάσει τις ευλογίες του Θεού. 
Ο Σατανάς έρχεται πάντα με ένα "εδώ και τώρα". 
Ο Θεός όμως μας καλεί να εμπιστευθούμε ότι οι καλύτερες ευλογίες βρίσκονται μπροστά μας. 
Μας καλεί να εμπιστευθούμε ότι προσπερνώντας αυτό που ο Σατανάς μας προσφέρει μας περιμένει προετοιμασμένη από τον Θεό μια ικανοποίηση και μία απόλαυση βαθύτερη.
 (2Πέτ. 1:4 )
διά των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα διά τούτων γείνητε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά της επιθυμίας διαφθοράν.
Είθε, όλοι μας να ποθήσουμε τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες.
Π. Κανταρτζής
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!