Blogger Widgets
25 Σεπτεμβρίου 2011

To έτος της αφέσεως

(Λευ. 25:8 - 10)
Και θέλεις αριθμήσει εις σεαυτόν επτά εβδομάδας ετών, επτάκις επτά έτη· και αι ημέραι των επτά εβδομάδων των ετών θέλουσιν είσθαι εις σε τεσσαράκοντα εννέα έτη.
Τότε θέλεις κάμει να ηχήση ο αλαλαγμός της σάλπιγγος την δεκάτην του εβδόμου μηνός· την ημέραν του εξιλασμού θέλετε κάμει να ηχήση η σάλπιγξ καθ' όλην την γην σας.
Και θέλετε αγιάσει το πεντηκοστόν έτος και θέλετε διακηρύξει άφεσιν εις την γην προς πάντας τους κατοίκους αυτής· ούτος θέλει είσθαι ενιαυτός αφέσεως εις εσάς· και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένειαν αυτού.

Eδώ στα παραπάνω εδάφια λέει:
<<Και θέλετε αγιάσει το πεντηκοστόν έτος και θέλετε διακηρύξει άφεσιν εις την γην προς πάντας τους κατοίκους αυτής·>>
`Άφεση είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δεχτεί κάποιο άτομο,  είναι η ελευθερία να χαρεί την
κληρονομιά του και την οικογένειά του χωρίς δεσμά και φόβους.
Αυτά τα εδάφια περιγράφουν το έτος της αφέσεως.
Αυτό το έτος ήταν το 50ο έτος από τότε που ο Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και συμβολίζει ελευθερία.
Την απελευθέρωση από περιορισμούς, δεσμά, συνήθειες και χρέη.
Το `Αγιο Πνεύμα μας δίνει και πάλι σήμερα άφεση και ελευθερία, καθώς ο Θεός επισκέφτηκε και πάλι το λαό μας μετά από τόσες εκατονταετηρίδες άγνοιας, δεσμών, και σκότους.
Το έτος της αφέσεως της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ένας φυσικός τύπος, εκείνου που θα έφερνε Ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη, την άφεση, και την ελευθερία που προέρχεται  από αυτήν.
Υπάρχουν εφτά τομείς στους οποίους το `Αγιο Πνεύμα κάνει να ηχεί η σάλπιγγα της ελευθερίας σήμερα.
Οικονομική ελευθερία, Οικογενειακή ελευθερία, συναισθηματική ελευθερία
(Ησαίας. ξα) ελευθερία σχέσεων
(Ματθαίος ιη) φυσική ελευθερία
(Λουκά δ. 13) ελευθερία από πάθη (Ιωάννης. η)
θρησκευτική ελευθερία (Γαλάτας. ε. 1)
Ο Ψαλμός ριθ. 45 λέει: Θέλω περιπατεί εν ευρυχωρία.
Οικονομικά δεσμά
Λευ. κε. 10....και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού..
Ο Σατανάς χρησιμοποιεί τα οικονομικά με τέτοιο τρόπο ώστε να μας κρατάει σε δεσμά.
Προωθεί το χρέος και τη σπατάλη, και μας δελεάζει να ζούμε πάνω από το μέτρο που μπορούμε να αντεπεξέλθουμε.
Στη συνέχεια σου προσφέρει ένα εύκολο τρόπο να πληρώσεις για κάτι που θα σου δώσει άμεση ικανοποίηση.
Αυτή είναι η εικόνα ενός ισραηλίτη σε δεσμά.
`Εχασε την κληρονομία του, επειδή μπήκε σε τέτοιο χρέος που έπρεπε να την πουλήσει.
Χρωστούσε όμως ακόμη περισσότερα και έπρεπε να εργαστεί σαν δούλος, για τον δανειστή.
Το χρέος είναι σκληρό αφεντικό.
Κατά το έτος της αφέσεως, όλα τα χρέη πληρώνονταν με το αίμα της θυσίας του εξιλασμού.
Οικογενειακά δεσμά 
(Λευ. 25:10 )
......και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένειαν αυτού.Ο Σατανάς ζητάει να χωρίσει την οικογένεια.
Τον άνδρα από τη γυναίκα, παιδιά από γονείς.
Φέρνει διχόνοια, πηγές, διαζύγιο, μοιχεία και κατάχρηση στο σπίτι αντί την ειρήνη, και την αγάπη Του Θεού.
Κατά το έτος της αφέσεως εάν κάποιος είχε κάνει λάθη, και είχε χάσει την οικογένειά του, αφηνόταν ελεύθερος να επιστρέψει σ`αυτήν, όπως για παράδειγμα ο άνθρωπος από τα Γάδαρα. Μαρκ. ε. 19
(Μάρκ. 5:19 )
Πλην ο Ιησούς δεν αφήκεν αυτόν, αλλά λέγει προς αυτόν· Ύπαγε εις τον οίκόν σου προς τους οικείους σου και ανάγγειλον προς αυτούς όσα ο Κύριος σοι έκαμε και σε ηλέησε.

Πρέπει να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση των οικογενειών μας.
Μακρόχρονη αποξένωση, οικογενειακά μίση, καυγάδες και κληρονομιές, παρεξηγήσεις και αντιστροφή ρόλων των γονέων.
Κάνε να ηχήσει η σάλπιγγα του έτους της αφέσεως
Συναισθηματικά δεσμά
(Ησ. 61:2 -3)
διά να κηρύξω ενιαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών· διά να παρηγορήσω πάντας τους πενθούντας·
διά να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ώραιότητα αντί της στάκτης, έλαιον ευφροσύνης αντί του πένθους, στολήν αινέσεως αντί του πνεύματος της ακηδίας· διά να ονομάζωνται δένδρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου, εις δόξαν αυτού.

Ο Ησαΐας προφήτεψε για τον ερχομό του Χριστού.
Είπε ότι το χρίσμα θα παρηγόρηση τους πενθούντες.
Οικογενειακές λογομαχίες και απογοητεύσεις από οικείους, μπορούν να σε αφήσουν σε πένθος και συντριβή.
`Οταν είσαι πληγωμένος, και απογοητευμένος, τότε είναι καιρός να επιστρέψεις στον Κύριο Ιησού.
Για να ομορφύνει , και να λαμπρύνει τη ζωή σου.
Να σου δώσει χαρά, και ευτυχία, αντί να ζεις συνεχώς μέσα στη θλίψη...
Συναισθηματική ελευθερία
(Ματθ. 18:21-22,  27)
Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος, είπε· Κύριε, ποσάκις αν αμαρτήση εις εμέ ο αδελφός μου και θέλω συγχωρήσει αυτόν; έως επτάκις;
Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Δεν σοι λέγω έως επτάκις, αλλ' έως εβδομηκοντάκις επτά.

Σπλαγχνισθείς δε ο κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν εις αυτόν.
Μπορούμε να κρατούμε ο ένας τον άλλον σε δεσμά για πταίσματα του παρελθόντος.
Ο Ιησούς μας είπε ότι πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να τους απολύσουμε, και να συγχωρήσουμε το δάνειο.
Η Σάλπιγγα του έτους της αφέσεως, σημαίνει ότι η λίστα του χρέους των άλλων προς εμάς πρέπει να μηδενιστεί, ώστε να είναι σαν να μη μας πείραξαν, η να μας έκαναν ποτέ τίποτε.
Φυσικά δεσμά
(Λουκ. 13:11-16)
Και ιδού, γυνή τις είχε πνεύμα ασθενείας δεκαοκτώ έτη και ήτο συγκύπτουσα και δεν ηδύνατο παντελώς να ανακύψη.
Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς, εφώναξε και είπε προς αυτήν· Γύναι, ηλευθερωμένη είσαι από της ασθενείας σου·
και έθεσεν επ' αυτήν τας χείρας· και παρευθύς ανωρθώθη και εδόξαζε τον Θεόν.
Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος, αγανακτών ότι εις το σάββατον εθεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγε προς τον όχλον· Εξ ημέραι είναι, εις τας οποίας πρέπει να εργάζησθε· εν ταύταις λοιπόν ερχόμενοι θεραπεύεσθε, και μη τη ημέρα του σαββάτου.
Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Κύριος και είπεν· Υποκριτά, δεν λύει έκαστος υμών εν τω σαββάτω τον βουν αυτού ή τον όνον από της φάτνης και φέρων ποτίζει;
αύτη δε, ούσα θυγάτηρ του Αβραάμ, την οποίαν ο Σατανάς έδεσεν, ιδού, δεκαοκτώ έτη, δεν έπρεπε να λυθή από του δεσμού τούτου τη ημέρα του σαββάτου;

Η Υγεία είναι κληρονομιά σου.
Ο Ιησούς πλήρωσε για τη θεραπεία μας, και ο σατανάς είναι αυτός που ζητάει να μας κρατά σε δεσμά.
Ο Ιησούς άδραξε την ευκαιρία την ημέρα του Σαββάτου να την ελευθερώσει από την δεκαοκτάχρονη ταλαιπορία που τη επέφερε το πνεύμα της ασθένειας.
Δεσμά από πάθη
(Ιωάν. 8:32 -36)
και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει.
Απεκρίθησαν προς αυτόν· Σπέρμα του Αβραάμ είμεθα, και δεν εγείναμεν δούλοι εις ουδένα πώποτε· πως συ λέγεις ότι θέλετε γείνει ελεύθεροι;
Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι πας όστις πράττει την αμαρτίαν δούλος είναι της αμαρτίας.Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία· ο υιός μένει πάντοτε.
Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι.
 
Ο Σατανάς ζητάει να παγιδέψει τους πιστούς σε κακές συνήθειες και πάθη.
Χαρτοπαιξία, αλκοόλ, ναρκωτικά, πορνογραφία,κ.τ.λ.
Αυτά τα δεσμά δεν μπορούν να σπάσουν παρά μόνο με τη δύναμη Του Θεού.
Ο Χριστός σου πήρε τα δεσμά, έτσι ώστε να μπορείς να σταθείς και να διακηρύξεις το έτος της αφέσεως!

Θρησκευτικά δεσμά
(Γαλ. 5:1)
Εν τη ελευθερία λοιπόν, με την οποίαν ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί, και μη υποβληθήτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας.

Ο Χριστός μας ελευθέρωσε.
Οι Φαρισαίοι και οι Ιουδαίοι συνεχώς προσπαθούν να φέρουν τους εξ εθνών πιστούς σε δεσμά με νόμους περιτομής, τήρηση τύπων κ.τ.λ.
Ο Παύλος λέει ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ απο το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου.
Ο Χριστός έγινε κατάρα για μας και συνεπώς τώρα είμαστε μέσα στην ελευθερία και όχι κάτω από το Νόμο.
Δημοσίευση σχολίου
Η δύναμη Του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία
Πήγαινε!

Eπέστρεψε στο Χριστό

Φυλαχτείτε από ένα σοβαρό σύνδρομο....

Που είναι οι άνδρες?

Τρέξε για τη ζωή σου!

Ξύπνα εκκλησία!

Προσευχηθείτε για τη δύναμη του Θεού

Υπάρχει Ένας Άλλος Κόσμος

Zώντας την αγάπη

Ξύπνα εκκλησία και αγρύπνησε στην προσευχή!